Регъаиб геджеси - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Регъаиб геджеси

Опубликовано:

Февральнинъ 18-19 куньлери кечер геджесинде бутюн мусульман дюньясы мубарек Регъаиб геджесини къаршылай. Бу гедже Аллахтан багъышлав тилегенлерни Раббимиз афу эте. Бу азиз геджеде япылгъан дуалар къабул этиле, къылынгъан намазлар, тутулгъан оразалар ве берильген садакъалар, бутюн ибадетлер ичюн сайысыз саваплар языла.
«Регъаиб» арапчадан кельген бир сёздир. Бир де бир шейни истемек, арзу этмек, онъа авесленмек, мейиль этмек ве оны къазанмакъ ичюн кучь сарф этмек демектир.
Ислям алеми эеджаннен беклегени мубарек Учь айлар Регъаиб геджесинен джанлана. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) Регъаиб геджесининъ эмиети ве къыймети акъкъында бойле буюргъан: «Бу беш геджеде япылгъан дуалар къабул этиле: Регъаиб геджеси, шабан айынынъ 15-инджи геджеси, джума, Ораза байрамы ве Къурбан байрамы геджелери» (Ибн Асакир).
Регъаиб геджеси реджеб айынынъ ильк джума геджесидир. Эр джума геджеси къыйметлидир. Бу эки къыйметли гедже бир арагъа кельгени вакъыт исе, даа къыйметли ола. Аллаху Тааля бу геджеде муминлерге ихсан ве икрам япа.

Регъаиб геджесинде япылмасы
мумкюн ибадетлер
1. Къуран-ы Керим окъумакъ. Бу себептен Аллахнынъ сёзюне олгъан севги, сайгъы ве багълылыкъ дуйгъулары янъылана ве къуветлене.
2. Пейгъамберимиз Мухаммед Мустафагъа (с.а.с.) саляват кетирмек. Бунен Эфендимизнинъ шефааты умют этиле, умметинден олма шууры тазелене.
3. Бир куньлюк фарз намазларынынъ къазаларыны ве нафиле намазлар къылмакъ. Регъаиб геджеси, онъа итибар этилип, ибадетнен кечириле. Ибадетлер ихсан шуурынен япыла.
4. Тефеккюр этмек. – «Мен кимим?», «Къайдан кельдим?», «Къаерге кетем?», «Аллахнынъ менден истеген шейлери нелердир?» киби суаллер берип, буларны яхшы этип тюшюнмек керек.
5. Олып кечкенлернинъ нетиджесини чыкъармакъ. Ве, бунъа эсасланаракъ, келеджекнинъ планы сызыла биле.
6. Гунахларгъа самимий оларакъ тёвбе ве истигъфар этмек. Шу мубарек геджени сонъ фырсат оларакъ билип, гонъюльден тёвбе кетириле.
7. Бол-бол зикир этмек.
8. Муминлернен эляллашмакъ, оларнынъ дуа ве разылыгъыны алмакъ.
9. Аралары бозулгъанларны барыштырмакъ. Гонъюллер алына, кедерли юзьлер кульдюриле.
10. Озюне ве дигер муминлерге дуа этмек.
11. Фукъаре, кимсесиз, оксюз, етим, хаста ве къарт олгъан кимселерни зиярет этип, оларны севги, шефкъат, урьмет, эдие ве садакъаларнен бахтлы этмек.
12. Къураннынъ тефсирини, хадислерни окъумакъ.
13. Диний сухбетлер япмакъ.
14. Мубарек гедженинъ акъшам, ятсы ве саба намазларыны джемаатнен ве джамилерде къылмагъа гъайрет косьтермек.
15. Кечинген сойларымызнынъ, достларымызнынъ ве якъынларымызнынъ къабирлери зиярет этилип, оларгъа дуа этмек.
16. Аятта олгъан ана ве бабаларымыз, достларымыз ве дигер якъынларымызнынъ мубарек геджелерини хайырламакъ, оларнынъ дуаларыны алмакъ.
17. Шу мубарек геджелернинъ куньдюзлеринде ораза тутмакъ. Реджеп айында ораза тутмакъ чокъ фазилетлидир. Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.с.) Рамазан айындан сонъра энъ чокъ ораза туткъаны ай – реджеб айыдыр.
Юдже Аллах мубарек Учь айларнынъ биринджи джума геджеси олгъан Регъаиб геджесинде япаджагъымыз ибадет ве дуаларымызны къабул этсин. Юдже Мевлямыз эпимизни Аллаху Таалягъа ляйыкъ бир къул, Пейгъамбер Эфендимизге де ляйыкъ уммет эйлесин! Эки дюньяда да бахтлы этсин!

 

Ремзи Куртдеде