НАМАЗ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

26

января

23
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:39
Вос.7:59
Обед.13:01
Пол.15:20
Веч.17:52
Ноч.19:13
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

НАМАЗ

Опубликовано:

Бисмилляхи’р-рахмани’р- рахим. Хафизу аля’с-салявати ве’с-саляти’ль- вуста ве къуму лилляхи къанитин.

Азиз джемаат!

Намаз динимизнинъ диреги, ибадетлернинъ эсасы ве энъ устюнидир. Пишкинлик вакътына кельген ве акъылы еринде олгъан эр акъай ве къадын ичюн мытлакъа ерине кетирильмеси керек фарздыр. Намаз – салят сёзю дуа демектир. Бу дуанынъ башкъа дуалардан фаркъы ве устюнлиги буюктир. Чюнки намаз къылгъан кимсе тек тиль ве къолларынен дегиль, бутюн азаларынен Юдже Раббине ялвара. Намаз Къураны Керимде докъсандан чокъ ерде кече. Юдже Раббимиз Къуран-ы Керимде бойле буюра: «Намаз муминлерге белли вакъытларгъа багълы олып, фарз къылынды» (Ниса суреси, 103 ает).

Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) Муаз бин Джебельни Йеменге ёллагъанда, бойле насиат этти: «Сен эхл-и китапнынъ диярына кетесинъ. Оларны, эввеля, Аллаха къуллыкъ этмелерине давет эт! Эгер Аллахны къабул этселер, оларгъа гедже ве куньдюз, топлам беш вакъыт намазнынъ фарз олгъаныны айт! Намазны къабул этселер, оларгъа байлардан алынып фукъарелерге берильмеси керек зекят акъкъында хабер бер! Малларынынъ энъ яхшысындан алма! Чюнки зулумгъа огърап, дуа эткен кимсенен Аллах арасында бир маниа ёкътыр» (Бухарий). Беш вакъыт намаз къылгъан кимсе эр вакъыт кучюк гунахлардан темизлене. Чюнки Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) бойле буюрды: «Намаз, буюк гунахлардан узакъ турулса, эки намаз арасында япылгъан гунахларгъа кеффареттир (о гунахларны силе)» (Муслим).

Намаз инсанны темизлей. Намаз къылгъан кимсенинъ эм урбасы, эм бедени, эм намаз къылгъан ери, эм акълы ве эм де руху темиз ола. Кечкен гунахлары силинип, ёкъ этильгени киби, келеджекте де ола биледжек гунахларгъа да маниа ола биле. Чюнки темиз юрекнен ве самимиетнен япылгъан бу мукъаддес ибадет, гунахнен берабер ян-яна турмаз. Эгер япкъанымыз ибадетни самимий ве юректен къылсакъ, гунахлар силинир. Эгер де ибадетимиз самимий ве юректен олмаса, о вакъыт гунахлар келир, ибадет исе, кетер.

Юдже Раббимиз Къуран-ы Керимде бойле буюра: «Санъа вахий этильген китапны окъу ве намаз къыл. Шубесиз, намаз эдепсизликтен ве ярамайлыкълардан къорчалар. Энъ буюк ибадет Аллахны анъмакътыр. Аллах япкъанларынъыздан хабердардыр» (Анкебут суреси, 45 ает). Ривает этильгенине коре, инсарлардан яш бир йигит пейгъамбер эфендимиз (а.с.) аркъасында эр вакъыт беш вакъыт намазыны къыла эди, амма бунен берабер гунахлар ишлей эди. Бу вазиет Пейгъамбер эфендимизге (а.с.) соралды. Пейгъамбер эфендимиз (а.с.) оларгъа бойле буюрды: «Онынъ намазы якъында оны ярамайлыкълардан вазгечиреджек». Чокъ вакъыт кечмеди ве о йигит гунахларындан тёвбе этте. Намазымызнынъ бизлерге файда кетирмеси ичюн, намазны «хушу ве ихсаннен» эда этмек керекмиз.

Яни намаз къылгъан вакъытымызд онынъ эр рекятында окъугъан дуаларымызнынъ, аетлернинъ ве зикирлернинъ аналарыны теренден тюшюнмек керекмиз. Бойле япкъанымыз вакъыт Юдже Раббимизнинъ шу сёзю акъкъымызда керчек олур: «Намазларында хушу ичинде олгъан муминлер къуртулышкъа ириштилер» (Муминун суреси, 1-2 ает). Эгер де намаз къылгъан вакъытымызда окъугъанымыз дуа, ает ве зикирлернинъ маналарыны тюшюнмесек, къылгъанымыз намаз бизлерге ич бир файда кетирмез. Бойле намаз акъкъында Юдже Мевлямыз бойле буюра: «Языкълар олсун о намаз къылгъан кимселерге. Олар намазларында гъафиллердир (не япкъанларыны анъламайлар)» (Маун суреси, 4-5 ает).

Эр бир мусульман къыямет куню эвеля намазларындан соруладжакъ. Эгер намазлары ерли еринде олса, башкъа амеллеринде къолайлыкъ костерилир. Амма намазларында эксиклик ве етерсизлик олса, башкъа амеллеринде де къыйынлыкъ костерилир. Хутбемни хутбе башында окъугъаным аетнинъ манасынен битирмеге истейим. «Намазларгъа ве орта намазына девам этинъиз. Аллах хузурында самимийлик ичинде булунынъыз» (Бакъара суреси, 238 ает).