Статьи - Страница 31 из 34 - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК | Страница 31

Четверг

27

января

24
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:38
Вос.7:58
Обед.13:01
Пол.15:21
Веч.17:54
Ноч.19:14
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Статьи - Страница 31 из 34 - ЦРО ДУМК

Илим ве хайырнынъ къалеси – Имам Матуридий

Опубликовано:

Къыскъаджа Эбу Мансур Эль-Матуридий, деп мешур олгъан Эбу Мансур Мухаммед бин Мухаммед бин Махмуд Эль-Матуридий, Маверауннехрдеки Самарканд шеэрининъ Матурид коюнде дюньягъа кельгендир. Догъулгъаны тарих акъкъында ихтиляфлар бар, амма тарихчыларнынъ фикирине коре, 853 сенеде догъулгъаны къабул этильгендир (944 сене вефат этти). Матуридийнинъ насыл миллетке аит олгъаны акъкъында фаркълы корюшлер булунмакътадыр: бир фикирге коре тюрктир. Базы языларгъа коре исе, Мединенинъ мешур Эбу Эюб Эль-Энсарий аилесинден кельмектедир. Бу риваетке бинаен, Мединенинъ базы Арап аилелернинъ Самаркандгъа ерлешкени айтыла. Матуридийнинъ яшагъан девирде, Ислям дюньясында меркезий итибарны темсиль эткен Аббасий девлети бу кучюни джойгъанындан пек чокъ Ислям девлетлерининъ ортагъа чыкъкъаны корюльмектедир. Бунлардан бириси Саманилер девлети, Маверауннехрде ёлбашчылыкъ эткенлердир. Ислям дюньясында хиджрий экинджи асырдан башлап, бир тарафтан акъылгъа таянгъан фельсефий илимлер терджиме ёлунен яйылгъанда, башкъа тарафтан кене акъылгъа эмиет берген Мутезиле ортагъа чыкъты ве акъыде бакъышлары яйылмагъа башлады. Ает ве хадислерге таянгъан сахабелернинъ бакъышлары пек тесирли оламай эди. Халифе Мемун вакътында Мутезиле ёнъелиши (акъыдеки мезхебнинъ ады)  ресмий мезхеб оларакъ сайыла (833). Бунъа къаршылыкъ оларакъ, Ислям дюньясында янъы бир маариф усулына ихтиядж бар эди. Бу янъы маариф чешити садедже Къуран ве Суннеттен делиллер дегиль де, инсанларнынъ акъылларына хитап этеджек бир бильги лязим эди. Бу янъы ихтияджнынъ къанаатлендирюви иле Маверауннехрден кельген Имам Матуридий тарафындан эда этильди. Менсюп инсанлар тарафындан алемуль Худа (хидает санджагъы), Имамуль Худа (хидает ребери), Имамуль Мутекаллимин ( келямджиларнынъ лидери) киби лагъапларнен анъылмасына ве чевре-четинде пек танылып севильмесине бакъмадан, худжур ки, белли мезхеп китапларында ады кечмемекте. Имамнынъ тасилиндеки илимнинъ зынджыры Имам Азам Эбу Ханифенинъ бакъышларына ве онынъ мезхебине уйып, ает ве хадиснен берабер, инсаннынъ акъыл ве идракъына да ер берди. Самарканд ве башкъа шеэринде озь фикирлерини къанытлап, чешит тюрлю муназараларда мувафакъиет къазанды. О девирнинъ имамлары пек буюк бир иш беджерип, земаневий Ислямнынъ акъышында роль ойнадылар. Тамам экинджи асырда башлангъан мунакъашалар бир чокъ мусульманларнынъ догъру ёлдан чыкъмасына себеп олды. Янъы миллетлерден Ислямны къабул эткен мусульманлар сахабелер девирини корьмейип, хадис ве аетлерни фаркълы шекильде иза этмеге ве анъламагъа башладылар. Имам Матуридий оларнынъ акъыллары анълаяджакъ шекильде фикирлер ве бильгилернен пайлашып, о мусульманларнынъ догъру ёлда олмаларыны сагълады. Имамнынъ бильгилери ве эсерлери бизге къадар етти ве бизим догъру бир ёл устюнде, ич бир шейден шубе этмейип, динимизнинъ кутьмесини де темин этти. Аллах бойле алимлерден разы олсун, оларгъа эр япкъан эмек ичюн къат-къат севаплар яздырып, дженнетлик инсанлардан эйлесин. Аминь.     Алиме Абдулмеинова

Джами эдеби

Опубликовано:

Динимиз джами ве джемааткъа пек буюк эмиет бермектедир. Чюнки джемаатта кучь, айырылыкъта исе зайыфлыкъ ве ёкъ олмакъ хавфы бар. Джами исе джемаатнынъ бир ерде ве бир макъсаднен топлангъан бахт ве ишанч еридир. Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.в.) ифадесинен джамилер «Аллах къатында энъ макъбуль мекянлардыр» [Муслим]. Джамилернинъ минарелери инсанларны намазгъа, къуртулышкъа чагъыра, михраплары бир эмирге итаат этип, аркъасындан кетмеге огрете, минберлери медресе вазифесини эда эте. Динимиз эр иште риает этилюви керек олгъан эдеп къаиделерини къойды. Онынъ ичюн ёлнынъ, эвнинъ, тиджаретнинъ, лаф этмекнинъ, джамининъ ве джемаатнынъ эдеби ве къаиделери бардыр. Джами эдебинде биринджи къаиде: джамилернинъ тек Аллах ичюн къурулмасыдыр. Аллахкъа бинълердже шукюрлер олсун, кунюмизде Къырым ярымадамызнынъ эр кошесинде бир чокъ джами къурулмакътадыр. Юдже Раббимиз Къуран-ы Керимде шойле буюрдылар; «Аллахнынъ джамилерини бир тек Аллахкъа ве ахирет кунюне инангъан, намазны къылгъан, зекятны берген ве Аллахтан башкъасындан къоркъмагъан кимселер къурарлар. Догъру ёлда олгъан кимселер - олардыр» («Тёвбе» суреси, 9/18 ает). Севгили Пейгъамберимиз (с.а.в.) бир хадисте шойле буюрдылар: «Ким Аллах ичюн бир эв (джами) къурса, Аллах да дженнетте онынъ ичюн бир эв къурар» (Бухари, Муслим). Къурулгъан джамилер «Месджид-и Дырар», яни фитне макъсадынен къурулгъанындан себеп Пейгъамберимиз (с.а.в) тарафындан сындырылгъан джами киби олмасын. Джамиге кельген адамнынъ зикир, намаз, ибадет ве Аллахнынъ ризасыны къазанмакъ макъсадлары олмалы. Инсанлар арасында фитне, джемаат арасында душманлыкъ, давалашмакъ, къавгъалашмакъ ичюн кельмемели. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) бир хадисте шойле буюрдылар: «Бир кимсе эвине кельгенини насыл икрам этсе, Аллах да эвине (джамисине) кельгенлерни ойле икрам эте» (Бухарий). Джамиге сарымсакъ, согъан, сигарет чекип я да сасыгъан чорапларнен кирмемек керек. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) шойле буюрдылар: «Согъан я да сарымсакъ ашагъан, джамиден узакъ турсын, эвинде отурсын» (Бухарий). Гузель къокъулар сюрюп, кулерюзьлю олмагъа тырышмакъ керектир. Кельген эр кеснинъ ибадет ичюн кельгенини унутмайып, джамиде дюньялыкъ лафлардан, тиджареттен ошек ве раатсыз этеджек башкъа арекетлерден къачынмакъ керек. Пейгъамберимиз (с.а.в.) шойле буюрдылар: «Дикъкъатлы олунъыз! Эпинъиз Раббинъизге ибадет этесинъиз. Бири-биринъизни раатсыз этменъиз!...»(Бухарий). Имам хутбе окъугъанда, сабыр ве хушу ичинде оны динълемек диний бир бордждыр. Бирисинен лаф этмек, телефонгъа бакъмакъ, аякъ узатып ятмакъ, бирисини тенбиелемек олмаз. Севгили Пейгъамберимиз (с.а.в) бир хадисте шойле буюрдылар: «Джума куню имам хутбе окъугъанда, лаф этменъиз ве башкъасына «яваш ол, чшш», деп айтманъыз. Бойле япкъан кимсе янълыш япкъандыр» [Бухарий]. Джемааткъа етишмек ичюн джамиге чапып кирмек, имамдан эвель руку ве седжделерге кетмек, аякъларны пек ачып, омузларны узакълаштырмакъ олмаз. Сафларны бозуп, инсанларны раатсыз этип, огге чыкъып, сонъ кене эр кес намазгъа тургъанда, сафларны ачып, аркъагъа чекильмек, намаз къылгъанларнынъ огюнден кечмек, сафта белли ер айырмакъ ясакъ этильгендир. Пейгъамберимиз (с.а.в.) шойле буюрдылар: «Бир кимсе намаз къылгъан кимсенинъ огюнден кечмекнинъ  не къадар буюк гюнах олгъаныны бильсе эди, кечмемек ичюн, юз йыл беклемеге разы олур эди» [Ибни Мадже]. Джамиге сагъ аякънен кирип, сол аякънен чыкъмакъ, кимсени раатсызлатмайджакъ шекильде джамини селямламакъ макъсадынен эки рекят намаз къылмакъ суннеттир. Джамиге абдест алып, темиз урбалар кийип, кетмеге тевсие этиле. Юдже Раббимиз шойле буюралар: «Эй, Адемнинъ балалары! Джамиге кеткен вакъытынъызда гузель ве темиз урбалар кийинъиз …» («Араф» суреси, 7/31-нджи ает). Бу меселеде муим олгъан хусусиетлерден бири - кийильген урбаларнынъ динимизге уйгъан шекильде олмасыдыр. Аврет ерлерининъ керекли киби къапалы олып, намазда рукугъа кеткенде аркъанынъ ачылмамасыдыр. Кийильген урбаларда айван, шейтан я да къадын ресимлерининъ олмамасыдыр. Урбанынъ пек индже я да аврет ерлерини косьтереджек къадар тар олмамасыдыр. Бу къаиде ве шартлар эм акъай, эм де къадынларгъа аиттир. Раббим эпимизни эр бир ишнинъ усулуны билип, догъру арекет эткен къулларындан эйлесин. Джемааттан ве джемаат арасы гузель мунасебетлерден айырмасын!     Ридван МАКСУДОВ

