Кокташ джамиси – кечмиштен кунюмизге къадар - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

26

января

23
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:39
Вос.7:59
Обед.13:01
Пол.15:20
Веч.17:52
Ноч.19:13
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Кокташ джамиси – кечмиштен кунюмизге къадар

Опубликовано:

Акъмесджит-Кефе ёлунда Къарасувбазар районынынъ шаркъ тарафында ерлешкен кичик, лякин дикъкъатымызны чеккен койчик бар – Кокташ кою. Дикъкъатымызны чеккенининъ себеби – бу койде ерлешкен бир къач асырлыкъ къадимий бир джамидир. Тедкъикъатларгъа коре, Кокташ джамиси XVI асырда къурулды.
Кой акъкъында ильк ресмий малюмат 1784 сенесине аит олгъан Къырымнынъ камераль тарифинде къайд этильген, шу малюматкъа бинаэн Кокташ кою Къырым ханлыгъынынъ сонъ дёнеминде Кефе къаймакъамлыгъында ерлешип, Ширин бейлерининъ идаресинде эди.
1886 сенеси Ширинлернинъ маддий дестеги иле койде къырымтатар халкъ окъув юрту ачылды. Кокташ кой эалисининъ чокъусы мусульманлар, къырымтатарлар эди. Сюргюнликтен сонъ исе, 1948 сенеси койнинъ адыны арфиен русчагъа терджиме этип, Синекаменка деп адландыргъанлар. О замангъа къадар сёз юрьсеткенимиз XVI асыргъа аит олгъан Кокташ джамисининъ бинасы баягъы эшильген, бозулгъан эди.
Кокташ джамисинден анджакъ эшильген дамы ве диварлары къалып, онынъ эвельки планыны косьтере эди. Меракълысы шу ки, джамининъ михрабы сакъланды ве, атта, устюндеки арап арифлеринен язылгъан китабелер окъула биледжек шекильде яхшы сакъланып къалды. Ишбу языгъа эсасланып, сонъки кере джамиде тамир ишлери 1895 сенеси япылгъаны белли олды. Кунюмизде Къарасувбазар районында ерлешкен ве орта асырларгъа аит олгъан мезкюр джами гъайрыдан тикленди. Бу иш ерли мусульман джемаатынынъ тешеббюси иле амельге кечирильди.
Кокташ джамисининъ реставрациясы 2014 сенеси, октябрь айында башланды ве 2017 сенеси тамирленген джамиде ильк намаз къылынды. Джами буюк олмаса да, ерли мусульман эали ичюн ичинде ер етеджек къадардыр.
Аман-аман беш асырлыкъ джами ер юзюнден ёкъ оладжакъ алына кельген эди, шукюрлер олсун ки, вакъытында къуртарылгъан бина кунюмизде орта асырлар абидеси, эдждатларымызнынъ мирасы оларакъ, сакъланып къалгъан ве ибадет ичюн къулланыла.

Алие Сеферша