Выпускное мероприятие в Азовском медресе - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

24

ноября

8
Ребиу'ль-ахир
1442 | 2020
Утр.6:21
Вос.7:43
Обед.12:35
Пол.14:48
Веч.17:17
Ноч.18:39
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

Выпускное мероприятие в Азовском медресе

Опубликовано:

27 июньде, джумаэртеси куню, Къалай медресесинде мезуниет тедбири олып кечти. Тедбирде Къырым мусульманлары муфтиси хаджы Эмирали Аблаев, онынъ муавини ве медреселернинъ мудири Айдер Исмаилов, Тюркие диянет ишлери башкъанлыгъынынъ Къырымдаки темсильджиси Эмин Патан, матбуат хадимлери ве ана-бабалар иштирак эттилер.
Айдер Исмаилов озь чыкъышында мезунларны ве ана-бабаларны хайырлады ве омюр бою мувафакъыетлер тиледи. Бизим макъсадымыз – деди натыкъ — динимизге багълы, ватанымызгъа ве миллетимизге хызмет этеджек, козь ферахымыз оладжакъ несиль етиштирмек. Бу хайырлы ишке, ана-бабалар башта олмакъ узьре, мында булунгъан эр кес иссесини къошты. Эр кесден Аллах разы олсун, амма хусусан мен, бизлерге маддий ве маневий ёнлерден къол туткъан Тюркиели дин къардашларымызгъа ве медресе оджаларына тешеккюр бильдирмеге истейим. Балаларымызгъа исе, шуны насиат этем: — «Сизге хайыр япкъангъа даима мутешеккир олынъыз, ана-бабанъызгъа итаат этинъиз ве оджаларынъызгъа нисбетен сайгъы-урметте къусур этменъиз, чюнки бу инсанларнынъ акъкъыны сиз ич бир вакъыт одеп оламазсынъыз». Диний илимлернен берабер фен бильгилерини де огренген талебелерге эм муфтият тарафындан медресе битиргенлерини бельгилеген шеадетнаме, эм де Къалай миллий мектеби тарафындан орта тасиль аттестатлары берильди. Медресени аля бааларнен битирген Усеин Мустафаевге исе, къырмызы шеадетнаме Къырым Муфтиси Эмирали эфенди тарафындан такъдим этильди. Талебелерни тебриклеп, оджаларгъа тешеккюр бильдирген сонъ, муфти эфенди ана-бабаларгъа хитап этерек, шай деди: «Беллеменъиз ки, биз мында тек имам я да молла олсун деп окъутамыз, ёкъ, биз диндар, яшагъаны топлумгъа файдалы фердлер осьтюрмеге гъайрет этемиз. Медресени битирген сонъ, мезунларымыз анги зенааты сайласа сайласын, фаркъ этмез, етер ки, озь ишини элял ве намуслы шекильде япсын. Биз, мусульманлар оларакъ, бу джемиетте тынчлыкъ ве муабетликнинъ теминатымыз, ойле олмалымыз. Айрыджа, достларымыз аздыр, бир миллет оларакъ аякъта къала бильмек ичюн бирлик олмалымыз. Бу медреселерни биз буюк къыйынлыкънен аякъта тутамыз, балаларымыз динини огренсин деп. Чюнки дин гъайып олса, миллетимиз де гъайып оладжакътыр. Бу себептен ярдым эткенлер ярдымыны этсин, ярдым этип оламагъанлар исе, энъ азындан зарар бермесин.»   Эмин Патан оджа исе, ана-бабаларнынъ эвлятларыны окъутма иши садакъа-и джарие ерине кечкенини ве эвлятлары Ислямгъа коре яшагъанлары вакъыт ичинде ана-бабанынъ амель дефтерлери къапалмайып, савап языладжагъыны къайд этти. Ибретли къонушмалардан сонъра медресе талебелери театр косьтерювлерини нумайыш эттилер, бир тюшюндирдилер, бир кюльдюрдилер. Умумен, меракълы кечкен мерасимде Эсма-и хусна зикр этильди, иляхийлер айтылды. Тедбирнинъ сонъунда исе, мезунларгъа эдиелер такъдим этильди.
Аллах сизлерни догъру ёлдан шашырмасын, мезунларымыз!