Шукюр - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Шукюр

Опубликовано:

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. Ве из тээззене Раббукум леин шекертум леэзиденнекум ве леин кефертум инне азаби лешедид.

Азиз джемаат!

Бизни дженнетке алып кеткен эки къанат бар. Оларнынъ бириси – кельген беля ве мусибетлерге къаршы чыдамагъа ярдым эткен сабыр къанатыдыр. Экинджиси исе, Юдже Раббимиз бизге берген ниметлерге къаршылыкъ бильдиргенимиз шукюр къанатыдыр. Юдже Мевлямыз берген бу сонъсыз ниметлерге шукюр этмеген кимсе – нанкёр кимседир. Албуки, Юдже Аллах бизге берген ниметлернинъ бир чокъуны корьгенимиз алда, кимерде корьмезликтен келемиз.

Раббимизнинъ бизлерге берген бир чокъ ниметлерден хаберимиз биле ёкъ. Мукъаддес китабымыз Къуран-ы Керим буны бойле къайд эте: «Аллах берген ниметлерни саймагъа тырышсанъыз, сайып олалмазсынъыз. Шубесиз, Аллах пек багъышлайыджы, пек мерхаметлидир» («Нахль» суреси, 18 ает).

Асыл шукюр – эм берильген ниметни корьмек, эм де о ниметни берген кимсени коре бильмектир. Асыл шукюр – Юдже Аллахкъа берген нимети ичюн «Эльхамду лиллях», яни «шукюрлер олсун Санъа, Аллахым» сёзюни айта бильмектир. Асыл шукюр – Аллах тарафындан берильген ниметтен, бир парчасыны, фукъаре, ёкъсул, оксюз ве башкъа мухтаджларгъа беремектир. Асыл шукюр – Юдже Аллахкъа берген ниметлери къаршылыгъында эки рекят шукюр намазыны къыла бильмектир. Амма инсан огълу пек нанкёрдир. Инсан Раббини тек къыйын алларда хатырлай ве къолларыны ачып: «Эй, Раббим!» деп, ялвармагъа, ант этмеге ве ерине кетиремейджеги сёзлерни бермеге башлай.

Юдже Раббимиз инсаннынъ бу алыны Къуранда бойлер ифаде эте: «Шубесиз, инсан Раббине нисбетен пек нанкёрдир. Озю де бунъа шааттыр» («Адият» суреси, 6-7 аетлер).

Сайгъылы джемаат!

Раббимиз бизге берген ниметлерни унутмайыкъ. Онъа даима шукюр этип, разылыгъыны ве севгисини къазанмагъа тырышайыкъ. Чюнки Юдже Аллахнынъ разылыгъыны ве севгисини къазангъан кимседен эркзе разы олур ве оны севелер. Раббине къаршы нанкёрлик япкъан исе, эм бу дюньяда, эм де ахиретте бахтсыз олур. Бир кунь Айше анамызгъа пейгъамберимиз (а.с.) акъкъында суаль соралды. О да оларгъа бойлер джевап берди: «…Эй Эбу Бекирнинъ къызы! Раббиме ибадет этмем ичюн магъа изин бересинъ мы, деди? Мен де; Эй Аллахнынъ Расулю! Мен санъа якъын олмагъа истейим. Амма изин берем, дедим. Турды ве гузельдже абдест алды. Сонъ намазгъа турды ве кокюсю слангъангъа къадар агълады. Сонъ рукугъа кетти ве кенеде агълады. Билял келип сабах намазана хабер бермегендже намазына агълап девам этти. Мен онъа; эй Аллахнынъ пейгъамбери! Аллах сенинъ кечкен ве келеджек бутюн гюнахларыны багъышлады, не ичюн бойлер агълайсынъ, дедим? О да: Аллаха шукюр эткен къул олмайым мы, деди?»

Хутбемни хутбе башында окъугъан аетимнинъ терджимесинен битирмеге истейим. Юдже Мевлямыз Къуран-ы Керимде бойле буюра: «Раббинъиз бойлер хабер берди: «Берген ниметлериме шукюр этсенъиз, (оларны) сизлерге даа да чокълаштырырым. Амма нанкёрлик этсенъиз, билинъ ки, Меним азабым пек шиддетлидир» («Ибрахим» суреси, 7 ает).