Фитир - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

03

декабря

17
Ребиу'ль-ахир
1442 | 2020
Утр.6:30
Вос.7:54
Обед.12:38
Пол.14:45
Веч.17:13
Ноч.18:36
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

Фитир

Опубликовано:

КъМДИ Фетва Кенъешининъ къарарынен 2020 сенеси фитир садакъасынынъ микъдары 250 рубле оларакъ бельгиленди.
Фитир садакъасы – алы-такъаты еринде олгъан мусульман эркек ве къадынгъа ваджиптир. Бу ибадет бизлерге хиджретнинъ экинджи йылында эмир этильди. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) Рамазаннынъ сонъки куньлеринде хутбе этип, бойле буюрды:
«Сербест я да къул олгъан, буюк ве кичик эр кес ичюн богъдай, хурма я да арпадан бир са беринъиз» (Ахмед б. Ханбель, «Муснед», 5/432).

Ханефий мезхебине коре, нисап микъдары, яни 80,18 гр. алтынгъа саип олгъан кимсе бай сайыла ве фитир садакъасыны мытлакъа бермелидир.
Аписте отургъан кимсе, бай олса, векили вастасынен фитир садакъасыны бере.
Зекяттан фаркълы оларакъ, фитир садакъасы малнынъ белли бир пайы оларакъ дегиль де, киши башына эсап этиле. Халкъымыз арасында фитирге «баш-козь садакъасы» деп айтыла, чюнки фитир – «яратылыш» демектир. Бу себептен мусульман бу садакъаны Аллаху Тааля оны ве якъынларыны яраткъаны ичюн, бир шукюр ифадеси оларакъ бере. Къоранта реиси кичкене балалары ичюн де фитир одемели.

Фитир садакъасынынъ вакъыты – Рамазан айынынъ биринджи куню кунь догъувындан башлай ве байрам намазына къадар девам эте.
Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) бойле буюрды:
«Оларны (фукъарелерни) бу (байрам) куню тиленджиликтен къуртарынъызЫ».
Фитир садакъасы якъын акъраба арасы – ана-бабагъа, къартана-къартбабагъа, балаларгъа ве торунларгъа берильмей. Айрыджа, апай-акъай арасында берильмей ве оны мусульман олмагъан кимселерге де бермеге олмай.
Бу садакъанынъ микъдары бир адамны бир куньде орта севиеде ашатаджакъ къадардыр. Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.с.) вакъытында фитир садакъасы богъдай, арпа, хурма ве къуру юзюмден бериле эди. Иште, бу ашайт мадделери о вакъытта инсанлар тарафындан энъ чокъ къулланыла эди. Богъдайдан ярым са, къалгъан ашайт мадделеринден бир са бериле эди.
Бир са деген колем ольчюси, къарарнен 3 кило агъырлыгъына тенъ келе. Ханефий мезхебине коре, фитир садакъасыны акъчанен бермеге мумкюндир. Чюнки фукъарелерге берильген ашайт мадделеринден макъсат – оларнынъ байрам кунюнде ихтияджыны къаршыламакътыр.
Бир адамнынъ бир куньде саба-акъшам ашап тоймасы ичюн керек масрафкъа ве хадисте кечкен ашайт мадделерининъ кунюмиздеки фиятларына бакъылгъаны вакъыт, фитир садакъасынынъ энъ аз микъдары 250 рублеге уйгъундыр. Бу фият эм фитир садакъасы, эм де фидье, яни ораза туталмагъан кимселернинъ эр тутамагъан куню ичюн бир фукъареге береджеклери микъдар оларакъ кечерлидир.
2020 сенеси Ораза байрамы майыс 24-25-26 куньлери къайд этиледжек.
Ораза байрамы намазынынъ вакъыты исе, Къырым Муфтияты тарафындан майыснынъ 24-де саба саат 06:00 оларакъ къарарлаштырылды.