Джамилерни абаданлаштырмакъ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Джамилерни абаданлаштырмакъ

Опубликовано:

Джамилерни абаданлаштырмакъ

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ  إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

{ Иннема е’муру месаджиделлахи мен амене билляхи вель евмиль ахири ве экъамес-саляте ве этаэз-зекяте ве лем йехше

Илляллах.Фе’аса уляике эн екуну минель мухтедин }

 

Азиз Мусульманлар!

Ислям дини, джемаат рухуна буюк еммиет бергендир. Топлумнынъ булунгъан ерде рахмет, ниметте берекет, ибадетте зевкъ ве севабында арткъачлыкъ бардыр. Бунынъ ичюн беш вакъыт намазнынъ джемаатнен эда этилюви йигирми еди къат савап къазандырыр.

Намазларнынъ топлу алда эда этильмеси ичюн джамилер къурулгъандыр. Ер юзюнде ильк къурулгъан джами Месджид-и Харамдыр. Даа сонъра Месдж-и Акъса къурулгъандыр. Онынъ артындан кеткен Куба Месджиди, даа сонъ Пейгъамбер Эфендимизнинъ Медине-и Муневвередеки джамиси  къурулгъандыр.

Джамилер бир мемлектненъ ислямий муурюдир.

Джамилер, куньде беш кере бизни Аллах узурунда топлагъан мукъаддес ибадет ерлеридир.

Джамилер, бу топракъларгъа аит олгъанымызны бильдирген тарихий весикъалардыр.

Хутбемнинъ башында окъугъаным аетте Аллах-у Теаля буюрмакъта ки: «Аллахнынъ месджитлерини ялынъыз Аллахкъа ве ахирет кунюне иман эткен, намазыны дос-догъру къылгъан, зекятыны берген ве Аллахтан гъайры кимседен къоркъмагъан кимселер абаданлаштырыр. Умют этилир ки догъру ёлгъа эришеджек олгъанлар булардыр.»  (тевбе9/18)

Джамилерни абаданлаштырмакъ демек тек къуруп бояланмасы дегильдир. Бойле фикирде олмакъ джамилернинъ къурулуш гъаесини унутмакъ олур. Джамилернинъ иншаатына арджлангъан мал  элял олуп джемааткъа ачыкъ айдын олмалы. Ичинде намаз къылмакъ, Къуръан окъумакъ ве Аллахны зикр этмек о ернинъ маневий донатмасыдыр. Вааз ве насиатлар ве ильмий къонушмалар джамилернинъ  маневий донатылмасыдыр.  Бир хадис-и шерифте буюрылмакъта ки: «Ким Аллахнынъ ризасыны тилеп бир джами къурар исе Аллах да дженнетте онъа бенъзегенини япар» (Бухари ве Муслим)

Тирмизининъ риваетине коре «йыфакъ яда буюк» бир джами япанынъ айни лютфкъа эришеджеги анлатылмакъта.

Азиз муминлер!

Аллах-у теалянынъ буюклюгини ве ондан башкъа ич бир илях олмагъаннынъ иляны куньде беш кере минарелерден айтылыр экен муминлернинъ къальплерини раатлыкъкъа къавуштура.

Эви джамиден узакъ олгъанларнынъ севабы даа чокътыр. Ресулюллах Эфендимиз джумаэртеси куню базы вакъыт юрюп, базы вакъыт минме вастасыннен  Куба джамисине барып ибадетнен мешгъуль ола эди. Бу суннетке уймакъ макъсадынен Абдуллах ибн Умер де бу шекилде амель эте эди.

Аз. Умер (р.а.) деген ки: «Месджитлер Аллахнынъ эвлеридир. Намаз къылгъан бир мумин де о ернинъ зияретчисидир. Зиярет олунгъан, зияретке кельгенге эбет икрам этеджектир.»

Ичи джемаатсыз джамилер, бойну букюк оксюз ве гъариптир. Къафеснинъ къыймети бульбуль олгъаны киби, джамининъ къыйметини джемаат ортагъа къояр.

Месджид-и Харам, Месджид-и Неби ве Месджит-и Акъсанынъ тышында намаз къылмакъ ичюн ёлгъа чыкъылмаз. Чюнки джамилернинъ дегери эпси бирдир. Дагъ башындаки бир уфакъ кой джамисинде къылынгъан намаз, меркез джамисинде къылынгъан намазнынъ савабындан бир фаркъы ёкътыр. Ялынъыз намаз кългъаннынъ иманында ве ихлясында фаркъ бардыр.

Дин  къардашларым!

Джематнынъ дыкъкъат этмеси керек олгъан хусуслар бардыр.

Урбалары ягълы паслы ве пис олмамасы, чораплары тер-темиз олмасы.

Сарымсакъ согъан ве оларгъа бенъзеген шейлер ашап халкъкъны раатсызламамакъ.

Джемаатнынъ омузларындан атылып оларны раатсыз этип  огке кечмемемек.

Джамиге « Аллахым манъа рахмет къапуларыны ач» сезлеринен кирмели.

Эгер беш вакъыт намазындан башкъа вакъытта джамиге кирсек  кераэт вакъыт дегиль исе  эки рекаат нафиле намаз къылмалы. Кераат вакъыты кирген олса келиме-и тевхид, тесбих ве саляват киби бир шейлер окъумалы. Джамиде ер ичюн мунакъаша этмемели ве намаз кългъанларнынъ огюнден кечмемели.

Намаз къылдыкъта Аллахны корьген киби ибадет этип, дюньягъа багъ ве севгисини юректен чыкъармагъа чалышмалы.