Къырым Муфтиси Хыдырлез байрамыны зиярет этти (ФОТО) - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

23

сентября

16
Сефер 
1443 | 2021
Утр.5:05
Вос.6:22
Обед.12:40
Пол.15:58
Веч.18:49
Ноч.20:05
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Къырым Муфтиси Хыдырлез байрамыны зиярет этти (ФОТО)

Опубликовано:

Къырым Муфтиси хаджы Эмирали Аблаев Хыдырлез къырымтатар байрамында иштирак этти. Тедбир майыс 4 куню 2014 сенеси Багъчасарай шеэринде олып кечти.

Хыдырлезнинъ итибарлы эйетининъ теркибине Къырым башы Сергей Аксёнов, Девлет Думасынынъ депутатлары Руслан Бальбек ве Наталья Поклонская, КъДЖ Назирлер Шурасынынъ реис муавини Дмитрий Полонский, Къырым Джюмхуриети Девлет Шурасынынъ реис муавини Эдип Гафаров, Девлет комитетининъ реиси Ленур Абдураманов ве Къырымнынъ дигер район ве шеэр башлары кирди.

Байрамнынъ ресмий ачылувыны Къырым Джюмхуриетининъ Башы, Назирлер Шурасынынъ реиси Сергей Аксёновнынъ хайырлавындан башланды.

Селямлав сёзлеринде Сергей Аксёнов, эр сене бу къуванчлы баарь ве берекет байрамыны къырымтатарларнен бирликте дигер миллет ве дин векиллери де къайд эткени акъкъында айтты. Бундан да гъайры, Къырым Башы, тантаналы тедбирлер миллий ве медений инкишафнынъ дестеги, къырымтатарларнынъ урф-адетлерининъ сакъланувына, барышыкъ ве миллетлерара достлугъына сильтем олгъаныны иляве этти.

Бундан да  гъайры, Сергей Аксёнов тедбир тешкилятчыларына, Багъчасарай акимиет векиллери ве район мемуриетлерининъ азаларына, байрамнынъ иштиракчилерине ве Къырым Муфтиси хаджы Эмирали Аблаевгъа тешеккюрлер бильдирди.

Къырым мусульманларынынъ Муфтиси хаджы Эмирали Аблаев исе озь невбетинде ветандашларны ве байрам мусафирлерини Хыдырлез байрамынен ве келеджек Рамазан айынен хайырлады. О, Къырым Башы Сергей Аксёнов ве онынъ такъымына, япкъан ишлери ве мувафакъиетли ишбирлик ичюн тешеккюрлер бильдирди.

Муфти: «Майыс 6 куню бизде Ораза башлана. Бу дюнья тек эгленджелерден ибарет дегильдир. Биз эпимиз Яратыджымызгъа борджумызны одемек керекмиз. Бизим ичюн энъ къыйметлиси – бирлигимиз, бири-биримизге нисбетен мерхаметли давраныштыр. Бу къырымтатар байрамы, амма биз оны дигер миллет ве дин векиллери иле бирликте къайд этемиз. Илериде исе о бизим бирлигимиз ве достугъымызны темсиль этеджек. Хыдырлез байрамынъыз хайырлы олсун, Къырым топрагъы эр даим берекет толсун», –  деп айтты.

Къырым Муфтиси, эйетнинъ теркибинде Хыдырлезнинъ тимсали олгъан эки метрлик джезвенинъ тантаналы ачылувында иштирак этти. Къырым усталары дюньяда энъ балабан джезвени яптылар, онынъ узунлыгъы 2,2 метрдир. О, эски тунчке ошатылгъан мадденден япылгъан, ичине 700 литр, яни 10 бинъ фильджан къавени сыгъдыра.

Ресмий къысымдан сонъ эйет, Къырымнынъ фаркълы шеэр ве районларны темсиль эткен чадырларны зиярет этти.

Адет узьре, мусафирлерни къырымтатар миллетининъ урф-адетлери, миллий ашхане ве амелий-сюслю санатнен таныш эттилер. Урьметли мусафирлер къырымтатар емеклерининъ дадыны алды, къаве ичти ве къырымтатар медениетинен таныш олдылар.

Мейданда емеклер иле чадырлар, балалар ичюн анимацион мейданчыкълар чалышты, истегенлер ат устюнде кезинтини япабильди. Къайд этилюв черчивесинде амелий-сюслю санат усталарынынъ сергиси чалышты, къырымтатар миллий «Куреш» спорт чешити боюнджа ярышлар кечирильди. Бундан да гъайры, байрам мусафирлерини миллий оюнлар, ярышлар, спорт ярышлары (юкнинъ котерилюви, армреслинг) къувандырды. Санада къырымтатар миллий «Хайтарма» ве «Къырым» ансамблининъ артистлери, фаркълы шеэрлер ве районлардан кельген иджадий такъымлар чыкъышлар япты.

Тедбир тешкилятчылары – Миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн этильген гражданларнынъ ишлери боюнджа Девлет комитети, къырымтатар «Миллет» телеканалы ве «Ватан седасы» радиосы.

Хыдырлезнинъ къайд этилюви акъшамгъа къадар девам этти. Фаркълы малюматларгъа коре, байрамгъа 50 бинъге якъын инсан къошулды.

Хыдырлез – язнынъ кельгенини темсиль эткен къырымтатар миллий байрамыдыр.

КЪМДИ МДТ матбуат хызмети