Инсанны  чокъ макътамакъ

Опубликовано:

 Инсанларны къарардан зияде макътамакъ, хусусан, юзьлерине къаршы макътамакъ догъру дегильдир. Бу давранув эм макътагъангъа, эм де макътанылгъангъа зарар бере. Чюнки инсаннынъ энъ буюк меселеси менлик, гъурур, кибир, озюни бир шей беллемек киби дуйгуларны тербие этмесидир. Инсанны макътамакъ исе бу дуйгуларны арекетке кечире. Ресулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) Эфендимизнинъ янында бир кишиден лаф этильген ве анда олгъан бир киши о кишини ашыры дереджеде макътагъандыр. Бу акъта Пейгъамбер Эфендимиз: «Языкълар олсун санъа! Аркъадашынынъ бойнуны къопардынъ»,  – деп  буюрды ве бу сёзюни дефаларджа текрарлады. Сонъра да: «Эгер биринъиз мытлакъа аркъадашыны макътайджакъ исе, эгер айткъаны киби олгъанына да, керчектен, инана исе, «Беллегениме коре, о, бу шекиль эйидир, бойле эйидир», деп  айтсын. Эсасен, оны эсаба чекеджек олгъан Аллахтыр ве кимсе Аллахнынъ огюнде озюнинъ гунахсыз олгъаныны тюшюнемез», – деп  буюрды. (Бухарий, Шехадет 16, Эдеб 54; Муслим, Зюхд 65). Башкъа тарафтан ашыры макътавларда догърудан узакълашма пейда ола. Осман бин Мазун (р.а), Мединеде Энсарий къардашынынъ эвинде вефат эткен эди. Эвнинъ ханымы Уммюль-Аля (р.а): «Эй, Осман, шехадет этем ки, шу анда Аллах Теаля санъа икрам этмектедир», –  деди. Ресулюллах къырышып: «Аллахнынъ онъа икрам эткенини къайдан билесинъ?», – деп,  буюрды. Къадын: «Бильмейим, валлахи!»,  – деди. Аллах Ресулю (салляллаху алейхи ве селлем) бойле буюрды: «Бакъын, Осман вефат эткендир. Мен шахсен онынъ ичюн Аллахтан хайыр умют этмектейим. Факъат, мен пейгъамбер олгъаным алда, манъа ве сизге не япыладжагъыны (яни башымыздан не киби аллар кечеджегини) бильмейим». Уммюль-Аля дей ки: «Валлахи, бу адиседен сонъ, ич кимсе акъкъында бир шей айтмадым, (садедже Раббимден хайыр умют эттим)» (Бухарий, Табир, 27). Ает-и керимеде шойле буюрыла: «Рахманнынъ къуллары, ер юзюнде алчакъ гоньюлли ве башына котермейип юрелер…» («Фуркъан» суреси, 25/63 ает). Меккенинъ фетх этильген кунь Ресулюллах Эфендимизнинъ узерине бир адам кельген эди. Адам, Аллах Ресулюнинъ маддий ве маневий турушындан къоркъуп титремеге башлады. Онынъ бу алыны корьген Ресулюллах  пек йымшакъ ве татлы бир тильнен: «Раат ол, сыкъылма! Мен бир укюмдар дегилим. Мен Къурейш къабилесинден, къурутылгъан эт ашагъан бир къадыннынъ огълум!»,  – деп,  буюрды (Ибн-и Мадже, Этъиме, 30; Хаким, III, 50/4366; Бейхакий, Деляилюн-Нубювве, V, 69).   Раим ГЪАФАРОВ

Ибн Аль-Хайсам — отец оптики

Опубликовано:

Ибн аль-Хайсам был величайшим мусульманским физиком и исследователем оптических явлений всех времён. Будь то в Англии или далёкой Персии, все пили из одного источника. Он оказал большое влияние на европейскую мысль в книге "История науки" Ибн Аль-Хайсам родился в 965 году в иракском городе Басра. Благодаря своим выдающимся способностям он смог занять должность визиря своего родного города, но когда встал вопрос «наука или политика», он сделал выбор в пользу первого – науки. Однажды Ибн Аль-Хайсам высказался, что смог бы приручить непредсказуемые воды Нила, построив плотину южнее города Асуан. Весть об этом вскоре дошла до халифа Египта Хакима би-амри-Ллах (996–1021 гг.), и тот пригласил учёного в Египет. Но, прибыв на место, ибн Аль-Хайсам отказался от своей идеи, ибо уровень имеющихся в его распоряжении технических средств не позволял реализовать этот проект (это стало возможным только в середине 20 века). Отказ халиф воспринял как нежелание и приказал казнить «взбунтовавшегося» учёного. Чтобы спасти свою жизнь, Ибн Аль-Хайсам вынужден был симулировать душевное помешательство, и смертный приговор был заменён на домашний арест. Однако именно эта мрачная страница в жизни учёного послужила причиной величайшего научного открытия. В один прекрасный день Ибн Аль-Хайсам обратил внимание на свет, проходивший через крошечное отверстие в его тёмной комнате, проецируя образ внешнего мира на противоположной стене. Путем экспериментов учёный выяснил, что лучи света проходят по прямой линии и видение образуется, когда эти лучи поступают в наши глаза. В дальнейшем, экспериментируя в тёмной комнате или иначе – в камере-обскуре, Ибн Аль-Хайсам подтвердил своё открытие. Вот так заточение одного человека привело к открытию того, как мы видим. Ибн аль- Хайсам понял, что чувства склонны к искажениям, и предложил научные методы верификации, тестирования и экспериментирования  для открытия истины о тех природных явлениях, которые мы наблюдаем. Например, он удивлялся тому, что  луна кажется такой большой, когда находится низко над горизонтом. Прежде знатоки думали, что это результат атмосферных искажений. Однако Ибн аль- Хайсам первым высказал правильную мысль о том, что это просто зрительная иллюзия, и учёные до сих пор не могут уверенно сказать, почему это происходит. Поиск доказательств, которым занимался Ибн Аль-Хайсам, подготовил сцену для развития экспериментальной науки и для рационального подхода, которого придерживались учёные, жившие позднее. В 1021 халиф Хаким би-амри-Ллах скончался, и Ибн Аль-Хайсам, наконец, получил возможность вернуться к нормальной жизни. С этого момента и до конца жизни он оставался в Египте, окружённый почётом и уважением со стороны новой власти. Скончался выдающийся мусульманский учёный в Каире в 1039 году. Но это, конечно же, не все достижения мусульманского учёного-универсала. У него также есть изыскания в области математики, механики, физики и астрономии. Ибн Аль-Хайсам продолжил исследования Евклида о природе света. До него оптика древних знала только простейшие эмпирические законы световых явлений: закон прямолинейного распространения света в однородной среде; закон отражения света от поверхностей зеркал; явление преломления света на границе двух прозрачных сред. Вслед за древнеримским учёным-медиком Галеном Аль-Хайсам исследовал строение глаза, доказав несостоятельность идей Платона и Евклида о человеческом зрении. Аль-Хайсам разработал концепцию бинокулярного зрения (видения двумя глазами). Он первым объяснил феномен зрения как процесс, в котором лучи, поступающие в глаз от объектов, формируют внутри хрусталика изображение. Ибн Аль-Хайсам ввёл в научный оборот понятие тяжести воздуха, связал плотность воздуха с высотой. После него учёные стали заниматься проблемами преломления света. Однако до начала 17 века больших открытий в сфере оптической науки не было. В 14 веке Кемалуддин Абульхасан Аль-Фариси составил к труду Аль-Хайсама комментарий, который попал в Европу. В 1572 г. «Книга оптики» была переведена на латинский язык, по этому переводу знакомился с проблемами оптики Иоганн Кеплер. Айше ДУРАН

Как относиться к сновидениям?

