Ораза байрамы - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

20

января

17
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:43
Вос.8:04
Обед.12:59
Пол.15:13
Веч.17:44
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Ораза байрамы

Опубликовано:

Якъынлашкъан байрам-ы шерифинъиз мубарек олсун!
Рахмет, магъфирет (багъышланув) ве джеэннемден азат этилюв вакъыты олгъан мубарек Рамазан айыны толусынен яшамагъа тырыштыкъ. Аллах къысмет этсе, энди байрамына да къавушаджакъмыз. Иншаллах, шу рахмет ве берекет айындан кереги киби файдалангъан инсанлардан олурмыз. Иншаллах, къуртулышкъа иришкен, эбедий байрамны къазангъан инсанлардан олурмыз. Чюнки байрамларнынъ энъ буюги ве муими – эбедий байрам олгъан ахирет байрамыдыр. Хазрет-и Пейгъамберимизнинъ Хамд байрагъынынъ тюбюнде, дженнетнен шерефленгенде, яшанаджакъ байрам. Бу – сонъсуз ниметлер ичинде ич бир вакъыт битмейджек байрамдыр. Иште, бу дюньяда муминлер бутюн япкъан ибадет ве хайырлы ишлерини о байрамгъа къавушмакъ макъсадынен япалар. Бунынъ ичюн дюнья тарласынынъ энъ берекетли махсулат топлама вакъыты олгъан Рамазан-ы шерифни омюримизнинъ тамамына яймагъа тырышмакъ, ораза бизге къазандыргъан гузелликлерни девам эттирмек керекмиз. Рамазандаки Къураннен олгъан багъымызны, йылнынъ эр бир айында косьтермелимиз. Рамазандаки джумертликни, мухтаджларгъа ярдым этмекни токътатмайып, девам эттирмели. Къуллукъ ве ибадет гъайретини тыпкъы Рамазандаки киби япмагъа тырышайыкъ. Иште, о вакъыт сонъки нефесимиз бизни керчек байрамнынъ къапысына етиштиреджек.
Аллахнынъ севгили къулларындан бири, Бехлюль Дана бир байрам куню мусульманларнынъ эмири Харун Решидни атнынъ устюнде, дюльбер урбаларнен корип, бу манадаки бейитлерни окъугъан: «Керчек байрам янъы урба кийген инсан ичюн дегиль, ахирет азабындан къуртулгъан инсан ичюндир. Керчек байрам, гузель къокъулар сюрген инсан ичюн дегиль, гунахларындан тёвбе этип, бир даа о гунахына къайтмагъан инсан ичюндир. Керчек байрам сарайларны сюслеген инсан ичюн дегиль, (олюмден сонърасы ичюн) къабирлерни сюслеген инсан ичюндир. Керчек байрам гузель атларгъа минген инсан ичюн дегиль, хаталарыны терк эткен киши ичюндир. Керчек байрам хызметчилери олгъан инсан ичюн дегиль, Къуранны озюне дост эткен инсан ичюндир. Керчек байрам сюслю тёшеклерде отургъан инсан ичюн дегиль, сырат копюринден кечкен инсан ичюндир».
Бизим асыл юртумыз – ахиреттир. Дюнья аяты ве дюньяда олгъан эр шей келип кечиджидир. Аллаху Тааля ает-и керимеде дюнья аятынынъ фанийлигини, эсас аятнынъ исе, ахирет аяты олгъаныны бойле ифаде эте: «Билинъиз ки, дюнья аяты тек бир оюн, бир эглендже, бир сюс, аранъызда бир-биринъиз огюнде макътанув, чокъ мал ве эвлят саиби олмакъ ярышындан ибареттир. (Сонъунда, эписи ёкъ олып кетеджек.) Тыпкъы бир ягъмур киби, (о ягъмур) себебинден оськен осюмликлер топракъ саиплерини къувандыра. Сонъра да къурумагъа башлай да, сен онынъ сараргъаныны коресинъ. Сонъра да къурып, чёр-чёп алына келе. Ахиретте исе, (дюньядаки амельге коре, я) агъыр бир азап ве (я да) Аллахнынъ багъышлавы ве ризасы бар. Дюнья аяты алдатыджы бир зевкъттан ибареттир» («Хадид» суреси, 57/20).
