Хавле бинт Хаким (радыяллаху анха) - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

18

января

4
Джумазие'ль-ахир 
1442 | 2021
Утр.6:44
Вос.8:05
Обед.12:59
Пол.15:12
Веч.17:42
Ноч.19:04
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Хавле бинт Хаким (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Биринджи мусульманлардан бириси…
Федакяр ве кучьлю…
Сабыр не олгъаныны яхшы бильген Хавле (р.а.).
Куньлерден бир кунь акъайы Осман бин Мазъун эвине пек къуванчлы олып кельди. Хавле (р.а.):
– Не бар, не екъ, эй, Эбу Саиб?
– Эвимизге эйилик кельди, эй, Умму Шерик! Мухаммедге (с.а.в.) таби олдым! Ильк 13 инсандан сонъ мен де мусульман олдым. Къысмет олса, бу гедже, къардашым Къудаме ве Абдуллахнен бирликте Онъа барып, дин акъта лаф этеджекмиз.
– Мен де сеннен, эй, Эбу Саиб!
Акъайы кулип:
– Сен де келиндешинъ Сафие бинт Хаттабнен кель, – деди.
Осман бин Мазъун Ислямдан эвель биле арамдан узакъ олгъан, агъзына ич шарап тийдирмеген бир инсан эди. «Мен акълымны джойдырып, мени ашшалагъан шарапны ичмем!» – деп айта эди.
О гедже Пейгъамберимизнинъ эвинде субетке къошулгъан Хавле, Сафие бинт Хаттаб, Осман, къардашлары Къудаме ве Абдуллах мусульман олдылар.
Йыл-йылдан Къурейш мушриклери мусульманларгъа зулумны арттырдылар. Ве Осман бин Мазъуннен 10 эркек ве 4 къадын Хабешистангъа хиджрет эттилер. Лякин анда тек 3 ай къалдылар, чюнки Меккеде эр шейнинъ яхшы олгъаны хаберини эшитип, деръал эвге къайттылар. Амма, зулум кене девам этмекте эди. Бу себептен олар экинджи сефер 80 кишинен берабер Хабешистангъа кочьтилер.
Рамазан айында Хазрети Хатидже вефат этти ве Пегъамберимиз (с.а.в.) балаларына эм баба, эм ана олды. Хавле (р.а.) Пейгъамберимизни пек аджджыды ве янына барып:
– Эй, Аллахнынъ Ресули! Эвленмеге истейсинъми?
– Хатиджеден сонъ, кимнен эвленеджем?
– Севде бинт Земъа – тул, мусульман, пек мерхаметли ве ахлякълы бир къадындыр. Пегъамберимиз (с.а.в.) Хавлени онъа ёллады. Севдеге келип:
– Эй, достум! Аллахнынъ санъа насыл эйилик ве берекет кетиргенини билесинъми?
– Валлахи, бильмейим! Сёйле!
– Пейгъамберимиз (с.а.в.) мени санъа къудалыкъкъа ёллады. Севде къулакъларына инанмайып:
– Бу не буюк бахт! Буны бабама да айт!
Хавле, Севденинъ бабасы Земъанынъ янына барып:
– Мени сизге Мухаммед (а.с.) къудалыкъ ичюн ёллады. Сенден Севдени истей.
Земъа:
– Не гузель ве шерефли бир инсан! Я Севде бу акъта не тюшюне?
– Разы олды, – деди Хавле.
Земъа:
– Къызымны яныма чагъыр!
Севде келип, бабасынынъ янына отурды.
– Къызым, Хавле, сени Мухаммед бин Абдуллахнынъ истегенини айта. О, эйи ве шерефли бир инсандыр! Онъа акъайгъа чыкъмагъа истейсинъми?
– Истейим, баба…, – деди Севде.
Къыскъа вакъыттан сонъ Пейгъамберимизнен (с.а.в.) никяхлары къыйылды. Тойда онъа 400 дирхем мехир берильди. Бойледже, Хавле (р.а.) хайырлы бир ишке себепчи олды.
Осман бин Мазъун ибадетни севген, пек ишкир бир инсан эди. Бир кунь о, достлары Эбу Зер ве Алинен бирликте, башкъа ишлерден вазгечип, ялынъыз ораза тутып, намаз къылмагъа сёзлеш-тилер. Буны эшиткен Пейгъамберимиз (с.а.в.) оларны токътатып: «Мен де инсаным. Амма эвленем, чалышам ве, айны заманда, ибадет япам. Беденнинъ ве аиленинъ сенде акълары бар, оларгъа дикъкъат эт!», – деп, тек ибадет япып яшамакънынъ янълыш олгъаныны косьтерди. Мусульман эр саада актив ве ишкир бир инсандыр. Не япса, яхшы япар, акъкъынен япар.
Хавле бинт Хаким Пейгъамберимизден (с.а.в.) бу хадисни ривает этти: «Ким бир ерде ятса ве: «Яратылгъанларнынъ шерринден Аллахнынъ мукеммель сёзлерине сыгъынам!» – десе, о ерден айрылгъандже, онъа ич бир шей зарар бермез!» (Бухарий).
Огълу вефат эткенинен Осман ве апайы кедерлеринден 15 кунь эвинден чыкъмайып, ибадет эттилер. Пейгъамберимиз (с.а.в.) Османны джамиде корьмейип, къайда олгъаныны сорады, не олгъаныны огренген сонъ, янындаки Энес бин Маликке: «Османны манъа чагъыр ве дженнетни онъа мужде эт!».
Осман аман Пейгъамберимизге (с.а.в.) кельди. Ресуль-и Экрем онъа деди:
– Осман! Дженнетнинъ секиз къапысы бар. Сен къайсы къапыгъа кельсенъ де, огълунынъ, сенинъ ичюн Аллахкъа ялваргъаныны корьмеге истемейсинъми?
Осман (р.а.) козь яшынен:
– Эльбетте, истейим! – деп айтты.
Сахабелер:
– Эй, Аллахнынъ Ресули! Бизим де ольген балаларымыз дженнетте беклейми? – деп, сорадылар.
Пейгъамберимиз (с.а.в.):
– Эльбетте, умметимден вефат эткен эписи балалар киби», – деди.
Осман бин Мазъун (р.а.) Мединеде вефат эткен ильк мухаджир олды. Бакъый мезарлыгъында дефин этильди. Ханымы, акъайынынъ вефатындан сонъра, къыйын куньлер кечирди. Озюни Пейгъамберимизге ве Ислям динине хызмет этмеге адады.
Аллах ондан разы олсун!

 

Эмине Асанова