Мубарек учь ай - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

26

января

23
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:39
Вос.7:59
Обед.13:01
Пол.15:20
Веч.17:52
Ноч.19:13
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Мубарек учь ай

Опубликовано:

Мерхамет саиби Раббимиз инсанларны гунахлардан темизлеп, дженнеттеки ерлерини юксельтмек ичюн хусусий геджелер, куньлер ве айлар бар этти. Шу мубарек куньлерни ве айларны джанландырып, ибадетнен кечирген кимселер, вакъытыны файданен кечирген ве къазанчлы чыкъкъандыр. Бу куньлерге эмиет бермегенлер исе, гъайып эткен кимселерден олурлар. Чюнки вакъыт къылыч кибидир, сен оны кесмесенъ, о, сени кесер. Сен оны хайыр ёлунда къулланмасанъ, о, сени янълыш ёлда къулланыр. Ахыр замангъа якъынлаштыкъ, вакъыт даа да тезлешти, омюримиз насыл тез келип-кечкенини дуймай къаламыз. Вакъыт омюримизден даима бир парча кесип, бизлерни олюмге якъынлаштыра. Даа якъында Рамазан айыны озгъаргъан эдик, амма козюмизни ачып къапаткъандже, бир бакъсакъ, – кене Рамазан айынынъ хаберджилери олгъан мубарек реджеп ве шабан айларына киремиз.
Иште, бу мубарек айлар къапыларымызгъа келип, бизге мубарек Рамазан оразасы якъынлашкъаны акъкъында хабер берелер. Олар, санки бизлерни Рамазан оразасына азырлагъанлары киби, нефислеримизни ве беденлеримизни маддий ве маневий кирлерден темизлемемизни истей. Насыл бир фарз намазынынъ башында, о фарзгъа азырлыкъ олсун деп, суннет намазы кельген олса, реджеп ве шабан айлары да, санки Рамазан айына бир азырлыкъ олып келелер. Бунынъ ичюн эр кес реджеп ве шабан айларында ораза тутып, озюни Рамазан айына азырламакъ керек. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) де бу айларны бус-бутюн оразанен кечирмесе де, мумкюн олгъаны къадар чокъча ораза тутмагъа тырыша эди. Хазрет-и Айше анамыз ривает эткени киби: «Пейгъамбер (с.а.в.) шабан айынынъ буюк бир къысымыны оразанен кечире эди» (Муслим).
Аллахнынъ дюнья ве семаларны яраткъанындан берли айларнынъ сайысы он экидир ве бу айлар арасында мубарек айлар, куньлер ве анълар бар. Юдже Раббимиз бойле буюра: «Догърусы, айларнынъ сайысы, коклерни ве ерни яраткъан кунюнден берли, Аллахнынъ китабында он экидир. Иште, буларнынъ дёртю харам (айларыдыр)» («Тёвбе» суреси, 9/36 ает).
Иште, бу айлар – зилькаде, зильхидждже, мухаррем ве реджептир. Бу мукъаддес айлар – харам айларыдыр. Яни, бу айларда дженк этмек, къан тёкмек, зулум япмакъ харамдыр. Бу айларны зикир, тефеккюр ве илим меджлислеринде кечирмек керек. Чюнки бойле меджлислер мелеклернен чеврелене ве анда булунгъан эр бир инсангъа савап бар. Къайда олсакъ-олайыкъ, Раббимизден къоркъайыкъ ве онынъ севгисини къазанмакъ ичюн къолумыздан кельген эр шейни япмагъа тырышайыкъ. Чюнки Раббимиз дагъда чобанлыкъ япса биле, вакъытыны ибадетнен кечирген къулуны севе. Бир хадис-и шерифте Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) бойле буюргъан: «Раббинъ къой бакъкъан бир чобаннынъ бир дагънынъ тёпесине чыкъып, намаз ичюн эзан окъуп, сонъра да намаз къылмасындан хошлана ве бойле дей: «Меним шу къулума бакъынъ! Эзан окъуй, намаз къыла, Менден къоркъа. Къулумны багъышладым ве дженнетиме къойдым» (Эбу Давуд).
Ибадетнен мешгъуль олгъан кимсе ибадетини энъ гузель шекильде япмагъа тырышмасы керек. Эгер япкъан ибадетинде эксикликлер олса, Къыямет куню о эксикликлер нафиле намазларнен текмилленир. Айрыджа, суннет ве нафиле ибадетлерге багълы олгъан кимсе, Пейгъамбер Эфендимизнинъ (а.с.) шефаатына наиль олур ве дженнетте онен берабер олур.
Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) бир хадис-и шерифинде бойле буюргъан: «Ким меним суннетимни джанлы тутса, мени севген демектир. Мени севген исе, дженнетте меннен берабердир» (Тирмизий). Аллахнынъ севгиси, мерхамети ве дженнетиндеки «Бабу’с-саля» деп айтылгъан «Намаз къапылары» фарз намазларнынъ янында он эки рекят суннет намазны къылгъан кимселер ичюн ачылыр. Булар – саба намазынынъ эки рекят суннети, уйле намазындан эвель дёрт рекят ве сонъ эки рекят суннет намазы, акъшам намазынынъ фарзындан сонъраки эки рекят суннети ве ятсы намазындан сонъраки эки рекят суннет намазларыдыр. Бунынъ янында беденимиздеки эр бир азанынъ, эр бир кемигининъ шукюри олгъан духа намазы да унутылмамакъ керек. Базар эртеси ве джума акъшамлары, бир де эр хиджрий айнынъ 13-юнджи, 14-юнджи ве 15-инджи куньлери ораза тутмагъа гъайрет этейик. Саарьде техеджджут намазына турайыкъ. Пейгъамберимиз (а.с.) бу вакъытта аякълары шишкендже ибадет эте эди. О, бир хадисинде бойле буюргъан: «Сизлерге гедже саатында турманъызны тевсие этем. Чюнки, бу, сизлерден эвель яшагъан салихлернинъ адетидир. Сизлерни Раббинъизге якъынлаштырыр, гунахлардан къорчалар, ярамайлыкъларгъа къаршы кеффарет олур ве сизлерден хасталыкъларны узакълаштырыр» (Тирмизий).
Юдже Раббимиз Къуран-ы Керимде бойле буюра: «Гедже тур ве санъа эмир эткенимиз техеджджут намазыны къыл. Бельки, Раббинъ сени макътавлы бир макъамгъа ириштирир» («Исра» суреси, 17/79 ает).
Аллахнынъ ризасы Оны чокъча анъгъан кимселер ичюндир. Шу айларда даа зияде дуалар этип, Раббимизге ялварайыкъ ве гунахларымызнынъ багъышланмасыны тилейик. Чюнки, О, чокъ багъышлайыджы ве чокъ мерхамет этиджидир. Техеджджут намазларына турып, геджелерни ибадетнен кечирейик. Чюнки суннет ве нафиле ибадетлер фарз ибадетлер ичюн бирер азырлыкътыр. Бу айларда япкъанымыз нафиле ибадетлернен озюмизни фарз олгъан Рамазан айына азырлайыкъ. Вакъытымызны Къуран окъумакъ ве огренмек ичюн харджайыкъ ки, Рамазан айында озь кучюмизнен хатим япа билейик. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) бу дуасыны да тиллеримизде, зикир киби, тутайыкъ: «Аллахым! Реджеп ве шабанны бизлер ичюн мубарек эт ве бизлерни Рамазан айына къавуштыр» (Ахмед бин Ханбель).

 

Ридван Максудов