Опубликовано:

Сновидения – относятся к одним из самых загадочных процессов происходящих в нашем организме. В момент, когда казалось бы, человек спит и отдыхает, его мозг в это время непрерывно работает и видит определённые образы, некоторые из которых, он иногда отчетливо помнит, некоторые забывает мгновенно уже в первые минуты после пробуждения. Сновидения – это, несомненно, благо Всевышнего таящее в себе загадки и мудрость. Нельзя считать, что сны совершенно ничего не значат. Сны иногда могут иметь определённый смысл, но способность толковать сновидения дана не каждому, поэтому мусульмане должны относиться к сновидениям, в зависимости от того, что и как человек увидел во сне. Несмотря даже на то, что мусульманские сонники иногда, подсказывают, как интерпретировать события или образы, которые мы видим, они всё же условны и неоднозначны. В Коране из истории Пророков мы узнаём о том, Пророк Юсуф (алейхи селям) обладал способностью толковать сны, и эта способность неоднократно упоминается в Коране, подтверждая истинность небессмысленности сновидений. В Суре «Юсуф», (12/ 4-6) аеты говорится: «Вот Юсуф сказал своему отцу: «О, мой отец! Я видел (во сне) одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел, как они поклонились мне». Он сказал: «О, сын мой! Не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они замыслят против тебя дурное. Воистину, сатана – явный враг человеку. Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Якуба, подобно тому, как еще раньше Он одарил совершенной милостью твоих отцов Ибрахима и Исхака. Воистину, твой Господь – Знающий, Мудрый». В хадисах рассказывается, что после утреннего намаза Пророк (алейхи селям) спрашивал у мусульман об их снах, а затем приступал к их толкованию.[1] Пророк (алейхи селям) рассказывал сахабам и свои сны, после чего кто-то из сахабов или он сам толковали этот сон, но он позволял рассказывать и толковать только хорошие сны. Для того чтобы попытаться разобраться со смыслами которые таят в себе сны, важно понимать к какому виду снов относится тот или иной увиденный нами сон. В исламских источниках можно встретить разделение снов на: божественные сновидения, сны от шайтана, и сны, порождённые желаниями (нефсом). Божественный сон (рахмани). Сны несущие в себе «добрые вести», обычно после которых остаются приятные впечатления. В таких снах Всевышний, посредством ангелов внушает истину своим особым рабам. Это правдивые сновидения являющиеся указателями правильного пути. В хадисах говорится о том, что правдивый сон мусульманина составляет сорок шестую часть пророчества.[2] Такие сны обычно снятся не часто, и не всем. Правдивый сон – проявление милости Аллаха. Сны от шайтана. Часто к таким снам можно отнести кошмары и сны полные испуга. Человек видит такие сновидения в результате запугивания, обмана и искушения шайтана во время сна.  Они направлены на то, чтобы подтолкнуть людей к совершению злодеяний, или вселить страх. Чтение дуа и сур перед сном, и совершение омовения могут воспрепятствовать таким кошмарам. Эти сны не рекомендуется рассказывать другим и тем более пытаться толковать. Cны порождённые желаниями (нефсани). Эти сновидения возникают под влиянием повседневных забот, мечтаний и наших страстей. Они являются порождениями нефса, темной стороны нашей души. Людям иногда снятся их повседневные дела или люди с которыми они общаются. Такие сны в большей степени нейтральны, о них нельзя говорить как о плохих снах или хороших. Оценка снов нефсани чаще зависит о того, какие именно образы представились во сне. Так как, такие сны очень часто могут быть не только обычной картинкой наполненной бытовыми переживаниями, но и, например, индикаторами наших тайных желаний, подавляемых нашей совестью. В таком сне, мы видим то, что нас больше всего беспокоит, тут сон выступает как независимая оценка наших ценностей и того, чему бы предаём значение в жизни. Нефсани сны, правильнее не толковать, а интерпретировать и анализировать, разбираясь, что вытесняемое нашим подсознанием всплывает на поверхность во снах? Часто сны нефсани могут быть связаны с нашими  эмоциями. Сновидения влияют на  обработку эмоции. То, что мы видим и переживаем в наших снах, не всегда существует в реальной жизни, но эмоции, связанные с этими переживаниями, безусловно, реальны, мы их испытали и теперь наш мозг таким путём избавляет нас от неприятных или ненужных эмоций, привязывая их к опыту именно во сне. Таким образом, сама эмоция переживается повторно, и становится неактивна и перестает нас беспокоить. Здесь сны, в какой-то мере, выступают как некий клапан сброса негативных эмоций в более благополучной среде. Когда человек сталкивается с препятствиями, чтобы преодолеть их, в большей степени он полагаемся на информацию, которой уже владеет: воспоминания и прошлый опыт. Пользуясь этими двумя источниками, человек может найти решение и обработать вновь поступившую информацию. Однако результат уже обработанной информации человек не всегда может ясно для себя понять и визуализировать. В такой ситуации, сновидения могут быть особенно полезными, так как они помогают упорядочить и организовать воспоминания, улучшая к ним доступ во время решения проблемы. Наши сны иногда говорят о нашей агрессии к другим, о нашей вине которую возможно испытываем, о страстях и мирских желаниях в различных образах. Во сне мы иногда встречаемся с людьми, покинувшими этот мир, и они могут сниться нам по-разному. И даже такие сны, нельзя принимать однозначно.  В них также присутствуют и наши переживания относительно их, и чувства, и забота. В любом случае, умершие сняться живым не исходя из собственной воли.  Они не могут приходить во сне к нам по своему желанию, так как они обитатели могилы, и не наделены такими возможностями. Лучшее что мы можем сделать для приснившегося умершего, это попросить прощения у Аллаха за его грехи и прочитать молитву за него. Наши сны это продукты памяти или воображения, эмоций или сигналы пришедшие исключительно по воли Всевышнего в наше сознание.  Так, мы понимаем, что сновидения это так же проявление божественной милости. Полностью выстраивать свою жизнь, изучая сообщения снов, не всегда правильно, впадая в фанатизм и зависимость, так как человек не всегда может их точно понимать, и возможно, таким образом ввергнет себя в мнительное состояние (весвесе), но прислушиваться к сновидениям и пытаться их понять может облегчить некоторые жизненные ситуации.   Зейнеб БАИРОВА     [1] [1] Бухари, Табир, 47; Эбу Давуд, Иман, 10; [2] [2] Бухари, Табир, 1-5; Муслим, “Книга сновидений”, 3-9;

Юность Пророка (с.а.в.)

Опубликовано:

