МИЛЯДИЙ ЯНЪЫ ЙЫЛГЪА КИРГЕНДЕ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

25

октября

19
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:45
Вос.7:02
Обед.12:32
Пол.15:15
Веч.17:51
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

МИЛЯДИЙ ЯНЪЫ ЙЫЛГЪА КИРГЕНДЕ

Опубликовано:

25.12.20 – МИЛЯДИЙ ЯНЪЫ ЙЫЛГЪА КИРГЕНДЕ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

[Вель-аср. Инне’ль-инсане лефи хуср. Илле’ллезине амену ве амилю’с-салихати ве тевасав биль-хакъкъи ве тевасав бис-сабр].

Мухтерем мусульманлар!

Аллах Тааля яраткъаны энъ муим анълайышлардан бири де, шубесиз, вакъыттыр. Вакъыт – аят ёлджулыгъымызда ичинде яшагъанымыз ве келип-кечмеси иле фаркъына баргъанымыз бир джерьяндыр. Бир куннинъ, бир айнынъ, бир йылнынъ сонъуна иришмеси, ич шубесиз, муим бир адиседир. Чюнки кечип кеткен эр заман девири муминнинъ яшайыш такъвиминден къопарылгъан бир япракътыр. Иште, янъы милядий 2021 йылынынъ арефесиндемиз. Омюримизден бир йыл даа ексильген.

Раббимиз бергени энъ буюк нимет – бизлерни ёкътан бар этмесидир. Барлыгъымызнынъ энъ буюк делили исе, заман дегенимиз вакъыт ичиндеки омюр ниметидир. Юдже Раббимиз эпимизге хайырлы, берекетли ве сагълыкълы бир омюр лютуф эйлесин.

Урметли диндашларым!

Мусульманлар оларакъ, вакъытымызны насыл дегерлендиргенимиз сонъ дередже муимдир. Заманнынъ джедвели ичюн бирер весиле олгъан ай да Аллахнынъ аетидир, кунеш де Аллахнынъ аетидир. Асыл олгъан, Аллахнынъ бизлерге багъышлагъаны вакъыт ниметини ве эманетини насыл дегерлендиргенимиздир. Сайылы нефеслеримизни насыл макъсат ичюн харджагъанымыздыр. Омюр деген сермаемизни яратылышымызнынъ гъаесине келишкен шекильде къулланып-къулланмагъанымыздыр. Аятымызнынъ ич бир девири бош кечмемек керек. «Инширах» суресининъ 7-8 аетлеринде Юдже Мевлямыз бизге бойле эмир эте: «Бош къалдынъмы, аман (башкъа) ишке сарыл ве ялынъыз Раббинъе ёнель!»

Азиз джемаат!

Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) аятнынъ акъышы ичинде дикъкъат этмек керек олгъанымыз хусусларны бойле ифаде эткен: «Беш шей кельмеден эвель беш шейнинъ дегерини эйи биль: къартлыкътан эвель яшлыкънынъ, хасталыкътан эвель сагълыкънынъ, ёкълукътан эвель бар олувнынъ, мешгъулиеттен эвель бош вакъытнынъ ве олюмден эвель аятнынъ» (Хаким, «Мустедрек», IV, 341).

Тарихта буюк медениетлер къургъан миллет ве топлулыкълар вакъытнынъ дегерлендирильмесине буюк эмиет бергенлер. Дюнья ве ахирет сааларында муваффакъиет, вакъытнынъ берекетли къулланылмасы иле мумкюндир. Къуран-ы Керимде вакъыткъа емин этилип башлагъан «Аср» суреси бар. Ислям буюклеринден бири бойле айта: «Мен «Аср» суресининъ манасыны буз саткъан бир кимседен огрендим. Чюнки о, базарда бойле багъыра эди: «Сермаеси эриген бу инсангъа мерхамет этинъиз!» Инсангъа берильген омюр де бир буз мисали, эр даим эрип битмектедир. Эгер буны зиян этсе, я да янълыш ерге къулланса, бу – онынъ гъайып эктенлерден олмасына себеп олур».

Къыметли мусульманлар!

Дюньяда ве улькемизде милядий йылбашы байрамы къайд этильмекте. Эр не къадар бу биз, мусульманларнынъ байрамы олмаса да, дигер дин менсюплери олгъан къомшуларымызнынъ байрамларына сайгъы косьтермек – инсаний бир вазифедир. Бир мусульман оларакъ, фаркълы дин азаларынен къаршылыкълы мунасебетлер ичинде олып, бу меселеде де сайгъы ве незакетнен башкъа миллетлерге гузель бир орьнек олмакъ керекмиз.

Раббимиз бизлерни вакъытнынъ къыйметини бильген ве заман кетирген шерлерден муафаза олгъан къулларындан эйлесин, этрафымыздаки инсанларгъа эр заман энъ гузель мисаль олмакъны насип этси