Диний къыйметлерни къулланмакъ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Диний къыйметлерни къулланмакъ

Опубликовано:

Диний ве инсаний къыйметлерни къулланмакъ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

و قال عليه الصلات و السلام

 مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

{Ве иза къыле лехум ля туфсиду филь эрды къалю иннема нахну муслихун.Эля иннехум хумуль муфсидуне ве лякин ля еш’урун}

Къыйметли муминлер!

Юдже Раббимиз, хутбемнинъ башында окъугъаным аетте шойле буюра: «Оларгъа ер юзюнде фесат чыкъарманъыз, деп айтылгъанда, «Биз ислах этиджилермиз!» дерлер. Ячшы билинъиз ки, олар фесад чыкъаргъанларнынъ озьлеридир. Ялынъыз олар, не япкъанларнынъ фаркъында дегиллер.» (Бакъара 2/11-12) Ает-и керимеден де анълашылгъаны киби, инсанлыкъ тарихы боюнджа ер юзюнде энъ буюк фесад «ислах» ады алтында япылгъандыр. Энъ буюк фесад (бозулма), диннинъ юдже къыйметлерни озь менфааты ичюн къулланып инсанларны алдатмакътыр. Бу акъта Севимли Пейгъамберимиз, хутбемнинъ башында окъугъаным хадис-и шерифте «Бизни алдаткъан бизден дегильдир» (Муслим) буюргъандыр.

Азиз Муминлер!

Диний ве маневий дегерлерни озь аджети ичюн къулланмакъ,эр заман энъ телюкели бир вирюс оларакъ  мусульман топлумнынъ кучюни, бирлигини зайыфлаткъандыр. Энъ буюк фесаднынъ омургъасыны «алдатма» тешкиль этмектедир. Олгъанындан фаркълы корюнмек, ялан ве бенъзери давранышларнынъ аркъасындаки асыл макъсат, къаршысындакини алдатмакътыр. Анджакъ Къурангъа коре, къаршысындакини алдаткъаныны тюшюнгенлер, озь озьлерини алдаткъанларындан хаберлери биле ёкътур. Мевзунен багълы ает-и керимеде Юдже Раббимиз  шу шекильде буюрмакътадыр: «Олар (озь акъылларынджа) санки Аллахны ве муминлерни алдатырлар. Албуки олар тек озь озьлерини алдатырлар ве бунынъ фаркъында дегъиллер.» (Бакъара 2/9) Бир де бу вазиетте  олгъанларнынъ алыны Аз. Пейгъамбер (ас) бир бенъзетменен пек яхшы анълатыр: «Мунафыкъ эки къой сюрюси арасында къарарсыз кетип кельген къой кибидир. Де бир тарафкъа барыр де обюр тарафкъа барыр ангисине таби оладжагъыны бильмез.» (Муслим)

Къыйметли къардашларым!

Къуран-ы Керим, мунафыкъларнынъ ве динни къуллангъанларнынъ къонушма шекиллерини бизлере шу шекильде танытыр: «Ёкъса къальблеринде хасталыкъ булунгъан мунафыкълар, Аллахнынъ оларнынъ муминлерге къаршы исс эткенлери кинлерини ачыкъкъа чыкъармайджагъыны мы тюшюнелер? Эгер истесе эдик оларны санъа тек тек косьтерир эдик, сен де оларны сималарындан таныр эдинъ. Атта сен оларны сёзлериндеки сес тонларындан ве къонушма услулларындан мутлакъа танырсын. Аллах, бутюн ишлеринъизни билир» ( Мухаммед 47/29-30)

Мухтерем мусульманлар!

Бу аетлер ве хадислер бизге косьтере ки, ихляслы бир ниетке таянмагъан амель ве давранышлар, нетиджеде азап ве пешманлыкътан башка бир ишке ярамайджакътыр. Ибадет, илим ве зенгинлик киби озьлерине берильген имкянларны, тек косьтериш ве белли бир макъсат огъруна къуллангъанлар, ярын Аллахнынъ узурында бу яптыкъларындан себеп сюрюндюрилип джеэннемге атыладжакълар.(Муслим) Бу демектир ки, диннинъ юдже къыметлерини дюнья менфааты ичюн къуллангъан кимселер , ким олсалар олсунлар иляхий джезадан озьлерини къуртарамайджакълар.

Къыйметли муминлер !

Диний ве инсаний къыйметлернинъ къулланувнынъ огюне кечебильмек ичюн, аятымызда ялынъыз Къуран-ы Керимнинъ ве Аз. Пейгъамбернинъ (сав) месажларыны рехбер  оларакъ къабул этип, Аллахнынъ бизлерге берген акълымызны, юрегимизни ве виджданымызны диний ве дюньевий менфаатлар ичюн дегиль де самимий ве ихляслы бир ниетнен, амеллеримизни ве давранышларымызны ортагъа къоймакъ керекмиз. Хутбемни ихляс ве самимиетнинъ эммиетини вургъулагъан, диний дегерлерни дюньялык ичюн къулланмакънынъ ярамай нетиджесини бизлерге бильдирген, Севимли Пейгъамберимизнинъ (сав) бир хадис-и шерифининъ меалинен екюнлемеге истейим: «Аллахнынъ разылыгъыны казанмагъа ярагъан бир илимни, тек дюньялыкъ эльде этмек ичюн огренген биреви, къыямет куню дженнетнинъ къокъусыны биле аламаз.» ( Эбу Давуд). Аллах джумлемизни ихляслы къулларындан эйлесин!