Ораза акъкъында 10 хадис - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

26

октября

20
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:47
Вос.7:04
Обед.12:32
Пол.15:14
Веч.17:50
Ноч.19:07
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Ораза акъкъында 10 хадис

Опубликовано:

Раббимизнинъ бизлер ичюн мубарек къылгъан айлардан энъ муими – Рамазан айыдыр. О, ичинде пек чокъ гузеллик ве хайыр олгъан бир айдыр. Къуран Рамазан айында эндирильмеге башланды ве бу айда ораза тутулмасы фарз этильди. 2021 сенеси Рамазан айы апрель 13 – майыс 12 куньлери арасында 30 кунь девам этеджек.
Рамазан айынынъ башланувы себебинден ишбу мубарек ай акъкъында Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) хадислеринен таныш олмагъа теклиф этемиз.
«Рамазан айы киргенде, иляхий рахмет муминлерни эр вакъыттакинден даа чокъ къучакълай. О къадар ки, дженнетке алып баргъан бутюн хайыр ве берекет къапылары ачыла. Джеэннемге чагъыргъан шейтанларнынъ фаалиетлери, арекетлери тарлаша, тесирлери пек азала. Бойлеликнен, джеэннемге алып баргъан яманлыкъ къапылары къапала ве муминлерни весвесеге тюшюрип, ёлдан чыкъармагъа тырышкъан инсан ве джин шейтанларынынъ эли-къолу зынджырларнен багълана» (Бухарий);
«Ким (юректен) инанып ве къаршылыгъыны тек Аллахтан беклеп (яни ихляс ве самимиетнен) Рамазан оразасыны тутса, (къазанаджакъ мукяфатынен берабер) кечмиш гунахлары да багъышланыр» (Бухарий, Муслим);
Къудсий хадисте Аллах Тааля буюра ки: «Оразалы киши ашамасыны, ичмесини ве джынсий мунасебетини Меним ризам ичюн терк эте. Ораза Меним ичюн япылгъан бир ибадет олгъаны ичюн, онынъ мукяфатыны Мен береджем. Эр эйилик ичюн он къат мукяфат алырлар» (Бухарий);
«Дженнетте Реян адлы бир къапы бар ки, Махшер куню о ерден тек ораза туткъанлар киреджек, олардан башкъа ич кимсе о къапыдан киремейджек. «Оразалылар не ерде?» – деп чагъыраджакълар, олар да турып, о ерден дженнетке киреджеклер. Оразалылар кирген сонъ, о къапы къапатыладжакъ ве бир даа о ерден ич кимсе кирип оламайджакъ» (Бухарий);
«Къыямет куню ораза ве Къуран Аллахнынъ къулу ичюн шефаат этеджек. Ораза: «Аллахым! Мен куннинъ ярыкъ къысымында оны аш ве сувдан махрум къалдырдым. Онынъ ичюн шефаат этмеге мусааде эт!», – дейджек. Къуран исе: «Аллахым! Мен оны гедже юкъусыз къалдырдым, онынъ ичюн шефаат этмеге изин бер!» – дейджек, ве оларнынъ шефаатлары къабул этилир» (Ахмед);
«Дуалары ред этильмеген учь чешит инсанлар бар: 1. оразасыны ачмагъандже оразалы; 2. адалетли укюмдар; 3. зулум корьген киши» (Эбу Хурейре);
«Кунь догъмадан эвель ашанъыз, чюнки сахурда берекет бар» (Бухарий);
«Оразалынынъ эки къуванчы бар: бири – оразасыны ачкъаны вакъыт, экинджиси исе, Аллах берген мукяфатны корьгенде» (???);
«Аранъыздан бири ораза ачкъанда, оны хурманен ачсын, чюнки оразаны хурманен ачмакъта берекет бар» (Тирмизий);
«Бутюн Рамазан айы девамында ораза туткъан, сонъра да шевваль айында алты кунь ораза туткъан кимсе янъы догъгъан бала киби темиз олур» (Табераний).
Рамазан айынъыз мубарек олсун!Аллах япкъан ибадетлеринъизни къабул этсин! Рамазан къуванчыны тувгъанларынъыз янында яшамагъа къысмет олсун!