Салгъыр баба азизи абаданлаштырылмасыны беклей - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

26

октября

20
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:47
Вос.7:04
Обед.12:32
Пол.15:14
Веч.17:50
Ноч.19:07
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Салгъыр баба азизи абаданлаштырылмасыны беклей

Опубликовано:

Акъмесджитте, Воровского сокъагъында ерлешип, мусульманлар ичюн дегерли олгъан Салгъыр баба азизи аджыныкълы алдадыр. Чокъ йыллар девамында тарихий топракъ бакъымсыз къалды. Ниает, йигирми йыллыкъ курештен сонъ, абиде Къырым мусульманларына къайтарылды, ве, эндиден сонъ, оны темизлемек ве зияретчилер ичюн ачмакъ мумкюн оладжакътыр.
Акъмесджит шеэр мемуриетининъ 26.11.2020 тарихлы къарары иле Воровского, 7, адреси боюнджа ерлешкен Салгъыр баба азизи оларакъ мешхур топракъ саасы Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри мусульманлары диний идаресининъ мулькиетине теслим этильди.
«Йигирми йыл девамында Къырым Муфтилиги адындан шеэр мемуриетине мураджаатлар язылды ве, ниает, Салгъыр баба азизининъ топрагъы Къырым Муфтилигининъ мулькиетине кечти. Эки сотка топракъ саасы йигирми йыл девамында бакъымсыз къалды. Къырым Муфтилиги анда вакъыт-вакъыт талакъалар кечире эди, амма шу сааны абаданлаштырмакъ имкяны тек шимди, топракъ КъМДИ мулькиетине кечкен сонъ, пейда олды», – деди КъМДИ къуруджылыкъ ве топракъ меселелери боюнджа болюкнинъ рехбери Эрвин Керимов.
Динимизде азиз демек, софу инсан демектир. Салгъыр баба да бойле инсанлардан бири эди. О, Къырымда яшагъан эмиетли софулардан биридир. Раббимизнинъ разылыгъы ичюн тырышып, о, чокъ йыллар девамында халкъымыз ве динимиз ичюн хызмет эткен.
Азиз Салгъыр баба Къырымгъа даа орта асырларда кочькен шейхлар сюлялесинден эди. Онынъ тефеккюр ве ибадет ичюн айырылгъаны тенхалыкъ ери Салгъыр озенининъ юкъары ялысындаки эмель тереклиги эди. Бунъа коре, озь адыны, о, Салгъыр озенинден алгъан. О, эм табип олып, дин эсасларыны къулланып, инсанларгъа чешит хасталыкълардан тедавийленмеге ярдым эте эди, эм де шеэрнинъ маневий насиатчысы эди. Онъа, хусусан, сагълыкъ проблемлери себебинден баласы олмагъан къадынлар мураджаат эте эдилер. Базы риваетлерге коре, айны бу себептен Акъмесджиттеки Воровского сокъагъында ерлешкен Биринджи лохсане Салгъыр бабанынъ эви янында къурулгъан. Салгъыр баба дин менсюплигине бакъмадан, эр кесге ярдым эте эди.
Къырым Муфтисининъ муавини Айдер Исмаилов динимизде азизлернинъ хусусий ери акъкъында тариф этти: «Азизлер динимизде урьмет косьтерильмеси керек олгъан инсанлардыр. Классик Ислям эдебиятында оларгъа «вели» деп айтыла, – «Аллахнынъ вели къуллары». Велилерге даа «эвлия» ве «эрен» айта эдилер. Бунынънен алякъалы Ислямда бир хадис-и шериф бар. Аллаху Тааля дей ки, бир инсан фарзларны ерине кетирип, манъа якъынлаша, ондан сонъ нафиле ибадетлерни япып, даа зияде якъынлаша, ве ойле дереджеге келе ки, Мен онынъ корьген козю, эшиткен къулагъы, туткъан эли ве юрьген аягъы олурым, ве, даа сонъра, Мен оны северим. Кок ве ер эхлисине де оны севмесини эмир этерим. Оны эр ерде гузель бир шекильде къабул этерлер. Ким де меним вели къулларыма дженк ачса, мен де онъа къаршы дженк ачарым, деп буюра. Онынъ ичюн бизде Къырымда эвель-эзельден бу мубарек инсанларгъа урьмет косьтерильген, олар вефат эткен сонъ къабирлери абаданлаштырылгъан».
Якъында Салгъыр баба азизининъ саасында темизлик ишлерининъ кечирилюви планлаштырыла, бундан сонъ исе, абаданлаштырув ишлери башланаджакъ. Эски азизге алякъасы олмагъан къурулышларнынъ ёкъ этильмеси, къуругъан осюмликлернинъ темизленюви, мындаки чокъракънынъ темизленип ачылмасы ве ешиль декоратив осюмликлернинъ сачылмасы козьде тутула.
«Биз, къырымтатар халкъы ичюн бу бир нишан, бир аляметтир. Олар бизим гъурурымыз, маневий буюклеримиздир. Онынъ ичюн биз элимизден кельгени къадар бу хатыраны яшатмакъ керекмиз. Оларнынъ къабирлерини абаданлаштырып, къалдырмакъ керекмиз. Бу мында, Къырымда, мусульманларнынъ эвельден яшамалырынынъ аляметидир», – къайд этти Айдер Исмаилов.
Къырым Муфтилиги гонъюлли оларакъ шу ишке къошулмагъа ве Акъмесджитнинъ тарихий абидеси олгъан Салгъыр баба азизининъ абаданлыштырылувы боюнджа озь фикир ве гъаелеринен пайлашмагъа истегенлерни давет эте.