ДЖЕМИЕТНИ САРСКЪАН КЪАРАР – БОШАНМА - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вс

24

января

10
Джумазие'ль-ахир 
1442 | 2021
Утр.6:40
Вос.8:01
Обед.13:00
Пол.15:19
Веч.17:50
Ноч.19:11
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

ДЖЕМИЕТНИ САРСКЪАН КЪАРАР – БОШАНМА

Опубликовано:

04.12.20 – ДЖЕМИЕТНИ САРСКЪАН КЪАРАР – БОШАНМА

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

[Ве аширухунне биль-маруф. Феин керихтумухунне феаса эн текраху шейъэв ве еджалеллаху фихи хайран кесира].

Азиз муминлер!

Джемиетимизни теренден сарскъан ве нидже фелякетлерге себеп олгъан чокъ муим бир иджтимаий меселе бар, о да – бошанмадыр, мусульман бир эркекнен мусульман бир къадынынъ айырылышмасыдыр. Буюк бир умютнен къурулгъан юванынъ йыкъылмасы, гузель дуйгъуларнынъ ве берильген ваделернинъ унутылмасы, балаларнынъ ана-бабадан узакъ къалмасы – чокъ аджыныкълы бир алдыр.

Эвлилик аятынынъ девам этмеси имкянсыз исе, динимиз бошанманы бир чыкъыш ёлу оларакъ косьтере. Лякин, бошанма эм акъай ве апайны, эм балачыкъларны, эм сой-сопны, ве эм де бутюн джемиетни раатсыз эткен бир къарардыр. Шу себептен Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с): «Юдже Аллах рухсет бергени, амма энъ севмегени иш – бошанмадыр», – деген (Ибн Мадже, «Талак», 1).

Сагълам джемиетнинъ темели олгъан аиле муэссисесининъ кунюмизде бошанмаларнынъ артмасынен йыпрангъаныны коремиз. Маддий имкянларнынъ етерсизлиги, бир-бирини ихмал, харамларнынъ ишленмеси, къорантада баскъы, сой-сопнынъ аиле ишлерине киришмеси, идеология фаркълылыгъы, дин ве медениет фаркълылыгъы киби себеплернен джемиетимизнинъ темели сарсылмакъта.

Дегерли муминлер!

Ич бир инсан хатасыз, къусурсыз дегильдир. Эр бир инсан, билип я да бильмейип, янълыш арекетлер япа биле, гунахкъа кире биле. Базан, энъ якъын инсанларымызда бизни раатсыз эткен арекетлерни я да хусусиетлерни бегенмемек мумкюнмиз. Амма, шу бир керчек ки, эр биримизнинъ эйи ве гузель тарафлары да бардыр. Буларны корип, бахтлылыкъны бу ерде арамагъа чалышмалы. Аллах Тааля «Ниса» суресининъ 19-ынджы аетинде шу хусусны бойле ачыкълай: «Оларнен (апайларынъызнен) эйи кечининъ. Эгер де олардан хошланмасанъыз, (билинъ ки,) Аллахнынъ сизлер ичюн чокъ хайырлы япаджакъ бир шейинден хошланмагъан ола билирсинъиз». Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) де: «Бир мумин, мумин ханымына нисбетен ярамай дуйгъулар ичинде олмасын, чюнки онынъ базы арекетлерини бегенмесе, башкъа арекетлерини бегенмеси мумкюн» (Муслим, «Рада», 61).

Бошанмалар ялынъыз бир-биринден айырылгъан къары-къоджагъа дегиль, хусусан, келеджегимизни эманет этеджегимиз балачыкъларгъа терен ве менфий шекильде тесир эте. Оларнынъ рухий дюньяларыны йыкъа, тербиелерине ярамай тесир эте, психологик тарафтан озьлерини эксик корьмелерине, аяткъа кюсьмелерине, я ашыры басыкъ, я да агрессив олмаларына себеп ола. Аиле муити, аиле аяты, ана-баба севгиси ве дикъкъаты шахсиетнинъ илерилемесинде пек муим роль ойнай. Зорлукъларнынъ сонъуна чыкъмакъ, меселелерни чезмек къабилиети, озюне ишанч дуйгъусы даа зияде аиледе къазаныла. Бир баланынъ физикий ве психологик инкишафы энъ гузель шекильде аиле ичинде тамамлана. Парчалангъан аилелердеки балачыкъларда исе, умумий оларакъ, аэнк ве арекет бозукълыкълары корюне, базы вакъыт тахсиллери ярым къала, осьмюрлер сокъакъкъа ве джинаий муитке кирелер, ве, бойледже, ярамай къылыкъларны огренелер.

Шу себептен, мусульман эркекнен мусульман къадын, айрылмадан эвель, бир кере даа тюшюнмек кереклер, чезим оларакъ корьгенлери ёл фелякет олмасын. Бельки де, бир-бирине даа зияде дикъкъат айырсалар, ярым алманен олса биле, гонъюль алмагъа тырышсалар, аилени джанландыргъан о севги фиданы кене ешерир?

Раббимиз къоранталарымызгъа хузур ихсан этсин. Озюмизни, несиллеримизни, аилелеримизни эр тюрлю яманлыкътан, фитнеден къорчаласын.