Мерхаметлик-2019. Нетиджелер - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Суббота

22

января

19
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:42
Вос.8:03
Обед.13:00
Пол.15:15
Веч.17:47
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Мерхаметлик-2019. Нетиджелер

Опубликовано:

Къырым ве Севастополь шеэри мусульманлары диний идаресинде «Мерхаметлик-2019» хайрие акциясы олып кечти. Йыл девамында, Рамазан айындан башлап невбеттеки Рамазан айына къадар акция черчивесинде 2. 080. 000 рубле топланылды. Пара агъыр хаста балаларнынъ тувгъанлары ве мухтадж инсанлар арасында даркъатылды.

Къырым Муфтисининъ месуль кятиби Айдер Аджимамбетовнынъ сёзлерине коре, Муфтиликке фаркълы меселелер боюнджа мураджаат этелер – хасталыкъ, топракъ меселеси, окъув, ватандашлыкъ иле багълы олгъан суаллер, шахсий мунасебетлерде пейда олгъан проблемлемли меселелерни динимиз боюнджа чезилюви, эви олмагъан инсанлар да ярдым сорап келелер. Йыл девамында Муфтиликке, хасталарны тедавийлемек ичюн ярдым сорап 105 инсан мураджаат этти. Аджеле ярдымгъа мухтадж олгъанларгъа паралар бирден берильген эди. Эр бир мураджаат эткен инсан тахминен 5-40 бинъ рубле алгъандыр. Онкохасталаргъа 15-40 бинъ рубле айырылды.

Топлангъанлар огюнде Къырым мусульманлары Муфтиси хаджы Эмирали Аблаев чыкъышта булунып, бирлик, бири-биримизге дестек косьтермек истеги, хассаслыкъ, дигерлернинъ дердине нисбетен лякъайд къалмамакъ  – къыйынлыкъларны енъмеге ярдым эткенини къайд этти.

Къырым Муфтиси: «Ич бир вакъыт умютинъизни джойманъыз. Насыл къыйын олса да, рухтан тюшменъиз. Кучюнъизге, Аллахнынъ ярдымына, энъ эйисине инанынъыз. Къыйынлыкълар кельгенде, миллетимиз даима бирлешкен эди, бугунь де четте къалмай, ярдым элини узата. Аллах балаларынъызгъа, тувгъанларынъызгъа шифа берсин. Биз, Къырым мусульманлары диний идареси оларакъ эр вакъыт, ич бир кимсе ярдымсыз къалмасын, деп элимизден кельгенини япаджакъмыз. «Мерхаметлик» — даимий, муддети олмагъан бир акциядыр. Къошулынъыз, чюнки дертнинъ ябанджысы олмаз», — деп айтты.

Къырым мусульманлары диний идареси хаста балаларгъа параларнынъ топланувы боюнджа «Мерхаметлик» акциясыны девам эте. Хайрие паралары Къырым джамилеринде, къырымтатарлар топлу яшагъан къасабаларда чалышкъан алыш-вериш нокъталарында, кутьлевий тедбирлерде ве диний байрамларда топланыла.

Къырым мусульман дин джемиетлери, меценатлар, иш адамлары ве адий ватандашлар буюк дестек косьтерелер.

Айдер Аджимамбетов: «Миллетимиз буюк дестек косьтере. Олар параларны бермесе, ярдым къолуны узатмаса, бинълернен инсанлар ярдымны алып оламаз эди. Базыда мемурий ярдымны косьтеремиз. Хастаханелернен анълашамыз. Мисаль оларакъ, якъында агъыр хасталыгъы олгъан бала, махсус бунынъ ичюн айырылгъан тиббий учакъ вастасынен Москвагъа алып кетильди. Къырым акимиетине тешеккюрлер бильдиремиз»  — деп айтты.

Акция черчивесинде 2009 сенесинден итибарен бугуньки куньге къадар 19.129.009 рубле топланылды. Параларнынъ эксериети агъыр хасталыкъкъа огърагъан балаларгъа берильди.

ЗЕМИНЕ Аджимамбетова