ЯШЛАРЫМЫЗ – ЭНЪ БУЮК БАЙЛЫГЪЫМЫЗДЫР - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

26

октября

20
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:47
Вос.7:04
Обед.12:32
Пол.15:14
Веч.17:50
Ноч.19:07
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

ЯШЛАРЫМЫЗ – ЭНЪ БУЮК БАЙЛЫГЪЫМЫЗДЫР

Опубликовано:

02.04.21 — ЯШЛАРЫМЫЗ – ЭНЪ БУЮК БАЙЛЫГЪЫМЫЗДЫР

 

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ   اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

 

[Нехну некъуссу алейке небеэхум биль-хакъкъи. Иннехум фитьетун амену би Раббихим ве зиднахум худа].

 

Мухтерем мусульманлар!

Генчлик – инсан омюрининъ бааридир. Хаяллар ве фикирлер ешерип пишкинлешкени, кучь ве эеджан энъ усть нокътада олгъан девирдир. Яшлыкъ, файдалы кечирильгенде, инсангъа дюньяда ве ахиретте сеадет къазандыраджакъ, аксий алда исе, пешманлыкънен анъыладжакътыр. Бунъа коре, Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Къартлыкъ кельмеден эвель генчликнинъ къыйметини билинъ!» – дие, бизлерни тенбиелей (Хаким, «Мустедрек», IV, 341).

Севгили яш къардашларым!

Сиз шимди аятнынъ энъ къыйметли вакъытындасынъыз. Азиз миллетимизнинъ ве инсанлыкънынъ умютисинъиз. Чюнки сиз севгили пейгъамберимиз Мухаммед Мустафанынъ (с.а.с) хакъ давасына сарыладжакъ яштасынъыз.

Сайгъылы джемаат!

Ич шубесиз, эр бир ана-баба баласына келишкен ад бермек, гузель тербие этмек ве оны окъутмакънен месульдир. Яш несильни окъутып, оларгъа бир зенаат огретип, биз оларгъа шу дюньяда рызыкъларыны къазанаракъ, озьлерини ве келеджек къоранталарыны бакъмагъа огретемиз. Тербие исе, бир яшкъа берильген энъ къыйметли мирастыр.

Динимизнинъ мукъаддес дегерлери эсасында бирильген тербие бир инсанны эм бу дюньяда, эм келеджек, эбедий дюньяда бахтлылыкъкъа алып бара. Бойле экен, эвлятларымызны, яшларымызны джамилерге ёллап, Къуран ве дин темеллери дерслерине берейик. Муфтиятымызнынъ имамлары тарафындан джамилерде дин дерслеринен берабер сухбетлер, ачыкъ ваазлар, язлыкъ курслар кечириле. Диний идаремизнинъ Къалай медресеси эр йыл талебелерни къабул эте. Бундан файдаланып, эм озюмиз, эм балаларымыз динимизни огренмеге тырышайыкъ. Ёкъса, эгер генчлеримизни, балаларымызны бошлукъта къалдырсакъ, гизли ёлларнен тюрлю фыркъаджылар, фитнеджилер оларнынъ гонъюллерине ёл тапып, бунъалтыр. Нетиджеде, ана-бабасына ве халкъымызнынъ урф-адетине къаршы чыкъкъан несиль етише билир. Бу – миллетимизнинъ башына сайысыз проблемалар кетирмеси мумкюн. Асыл да, бир халкъ оларакъ девам этмемиз техликеде ола билир.

Бунъа ёл бермемек ичюн динимизге сарылайыкъ, эхлю суннет ёлундан айрылмайыкъ. Эвлятларымызгъа, яшларымызгъа онынъ эмиетини огретейик, озюмиз гузель мисаль олайыкъ. Яшларымызнынъ келеджеги ичюн дуа этейик. Оларнынъ гузель келеджеги – халкъымызнынъ гузель келеджегидир.

Урьметли муминлер!

Къуранда иманлары ве фазилетли турушларынен орьнек костерильген Асхаб-ы Кехф, – бир къобада муджизевий шекильде къалгъан яшлар акъкъында бойле буюрыла: «Биз санъа оларнынъ башындан кечкенлерни керчек оларакъ анълатамыз. Акъикъатен, олар Рабблерине инангъан генчлер эдилер. Биз де оларнынъ хидаетини арттырдыкъ» («Кехф» суреси, 13).

Яшларымыз Ислям ёлунда олсалар, самимиетнен, Аллах ризасы ичюн файдалы инсанлар олмакъ ичюн тырышсалар, Аллах да оларнынъ ёлларыны догърулар, эльбет.

Пейгъамберимизнинъ муждесине коре, Аллахкъа къуллукъ этип етишкен яш, дехшетли Къыямет кунюнде Аршнынъ кольгеси астында къорчаланаджакъ (Бухарий, «Эзан», 36).

Азиз муминлер!

Яшларымыз – келеджегимиздир, умютимиздир. Олар – бизни кучьлю япкъан, миллетимизнинъ, умметимизнинъ девам этмесини ве илерилемесини теминлеген энъ буюк байлыгъымыздыр. Эр бир генчимиз бизлер ичюн айры бир къыйметке саип, айры дикъкъатны, дестекни ве севгини акъ эте. Оларнынъ инсанлыкъкъа файдалы, миллий ве маневий дегерлерине багълы, шуурлы ве идеал саиби инсанлар оларакъ етишмелери ичюн эп берабер гъайрет косьтерейик.