Юность и молодые годы Пророка (салляллаху алейхи ве селлем) прошли в нравственной и физической чистоте. Он был ограждён от напастей и духовных болезней джахилии. Однажды у него спросили: — О, Ресулюллах, поклонялись ли Вы кому-нибудь, кроме Всевышнего? — Нет, — ответил он. — Вы употребляли спиртное? — Никогда. Даже в то время, когда мне ещё не были известны Книга и Ислам, я знал, что все действия людей в моём окружении являются неверием — куфром (Диярбакри, 1, 254—255). Умму Айман рассказывала: «Мушрики-курайшиты ежегодно собирались вокруг идола по имени Бубана и проводили обряды. Эбу Талиб тоже решил пойти на празднование и предложил юноше Мухаммеду присоединиться. Тот отказался, после чего попал под шквал упрёков дяди и тёток: «Мы переживаем, что ты отрицаешь наших богов, как бы ни случилось чего с тобой!». И так сильно на него надавили, что юноша согласился выйти из дома, а вскоре затерялся в толпе. Когда Мухаммед вернулся, лицо его было белым как полотно. — Что произошло с тобой? — забеспокоились тётки. — Я боюсь, как бы ко мне не притронулись джинны, — ответил он. Женщины попросили объяснить, что произошло. Мухаммед начал рассказывать: — Как только я стал приближаться к идолу, то увидел высокого мужчину в белом. Он предупреждал меня: «Ни в коем случае ко мне не прикасайся и вернись обратно домой». Это был единственный случай, когда Мухаммед оказался среди идолопоклонников, и после этого не участвовал ни в одном праздновании». Молодые годы Пророка (салляллаху алейхи ве селлем) отличались целомудренностью. Всевышний защитил его от поступков, которые могли лишить стыдливости. Когда ремонтировали постройки возле Каабы и заново отстраивали её фундамент, Мухаммед был ещё юношей и участвовал в этой работе вместе со своим дядей Аббасом. Они в жару поднимали тяжёлые булыжники, и Аббас предупредил: «Мухаммед, подними одежду повыше на плечи под камень». Юноша попытался поправить ткань, но упал. В те времена люди не придавали большого значения одежде и не стремились прикрывать тело. Однако будущий Пророк никогда не открывал свой аврет перед посторонними. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) признавался: «Я всего лишь дважды попробовал совершить поступки в традиции людей джахилии, но Всевышний защитил меня. Однажды ночью я пас овец вместе с несколькими ребятами из племени курайш. Я попросил своего друга присмотреть за моей отарой и направился в Мекку, чтобы посмотреть на развлечения молодёжи. Когда я приблизился к городу, то услышал свист. Мне объяснили, что женится один мужчина. Я присел и стал смотреть в ту сторону. Именно в тот момент Всевышний навёл на меня дремоту, и я заснул, не сходя с места. Клянусь Аллахом, я проспал до самого утра, не поучаствовав ни в одном из развлечений. Затем я вернулся, и друг поинтересовался, как я провёл время. Я признался, что ничего не смог сделать, и рассказал ему о том, что со мной произошло. В следующую ночь повторилось то же самое, и я опять заснул. И с тех пор я не направлялся ни к чему плохому» (Ибн Исхак, стр. 58—59; ибн Кесир, «Эль-Бидае», 2, 292). В юности Мухаммед занимался только полезными делами. Как известно, он пас овец, чтобы помочь дяде. Позже Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) скажет об этом: «Любой посланник Всевышнего был пастухом». — И вы тоже? — спросил асхаб-ы кирам. — Да, за определённую плату я пас овец мекканцев (Бухари, «Иджара», 2, «Энбия», 29; Ибн Мадже, «Тиджарат», 5). В 12 лет он отправился в дальнее путешествие вместе со своим дядей и вёл торговые дела (Эбу Нуайм, «Даляиль», 1, 168). Одна из богатых женщин Мекки, благочестивая Хадиже, предложила повзрослевшему Мухаммеду руководить караваном, так как увидела в нём человека правдивого, честного и умеющего вести торговлю. Все обязанности Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) выполнял очень чётко и получал хорошую прибыль (Хаким, 3, 200 / 4834).  Будущий Пророк успешно вёл дела вместе с некоторыми людьми. Мекканский купец Саиб бин Эби Саиб рассказывал: «Однажды я подошёл к Пророку, и сахабы наперебой стали рассказывать ему обо мне хорошие вещи. Он же отметил, что знает меня лучше, чем кто бы то ни было. Я воскликнул: «Ты правду говоришь, когда-то мы были компаньонами, да ещё какими дружными! Ты не спорил и отлично улаживал конфликтные ситуации» (Эбу Давуд, «Эдеб», 17 / 4836). Абдуллах бин Эбиль Эмса рассказывал: «Я ходил с ним вместе за покупками ещё до ниспослания пророческой миссии. И как-то раз я оказался ему должен. Я попросил его подождать, пока я сбегаю домой и принесу деньги, но забыл о своём обещании. Через три дня я вдруг вспомнил и пришёл к тому месту. Пророк был верен своему слову и ждал меня. Но он не обиделся и не стал укорять, а только заметил: «Ты причинил мне неудобство, уже давно я жду тебя здесь» (Эбу Давуд, «Эдеб», 82 / 4996). Будущий Пророк был сострадательным и приходил на выручку тем, кто нуждался в помощи.      Однажды он помог торговцам, которые пришли в Мекку и продали свой товар, но не получили деньги за него. После этого случая совместно с дядей Мухаммед основал общество «Хыльфуль-фудуль», которое защищало права несчастных. После он так рассказывал об этой организации: «Вместе с дядями я был в доме Абдуллаха бин Джудана. Там проходило собрание членов этого общества. И мне так приятно было там находиться, что если бы взамен мне дали красных верблюдов или величайшие земные ценности, то я бы вовсе не обрадовался им. И если меня снова позовут помогать другим людям, то я обязательно приму это приглашение» (Ибн Кесир, «Эль-Бидая», 2, 295). Юный Мухаммед уважительно относился к семье, родственникам, соседям, помогал им во всём. В его поступках отражались проницательность и ум. Расцвет жизни он наполнил добрыми делами и составил хорошее мнение о себе.   Эрвин ДЖЕППАРОВ 

Фатма бинт Хаттаб (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Фатма бинт Хаттаб (радыяллаху анха) Умернинъ (р.а) къыз къардашыдыр. Акъайы Саид бин Зейднен берабер биринджи мусульманлардан олдылар. Агъасы Умерден (р.а.) эвель мусульман олып, онынъ иман этмесине де себепчи олгъандыр. Бир кунь Меккеде Эбу Джехиль бутюн сойлюлерни топлап, бойле деди: – Эй, Курейшлилер! Мухаммед бизим танърыларымызны ашалай. Яшларымыз онынъ артындан кете. Аталарымызнынъ янълыш олгъаныны айта. Бунъа не къадар даа даянаджакъмыз?! Ант этем, бу динден къуртулмакънынъ бир ёлу бар.. Бу да Мухаммедни ольдюрмектир! Ким буны япса, озюмден онъа юз къырмызы девенен бинъ кумюш берерим! Бу сезлерден сонъра этраф сессиз олды. Бу сессизликни Умер бин Хаттабнынъ сеси больди: «Мен буны япарым!». Эр кес севингенинден онъа не ваде этеджегини шашмалады. Амма Умер чокъ лаф этмейип, турып эвине кетти. Къылычыны алып, Пейгъамберни ольдюрмек ичюн ёлгъа чыкъты. Ёлда Нуаймнен (р.а.) къаршылашты. Нуайм мусульман эди, амма буны кимсеге белли этмей эди. Умернинъ бетиндеки ифаде ниетини белли эте эди. Нуайм: – Къайда ёл тутасынъ, эй, Хаттабнынъ огълу? – Къурейшлилерни больген, динимизни ашалагъан Мухаммедни ольдюрмеге кетем! Бу сезлер Нуаймнынъ ичини якъты. Не япып олур ки, Умерни токътатмакъ ичюн?! Ве: – Ант олсун ки Умер, сен озюни алдатасын! Оны ольдюрген сонъ, аилеси сени сагъ къалдыраджакъларынымы тюшюнесинъ?! – Ёкъса сен деми Онъа инандынъ? Нуайм: – Сен мени тюшюнме де, озь къардашынъа бакъ! – Не айтасынъ сен? – Къардашынъ Фатма акъайы Саиднен берабер мусульман олдылар! Умернинъ бети денъишти. Ёлуны денъиштирип, къардашынынъ эвине кельди. Яваштан къапы янында турып динъледи. Ичериде Хаббаб бин Эрет оларгъа Къуран окъуй эди. Умер къапуны урып кирди: – Эшиткеним сёзлер не эди? Къардашы Фатма: – Арамызда лаф эте эдик иште. Умер: – Экинъизнинъ де мусульман олгъанынъызны эшиттим! Керчекми бу? Къардашыны бетине урды ве эништесини де яралады. Фатма: – Э, бу керчек! Биз Аллахкъа инанамыз! Сенден исе ич къоркъумыз ёкъ! Не истесенъ яп! Омрюнде биринджи кере агъасына бойле деди. Умер, къаршысында муляйим къардашы ерине джесюр бир арсланны корьди. Отурды, япкъанындан утанды. – Манъа не окъугъанынъызны косьтер!, – деди Умер. Фатма (р.а.): – Онъа зарар береджегинден къоркъам! Умер йыртмайджагъына сез берди.         Фатма: – Сен темиз дегильсинъ! Бу мукъаддес сезлерге тек темиз олгъанлар тийип ола. Ювунмакъ керексинъ! Умер (р.а.) турып, бой абдести алды. Саифени алып, окъумагъа башлады: – «Мерхаметли ве багъышлагъан Аллахнынъ адынен! Та-ха. Биз Къуранны санъа сыкъынтыгъа тушменъ ичюн дегиль де, тек Аллахтан къоркъкъанларгъа бир насиат ве ернен коклерни яраткъандан бир Китап оларакъ эндирдик. Рахман Аршкъа укюм бермекте. Коклерде ве ерде, ве экиси арасында олгъан эр шей Онынъдыр. Сен сёзюнъи истесенъ сакъла, истесенъ ачыкътан айт, шубесиз, О, гизлини де, гизлисининъ гизлисини де биле! Аллахтан башкъа танъры ёкъ! Энъ гузель исимлер де Онындыр!»[1] Умер: – Бу сезлер не къадар гузель ве Юдже,  – деди ве окъумагъа девам этти: – «Мусанынъ икяесини эшиттинъми? О, бир атеш корьди ве аилесине: «Токътаныз! Мен бир атеш корьдим, онынъ парчасыны я сизге кетирерим, я да янында бир инсан корерим. Муса атешнинъ янына кельгенинде: «Эй, Муса! Мен, шубесиз, сенинъ Раббинъим! Аягъындаки налынларны чыкъар. Чюнки сен мукъаддес бир ер олгъан Тува вадисиндесинъ. Мен сени сайладым. Санъа вахий эткенлеримни динъле! Шубесиз ки, Мен Аллахым! Менден башкъа танъры ёкъ. Манъа ибадет эт! Мени анъмакъ ичюн намаз къыл!»[2] Умер : – Догъру! Бу сёзлерни эндиргенден башкъасы ибадет этильмеге ляйыкъ дегильдир!   Хаббаб бин Эрет буны эшиткенинен, сакълангъаны перде аркъасындан чыкъып: – Эй, Умер! Ант олсун ки, Аллах Пейгъамберимизнинъ дуасы себебинден сени сайлады. Тюневин Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) бойле дегенини эшиттим: «Эй, Аллахым! Динимизни Эбу Джехиль я да Умер бин Хаттабнен кучьлендир». Бу сенинъ бахтынъ! Аллахкъа ве динге сарыл, эй, Умер!, – деди. Умер Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) олгъан эвине келип, къапыны къакъты. Ичеридекилер Нуаймдан Умернинъ келеджегини биле эдилер. – Ким о?, – деп сорадылар. Умер: – Меним, Умер бин Хаттаб. Кимсе къапыны ачмагъа джесарет этмей эди. Пейгъамберимиз (с.а.с): – Онъа къапуны ачыныз. Аллах онынъ ичюн хайыр истесе, оны догъру ёлгъа къояр.   Киргенинен Хамзанен (р.а.) Микдат (р.а.) оны омузындан тутып, Пейгъамберимизге якъынлаштырдылар. Пейгъамберимиз (с.а.с.): – Оны сербест быракъынъыз! Умерге: «Сен не ичюн кельдинъ, эй, Умер?» Умер (р.а.): – Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Санъа теслим олмагъа кельдим! Мен шеадет этем ки, Аллахтан башкъа танъры ёкътыр ве Сен онынъ Пейгъамберисинъ!» Текбир сеслери бутюн эвни толдурды. Сахабелер Умерни къучакълап хайырламагъа башладылар. Аллах олардан разы олсун!   Эмине АСАНОВА     [1] [1] Таха суреси, 1-8 аетлер [2] [2] Таха суреси, 9-14 аетлер

