Пейгъамберимизнинъ буюк муджизеси – Мирадж - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Пейгъамберимизнинъ буюк муджизеси – Мирадж

Опубликовано:

Март 10-11 куньлерини багълагъан гедже – мубарек Мирадж геджесидир. Келиме оларакъ мирадж «юксельмек, юксекке чыкъмакъ, юксельмеге ярдым эткен васта» маналарына келе. Мирадж, инсанлыкънынъ къуртулышы ичюн ёлланылгъан севгили Пейгъамберимизнинъ, Юдже Аллахнынъ сонъсуз къудретининъ эсерлерини сейир этип, онынъ хузурына юксельгени мукъаддес ве маневий бир ёлджулыкъ, кяинатнынъ юдже яратыджысынынъ давети узерине керчеклешкен муджизевий бир корюшмедир.
Мирадж хиджреттен бир бучукъ йыл къадар эвель, тахминен милядий 621 сенеси, къамерий такъвимге коре, реджеп айынынъ 27-нджи геджесинде, мушриклернинъ баскъылары арткъаны, Пейгъамберимиз Таиф зияретинде уджюмге огърагъаны ве мушриклернинъ сыкъыштырмаларына даянамагъан базы мусульманларнынъ Хабешистангъа кочьмек зорунда къалгъанлары бир заманда мейдангъа кельди. Бир чокъ икмет ве иляхий сыр сакълагъан бу гедже акъкъында «Исра» суресининъ биринджи аетинде бойле анълатыла: «Бир гедже онъа аетлеримизден бир къысымыны косьтерейик дие, (Мухаммед) къулуны Месджид-и Харамдан этрафыны мубарек эткенимиз Месджид-и Акъсагъа алып баргъан Аллах нокъсан сыфатлардан узакътыр, О, акъикъатен эшитиджи, корюджидир».
Месджид-и Акъсадан сонъраки Мирадж ёлджулыгъы акъкъында бильгилеримиз Пейгъамберимизнинъ хадис-и шерифлерине эсаслана. Бу мевзудаки хадислерде Пейгъамберимизнинъ Джебраильнинъ рефакъатында, ич бир инсангъа насип олмайджакъ бир шекильде, заман ве ер ольчевлерине сыгъмагъан алда, коклерге юксельгени, пек чокъ маневий макъам ве мевкъининъ онъа косьтерильгени, ниает, юдже Аллахнынъ хузурына чыкъкъаны кенъиш бир шекильде анълатыла.
Пейгъамберимизнинъ Юдже Аллахнынъ хузурына юксельгени энъ маналы ве энъ буюк муджизелеринден бири олгъан Мирадж, Ресулюллахнынъ шахысында инсанлыкънынъ огюнде ачылгъан сынъырсыз бир юксельме уфугъыдыр. Бу адиседе маддий ве маневий юкселишке, бутюн ашшагъы дуйгъулардан, эр тюрлю ярамайлыкълардан арынып, керчек къуллукъкъа, энъ юдже дереджеге иришмеге ишарет бар. Мирадж адисесинде инсаннынъ, тырышкъаны такъдирде, маддий ве дюньявий месафелерини къыскъарта биледжеги, коклерге ве денъизлерге аким ола биледжегине бельгилер бар.
Мирадж геджесининъ мусульманлар ичюн муим нетиджелеринден бири, ич шубе ёкъ ки, Ислям динининъ темель диреги ве муминлерге бир Мирадж эдиеси олгъан намаздыр.
Онынъ ичюндир ки, «Намаз муминнинъ Мираджы» олгъан. Насыл ки, севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мираджда васталардан арынып, Мевлясынен корюшкен олса, мумин де намазда вастасыз, догърудан Раббининъ хузурына чыкъа, ялынъыз онъа къуллукъ этме ве ялынъыз ондан ярдым истеме фурсатыны къазана. Айса, мумин куньде беш вакъыт намазыны дикъкъатнен ве хушу ичинде къылса, о намаз онынъ ичюн бир Мирадж олур, ве къул онен Аллахкъа ёл тапар.
Мираджнынъ дигер бир эмиетли нетиджеси – «Бакъара» суресининъ сонъ эки аетининъ назиль олмасыдыр.
«Аменеррасулю» деп анъылгъан ве ятсы намазындан сонъра окъулгъан бу мубарек аетлерде иляхий эмирлер къаршысында мытлакъ итааткъа ёнельген муминлернинъ инанчларындаки садакъатлары ифаде этиле.
Мираджнынъ бир башкъа нетиджеси де – Хазрет-и Пейгъамбернинъ умметинден Аллахкъа ширк къошкъанлар тышында олгъанларнынъ афу этиледжеклери вадесидир.
Инсан, билип я да бильмейип, гунах ишлей. Гунахлардан себеп пешманлыкъ дуймакъ ве Аллахтан афу тилемек – бир даа гунах ишлемемек шартынен, – Раббимизнинъ гунахларымызны багъышламасына весиле ола биле. Бу мевзуда Къуран-ы Керимнинъ «Ниса» суресиндеки 48-инджи аетинде бойле буюрыла: «Аллах озюне ортакъ къошулувыны асыл багъышламаз, бундан башкъасыны (гунахларны) истеген кимсе ичюн багъышлар. Аллахкъа ортакъ къошкъан кимсе буюк бир гунах (иле) ифтира эткен олур».
