Джурчи джамисинде балалар ичюн афталыкъ лагерь тешкиль этильди - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

23

июня

13
Зуль-къаде
1442 | 2021
Утр.2:49
Вос.4:47
Обед.12:50
Пол.16:55
Веч.20:43
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Джурчи джамисинде балалар ичюн афталыкъ лагерь тешкиль этильди

Опубликовано:

Ана-бабадан балагъа энъ эйи бахшыш – диний тербиедир»

Пейгъаберимизнинъ (с.а.в.) бу икметли сёзлери шиар олып, Джурчи къасабасынынъ джамисинде балалар ичюн экинджи лагерь тешкиль этильди. Инсанны башкъа махлюкълардан фаркъ эткен аляметлер ахлякъ, эдеп, медениет киби чизгилердир.
Афсус ки, джемиетте ахлякъий-медений къыйметлери зайыфлашмакъта. Инсан шан-шурет, девлет къазанмакъ ичюн тюрлю ахлякъсыз, медениетсиз ишлерге баш ура. Ялан ве фитне шимдики заманда адий адиселерге чевириле. Сербест джисмий мунасебетлер, намусны бир къусурлыкъкъа я да, комплекске алып келе.
«Шаркъта эвель-эзельден башлап, мектеплернинъ башлангъыч сыныф талебелери ичюн язылгъан къираат китабында эдеп-ахлякъ меселелери беян этильген. Талебелер элифбени огренген сонъ бу китаптаки икметли сёзлерни – хадислерни окъумагъа киришкенлер. Олар Мухаммед алейхисселямнынъ бу икметли сёзлерини еди яшындан огренмеге башлап, ве бутюн омюр бою бу мукъаддес боюн-борджуны кутьмеге тырышкъанлар» («Къырым» С. 3., 1994. № 7 февраль 12).
Джурчи къасабасынынъ дин джемиети ве «Айбар» кой музейи иле бирликте, Джурчи джамисинде ахлякъ, эдеп, медениет, тарих, тувгъан тиль мевзуларына багъышлангъан афталыкъ дерслер кечирмеге къарар алды.
Тешкилятчылар огюне невбеттеки макъсадны къойдылар: балаларгъа ахлякъ, эдеп, дин акъкъында , тарих, медениет, тувгъан тиль акъкъында малюмат бермек, балаларгъа Ислям динининъ къыйметлерини ашламакъ, земаневий вазиетни талиль этмек, ватанперверлик, миллетсеверлик дуйгъыларыны пекитмек, фикир юрютюв къабилиетлерини шекиллендирмек, видео, эдебият, фотосурет васталары иле балаларда Ислям диниге, Ватангъа, ана тильге, тарихке севги ве меракъ догъурмакътан ибарет эди.
Бир афта девамында июньнинъ 18-инден 25-ине къадар, меракълы дерс-оюнлар тешкиль этильди. Балаларгъа ислям дини ве медениети акъкында малюматлар берильди. Дерслер девамында Ислям медениетининъ къыйметлери: буюклерге урьмет, акъикъатлыкъ, догърулыкъ, ишанчлыкъ, джемааткъа файда этюв киби чизгилери терен талиль этильди. Ондан да гъайры, инсангъа менфий кейфиетлернинъ зарары акъкъында: кибарлыкъ, асет-куньджилик, ялан, фитне, гъафлет киби аляметлер, балалар иштираги иле къызгъын музакерелер кечирильди. Бу мевзуларны ачыкъламагъа Джурчи къасабасы дин джемиетининъ рейиси Ваид оджа Билялов меракълы икяелернен, хадислернен мисаль кетиререк, талебелерге ярдымджы олды. Сервер оджа мукъаддес китап «Къуран-ы Керимден» мевзу боюнджа аетлер парчаларыны окъуп, талебелерге аетлернинъ терен маналарыны анълатты. Пейгъамберимизнинъ (с.а.в.) балалыкъ девири акъкъында, онынъ ахлякъий чезгилерини тариф этти. Лагерь иштиракчилери дерслер девамында фааль иштирак этип, озь фикирлеринен пайлаштылар.
«Айбар» кой музейининъ рехбери Саид оджа, Джурчи къасабасынынъ тарихы акъкъында, «Ларишес» ве «Айбар» музейининъ фаалиети , медениети, ана тилимизнинъ вазиети, ве тарихы акъкъында малюматларнен пайлашты. Къырым ярымадасынъ шималий къысмы чёль тарафлары, къырымтатар халкъынынъ тарихинде насыл роль ойнагъаныны, Тогъай-бей, А. Боданинский, Н. Челебиджихан, Р. Медиев, М. Нузет, Э.Керменчикли киби тарихий шахсиетлер, джемаат эрбабларынынъ фаалиети, иджады, бу къулан чёллерде балалыкъ чагъыны кечирген девирлери акъкъында меракълы малюматларны тариф этти. Айырыджа, Джурчи районында Эски Али Кеч коюнинъ янында ерлешкен Къыркъ Чолпан коюнде (сюргюнликтен сонъ гъайып олгъан) Къыркъ Азизлер акъкъында, Къыркъ Чолпан коюнинъ тарихи иле багълы малюматларны бильдирди.
