Харамлардан узакъ турмакъ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Харамлардан узакъ турмакъ

Опубликовано:

РЫЗЫКЪНЫНЪ ЭЛЯЛ ВЕ ТЕМИЗ ОЛГЪАНЫНЫ СЕЧ!

بِسْــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Динимизнинъ эмир ве ясакълары,  Юдже Раббимиз тарафындан белиртильмектедир. Чюнким мутлакъ куч ве хикмет саиби Одур. Инсанлар ичюн ненин дагъа файдалы, ненин де дагъа зарарлы олдугъуну кене де тек О, биле. Ким исе бильги саиби олмадыгъы алда, биршийге элял, я да бир шийге харам айтса, буюк гунах къазангъан олар. Башкъа тарафтан, Юдже Аллахнынъ эмир эттиги шийлерни къабуль этмийип, динден саймагъан кимсе де, куфурге кирер. Раббимизнинъ элял эттигине харам, харам эттигине де элял деген кимсе, динге къаршы кельгендир. Раббимиз къутсал китабымыз Къуран-ы Керимде бойле буюрдулар;

«Тилиниз яланнен эршийге: «бу элял, бу да харамдыр» демесинъ; ёкъса Аллаха къаршы ифтира аткъан оларсынъыз. Шупесиз Аллаха ифтира уйдургъанлар, асла къуртуламазлар.» (Нахль суреси, 116-джи ает.)

Юдже Раббимиз бу дюньянъы сынав дияры олуп яраттылар. Бу себептен кумер ичеджек ве ашанаджакъ шийлерни ясакъ эттилер. Бу элял ве ясакъларны къабуль этмеген динден чыкъа исе, къабуль эттиги алда бирисининъ ризасы ичюн харам шийни ашагъан ве я ичкен я да элял бир шийни озюне харам япкъан кимсе гунахкъа кирер. Атта пейгъамберимиз (а.с.) биркересинде ханымларыны мемнун этмек ичюн къокъусуны бегенмедиклери балны бирдагъа ашамайджагъына сёз бердигинде, Юдже Раббимиз бойле япмамасы ичюн ону тембиеледилер ве бойле хитап эттилер;

«Эй пейгъамбер; къадынларынынъ мемнуниетини къазанмакъ ичюн Аллахнынъ санъа элял эттигини ничюн озюне харам къыласынъ? Аллах багъышлайыджы ве мерхамет саибидир.» (Тахрим суреси, 1-джи ает.)

Юдже Аллахнынъ бизлерден япылмасыны талап эттиги, намаз, ораза, зекят, хадж, ана-бабагъа урьмет, берильген сезге садыкъ къалмакъ, эмир этильген ибадетлернинъ тек кичик бир къысмыдыр. Бу ибадетлерни ерине кетирген кимсе Аллах тарафындан Дженнетнен мужделенгендир. Ясакълар исе, Мевлямизнинъ гунах олуп сайдыгъы ве япылмамасыны талап эттиги харамлардыр. Бу харамлардан къачмагъан кимселер де, Джехеннемнен къоркъутулмакътадыр. Аллахнынъ бизлерге эмир эттиклери шийлер, эм дюнья, эм де, ахиретимиз ичюн файдалы олгъан шийлердир. Ясакъ эттиги шийлер де, эм дюньяда, эм де ахиретте бизлерни бетбахт этеджек зарарлы шийлердир. Харам къылынгъан шийлернинъ зарарларынынъ эписини ве элял этильген шийлернинъ файдаларынынъ эписини бильмесекте, онемли олгъан Юдже Яратыджымызнынъ бизлер ичюн хайыр тиледигини бильмектир ве бу эмир ве ясакъларны шупе этмеден бутюн юректен ерине кетирильмесидир.

Бизлер ичюн эмир этильген таптыгъымыз локъманынъ эм элял эм де темиз олмасына дикъкъат этмектир. Буну Раббимиз бизлерге Кутсал китабымызда бойле эмир этелер;

«Эй иман эткен кимселер! Сизге бердигимиз рызыкълардан элял ве темиз олгъанларны ашанъыз» (Бакъара суреси, 172-джи ает).

Башкъа бир аетте де Юдже Раббимиз бизлерге шейтандан узакъ туруп, онун хилелерине уймамамызны эмир этелер. Чюнким шейтан инсанны алдатмакъ ичюн бу дюньянынъ сынав дюньясы олдугъуну унуттурмагъа гъайрет этер ве эгер Аллах истемесе эди бу харамларны яратмазды деп весвесе этер. Иште Раббимиз бизлерни тембиелеп бойле буюрдулар;

«Аллахнынъ сизлерге бердиги рызыкъларны ашаныз, шейтаннынъ адымларындан кетмениз, чюнким о, сизлер ичюн апачыкъ бир душмандыр.» (Энъам суреси, 142-джи ает)

Харам аш ашап, харамдан къазанылгъан урба алып кийген кимсе ахиретте къурсагъыны атешнен толдурар ве атештен урба устюне киер. Бу дюньяда исе яптыгъы дуалары къабул олмаз ве Аллахнынъ рахметинден узакъ къалар. Пейгъамбер эфендимиз бир хадисте дуа эткен бириси акъкъында бойле буюрдулар;

«Онун ашадыгъы харам, ичтиги харам, кийдиги харам олдугъу алда дуасы насыл къабул олсун?» (Муслим, Тирмизий.)

Раббимиз бизлерни элял рызыкънен рызыкъландырып, салих ве абит несиллернинъ бизлерден кельмесине насип этсин. Дуаларымызнынъ даима макъбуль, ёлумузнынъ да сыраты мустекъим олмасыны сагъласын. Амин!