Сура «Шемс» («СОЛНЦЕ»)

Опубликовано:

Мекканская сура, состоит из 15 аятов. بســـم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)  Клянусь солнцем и его сиянием! وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2)  Клянусь луной, которая следует за ним! وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) Клянусь днем, который выявляет его (солнца) сияние! وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) Клянусь ночью, которая скрывает его! وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг (или тем, как Он воздвиг его)! وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6)  Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)! وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)  и внушил ей порочность ее и богобоязненность! قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) Преуспел тот, кто очистил ее, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) и понес урон тот, кто опорочил  ее. Аллах клянется вещами и природными явлениями, упомянутыми в аятах (1-7), что придает этим творениям еще более важную роль и привлекает внимание человека к ним. Человек должен размышлять над этими явлениями и попытаться оценить их значение и цель их создания. Аллах сказал:  ﴾ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿  «Клянусь солнцем и его сиянием!» - т.е. его светом, как сказал Муджахид. Катада прокомментировал:   ﴾  وَضُحَاهَا   ﴿    «его сиянием» - значит целым днем». Ибн Джарир сказал, что верное толкование следующее: Аллах поклялся солнцем и его дневным временем суток, так как яркий солнечный свет и есть день. ﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا   ﴿  «Клянусь луной, которая следует за ним!» - т.е. которая движется вслед за ним, согласно комментарию Муджахида. Ибн Аббас прокомментировал: «Которая сменяет день». Катада сказал:  ﴾ إِ ذَا تَلَاهَا  ﴿ «которая следует за ним!» «Это ночь с полумесяцем, ибо с заходом солнца показывается полумесяц». ﴾  وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿  «Клянусь днем, который выявляет его (солнца) сияние!». Муджахид прокомментировал: «Который освещает». Некоторые толкователи дали следующее толкование этого аята: клянусь днем, который рассеивает мрак. Муджахид сказал, что аналогичный этому аят в Коране: ﴾  وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  ﴿ «Клянусь днем, который сияет светом!» (92:2). ﴾  وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿  «Клянусь ночью, которая скрывает его!» - т.е. которая скрывает солнце, когда оно заходит и горизонт становится темным. Другие толкователи представили следующий комментарий: когда наступает ночь, Аллах говорит: «Накрыло Моих рабов одно из Моих великих созданий.  Они боятся ночной темноты, хотя нужно было бояться Того, Кто создал ее» (передал ибн Абу Хатим). ﴾  وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا  ﴿  «Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг!» По мнению Катады, здесь использована частица, превращающая глагол в отглагольное существительное, и тогда этот аят следует читать как: «Клянусь небом и его строением». Однако Муджахид утверждал, что использованная здесь частица означает воодушевленное лицо, тогда: «Клянусь небом и его Строителем». Оба этих мнения взаимосвязаны, а строительство значит воздвижение. Аналогично этому Аллах сказал: ﴾  وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ  ﴿   «Мы воздвигли небо руками» - т.е. благодаря могуществу,  ﴾وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ  ﴿   и Мы его расширяем. Мы разостлали землю, и как же прекрасно Мы расстилаем» (51:47-48). ﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا  ﴿  «Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер!» Муджахид сказал:  ﴾ طَحَاهَا  ﴿  «Распростер» - значит, Он сделал ее овальной» Ибн Аббас сказал: ﴾ وَمَا طَحَاهَا  ﴿   «Тем, Кто ее распростер!» - создал все, что на ней». Муджахид, Катада и ад-Даххак сказали: «Распростер, значит, развернул, расстелил». Такой же комментарий представляют многие толкователи Корана и лингвисты. ﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿   «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик» - т.е. сделал ее пропорциональной и гармоничной с врожденными качествами. Подобно этому Аллах сказал:  ﴾فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴿   «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению» (30:30). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Каждый ребенок рождается в своем естественном состоянии». В «Сахихе» Муслима сообщается: «Аллах сказал: «Я создал Своих рабов чистыми монотеистами (ханифами) и затем шайтаны пришли к ним и отвратили их  от религии и запретили им то, что Я разрешил им». ﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿  «И внушил ей порочность и богобоязненность!» -  т.е. указал на нечестивость и благочестие. Иными словами, Аллах научил различать добро и зло. Саид  ибн Джубейр истолковал: «Аллах внушил ей понимание добра и зла». Ибн Зейд истолковал: «Снабдил ее грехом и набожностью». В одном хадисе сообщается, что как-то к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел человек из Музайны или Джухайны и сказал: «О, Посланник Аллаха! Скажи, то, что совершают или к чему стремятся люди, было заранее предрешено и предопределено, или же это будет записано после того как до них дойдет Послание, которое принесет им пророк, которое станет доказательством против них?» На что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Все это уже окончательно предрешено». Человек спросил: «К чему же тогда деяния?» Он ответил: «Аллах создал каждого для одного из двух положений, и Он лишь облегчает (достижение этого положения). И подтверждение этому имеется в Коране:  ﴾فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَ ﴿ «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность!»  (передали Ахмад и Муслим). Далее Аллах сказал: ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ «Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее». Суть  в том, что тот, кто очистился душой, повинуясь Аллаху, обретет успех. При этом под очищением души понимается очищение от всего низменного и скверного. Аналогичные этому аяты:  ﴾وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾   ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى  ﴿  «Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего господа и совершал намаз» (87:14-15).   ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ «И понес урон тот, кто опорочил её» - т.е. пренебрег ею, погрязнув в грехах и оставив повиновение Аллаху. Ибн Абу Хатим передал со слов Абу Хурайры: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), прочитав аят:  ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا  ﴿ «И внушил ей порочность и богобоязненность», сказал: «О, Аллах, даруй душе моей богобоязненности и очисти ее, ведь Ты – лучший из тех, кто может ее очистить, и Ты – Покровитель и Благодетель для души». В передаче от Аиши сообщается, что она не нашла Пророка рядом с ней в постели, тогда она начала рукой ощупывать место вокруг и услышала Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) совершающего земной поклон, который говорил: «Господь мой, даруй плоти моей богобоязненность, очисти ее. Ибо Ты лучший из тех, кто очищает, Ты – Покровитель и Благодетель для души» Другом хадисе, Имам Ахмад передал от Зейда ибн Аркама, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бессилия, лености,  старческой дряхлости, трусости, скупости и мучений могилы. О, Аллах, даруй душе моей богобоязненности и очисти ее, ведь Ты – лучший из тех, кто может ее очистить, и Ты  Покровитель и Благодетель для души. О, Аллах, я прибегаю к Твоей защите от непокорного сердца, от ненасытной души, от бесполезного знания и от обращения, на которое не будет ответа» Зейд сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) учил нас этим словам, теперь мы учим им вас».   Аллах Всевышний сказал далее:   كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) Самудяне сочли лжецом пророка из-за своего беззакония, إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) и самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13)  Посланник Аллаха сказал им: «Берегите верблюдицу и питье ее!». فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, а Господь поразил их за этот грех казнью, которая была одинакова для всех (или сровнял над ними землю). وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15)  И не опасался Он последствий этого. Аллах рассказывает о самудянах, которые отвергли своего посланника из-за своего беззакония и нечестия, когда он пришел к ним с руководством и истиной. ﴾إِ ذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿ «И самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу». Самым несчастным из их племени был человек по имени Кудар ибн Салиф, который подрезал верблюдицу. О нем Аллах сказал в другом месте Корана:  ﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَق  ﴿   «Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки» (54:29). Этот человек был могущественным и глубоко уважаемым человеком среди своего народа. Он был хорошего происхождения и лидером, которого слушались. Об этом также сообщил имам Ахмад: «В своей проповеди Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) упомянул о верблюдице и о том, кто подрезал ее поджилки. Он сказал: «Аллах сказал: ﴾ إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَ  ﴿   «И самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу». (Это значит, что) человек, подобный Абу Зум`е, сильный, неукротимый и пользующийся защитой своих людей, устремился к ней, чтобы погубить ее)» (х. аль-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи и ан-Насаи со ссылкой на Абдулу ибн Зум`а). Ибн Абу Хатим передал со слов Умара ибн Ясира, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Али:  «Сообщить ли мне тебе о самом несчастном из людей?» Али ответил: «Да». Он сказал: «Это двое (один из них) самый презренный из живших в древности людей был  самудянин, который убил верблюдицу (Салиха), и тот, который ударит тебя, о Али! Здесь (т.е. по голове), и от этого заполнится кровью это (т.е. твоя борода)». ﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا  ﴿  «Посланник Аллаха сказал им: «Берегите верблюдицу и питье ее!» «Их Посланник Салих (мир ему) сказал им: «Не причиняйте зла верблюдице Аллаха и поделитесь водой с ней так, чтобы один день пила она, а другой – вы. Пользование водой для вас – в установленный срок»», Аллах сказал: ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا  ﴿ «Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки»-т.е. отвергли то, с чем он пришел к ним, и подрезали верблюдицу, которую Аллах вывел из горы как знамение и доказательство им.  ﴾فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ ﴿ «А Господь поразил их за этот грех казнью…» - т.е. Аллах разгневался на них и уничтожил их, ﴾ فَ سَوَّاهَ  ﴿ «которая была одинакова для всех (или сровнял над ними землю)» - т.е. их постигло одинаковое наказание. Катада сказал: «Нам стало известно, что самый презренный из самудян подрезал верблюдицу, только тогда к нему стали приходить и стар и млад, и женщины, и мужчины. А когда все они сошлись во мнении  убить верблюдицу, Аллах уничтожил их, сровняв их с землей». ﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا  ﴿ «Он не опасался последствий этого». Ибн Аббас сказал: «Аллах не опасается последствий кого бы то ни было». Такой же комментарий дали Муджахид, аль-Хасан, бакр аз-Мизани и др. Ад-Даххак и ас-Судди прокомментировали: «Не опасался последствий своих действий тот, кто подрезал верблюдицу». Однако верным является первое толкование, и Аллах знает лучше.   Илимдар ДЖАМБАЗОВ

