Макъам-ы Ибрахим - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

24

июня

14
Зуль-къаде
1442 | 2021
Утр.2:50
Вос.4:47
Обед.12:50
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Макъам-ы Ибрахим

Опубликовано:

           Макъам-ы Ибрахим – Меккеде Кябенинъ  ичинде олгъан ве ХАРЕМИ ШЕРИФ дегенимиз аланда олгъан Ибрахим алейхисселямнынъ, Кябены къургъан вакъытта я да инсанларны хаджгъа чагыргъан вакъытта, устюне чыкъкъан ташнынъ олгъаны еридир. Шимдики вакъытта да Кябенинъ къапусы олгъан тарафта кичкене бир куббе шеклинде тура. Бу куббенинъ ичинде Ибрахимнинъ (алейхисселям) аякъ излери бар. Ибрахим (алейхисселям) огълу Исмаилнен берабер Кябены къургъан вакъытта, о, дуварларны къура, огълу да таш кетире эди. Дивар узанамаяджакълары къадар юксельгенде, аякъ астына бир таш къойдылар. Чыплакъ аягъынен о ташкъа басып къурмагъа девам этти. О таш устюнде аякъ излери пейда олды. Башта Кябе дуварынынъ янында олгъан бу макъам, Эмиру-ль Мумининъ Умер бин Хаттаб заманында бираз ондан узакълаштырылгъандыр. Мевджут макъам, куб шекилинде айтылабиледжек бир эсердир. Чокъ ачыкъ сары ве къырмызы къарышымы беязгъа якъын бир тюсю олгъан ташнынъ къалынлыгъы 20 см олып, четлернинъ узунлыкъларындан бири 38, башкъасы 36 шар сантиметрдир. Устюнде Ибрахимнинъ аякъ излери олып къабул этильген, 1 см. аранен эки чукъурлыкъ бар. Булардан бири 10, экинджиси исе 9 см теренликте олып,  табанда 22 см,  узунлыкъта 11 см, кенъликте экен юкъарыгъа догъру кенълешип 27 см, узунлыкъкъа ве 14 см кенълигине бара. Зияретчилернинъ бир заманлар эль тиймек ве опьмек киби себеплерден заман иле аякъ изи иримеге башлагъандыр. Топукъ изи пек аз корюне.

Макъам-ы Ибрахим табири Къуранда эки ерде кече. Буларнынъ биринде, Аллахкъа къуллукъ макъсадынен япылгъан энъ биринджи ибадет ернинъ Кябе олгъаны бильдирильдиктен сонъ, анда ап-ачыкъ ишаретлер ве Ибрахимнинъ (алейхисселям) макъамы олгъаны белиртиле («Али Имран» суреси, 3/97 ает). Башкъасында исе макъам-ы Ибрахимнинъ намаз къылынгъан  ер олмасы истенир («Бакара» суреси, 12/125 ает). Риваетке коре, Хазрети  Умер макъам-ы Ибрахимнинъ, хусусан, намаз къылынаджакъ бир ер олмасыны тилеген, бунынъ узерине экинджи ает ёллангъандыр (Бухарий).

Ер юзюнде Дженнетке аит барлыкълардан бир тек Хаджеру-ль Эсвед (Дженнеттен кетирильген, Кябенинъ диварына къоюлгъан къыйметли къара таш) иле Макъам-ы Ибрахим бар. Эгер буларгъа мушриклернинъ (Аллахкъа ортакъ къошкъанларнынъ) эллери тиймесе эди, оларгъа тийген дерт сахиплерине мытлакъа Дженаб-ы Аллах шифа берер эди. (Ибни Аббас).

Хаджнынъ фарзларындан учюнджиси, Кябени таваф этмектир. Таваф, Месджид-и Харам ичинде, Кябенинъ айлянмакъ демектир. Дёрдю фарз, учю ваджиб олмакъ узере еди кере айляныла. (Ибн-и Абидин).

Ресулюллах саляллаху алейхи ве селлем Эфендимиз таваф эткен сонъ, Макъам-ы Ибрахимнинъ артына кечип эки рекят намаз къылмакъны ве намазларда биринджи рекятта Кяфирун, экинджи рекятта да «Ихляс» суресини окумакъны бизге Суннет ташлагъандыр. Джумлемизге Аллаху Теаля о мубарек ерлерни корюп, Хаджымызны ве бу суннетни ерине кетирмеге насип эйлесинъ.

 

Раим Гъафаров