Намазнынъ рукюнлери - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

18

января

15
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:44
Вос.8:06
Обед.12:59
Пол.15:11
Веч.17:41
Ноч.19:03
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Намазнынъ рукюнлери

Опубликовано:

Ифтитах текбири

Намазнынъ рукюнлеринден биринджиси «ифтитах текбири», яни намазгъа «Аллаху Экбер», –  деп башламакътыр. Текбир алгъанда, биринджи сесни (Аааллаху) шеклинде узатмакъ джаиз дегильдир. Буны биле-биле япкъан, намазгъа кирмеген олур. Намаз ичинде япса, намазы бозулыр.

Къыям

Намазнынъ рукюнлеринден экинджиси – къыям яни аякъта турмакътыр. Къыям, фарз ве ваджип намазларда шарттыр. Аякъта турмагъа чареси олгъаннынъ отурып къылмасы джаиз дегильдир. Сабах намазынынъ суннетинден тыш, суннет ве мустехап намазлары, бунъа бир себеп олмаса да, отургъан ерде къылынабиле. Лякин, энъ гузель олгъаны  – чаремиз олгъан олса, аякъта къылмакътыр.

Къыраат

Намазнынъ рукюнлеринден учюнджиси – къырааттыр. Бу да намаз къылгъаннынъ озюни эшитеджек дереджеде Къуран-ы Керим аетлеринден бир микъдар окъулывыдыр.

Къыраат, витир иле нафилелернинъ ве эки рекятлы фарзларнынъ эр рекятында, дёрт рекятлы фарзларнынъ исе ильк эки рекятында фарздыр. Сонъ эки рекятында окъумакъ исе суннеттир.

 

Фарз олгъан къыраат микъдары, учь къыскъа ает я да бу микъдарда узун бир аеттир.

Рукю

Намазнынъ рукюнлеринден дёртюнджиси рукюдир.

Рукю, къыямда къырааты битиргенден сонъ, баш иле аркъа дюз оладжакъ шекильде эгильмектир. Бу эснада къадынлар, пармакъларыны тиз къапакълары узерине къоялар. Эркеклер исе, пармакъларынен тиз къапакъларыны къаврап аладжакъ шекильде тутып, узерлерине къоярлар.

Отурып намаз къылгъан, рукю ичюн башыны тизлерине догъру эгер.

Седжде

Намазнынъ рукюнлеринден бешинджиси седждедир.

Седжде  – рукюден догърулгъандан сонъ, алныны (манълайны), бурнуны, эки аягъынынъ пармакъ уджларыны, эки эли иле эки дизини яни еди азасыны ерге къоймакътыр. Седждеде козьлер буруннынъ эки янына бакъар. Эллер юзьнинъ эки янында, пармакълар къапалы ве къыблеге догъру тутула.

Къаде-и Ахире

Намазнынъ рукюнлеринден алтынджысы къаде-и ахиредир ки, «сонъки отурув», – демектир.

Къаде-и ахире, намазнынъ сонъундаки отурувында «Эт-техийяту» дувасыны окъуяджакъ къадар отурмакътыр.

Къадеде эркеклер, сагъ аякъларынынъ пармакълары къыблеге келеджек шекильде чевирир ве сол аягъыны ятырып эки аягъы устюне отура. Къадынлар исе эки аякъларыны сагъа чыкарып, уйлукълары устюне отура. Къадынларнынъ бу отурма шеклине теверрюк айтыла. Къадеде эллер тизлернинъ устюнде къыблеге догъру сербест шекильде къоюла.

 

Раим ГЪАФАРОВ