ШЕИТЛИК - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

26

января

23
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:39
Вос.7:59
Обед.13:01
Пол.15:20
Веч.17:52
Ноч.19:13
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

ШЕИТЛИК

Опубликовано:

Бисмилляхир-рахманир- рахим. Вэ ля тэхсэбэннэл-лэзинэ къутилю фи сэбилилляхи эмвата, бэль ахяун ындэ раббихим юрзекъун.

Сайгъылы джемаат!

Аллах ёлунда джан берген кимсеге динимзде Шеит деп айтыла. Бунун ольчюси исе Аллах ризасы ичюн япылгъан гузель ишлеридир. Бир кунь Пейгъамбер алейхис-селямгъа кельген саабелер ондан «Эй Аллахнынъ расули! Кумер адамлар гъанимет ичюн, кумери шохрет ичюн, кумери де рия ве костериш ичюн джихат этерлер. Джихат эткен кимселернин къайсы бири Аллах ёлундадыр? Пейгъамберимиз алейхис-селям оларгъа бойле джевап бердилер: Ким Аллахнынъ сёзюнин юдже япмакъ ичюн дженк этсе, тек о Аллах ёлундадыр.» (Муслим)

Урьметли джемаат! Бу мукъаддес дередже, яни рия, акъча, кендинъни эр кестен устюн косьтермек истеги менфаатнен дегиль, тек Аллах ризасыны къазанып иришмек мумкюндир. Онынъ ичюн ким юрегинде бойле бир макъсад ташыса, ёлда, иште, чёлде ве атта ятагъында ольсе биле, шеит олып кетер. Етер ки ниети ве япкъан иши гузель ве суннетке уйгъун олсун. Пейгъамберимиз алейхис-селям, бир хадисинде бойле буюралар: «Шеитликни Аллахтан бутюн юректен тилеген кимсе, ятагъында ольсе биле, Аллах онынъ адыны шеитлер арасына язар» (Муслим) Башкъа бир хадисте де бойле буюралар: «Шеитликни юректен истеген кимсе, шеит олмаса биле, севабына наиль олур» (Муслим.) Бу хадислер бизге шеитликнин тек темиз юрекнен олабиледжегини косьтере. Ве эгер де адамлар Аллахнынъ шеитлер ичюн берген нийметлерини бильсе, шеит олмагъа истемеген ич бир адам олмаз эди.

Пейгъамберимиз (а.с.), бир хадисинде бойле буюралар: «Нефсим къудрет элинде олгъан Аллахкъа емин этем ки, Аллах ёлунда ольдюрильмемни, сонъра тирилип, кене ольдюрильмемни не къадар чокъ истейим» (Бухарий).

Урьметли джемаат! Ольген сонъ, Аллахнынъ къулларына берген нийметлерини корьген ич бир мусульман бу дюньягъа кене къайтмагъа истемез. Амма шеит шехадет шербетини ичкен сонъ, кене ве кене бу дюньягъа къайтып шеит олмагъа истер. Пейгъамберимиз, алейхисселям, бойле айталар: «Дженнетке кирген ич бир мусульман, дюньяда олгъан эр шей онъа берильсе биле, дюньягъа кене къайтмагъа и стемез. Тек шеит, онъа костерильген урьмет ве берильген икрамлар себебинден кене дюньягъа къайтып, он кере шеит олмагъа истер» (Бухарий, Муслим). Иште бойле къутсал ве юдже мекянгъа тюшмеге арзу эткен кимсе Аллах тарафындан онъа берильген бир джаныны бермеден эвель, япаджакъ арекетини тюшюнип япмакъ керек. Акс алда бош ерде инсанларнынъ ольмесине себеп олур ве шеит олма ерине къатиль оладжакъ. Чюнки керчек мусульман Аллах ичюн дженклешир, яни ер юзюнде Аллах къанунларынынъ аким олмасы ичюн гъайрет этер, башкъа къанунлар ве тюшюнджелернен яшамаз.

Бу мукъаддес вазифени беджермеге месулиетни алгъаны заман бу ишке зерре къадар шубеси олмамакъ керек ве Ислям байрагъы тюбюнде дженклешир. Шубе ве фитне олгъан ерде исе узакъ турмакъ керектир. Бойледже, Пейгъамбер эфендимиз (а.с.) фитне вакъытлары мусульманларгъа къылычларыны сындырмагъа тевсие эттилер. Хутбемни хутбе башындаки аетнинъ фикирнен битирмеге истейим: «Аллах ёлунда ольдюрильгенлерни сакъын олю сайманъыз, аксине, олар тирилер; Аллах озь лютюф ве джумертлиги себебинден оларгъа берген ниметлери саесинде олар Яратыджынынъ рызыкъларына наиль олалар» (Али Имран, 169).