Къумач, без парчасы я да йип багъламакъ

Опубликовано:

Пачавра багълама хурафеси, Шималий ве Орта Асиянынъ эски динлери олгъан шамагизмге махсус олгъан муим ишлерден биридир. Шаманист тюркий миллетлернинъ инанчларына коре, эр дагънынъ, эр чокъракънынъ, голь ве озенлернинъ, терек ве къаяларнынъ «изи» саиплери бардыр. Земаневий Алтайлы Шаманистлернинъ инангъанлары «Изилер», Коктюрклернинъ къалгъан языларда эписине умумий шекильде «ЕР-СУВ» айтылгъандыр. Коктюрклер, бу «ЕР-СУВ» денильген рухлар оларны къорчалагъанлары, деп беллей эдилер. Оларнынъ инанчларына коре, бу «ИЗИ»лер инсанлардан къурбан истейлер. Къурбан этмегенлерге зарарлары тие биле. Лякин бу рухларны, бир пачавра парчасы, бир къач ат къылы, атта къурбан ниетинен атылгъан бир таш парчасынен мемнюн этмек мумкюн. Иште, тюркий миллетлер мусульман олгъандан сонъ да, бу адетлерини бус-бютюн ташлап оламагъанлары ичюн, тереклерге, къаяларгъа ве тюрбелерге йип ве пачавра багъламасы девам эте. Къырымда да бунынъ мисаллерини тапмакъ мумкюн. Лякин бойле бир адет Ислямда ёкътыр.   Даа зияде бу тереклер ве сув ерлери, баласы олмагъан я да баласы хаста олгъан ханымлар тарафындан зиярет этиле. Языкъ ки, бир чокъ къадын, бу ерлерге дуа этип, терекке йипини багъласа, сувгъа парасыны атса, агъырякълы къаладжагъына инаналар. Бир талайы да бу шекиль тереклерге без багъласа, хасталыкълардан къуртуладжагъына умют эте. Ислям дининде бу инанчлар эм янълыш, эм де ясакътыр. Озюни балтадан къорчалап оламагъан терекке инанмакъ инсанны ширкке кетире биле.  Унутманыз, Али Имран суресининъ 19 аетинде айтылгъаны киби, Аллахнынъ къатында кечерли тек дин Ислямдыр, ве «Фатиха» суресинде де айтылгъаны киби, биз  тек Аллахкъа ибадет этип, бир тек Ондан ялварып сораймыз. Аллах кимсени догъру ёлдан айырмасын…  Раим Гъафаров

Динимизде Зекят

Опубликовано:

