«ФАЙДАЛЫ ИЛИМ» 5 яшында! - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Суббота

22

января

19
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:42
Вос.8:03
Обед.13:00
Пол.15:15
Веч.17:47
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

«ФАЙДАЛЫ ИЛИМ» 5 яшында!

Опубликовано:

Бу сене Къырым мусульманлары диний идаресининъ «Файдалы илим» Бутюнкъырым диний-маариф лейхасы 5-йыллыгъыны къайд эте. Бу вакъыт девамында «Файдалы илим» Къырымнынъ аман-аман эр бир районына келип, узакъта яшагъан ватандашларымызгъа динимизни огренмеге имкян берди. Макъалемизде «Файдалы илим» лейхасы ишининъ эсабатыны кетиремиз.
«Файдалы илим» – бу — ислям дини эсасларындан дерс берген 84 оджадыр. Олардан эр бири диний тасиль саибесидир. Оджаларнынъ эксериети — медресе ве теологик алий окъув юртларынынъ мезунларыдыр. Кечкен 5 йыл девамында «Файдалы илим», Керич шеэринден башкъа, Къырымнынъ эр тарафында фаалиет косьтермекте. Мезкюр лейха бир къач ёнъелишлерден ибарет:
1. «Янъы баарь» — мектептен эвель чагъындаки, яшы 3-тен 7-ге къадар олгъан балаларгъа диний бильгилер берюв болюги;
2. «Алтын несиль» — бала-осьмюрлер клубы;
3. «Янъы усул» — диний бильги берюв саасындаки усулий ёнъелиштир. Бу саада оджалар, белли бир фаалиет косьтермекте.
— Оджалар тасиль берюв усулларыны даа эйилештирмек ве инкишаф эттирмек макъсадынен янъы къулланмаларны ишлеп чыкъаралар. 3 йыл девамында 40-тан зияде къулланма такъдим этильди. Олардан, севиеси энъ юксек сайылгъан 10 къулланмадан Къырымдан тыш файдаланалар;
— Оджалар, талебелер тарафындан менимсеген малюматны незарет астында тута;
— Оджаларнынъ ихтисасыны юксельтюв курслары тешкиль этильмекте. Мисаль оларакъ, 2 йыл девамында 20-ден зияде оджа, «3-7 яш арасындаки балалар ичюн диний инкишаф курсларынынъ оджасы» ихтисасыны эльде этти;
— Бундан гъайры, ислям дини боюнджа дерс берген оджаларнынъ аттестациясыны алып бара;
— Дин оджалары ичюн, бильги севиелерини арттырмакъ макъсадынен имтианларны тешкиль этелер.

