Ибадуллаев Риза Зекерьяевич - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

20

января

17
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:43
Вос.8:04
Обед.12:59
Пол.15:13
Веч.17:44
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Ибадуллаев Риза Зекерьяевич

Опубликовано:

Июнь 22-де, мубарек Къурбан байрамынынъ учюнджи куню, Къурман районынынъ Краснознаменка коюнден кедерли хабер кельди. Къырымнынъ белли диний эрбапларындан, имамларындан бири, Ибадуллаев Риза Зекерья огълу апансыздан, юрек хастылыгъы себебинден фаний дюньяны терк этти.

Ибадуллаев Риза Зекерья огълу 1954 сенеси, Озьбекистанда, Къашкъадарья виляетининъ Шахрисабз шеэринде дюньягъа кельди. Онынъ бабасы Зекерья ве анасы Къайырбинат Джурчи районынынъ артыкъ гъайып олгъан Бозгозь Къытай ве Къошкъара койлеринден эдилер. Къырымтатар халкъы сюргюн этильгенде, къоранталары Шахрисабз шеэри якъынлыгъындаки Китаб станциясына тюшкен эди.

Махсус ерлешме режими сонъуна еткени йылда дюньягъа кельген кичкене Риза балалыгъыны Китабда кечирди, шу ерде мектепни битирди. Даа мектепте окъугъанда, самбо спортунен меркъланып башлагъан Риза, авесини Уралда 2 йыл сюрген аскерликте де ташламады, ве, эвине къайткъан сонъ, Шахрисабздаки спорт мектебине кирип, оны тамамлады. Самбо ве дзюдо боюнджа спорт усталыгъына намзет олды, битерген мектебинде тренер олып чалышты, профессионал спорт саасында да иштирак этип, чешит спорт джыйынларында Озьбекистан такъымыны темсиль этти. Шахрисабз шеэринде кечирильген байрамлыкъ куреш ярышларында эр даим биринджи ерни къазангъаны ичюн, онъа «Риза палван» дей эдилер.

1978 сенеси, 24 яшыны толдурып, Риза Эльмира адындаки къызнен юва къурды ве оларнынъ 3 баласы догъды. Даа сонъраки сенелери исе, 1985 сенеси бабасы, 1987 сенесинде де анасы вефат эттилер.

Халкъымыз ичюн Ватангъа авдет ёлу ачылгъан сонъ, Ибадуллаев Риза 1989 сенеси къорантасынен Джанкой районынынъ Къамбар Вакъыф (Перепёлкино) коюне кочип келе. Бу ерде о, эм Къамбар Вакъыфта, эм де янындаки Къамаджы (Заречное) койлеринде чалышкъан спорт мектебинде баш тренер оларакъ чалышты. Колхоз дагъылгъандан сонъ, спорт мектеби де къапатылды, ве Риза агъа ишсиз къалды. Къорантасыны, учь баланы ве къайната иле къайнаны бакъмакъ ичюн о халкънынъ малларыны бакъып юрди, эв ходжалыгъынен мешгъуль олды.

1993 йылы, агъыр хасталыкъ кечирген сонъ, Ибадуллаев Риза къайнатасы Иса къартбабанынъ тевсиесинен шифа ниетинен эвде олгъан эски Къуран языларыны окъуп башлады ве, бойледже, онъа динни огренюв ёлу ачылды. Ана-бабасы диндар инсанлар олып, намаз къылгъанлары себебинден озю де Ислямгъа ишангъан Риза агъа даа да динге якъынлашты, озь башына, эвеля, кирилл арифлеринен, сонъра, арап уруфатында окъумагъа огренди. 1996 сенеси Къамбар Вакъыф коюнинъ джемааты оны кой имамы оларакъ сайлады.

1999 сенеси Къырымдан ильк кере хаджылыкъ ичюн ёлгъа чыкъкъан семетдешлеримиз арасында Риза агъа да бар эди.

2003 сенеси Ибадуллаев Риза къорантасынен берабер Къурман районынынъ Краснознаменка коюне кочип кельди. 2004 сенеси о, Буюк Онлар джамисине имам оларакъ тайин этильди ве бу вазифени 2008 сенесине къадар иджра этти. Даа сонъра, хасталыгъы арткъанындан себеп, озю яшагъан Краснознаменка коюнде имам ве молла оларакъ хызметине девам этти, ве омюрининъ сонъуна къадар бу вазифеде булунды.

Джума ве дженазе намазларыны къылдыргъан, дуа мерасимлерини кечирген, эр тюрлю хызметте фааль иштирак эткен Ибадуллаев Риза эфенди халкънынъ урьметини къазангъан, диндар ве миллетпервер инсан эди. Эр даим бир-бирине даргъын семетдешлеримизни барыштырмагъа, миллетимизнинъ бирлигини пекитмеге чалышкъан бир мумин эди. Сонъ нефесине къадар хызмет иле яшагъан Риза эфенди, байрам намазыны къылып, къурбанлыкъларны пайлашмакъ, мухтаджларгъа ярдым этмек меселелеринен огърашкъанда, Къурбан байрамы куньлеринде, 68 яшына кирип, бирден юреги ярамайып, вефат этти.

Онынъ омюр аркъадашы, учь баласы ве 4 торуны къалды.

«Биз эпимиз Аллах ичюнмиз, ве эпимиз Онъа къайтаджакъмыз».

Аллах рахмет эйлесин! Мекяны дженнет олсун!

Раббимиз якъынларына баш сагъылыгъы, сабыр ве такъат берсин.