ЧЕШИТ ФЫРКЪАЛАРГЪА БОЛЮНМЕК - МИЛЛЕТИМИЗНИ БОЛЬМЕК ДЕМЕК! - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вс

24

октября

18
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:44
Вос.7:01
Обед.12:32
Пол.15:16
Веч.17:53
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

ЧЕШИТ ФЫРКЪАЛАРГЪА БОЛЮНМЕК — МИЛЛЕТИМИЗНИ БОЛЬМЕК ДЕМЕК!

Опубликовано:

КЪЫРЫМ МУСУЛЬМАНЛАРЫ ДИНИЙ ИДАРЕСИ ШУРАСЫНЫНЪ РАЙОН ВЕ ДЖАМИЛЕРНИНЪ ИМАМЛАРЫНА, РАЙОН МЕДЖЛИСЛЕРИНИНЪ, МААЛЛИЙ ДИН ДЖЕМИЕТЛЕРИНИНЪ РЕИСЛЕРИНЕ, БУТЮН МУСУЛЬМАНЛАРГЪА МУРАДЖААТЫ

   Сайгъылы ватандашлар, азиз муминлер!

  Эвель-эзель бирлик ве бераберлик принциплерине риает эткен алда яшагъан, озьлюгини тасдыкъ этмек огърунда федакярлыкънен курешип кельген халкъымыз асырлар девамында нидже-нидже эшкенджелерни, сюргюнлик азапларыны енъип кельди, озюнинъ кимлигини бутюн дюньягъа таныта бильди. Башымыздан кечирген ашшалав ве акъсымлавларгъа бакъмадан, миллетимиз ич бир вакъыт озь дининден дёнмеди, ананевий урф-адетлеримизден вазгечмеди. Ана шу къавий иманы, итикъады саесинде, йигирминджи асырнынъ вахший сюргюнлигинден Ана-ватанына авдет олып башлады. Шимди Къырымда 350 бинъ дживарында ватандашымыз сюргюнлик акъибетлерини, авдетнинъ къыйынлыкъларыны енъмек огърунда гъайрет косьтермекте.
  Эпимизге малюм ки, миллетимиз авдетнинъ ильки куньлеринден башлап, эв-мескен къурмакъ, яшайышыны ёлгъа къоймакънен берабер, Ислям динимизни гъайрыдан тиклев, эвельки джамилеримизни къайтарып алув, янъыларыны къурмагъа топракъ талап этюв ишлерине де киришти. Бу саада бугуньге къадар баягъы семерели нетиджелер эльде этильди. Халкъымыз топлы яшагъан бир чокъ кой ве къасабаларда янъы джамилер къурулды ве ибадетханелер ичюн биналар алынды, медреселер ачылды. Украинанынъ «Видждан сербестлиги акъкъында»ки къанунына коре, дигер дин менсуплары киби, мусульманлар да, ибадетлерини ич бир манисиз эда этмектелер.
  Лякин, диний аятымызнынъ бир тегиз девам этювине, озьара севги-сайгъы ичинде кунь кечирювимизге эсасен озюмизнинъ бирлик ве бераберлигимизнинъ бозулувына арамыздан базы шахысларнынъ чешит группа ве партияларгъа (фыркъаларгъа) къошулып, динимизге уймагъан, муминлерни больмеге ёл ачаджакъ гъаелерни ортагъа аткъанлары себепчи олмакъта. Кечкен он-он беш йыл зарфында Къырым мусульманларынынъ Диний идареси, онынъ Шурасы ве муфтияты дефаларджа бойле арекетлернинъ зарарларыны анълаткъан ммураджаатлар, беянатлар къабул этти. Оларда, ильк эвеля, озьлерини ваххабийлер, салафийлер дие илян эткен, динни, урф-адетлеримизни кутювде фаркълы арекетлерде булунгъан, тар ве янълыш диний анълайышлы инсанларгъа къаба, серт муамеледе олгъан, урф-адетлеримизге къаршы чыкъкъан аркъадашларгъа бу арекетлери миллетимиз ичюн зарарлы нетиджелер кетирип чыкъараджагъыны анълатмагъа тырышылды. Языкълар олсун ки, бойле гъаелерге кёр-кёране (фанатикче) къапылгъан, халкъны больмеге, оны миллий давамыздан вазгечтирмеге, янълыш диний малюматларны даркъатмагъа, Къырым мусульманларынынъ муфтиятыны танымамагъа, умуман, динни сиясет огърунда къулланмагъа арекет эткен айры шахыслар ёлларындан къайтмады, кой, къасаба ве шеэрлернинъ джамилеринде, дженазе мерасимлеринде дава-дарабалар чыкъувына себепчи олдылар.
  Сонъки йылларда исе, бугуньки кунюмизде дюньянынъ бир сыра мемлекетлеринде ясакълангъан «Хизб ут-Тахрир» партиясынынъ тарафдарлары Къырымда да пейда олды ве миллет арасында «Халкъны динге давет этемиз», «Халифат къураджакъмыз» шиарлары алтында арекет этмеге, Къырым мусулъманларынынъ Диний идаресине багълы олмагъан мустакъиль дин джемиетлерини мейдангъа кетирмеге башладылар. Муфтият бу фыркъанынъ азалары олгъан дин къардашларымызнен дефаларджа субетлер, корюшювлер кечирди, оларнынъ фыркъаджылыкълары миллетимизге паалыгъа отураджагъыны, бойле арекетлер нетиджесинде халкънынъ болюнмесине себеп оладжакъларыны миллий матбуатымыз вастасынен анълатты. Бу меселе боюнджа Къырым мусульманларынынъ III, IV, Къырымтатар халкъынынъ сонъки Къурултайларында бу киби фыркъаларгъа кирген инсанларнынъ джамилеримизде имамлыкъ япамайджакълары, мааллий дин джемиетлерине аза оламайджакълары акъкъында къарарлар къабул этильди. Бу къарарларгъа бинаэн, бир сыра джамилернинъ чешит партияларгъа кирген имамлар вазифелеринден бошатылдылар.