Бойле мустесна бир гедже весилесинен севгили Пейгъамберимиз Хазрет-и Мухаммедге (с.а.в.) вахий этильген, инсанлыкъны бахткъа алып бараджакъ эсасларны да хатырламакъ керек. Чюнки Къуран-ы Керимде «Неджм» суресининъ 10-унджы аетинде Мираджнынъ рухий аллары бойле анълатыла: «Бунынъ узерине Аллах къулына вахийини бильдирди». Бу вахий этильген акъикъатларны «Исра» суреси, 26-38 аетлер арасындан бойле хуляса эте билемиз, – ялынъыз Аллахкъа ибадет этмек, онъа ич бир шейни ортакъ къошмамакъ, ана-бабагъа эйилик этмек, сой-сопкъа, фукъаре ве ёкъсулларгъа ярдым этмек, исраф ве саранлыкътан сакъынып, къазангъаныны еринде масраф этмек, балачыкъларны ольдюрмемек, джемиетни ве аилени темелинден сарскъан зинагъа ве онъа тешвикъ эткен себеплерге якъынлашмамакъ, инсан аятына сайгъы косьтермек, етимлерге эйилик япмакъ ве оларнынъ акъларыны къорчаламакъ, берильген сёзде мытлакъа турмакъ, ольчю-тартыда ве эр сёз ве арекетлеримизде догърулыкъкъа дикъкъат этмек, билинмеген бир шейнинъ аркъасына тюшип, козю къапалы онынъ пешинден кетмемек, ер юзюнде кибирли ве гъурурлы кезмемек.
Бу гедже весилесинен, Мирадж-и Небийнинъ сыррына бармакънынъ ёлларындан бири де – ибадет ве итаатымызны козьден кечирип, джан агъырткъанларнен эляллашмакъ, йыкъылгъан копюрлерни янъы баштан къурмакъ, унуткъанларымыз сой-соп ве достларымызны бир даа хатырламакъ ве маневий гъайыпларымызны къазанмагъа чалышмакътыр.
Бу гедже дюньяда инсанларнынъ пек буюк арзу ве истеклери юзюнден къаршылашкъанлары сыкъынтылардан къуртулмалары ичюн, Аллахнынъ сонъсуз мерхаметине сыгъынмакънынъ ве инсанлыкънынъ къуртулышы ичюн онъа ялвармакънынъ вакъытыдыр.
Бу гедженинъ къыйметини эйи билейик ве Раббимизнинъ «Фуркъан» суресининъ 77-нджи аетине сым-сыкъ сарылайыкъ: «(Къуллукъ ве) ялварувынъыз олмаса, Раббим сизге не деп дегер берсин?» Даа гузель ве ишанчлы бир дюнья, даа фазилетли ве даа аманлы бир аят ичюн Мирадж геджесини бу гузелликлерге бир юкселиш япайыкъ. Бу гедже мираджнынъ рухуны, манасыны, икметини ве универсаль бильдирисини янъы баштан тюшюнейик. Бу анълатылгъанлар инсан ве джемиетнинъ маневий хузуры, эйилик ве гузелликлернинъ менбасы ве ахлякъий севиенинъ юксельмеси ичюн керек олгъан универсаль принциплердир.
Иште, Мирадж – бойле мубарек бир геджедир. Бу геджени джанландыргъанымыз вакъыт, бу геджеде вахий этильген устюн керчеклерге эмиет берейик, Мирадж геджесининъ айдынлыгъыны фырсат билип, чешит тюрлю себеплернен лекеленген къальплеримизни, эвеля, тёвбе ве истигъфар иле темизлемели, сонъра да Аллахкъа ве онынъ яраткъанларына нисбетен севги иле толдурып, эйи бир къул, кямиль бир мумин олмагъа гъайрет косьтермели. Фитне, фесат, гъыйбет ве ифтира киби, бизни бир-биримизге душман эткен ярамайлыкълардан узакъ турайыкъ, даргъынлыкъ ве джан агъыртыларыны ортадан къалдырып къучакълашайыкъ.
Бу мубарек гедженинъ ышыгъында «Муминлер агъа-къардашлар» («Худжурат» суреси, 49/10), «Эп бирликте Аллахнынъ йипине (Ислямгъа) сым-сыкъ сарылынъыз, парчаланманъыз» («Ал-и Имран» суреси, 3/103) аетлериндеки тевсиелерни бир кере даа тюшюнип, бирлик ве бераберлик, къардашлыкъ ве ярдымлашув, севги ве сайгъы дуйгъуларымызны пекитейик. Эр йылнынъ Мирадж геджесинде Месджид-и Акъсанынъ бизлер ичюн эмиетини ве шимдики алыны эр вакъыт акъылымызгъа кетирейик.
Юдже Раббим Мирадж геджемизни мубарек этсин. Ахиретке кочькен якъынларымызгъа рахмет этсин. Бизлерге бу геджеден файдаланмагъа насип этсин. Гунахларымызны, хаталарымызны, къусурларымызны ве исьянларымызны багъышласын. Дуаларымызны, япкъан ве япаджакъ ибадетлеримизни макъбул эйлесин.

 

Ремзи КУРТДЕДЕ