Селямлашув адабы - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

21

апреля

10
Рамазан
1442 | 2021
Утр.4:11
Вос.5:37
Обед.12:46
Пол.16:32
Веч.19:46
Ноч.21:12
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Селямлашув адабы

Опубликовано:

Селямлашув – инсанлар арасында муаббетлик, аркъадашлыкъ ве сагълам мунасебетлернинъ темелидир. Динимизде селямлашувнынъ озь инджеликлери бар. Келинъиз, оларны козьден кечирейик.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) бир хадис-и шерифинде бойле буюргъан: «Иман этмегендже, дженнетке киремезсинъиз! Бири-биринъизни севмегендже, иман эткен сайылмазсынъыз. Аранъызда муаббетлик яйылсын деп, не япмакъ кереклигини айтайыммы? Бири-биринъизнен чокъ селямлашынъыз» (Муслим, «Иман», 93).
«Селям» сёзю арапчада «барышыкълыкъ, тынчлыкъ, аманлыкъ» манасыны ташый. Аллахнынъ энъ гузель адларындан бири – Эс-Селямдыр.
Селямлашув садедже бу дюньянынъ дегиль, дженнетнинъ де бир адетидир. Къуран-ы Керимнинъ бир чокъ аетинде «селям» сёзю кече. Меселя: «Селям сизге! Мерхамет Саиби Аллахтан селямлар олсун!» («Ясин» суреси, 36/58 ает).
Ислямда селямлашма бир ибадет ве бир дуадыр. Селям бермек – суннет, селямны къайтармакъ, онъа джевап бермек исе, – фарз-ы кифаедир. Селямны къайтармакъ мытлакъ керек, джемааттан бири джевап берсе, шу фарз ерине келе. Къуранда бойле буюрыла: «Сизге ачыкъ гонъюльнен селямлар берильгенде, даа буюк я да (ич олмадымы) айнысынен джевап беринъиз» («Ниса» суреси, 4/86 ает).
Суннетке коре, Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле селямлаша эди: «Эс-селяму алейкум», джевабы исе: «Ве алейкуму’с-селям». Базыда шу сёзлерге даа бир тилек къошула эди: «Эс-селяму алейкум ве рахметуллахи ве беракятух». Бойле селямлашма даа саваплыдыр. «Эс-селяму алейкум» – «Селяметлик сизге» демектир. «Эс-селяму алейкум ве рахметуллахи ве беракятух» исе, – «Устюнъизге селяметлик, Аллахнынъ мерхамети ве Онынъ берекети олсун» демектир.
Селямлашув Адем (а.с.) башлап, бутюн пейгъамберлернинъ суннетидир. Хадис-и шерифте бойле буюрыла:
«Аллах биринджи адамны, Адемни (а.с.) яраткъанда, Онъа бойле эмир этти:
– Бар, анда отургъан мелеклернен селямлаш, олар санъа насыл джевап бергенини яхшы динъле. Чюнки бу сенинъ ве келеджек несиллеринънинъ селямы оладжакъ.
Адем (а.с.) мелеклерге барып бойле деди:
– Эс-селяму алейкум!
Мелеклер исе:
– Ве алейкуму’с-селям ве рахметуллахи ве беракятух! – дедилер.
(Яни Адемнинъ селямларына олар «ве рахметуллахи ве беракятух» къоштылар) (Бухарий, «Энбия», 1).

Ким биринджи оларакъ селям бермели?
Бу акъта хадис-и шерифте бойле буюрылгъан:
«Яшы кичик олгъаны яшы буюк олгъанынен биринджи селямлашыр, атлы – джаяв кеткеннен, кеткен – отургъаннен, сайылары аз олгъанлар чокъ олгъанларнен биринджи селямлашыр» (Бухарий, «Истизан», 5-6).
Эгер инсан къаршылагъаны инсаннен айны яш ве макъамгъа саип олса, ким биринджи селям берсе, о даа чокъ савап къазаныр.

Эвге киргенде, къорантанен селяшмакъ – сунеттир. Эв селяметликнен тола. Эгер эвде кимсе олмаса, кене де селям бермек ве озюмиз джевап бермек керекмиз, меселя, бу шекильде: «Эс-селяму алейна ве аля ибадилляхи’с-салихин».
Пейгъаберимиз (с.а.с.) балаларнен де селямлаша эди. Оларгъа орьнек олып, селямлашмакъны огрете эди.

Селям берильмеген вазиетлер:
Эвеля, ибадетнен мешгъуль олгъан мусульмангъа селям берильмей. Инсан абдест алгъанда, намаз къылгъанда, Къуран окъугъанда, онынъ шу ибадетини, селямнен олса биле, больмек догъру дегильдир.
Экинджиден, аякъёл киби темиз олмагъан ерлерде, я да къумар оюнларыны ойнамакъ, ички ичмек киби динимиз ясакъ эткен арекетлерни япкъан инсангъа селям берильмей. Ве бу ишлерини битирмегендже, онен селямлашмакъ догъру сайылмагъан.

Куньде бир къач кере селямлашмакъ мумкюнми?
Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан:
«Эгер дин къардашынъызны корьсенъиз, мытлакъкъа онъа селям беринъ. Эгер эки сухбетдеш арасында таш, дивар я да дирек чыкъса, ондан кечип, кене бири-биринен селямлашсынлар» (Эбу Давуд, «Адаб», 135).

Айше Дуран