Шу аетни энъ яхшы анълагъан ве фаний аятнен эбедий аят арасындаки фаркъны пек яхшы бильген Пейгъамберимиз (с.а.с.) сыкъынты, тарлыкъ ве зорлукъ вакъытларында да, раатлыкъ ве боллукъ вакъытларында да даима буюра эди: «Керчек аят – ахирет аятыдыр» (Бухарий). Не къадар узун яшасакъ, яшайыкъ, бир кунь Аллахнынъ хузурына бараджакъмыз. Чюнки аетте бойле айтыла: «Биз Аллахнынъ къулларымыз ве Онъа къайтаджакъмыз» («Бакъара» суреси, 2/156). Аллахнынъ хузурына бараджакъ экенмиз, айса, тер-темиз алгъа кельмек керекмиз. Чюнки бизим эр бир алымызны Аллах ачыкъ-айдын коре ве биле. Ондан сакълы къала биледжек ич бир сыр ёкъ. Къуранда бойле айтыла: «Эй, инангъанлар! Аллах ве Пейгъамбер сизни аят берген шейге чагъыргъаны вакъыт, джевап беринъ (бойсунынъ). Ве билинъиз ки, Аллах инсаннен къальби арасындадыр ве сиз, керчектен де, тек Онъа къайтып топланаджакъсынъыз» («Энфаль» суреси, 8/24).
Раббимизнинъ хузурында топланаджагъымыз кунь, – «Бутюн сырларнынъ, гизли шейлернинъ ортагъа чыкъаджагъы куньдир энди; о кунь, инсан ичюн не бир къувет, не де бир ярдымджы бар» («Тарикъ» суреси, 86/9-10). Гизли-сакълы эр шейнинъ ортагъа тёкюледжеги кунь ичюн къулларыны тенбиелеген Аллах, башкъа бир аетте бойле буюра: «Раббинъиз ичинъизде олгъанларны пек яхшы биле» («Исра» суреси, 17/25). Раббимиз бизим эр анымызны бизден даа да яхшы бильгенини бильдире ве бизге, къулларына, юреклеримизни темизлеп, алымызны догърулап, салих инсан олмамыз ичюн тёвбе къапысыны ачыкъ къалдырды: «Эгер сиз гузель амель саиби инсан олсанъыз, буны яхшы билинъиз ки, Аллах, тёвбе эткенлерни багъышлайыджыдыр» («Исра» суреси, 17/25). Аллаху Тааля тёвбе-истигъфар этип, салих амеллерге ёнельген къулларыны эр тюрлю сыкъынты ве дерттен къуртара ве оларгъа даа чокъ ниметлер багъышлай. Ашагъыдаки ает косьтере ки, бутюн сыкъынты ве дертлернинъ бир чареси бар, о да – самимий бир шекильде тёвбе этмектир: «Раббинъизден багъышлав соранъыз, чюнки О чокъ багъышлайыджыдыр. (Багъышлав соранъыз да,) устюнъизге коктен бол-бол ягъмур ягъдырсын, малларынъызны ве огъулларынъызны чокълаштырсын, сизге багъчалар берсин, сизлер ичюн озенлер акъытсын» («Нух» суреси, 71/10-12).
Иште, Аллахтан багъышлав сорамакъ – бойле рахмет ве берекет къапыларыны ача. Эм дюньяда, эм де ахиретте. Амма тёвбелеримиз керчек бир тёвбе олмакъ керек. Шимди артыкъ шейтанларнынъ зынджырлары чезиледжек. Рамазандаки киби багълы къалмайджакълар. Бундан да гъайры, муминлернинъ Рамазан боюнджа къазангъан саваплар шейтанларны даа да ачувлаткъандыр. Шу себептен, шимди даа да дикъкъатлы олмакъ керекмиз. Яни тёвбелеримиз, керчектен де, пешманлыкънен олмалы. Тёвбемиз гунахымызгъа пешман олып, бир даа асыл да бу гунахкъа къайтмамакъ шартынен олмалы. Тёвбелеримизни чокъча хайырлы амельнен къуветлендирмек керек. Эвели рахмет, ортасы магъфирет, сонъу да джеэннемден къуртулыш весилеси олгъан мубарек Рамазанны аман-аман тамаладыкъ. Бу буюк бир ниметтир. Аллахнынъ багъышлавы пек чокъ олгъан айны озгъарамыз. Бунынъ къуванчы оларакъ Аллах бизге байрамны эдие этти. Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Оразалы ичюн эки севинч вакъыты бар. Бири – оразаны ачкъаны вакъыт, экинджиси де – Раббине къавушкъаны вакъыттыр» (Бухарий).
Эльбет, бойле мубарек айгъа веда этемиз, амма бизлер Рамазанны мумкюн олгъаны къадар девам эттирмек керекмиз. Насыл? Алымызнен, сёзюмизнен, ахлякъ ве тербиемизнен, ибадетлеримизнен Рамазан алыны девам эттирмек иле.
Аллаху Тааля джумлемизнинъ туткъан оразаларыны ве япкъан ибадетлерини къабул этсин.

Иса Велиев