Афтанынъ сонъунда оджалар, ана-бабалар ве талебелер, Къырымнынъ медений ве тарихий меркезине Багъчасарай шеэрине ёл алдылар. Сеяхатларыны Гъазы Мансур азизлеринден башладылар. Зиярет девамында бу ер акъкъында талебелер озь бильгилерини артырдылар. Сонъунда, бутюн эдждатларнынъ рухуна дуа багъышладылар. Ондан сонъ, зияретни кечкен сенеси ачылгъан «Ларишес» музейинде девам эттилер. «Девлет – Сарай » комплексинде талебелер орта асырларгъа аит олгъан тарихий абиделернен якъындан таныш олдылар. Ханлар хаммамы, Герайларнынъ дюрбеси ве шаркъий Авропада энъ къадимий алий окъув юртларындан бири олгъан «Зынджырлы медресе», И. Гаспралынынъ къабири эр бир зияретчининъ гонълюнде терен из къалдырды. «Ларишес» музейининъ хадимлери меракълы экскурссия кечирдилер. Талебелер музейде Авропанынъ чешит ерлеринде нешир этильген тарихий джогърафик хариталарынен таныштылар. Хариталарда Къырым ярымадасы къырымтатар койлеринен чокъ олгъаныны корип, ве бутюн адлары къырымтатарджа олгъанындан айретте къалдылар. Озь ис-дуйгъуларыны тутып оламадылар. Невбеттеки залда Къырым Ханларынынъ портретлери, о замангъа аит олгъан, девлет, диний, эдебият эрбабларнынъ эски китаплары ве эльязмаларыны корип, къувандылар. Авропа рессамларынъ ишлеринде Къырымнынъ эки юз эвельки манзараларыны, къырытатарларнынъ тыш къыяфетлерини, турмуш-тарзларыны корьмек талебелерге къысмет олды. Талебелер бу музейден сонъра, эеджан ве теэссурат иле озьлерини ис эттилер. Къырымтатар халкъынынъ тарихы, медениети, илими акъкъында бир сыра бильгилернинъ саиби олдылар.
Бундан сонъра, талебелер сеяхатыны девам этерек, Хан Сарайгъа ёл алдылар. Ёл девамында талебелер бири-бирилеринен озь теэссуратларынен пайлашып, И. Гаспралынынъ аяты ве фаалиети акъкъында бильгилерини арттырдылар. Хан Сарайны зиярет этип, Хан джамиде Аллахкъа шукюрлер кетирип, Хан джами тарихыны имам Сабри оджадан меракълы малюмат эшиттилер. Сонъра къыртатарларнынъ урф-адетлеринден бири олгъан никях мирасимининъ шааты олдылар. Балалар меракълы зияретлерден ойле зевкъ алдылар ки, атта сеяхатнынъ сонъуны дуймадылар. Языкъ ки, кунь сонъуна яъынлашмакъта эди. Ве ёлны кене де Джурчиге алмакъ лязим эди.
Лагерьнинъ сонъки кунюнде иштиракчилер нетиджелер чыкъарып, бахшышларнен мукяфатландылар. Эр бир иштиракчи озь теэссуратларынен пайлашып, бойле лагерьлер бир ай девамында олмасыны риджа эттилер. Талебелернинъ бир афта девамында алгъан бильгилери, дюньябакъышыны, ички дюньясыны кенишлеткенине шубеленмейип, келеджек сене мутлакъа иштирак этип, ве аркъадашларыны давет этеджеклерини бильдирдилер.
Джурчи къасабасынынъ дин джемиети бойле тедбирлер аньанеге чевирилип, яшларнынъ диний ве миллий тербие алмасына, медениет ве ана тилининъ инкишаф этмеси ичюн иссе къошаджагъына умют беслей. Ве къасабада эр базар куньлери саат 10-дан 12-гедже мектеп талебелери ичюн, ве акъшам вакъты уйкен инсанларгъа диний дерслер кечириледжеги акъкъында илян эте. Джурчи районынынъ сакинлерини давет этемиз.
Малюмат ичюн тел: 050-77-452-11 Ваид Белялов
Дин джемиетининъ ёлбашчылары ана-бабалар Джурчи къасабасынынъ головасы Кобылица В. Ф. транспорт вастасы иле косьтерген ярдымына озь миннетдарлыкъларыны бильдирелер.
Япкъан ишлеримизни Алла-Тааля къабул этсин, ве яш несильни ляйыкъ тербие этмеге даима ярдымджы олсун. Аминь.

Саид Айбарлы