Къураннен берабер олмакъ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

20

января

17
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:43
Вос.8:04
Обед.12:59
Пол.15:13
Веч.17:44
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Къураннен берабер олмакъ

Опубликовано:

КЪУРАННЕН БЕРАБЕР ОЛМАКЪ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً

(Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. Инне хазе’ль-къуране ехди лиллети хие экъвему ве юбешширу’ль-муминине’ллезине емелюне’с-салихати энне лехум эджран кебира).

Урьметли джемаат!

Аллах тарафындан инсанларгъа ёл рехбери оларакъ ёлланылгъан мукъаддес китабымыз Къуран-ы Керим Пейгъамбер алейхи’с-селямнынъ энъ буюк муджизесидир. Бу муджизевий китап асырлардан берли инсаниетке догъру ёлны косьтерип, къыяметке къадар адамларнынъ юреклерини иман нурунен толдурмагъа девам этеджектир. Чюнки бу китаб эр асырда яшагъан адамгъа, балагъа, акъайгъа, къадынгъа, алимге, джаильге, мумин ве кяфирге – бутюн инсанларгъа хитап эте.

Мухтерем джемаат!

Афсус ки, биз бу мубарек китабымызнынъ къыйметини акъкъынен анълап оламадыкъ, Аллах бизлерге берген бу буюк ниметнинъ фаркъына бармайып, ондан узакълаштыкъ ве эмирлерининъ чокъусыны ерине кетирмедик. Пейгъамберимиз алейхи’с-селям Къураннен олгъан мунасебетимиз акъкъында юдже китабымызда бойле хабер берди:

«Я, Раббим, догърусы, къавмым бу Къуранны ташланылгъан бир вазиетте къалдырды» («Фуркан» суреси, 30-ынджы ает).

Къураннынъ унутулмасы, онынъ эмирлерини ве ясакъларыны ерине кетирильмемесидир. Къураннынъ унутулмасы оны бир четте къалдырып, окъунылмамасыдыр.

Сайгъылы джемаат!

Къуран олюлер китабы дегильдир! О, яшагъан, нефес алгъан, юрек ве джан ташыгъан кимселернинъ китабыдыр. Юдже Мевлямыз бизлерге бойле буюра:

«(Бу Къуран) яшагъан кимселерни тенбиелевинъ ве кяфирлер устюнде сёз акъкъы олмасы ичюн (санъа ёлланылды)» («Ясин» суреси, 70-инджи ает).

Бунынъ ичюн, джан ташыгъан эр мусульман, джаны беденинде олгъаны къадар, даима Къураннен берабер олмасы керек. О вакъыт иманы юкселир ве Аллахкъа даа да якъын олур. Къуран бизлерге бунъы бойле анълата:

«Керчек муминлер, Аллах анъылгъан вакъытта юреклери титрей, оларгъа Аллахнынъ аетлери окъулгъан вакъытта, иманлары юкселе ве олар Рабблерине сыгъыналар» («Энфаль» суреси, 2-нджи ает).

Пейгъамберимиз алейхи’с-селям Къуранны чокъ окъумагъа тевсие этти ве бир хадисинде де бойле буюргъан:

«Къуранны яхшы окъугъан кимсе, керем ве итааткяр мелеклернен берабердир. Онъы къыйналып окъугъанлар ичюн исе, эки къат савап бар» (Муслим).

Хутбемни башында окъугъаным аетнинъ манасынен битирмеге истейим:

«Шубесиз, бу Къуран инсанларны энъ догъру ве энъ сагълам ёлгъа алып бара ве салих амель япкъан муминлерге буюк бир эджир аладжакъларыны мужделей» («Исра» суреси, 9-джи ает).