  Сайгъылы достлар! 
  Яшайыш шуны косьтерди ки, джемиетимизде, джемаатымыз арасында бойле партияларнынъ чокълашувы, акъикъатен, миллетимиз арасында фитне-фесат чыкъара, халкъымыз аятында узурсызлыкълар ярата. Бугуньки куньде, бир де бир азасы шу партияларгъа кирген къоранталарнынъ ич биринде узурлы, низамлы аят ёкътыр. «Хизб ут-Тахрир» партиясына аза олгъан эвлят ана-бабасына не итаат эте, не де сёзюни динълей. Олар себебинден, Къырымда онларнен къоранталарнынъ, сой-акърабаларнынъ, дост-эшлернинъ аралары бозулды, сабийлер баба севгисинден махрум къалдылар. Бойле иллетлер акъкъында муфтияткъа аналар, акърабалар джиддий шикяетлернен келелер. Джамилерде, алельхусус, мубарек джума куньлери, хизбджилер керексиз къалабалыкълар чыкъара, джемаатны раатсызлайлар.
  «Хизб ут-Тахрир»джилер киби, сонъки вакъытларда «хабаший»лер де мейданда «ат ойнатмагъа» башладылар. Озлерини бутюн Украинанынъ муфтиси оларакъ танытмагъа арекет этеяткъан «шейх» Ахмед Тамимнинъ къырымлы «садыкъ талебелери» Къырым мусульманларынынъ муфтиятынен бир тюрли мунасебет къурмадан, чешит конференциялар кечире, телекосьтерювлерде иштирак эте, бу арекетлеринде ялынъыз дин тергъибатынен дегиль, Къырым мусульманларынынъ Диний идаресине, муфтиятына ботен ве ифтиралар ягъдыралар. Аджыныкълы ери шунда ки, бу партияларнынъ болюджиликке алып барыджы арекетлерине диний бильгилери, ватанперверлик ве миллетперверлик дуйгъулары зайыф, бу партияларнынъ азалары тарафындан кёр-кёране къандырылгъан инсанлар къолтута, дестеклейлер.
  Азрет-и Пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа (с.а.в.) бир хадис-и шерифинде, къыяметке якъын бойле фыркъаларнынъ пейда оладжагъыны, олар кёр-кёране (фанатикче) тек озь бильгенлерини акъикъат диерек, Къураннынъ рухуна терс, фыркъаларынынъ гъаелерине давет этеджеклерини бильдире ве бизлерни олардан сакъынмагъа чагъыра.
   Мухтерем муминлер! 
  Сонъки йылларнынъ теджрибелери шуны косьтермекте ки, дин ве ибадетлеримизни, урф-адетлеримизни сербест кутьмеге мани олаяткъан бойле фыркъаларнынъ гъае ве арекетлерине бутюн миллетимиз бирлик ве бераберликнен къаршы турса, бу озюнинъ семерели нетиджелерини бере билир.
  Буны бу сене Рамазаннынъ ильки куньлеринде Акъмеджит шеэрининъ Акъмечит къасабасында олып кечкен вакъиалар да толусынен тасдыкълады. Къасаба джамисининъ имамы хизбджилерге къолтуткъан алда иш корип, бу ерде баягъы къалабалыкъ чыкъмасына себеп олды. Къасаба джемааты онынъ бу фаалиетинден къатиен разы олмады ве муфтияткъа шикяет иле векиллер ёллады. Джамиде учь кунь джемаат топлашувлары кечирильди ве къасаба джемааты хизбджилерге озь мунасебетини бильдирди, имамгъа, бутюн хизбджилерге ишанчсызлыкъ илян этильди. Муфтият джамиге янъы имам тайинледи.
  Шунынъ ичюн, азиз мусульманлар, Сизлерге текрар мураджаат этемиз:
Динимизни, ибадет ве ананевий урф-адетлеримизни сербест кутьмеге мани олаяткъан фыркъаджылыкъ анълайышына нисбетен къатий наразылыгъымызны бильдирейик.
Фыркъаджыларнынъ миллетимизни, джемаатымызны къурт киби кемирмелерине, къоранталарнынъ бозулувына алып келювлерине ёл бермейик.
Эгер джемаатымыз фыркъаджылыкъ киби писликлерден темизлемекни озь бойнуна алмаса, миллетимиз раатлыкъ ве узур ичинде яшап, динини сербест кутип оламаз, бирлик ве бераберлигимиз бозулыр, озьлюгимизни гъайып этермиз.
Бунъа лякъайдлыкънен: «Манъа не?» деп, четтен сейирджи киби бакъмакъ догъру олмаз!
(Къырым мусульманлары Диний идареси Шурасынынъ 2009 сенеси сентябрь 8-деки топлашувында къабул этильди).