Валиде Шериф джамиси - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

03

декабря

17
Ребиу'ль-ахир
1442 | 2020
Утр.6:30
Вос.7:54
Обед.12:38
Пол.14:45
Веч.17:13
Ноч.18:36
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

Валиде Шериф джамиси

Опубликовано:

1882 сенеси штаттан тыш генч аскерлерден ибарет пияде эскадронда хызмет эткен къырымтатар йигитлеринден Къырым тюфек ротасы мейдангъа кетирильди. 1893 сенесине къадар шу тюфек ротасы Къырым дивизионы эркянына кире эди. 1906 сенесинде исе, мезкюр дивизион эсасында Къырым атлы драгун полкы тешкиль этильди. Чар укюмети къырымтатарларгъа айры ишанч ве итибарыны косьтермек ниетинен, падишах II Николай 1909 сенеси шу полкнынъ къоманданы оларакъ императориче Александра Фёдоровнаны тайин этти, ве, бойледже, полк онынъ адыны ташып башлады. Айны йылнынъ ноябрь айында II Николай шахсен озюни де шу полкнынъ эркян джедвелине кирсетти.
Тамам о девирде Таврия губерниясынынъ къуруджылыкъ болюгинде Къырымнынъ ильк арбий джамисининъ лейхасы тасдыкълангъан эди. Къырым драгун полкынынъ мусульман аскерлери ичюн къурулып башлагъан джами 10 ай ичинде тамамланды. Джами къуруджылыгъына чар аилеси пара айырды. Эм падишах II Николай, эм де омюр аркъадашы Александра Фёдоровна шахсий сермияларындан керек олгъан микъдарны айырдылар, эм де джамиге бир къач паалы килим бахшыш эттилер.
Акъмесджитте ерлешкен Къырым драгун полкынынъ джамиси «Валиде Шериф» оларакъ адландырылды. Онынъ ресмий ачылышы 1909 сенеси октябрь айынынъ сонъунда олып кечти. Эски ресимлерден коре билемиз ки, джами буюк ве темелли бир бина оларакъ къурулды. Онынъ бир минареси бар эди. Бу джами Къырымнынъ къуббели джамилеринден бири эди. Лякин омюри узун олмады. 1930 сенеси, совет укюмети вакъытытнда джами къапатылды, бир муддет сонъра да ёкъ этильди.
Джами земаневий Акъмесджитнинъ Крейзер ве Калинин сокъакъларынынъ кесишмесинде ерлеше эди.

Алие Сеферша