▪ «Эманет» – бала иджадий студиясы. 2 йыл эвель ачылды. Бу муддет девамында 10-гъа якъын иляхи иджра этип язды. «Эманет»нинъ азалары фаркълы концертлерде иштирак этип, истидадыны нумайыш этелер.
Бутюн бу ёнъелишлернинъ черчивесинде «Файдалы илим», ислям динини тешвикъат этмек макъсады иле бир чокъ тедбир тешкиль этип кечирди. Оларнынъ арасында:
— 5 «тёгерек маса»;
— семинарлар. 5 йыл девамында, Акъмесджитте Къырым мусульманлары диний идаресининъ конференц-салонында 250-ден зияде семинар отькерильди. Бундан гъайры, бу киби семинарлар ярымаданынъ чешит дигер регионларында да кечириле;
— район ве джумхуриет ярышлары (олардан энъ эмиетли олгъанлар: 4 йыл девамында 15 ярыш олып кечти);
— дигер больгелерге чыкъып кечирильген топлашувлар. 20-ден зияде тедбир ве оларнынъ арасында 7 тренинг, «Файдалы илим» векиллери тарафындан Къырымдан тыш ерлерде такъдим этильди. Бу сырада: Москва шеэринде — 3, Тюмень – 1; Къазан — 1 ; Уфа – 1 ве Пятигорск шеэринде – 1 тедбир.
Бундан гъайры, «Файдалы илим» черчивесинде, Акъмесджитте маариф меркезлери ачылды. Бутюн фаалиет, къадынларнынъ ве Акъмесджитте яшагъан студент къызларынынъ, ислям дини боюнджа бильги алмакъ севиесини арттырмакъ макъсады иле алып барылмакъта. 5 йыл девамында «Файдалы илим» меркезинде Къуран окъумагъа огреткен, ислям дини боюнджа курслар, балалар ичюн ве мектепке азырлав курслары, тикмек усталыгъы, къырымтатар ве инглиз тиллерини огретюв курслары ачылды
Бугуньки куньде Меркезге 200-ге якъын инсан келе. Олардан 40 -ы – мектептен эвель чагъындаки балалар, 45 исе – мектеплилердир. Къалгъан къысым — 18 яшындан буюк олгъан къадын-къызлардыр.
Сонъки йыл ичинде «Файдалы илим» фаалиетининъ черчивесинде, аиле, аналыкъ меселелерине, мусульманларнынъ психологик сагълыгъына багъышлангъандыр. «Ана къучагъы», «Келинлер мектеби» — мусульманларгъа психологик ярдым косьтерюв сырасындан ильк лейхалар олды.
Бугуньки куньде «Файдалы илим» лейхасында иштирак эткен инсанларнынъ сайысы – 3.000 инсандыр.
5 йыл девамында Къуран-ы Керимни окъумакъ 4,5 бинъ инсан огренди. Бундан гъайры, лейха иштиракчилери, огренджилер, ислям дини боюнджа бильгилерини интернет аркъалы эльде эте. Он-лайн вастасы иле эр кунь дин оджалары, хаятнынъ эр анги тарафына аит олгъан меселелерни айдынлата. Чешит суаллерге джевап берелер. 1 йыл девамында эр афта кечирильген он-лайн семинарларгъа джеми 8 бинъ инсан къошулды.
Къырым мусульманлары диний идареси тасиль болюгининъ незаретинде Къадын мусульман Юртунда сонъки 5 йыл девамында 40-къа якъын къадын-къыз ислям дини боюнджа бильги алды.
«Файдалы илим» бир сыра дигер мусульман тешкилятлары иле ишбирлик алып бармакъта. Оларнынъ арасында – ярымадада екяне олгъан «Буллюр» Къырым мусульман къадынлары Джемаат тешкиляты, «Аиша» халкъара клубы, мусульманларгъа психологик дестек косьтерюв Ассоциациясы ве дигерлери.
«Файдалы илим» диний-маариф лейхасынынъ энъ муим енъишлеринден бири – Русиеде, «2018 сенеси энъ эйи къадынлар тешкиляты» номинациясында гъалип чыкъкъаныдыр. Бу акъта, «Аиша» Халкъара къадынлар клубы тарафындан Москва шеэринде кечирильген, 6-нджы БутюнРусие мусульман къадынлар тешкилятларынынъ Топлашувында илян этильди.
Къырым мусульманларынынъ Муфтиси хаджы Эмирали Аблаев, озь чыкъышларынынъ биринде: «Джемиетнинъ маарифи – бизим ичюн даима энъ биринджи сырада тургъан фаалиетимизден олып къаладжакътыр! Чюнки, ялынъыз тасиль корьген ве рух джеэтинден сагълам олгъан миллет ёлуна девам этип, макъсадларына ирише биле!», — деп айтты.
«Хидает» газетасынынъ такъымы адындан «Файдалы илим» лейхасынынъ буюк ве кучьлю такъымына мувафакъиетлер тилеймиз! Къадынларнынъ эсас вазифеси – иманлы, сагълам ве тербиели несильни осьтюрмектир. Сиз исе бутюн Къырым аналарына, къадынларына бу саада дестек косьтересинъиз, ёлларыны айдынлатасынъыз, юреклеринде Ислям нуруны сачасынъыз. Аллах ёлларынъызны ачыкъ этсин ве фаалиетлеринъизни севапкъа яздырсын!