Теравих намазы - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Теравих намазы

Опубликовано:

Рамазан боюнджа яшагъанымыз гузеллик – теравих намазларыдыр. Теравих намазы – тек Рамазан айында къылынгъан, къазасы олмагъан, амма савабы чокъ олгъан бир ибадеттир.
«Теравих» сёзю «раатлыкъ», «ял» манасына кельген арапча «тервиха» сёзюнинъ чокълукъ шекилидир. Рамазан айынынъ гедже намазыны къылгъан сахабелер эр 4 рекяттан сонъра раатлана эдилер, бунъа коре шу намаз бу аданы алгъан («Лисану’ль-араб»). Теравих намазынынъ вакъыты ятсы намазынынъ вакъыты олып, ятсы намазынынъ фарзы къылынгъадан сонъ, кельмектедир ве саба намазына къадар девам эте.
Теравих намазыны джемаатнен берабер къылмакъ даа саваплыдыр. Чюнки Пейгъамберимиз (с.а.в.) бойле деген: «Джемаатнен къылынгъан намаз тек башына къылынгъан намаздан йигирми еди кере даа саваплыдыр» (Бухарий).
Хафиз Ибн Реджеб бойле деген: «Биль ки, Рамазан айында иман эткен кимсе ичюн нефсине къаршы эки чешит джихад топлангъан! Куньдюз вакъытынен ораза тутмакъ ичюн джихад, гедже вакъытынен намаз къылмакъ ичюн джихад. Ве ким бу эки джихад чешитини озюнде бирлештирсе, сонъсуз мукяфатларны къазаныр!» («Летаифу’ль-маариф», 171).
Теравих намазындаки рекят сайысы акъкъында айткъанда, энъ яхшысы – сахабелернинъ арекетине бакъмакъ олур. Алимлеримиз де бу ёлны туткъанлар. Бухарий ривает эткенине коре, Хазрет-и Умер (р.а.) халифе олгъанда, о, Рамазан геджелерининъ биринде джамиге чыкъкъан ве мусульманларнынъ эписи айры-айры намаз къылгъанларыны корьген. Сонъра, эписини бир имам артында топламакъ яхшы олур, деп тюшюнген. Имам оларакъ Убейй бин Кабны къойгъан ве 20 рекят теравих намазыны ве учь рекят витр намазыны джемаатнен къылмаларыны эмир эткен. Экинджи гедже чыкъкъанда, инсанларнынъ джемаатнен намаз къылгъанларны корип, бойле деген: «Не де яхшы янъылыкъ!» Яни, Хазрет-и Умер (р.а.) теравих намазыны 20 рекяттан ибарет олгъаныны тасдыкълады, бутюн сахабелер де бунъа разы олдылар. Бойледже, бу меселеде сахабе иджмасы бар.
Теравих намазларыны къылмакънынъ укюми – суннет-и муэккедедир. Лякин, Пейгъамберимиз (с.а.с.) озю бу намазны эр даим къылгъан ве сахабелерине де къылмаларыны тешвикъ этип, бойле дей эди: «Эр ким ишанып ве къаршылыгъыны Аллахтан беклеп, Рамазанны (теравих) намазларыны къыларакъ кечирсе, кечкен гунахлары багъышланыр» (Бухарий, «Иман», 25).
Рамазан айы девамында япкъан бутюн ибадетлеримизни, оразаларны, теравих намазларыны, берген садакъаларымызны Аллах къабул этсин!