  Зекят келимеси лугъатта, темизлемек ве артмакъ анъламларына келе. Келименинъ "темизлемек" (زَكي) «зэкие» анъламында къулланылмасына орьнек Къуран-ы Керимдеки шу ает-и керимедир: «Оны (нефсини) тертемиз япкъан, мытлака къуртулушкъа эргендир» («Шемс» суреси, 91/9 ает). Келименинъ арттырув анламында исе араплар экин оськен вакъытта, «экин артты» деп айталар ве буны ифаде этмек ичюн, кене де (زَكي) «зэкие» тамырындан шекилленген келиме къулланалар. Бу анъламлардан да анълашылгъаны киби, зекят малны эксильтмез, аксине, темизлер ве арттырыр. Фыкъыхта исе зекят: «бельгиленген малларны, белли шартлар иле оны дин тарафындан акъ эткен кимселерге бермектир». Зекят ичюн уч шей эсастыр: А) зекят берген кимсе ве онынънен алякъалы шартлар; Б) Зекяткъа таби олгъан маллар (зекят маллары); В) Зекятны акъ эткен кимселер ве оларнен багълы олгъан шартлар. Зекятнынъ укюми ве делили. Зекят, Ислямнынъ беш шартындан биридир. Динимизге коре, керекли шартларны ташыгъан кимселернинъ зекят бермелери фарз-ы айындыр. Зекят, хиджретнинъ экинджи йылында фарз олгъан. Фарзлыгъы, Къуран, Суннет ве алимлернинъ бир умумий фикирге келюви иле тасдикълангъан. Къурандаки шу ает-и керимелер делильдир: «Зекятны беринъ» («Бакъара» суреси, 2/110 ает) «Оларнынъ малларында тиленджининъ ве фукъаренинъ акъкъы бар» («Зарият» суреси, 51/19 ает). Суннеттен делили Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.в.) шу хадислеридир: «Ислям, беш шей (темель) устюнде къурулды: Аллахтан башкъа танъры олмагъанына ве Мухаммеднинъ (с.а.в.) Аллахнынъ эльчиси олгъанына шеадет этмек, намаз къылмакъ, ЗЕКЯТ бермек, хадж этмек, Рамазан оразасыны тутмакъ» (Бухарий, Муслим). Веда хутбесинде Пейгъамбер Эфендимиз де (с.а.в.) шойле буюрды: «Аллахкъа (къаршы кельмектен) сакъынынъ, беш вакъыт намазынъызны къылынъ, малынъызнынъ ЗЕКЯТЫНЫ беринъ, амирлеринъизге итаат этинъ. (Бойле япсанъыз), Раббинъизнинъ Дженнетине кирерсинъиз» (Тирмизий, Ахмед бин Ханбель) Дин боюнджа бай сайылгъан кимселерге зекят бермек фарз олгъаны акъкъында бутюн алимлер айны умумий фикирделер. Бу диннинъ асыл эмирлеринден биридир. Зекятны инкяр эткен, берильмек кереклигини къабул этмеген кимсе динден чыкъар. Берильмеси керек олгъаныны къабул этип, джимрилик япып бермеген инсан гюнахкяр олур. Эм де бойле кимсе къул акъкъына кирер, чюнки онынъ бермеси керек олгъан зекят, Аллах тарафындан фукъарелерге бельгиленди. Бойлеликнен, бу мал, фукъаренинъ акъкъыдыр ве берильмеген олса, фукъаренинъ акъкъына кирилир ве къыямет куню фукъаре озь акъкъыны мытлакъа талап этер. Эгер инсан зекятнынъ фарз олгъаныны бильмесе, о вакъыт Аллахнынъ мерхамети весилесинен багъышланыр ве фарз олгъаныны огренгенине къадар бу эмирден месулиетли олмаз. Бунынъ ичюн эр бир мусульман диннинъ асыл эмирлерини ве оларнен багълы олгъан шартларны бильмели. Зекят береджек кимсе ашагъыдаки шартларгъа уймалы: Балигъ олмакъ. Эргенлик чагъына иришмеген, анасы-бабасы вефат этип бутюн байлыкъларыны озьлерине къалдыргъан балаларгъа, мукеллеф оладжакълары вакъыткъа къадар зекят берювлери фарз олмаз. Акылы-сагълыгъы еринде олмакъ. Динимизге коре, акъылдан зайыф кимсе диний веджибелерден месуль дегильдир. Ве къыямет куню бу веджибелерден эсапкъа чекильмейджектир. Мусульман олмакъ. Мусульман олмагъан кимселер диний веджибелерден месуль тутулмаз. Динден чыкъкъанлар Шериаткъа коре, «муртеттир». Бойле кимсе динге къайткъан олса, мусульман олмагъан куньлери ичюн зекят берильмез. Там мулькиет. Яни зекят олып бериледжек мал, саибининъ озь малы ве ярарланмасы мумкюн олгъан бир мал олмакъ керектир. Эгер инсан озь малына саип дегиль исе, оны борджгъа берген олса ве я къадын озь мехирини даа алып оламагъан исе, бойле мулькке динимизде «накъыс мулькиет», деп айтыла ве бойле маллар саибине текмиль къайтмадан, зекяткъа таби олмаз. Нисаб. «Нисаб» – динимизде, зекятнынъ фарз олмасы ичюн малнынъ Шериат тарафындан бельгиленген микъдарда олмасыдыр. Хавалян. «Хавалян», динимизге коре, нисаб микъдарына еткен, яни Шериаткъа коре, бай сайылгъан кимсенинъ, зенгин олгъан кунюнден башлап, зекят береджек кунюне къадар бир йылнынъ кечмесидир. Яни бай олгъан кимсе, зекят бермек ичюн зенгин сайылгъан вакъыттан итибарен бир йыл беклемек керектир. Бир йыл кечкен сонъ, эгер малы нисаб микъдарындан аз олмагъан олса, зекят бермек фарз олур. Кечмеси керек олгъан йылнынъ сайысы 354 куньдир. Яни «къамерий», ай йылына коре, эсапланмалы. Йыл ичинде малнынъ эксилюви ве я артувы муим дегильдир. Эмиетлиси шу ки, йылнынъ сонъунда мал микъдарынынъ нисаб микъдарындан аз олмамасыдыр. Эгер зекят олып бериледжек мал экин ве мейва тюрлеринден олса, о вакъыт бир йыл беклемек керек дегиль. Нисаб микъдарына еткени аньден башлап, зекят бермек фарздыр. Сербестлик. Зекят береджек адам сербест олмалы. Къул зекят бермек хукумли дегильдир. Амма бай олып, апсте булунгъан кимселер, векялет ёлунен зекят ве къурбанларыны фукъарелерге ёллай биле. Зекят кимге бериле: Фукъареге. Фукъаре – динимизде нисаб микъдарына етмеген кимседир. Яни Шериаткъа коре, зенгин олмагъан кимсеге зекят берилир. Мискинге. Мискин фукъареге коре, даа зияде мухтадждыр. Чюнки фукъаренинъ эви, парасы бар, бир тек бай дегильдир. Мискиннинъ исе ич бир шейи ёкътыр. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) бир хадис-и шерифлеринде шойле буюрдылар: «Мискин бир-эки хурма я да бир-эки локъма аламайып къувулгъан кимсе дегильдир. Керчек мискин, инсанлардан бир шей истемегени ичюн, алы билинмейип, ярдым этильмеген кимседир» (Бухарий, Муслим, Эбу Дауд). Зекят мемурларына. Зекят топламакъ ишинде чалышкъанларгъа. Бу инсанлар зекятнен алякъалы бутюн хусусларны огренип, зекят эсапламасыны япып, оны акъ эткен кимселерге такъсимлемек иши иле вазифелидир. Бу къолай олмагъан ве месулиетли ишнен огърашкъанлары ичюн, зекяткъа таби олур. Муэллефе-и къулюбге. Олар динге киреяткъан ве я якъында динге кирген кимселердир. Бойле инсанларнынъ юреклерини пекиштирип, мусульман олып, динде къалмалары ичюн, ярдым къолу узатылыр. Амма Хазрети Эбу Бекир ве Хазрети Умер халифеликлери вакътында бойле кимселерге зекят бермедилер. Бойлелерине, истеселер, динни къабул этмелерини, истемеселер, къабул этмемелерини эмир буюрдулар. Къулларгъа. Динимиз къулларны сербестликке къавуштырмакъ ичюн, Шериатнынъ бир чокъ саасында олар акъкъында къолайлыкъ асыл этти. Меселя, мусульман гунах ишлеген вакъытта, джеза олып кеффарет одемели. Япкъан гунахтан темизленмек ёлунынъ биринджи шарты – къулны сербестликке къавуштырмакътыр. Зекятта да Шериат къулгъа пай айырды. Бойлеликнен, Шериат инсанларнынъ урь олмасы ичюн, бир чокъ ёл костергендир. Борджлыларгъа. Бирисине борджы олгъан ве фукъаре олгъаны ичюн, борджуны къайтарамагъан кимсеге ярдымджы олмакъ ичюн зекят берилир. Аллах ёлунда олгъан кимселерге. Аллахнынъ динини ве сёзюни дюньяда юджельтмек ичюн, гъайрет эткен кимселерге де зекят тюшер. Ёлджу олгъан кимселерге. Эгер адам ёлда къалгъан олса ве парасы джоюлгъан, я да хырсызлангъан ве я биткен олса, озь мемлекетлеринде бай олсалар биле, ярдымджы олмакъ ичюн, бу кимселерге де зекят берилир. Зекят олып бериледжек мал пек чокъ исе, бир къач фукъаре арасында оны больмек даа догъру олур. Зекятны дигерлернинъ теминлемеси ичюн месуль олгъан кимселерге бермек догъру дегильдир. Меселя, акъай озь апайына зекят беремез, чюнки, динимизге коре, акъай озь апайыны бакъмакънен месульдир. Амма къадын озь акъайына зекят бере биле. Ана-бабагъа, къартбаба-къартанагъа ве иляхре – зекят берильмез. Огъулгъа, къызгъа, торунларгъа ве бойле ашагъы тюшеджек кимселерге де зекят берильмез. Иншаат къурумларына джами къурсалар да, зекят берильмез. Харам ёлуна арджайджакъ кимселерге де зекят берильмез. Зекятны, къардашкъа, киевге, келинге, къайнана – къайнатагъа, эмджеге, алагъа, дайыгъа, тизеге, огей балаларгъа бермек мумкюндир. Аллах зекятларымызны акъкъынен одеп, эм Раббимиз къатында акъкъымызны одеген, эм де къуллары арасында къул акъкъына кирмеген кимселерден эйлесин. Малларымызгъа темизлик ве берекет берсин. Амин!   Ридван Макъсудов

Лут къавымынынъ джезасы

Опубликовано:

                                              Аллах Тааля Лутны (а.с.) Содом халкъына пейгъамбер оларакъ ёллагъан эди. Бу къавым путларгъа табынгъан, ахлякъсызлыкълар япкъан ве мемлекетлерине кельген ёлджуларгъа, мусафирлерге чешит эзиетлер бермектен зевкъ алгъан халкъ эди. Олар ёллар устюнде отурып, ябанджы мусафирлерге таш ата эдилер. Лут (а.с.) оларны имангъа чагъырды, лякин олар озь имансызлыкъ ве гунахларындан вазгечмейджеклерини косьтердилер. Аллах Тааля оларнынъ эляк этиледжеклерини бильдирмек ичюн, Луткъа (а.с.) мелеклерни ёллады. Къуртубийнинъ тефсиринде анълатылгъанына коре, Лутнынъ (а.с.) янына гузель генчлер шекилинде кельген мелеклер арасында Джебраиль (а.с.) де бар эди. Джебраиль (а.с.) ве онынънен берабер олгъан мелеклер Лут (а.с.) яшагъан ерге баргъанларында, Лутнынъ (а.с.) къызыны Содом озенинден сув алгъаныны корьдилер. Къыздан бу гедже оларны мусафир этеджек бир кишини сорадылар. Къыз оларнынъ эйбетинден къоркъты. Барып, бабасына хабер берди. Лут (а.с.) «Олар ичюн кедерленди, джаны сыкъылды. Бу – агъыр бир куньдир», – деди» («Худ» суреси, 11/77 ает). Барып, оларны къаршылады ве: – Сиз бу къавымнынъ япкъанларыны эшитмединъизми? – деп сорады. Мелеклер: – Япкъанлары недир? – деп, сорадылар. Лут (а.с.): – Аллах шааттыр ки, олар ер устюндеки энъ шер олгъан къавымдыр – деди. Джебраиль (а.с.) башкъа мелеклерге: – Бу биринджи шаатлыкътыр, – деди. Чюнки Аллах Тааля, мелеклерге, Лут (а.с.) о азгъын къавым акъкъында дёрт кере менфий шаатлыкъ этмегендже, азап этмемелерини эмир этти. Сонъунда, Лут (а.с.) къавмына къаршы дёрт кере шаатлыкъ этти. Лутнынъ (а.с.) апайы гузель генчлер шекилинде кельген мелеклерни корьген сонъ, аман къавымнынъ янына кетти ве: – Бу гедже Луткъа ойле мусафирлер кельди ки, гузеллик тарафындан бенъзерлери корюльмегендир, – деди. Содом халкъы чапып, Лутнынъ (а.с.) эвине кельдилер ве ондан (а.с.) мусафирлерини истедилер. Лут (а.с.) мусафирлери ичюн кедерленмеге башлады. О азгъын ве ашшалыкъ къавымгъа: – Эй, къавмым! Меним къызларым сайылгъан ханымларынъыз тургъанда, не ичюн бу чиркин ишке янашасынъыз? – деди. Лякин, бу акъылсыз масхаралар буна къулакъ асмадылар. Лут (а.с.) мусафирлерни эвине алып, къапуларны сым-сыкъ къапатты. Содом халкъы исе, Лутны (а.с.) къапуны ачмасы ичюн зорлай эдилер. Лут (а.с.): – Кешке сизге къаршы (мусафирлеримни къорчалайджакъ) бир кучюм, я да сыгъынаджагъым кучлю бир къалем олса эди, – деди («Худ» суреси, 79-80 аетлер). Бундан сонъ мелеклер: – Сенинъ даянагъынъ пек кучлю. Къапуны ач. Биз Аллах Таалянынъ санъа ёллагъан эльчилеримиз, – дедилер. Кельген мелеклер Луткъа (а.с.) Содомнынъ эляк оладжагъындан хабер бердилер. Аллах Тааля «Худ» суресининъ 81-инджи аетинде бойле буюра: «(Мелеклер) дедилер ки: «Эй, Лут! Биз Раббининъ эльчилеримиз. Олар санъа асла токъунамазлар. Сен гедженинъ бир къысмында аиленънен (бу ерден) чыкъ. Къадынынъдан башкъа, сизден ич бири артта къалмасын. Чюнки оларгъа келеджек (азап), шубесиз, онъа да токъунаджакъ. Оларгъа ваде олунгъан (эляк) заманы – саба вакътыдыр. Саба якъын дегильми?» – дедилер». Аетте корьгенимиз киби, Аллахнынъ гъазабы тек иман этмеген кяфирлер устюне оладжакъ эди. Лут (а.с.) къапуны ачты. Бир риваетке коре, Джебраиль (а.с.) къанатынен урды. Башкъа риваетте, ерден бир авуч топракъ алып козьлерине сачты, бир аньде козьлери корьмез олды. Шашмалагъан кяфирлер къапуны тапып, къачып оламадылар. Атта, Лут (а.с.) оларны къолларындан тутып тышары чыкъарды. Аетте бу акъикъат бойле бильдириле: «Олар Лутнынъ мусафирлерине нисбетен яманлыкъ япмакъны къарарлаштыргъан эдилер. Аман биз оларнынъ козьлерини кёр эттик. – «Айды, азабымны ве тенбиелеримни татынъ!», – (дедик)» («Къамер» суреси, 54/37 ает). Бу вазиеттен дерс алмагъан акъылсыз халкъ: – Лутнынъ эвинде ер юзюнинъ энъ буюк сихирбазлары бар. Бизге сихир эттилер де козьлеримиз корьмез олды, – дедилер ве перишан бир вазиетте дагъылып кеттилер. Аллах Тааля Лут къавмынынъ эляк этильмеси акъкъында чешит сурелерде бойле хабер бере: «Эмиримиз кельгенинен, о ернинъ алтыны устюне кетирдик ве устьлерине (балчыкътан) пиширилип, ард-ардындан ташлар ягъдырдыкъ. (О ташлар) Раббинъ къатында ишаретлернен бельгиленерек (ягъдырылгъан). Олар залымлардан узакъ дегильдир» («Худ» суреси, 11/82-83 аетлер). «Бойледже, улькелерининъ устюни астына чевирдик. Устьлерине де балчыкътан пиширильген ташлар ягъдырдыкъ. Иште, бунда ибрет алгъанлар ичюн, ишаретлер бар. Олар аля козьлер огюнде тургъан бир ёл устюнделер. Акъикъатен, бунда иман эткенлер ичюн бир ибрет бар» («Хиджр» суреси, 15/74-77 аетлер). Лутнынъ (а.с.) къавымы гомосексуаллик киби фена бир гунахны ишлегенлери ичюн, Аллах Тааля оларгъа, эвеля, къоркъунч бир сес дуюргъан, сонъра мемлекетлерининъ астыны устюне чевирген, даа сонъунда устьлерине таш ягъдыргъан ве оларны ёкъ эткен. Бир миллетнинъ ёкъ олып, тарих сахнасындан силинмеси ичюн бундан даа шиддетли фелякет оламаз. «Анкебут» суресининъ 35-инджи аетинде бу къавымнынъ элягинен багълы оларакъ, аркъадан кельген умметлерге ибрет олмасы ичюн, базы аляметлер къалдырылгъаны бильдириле: «Ант олсун ки, биз, акъылыны къулланаджакъ бир къавым ичюн, о ерден ап-ачыкъ бир ибрет нишанеси быракъкъан эдик». Бу нишане эляк этильген къавымнынъ башына кельгенлернен алякъалы икяелер, харабе олгъан юртларынынъ къалымтылары, коктен ягъдырылгъан ташлар ве къап-къара акъкъан озенлер шекилинде тефсир этильген. Лутнынъ (а.с.) аилеси. Лут (а.с.), пейгъамбер оларакъ вазифелендирильген вакъытта, онъа иман эткен Феват адында бир ханымы бар эди. О, 20 йыл сонъра вефат этти. Онынъ вефатындан сонъ, Лут, (а.с.) Вахиле адлы содомлы бир къадыннен эвленди. Лякин Вахиле мунафыкъ бир къадын эди. Къавымынынъ имансызлыкъ ве ахлякъсызлыкъларына къаршы сессиз къала эди. Атта, къавымыны, Луткъа (а.с.) къаршы гизлидже дестеклей эди. Бир акъшам вакъыты, халкъыны эляк этмекнен вазифели мелеклер, гузель юзьлю генчлер шекилинде эвлерине кельгенде, Вахиле буны аман барып, къавымына хабер берди ве Луткъа (а.с.) хаинлик этти. Лутнынъ (а.с.) эки иман эткен къызы бар эди. Аллахнынъ эмиринен Лут (а.с.) эки къызы ве иман экенлернен берабер гедже вакъыты Содомдан айырылды («Худ» суреси, 11/81 ает). Саба, кунеш догъгъанда, къоркъунч бир сес эшитильди. Артындан Джебраиль (а.с.) къанатынен Содом ве Гоморени коклерге котерди ве ерге урды, тюбюни устюне кетирди. Сонъра коктен устьлерине ташлар ягъдырылды. Коктен ягъгъан эр бир ташнынъ устюнде тюшип ольдюреджек адамнынъ ады язылы эди. Лут (а.с.) Содомдан чыкъкъанда, янында олгъан мусульманларгъа ич айланып бакъмамаларыны эмир этти. Къуртубийнинъ тефсиринде анълатылгъанына коре, Лутнынъ (а.с.) апайы да оларнен берабер шеэрден чыкъкъан эди Лякин о къоркъунч сес эшитилип, Содом коктен ерге урулгъанда, къадын айланып, аркъасына бакъты. Бу дехшетли алны корьгенде: «Вай, къавымымнынъ башына кельгенлер», – деди. Шу вакъыт онъа да бир таш тюшти ве о, эляк олды. Бойледже, хаинлигининъ джезасыны алды ве Аллахтан юзь чевирген ахлякъсыз къавымнен берабер ер юзюнден ёкъ олып кетти. Даа сонъра Лутнынъ (а.с.) къызлары бабаларынен берабер Ибрахимнинъ (а.с.) янына кеттилер. Ибрахим (а.с.) бу эки къызны да озь къавымындан эки муминнен эвлендирди. Юдже Аллах Лутнынъ неслини берекетлендирди. Медьен халкъы да олардан пейда олды. Содом ве Гоморе булунгъан ерде шимди денъиз севиесинден 400 метр ашагъыда булунгъан Лут голю ерлеше. Бу тузлу гольнинъ суву аля даа пис къокъулар яйдыра. Гольде балыкъ ве онъа бенъзеген ич бир джанлы яшамай. Онынъ ичюн гольнинъ башкъа ады Олю денъиздир. Алейхисселям… Лейля Умерова

Хазрети Исмаил (а.с.) ве онынъ муджизелери

Опубликовано:

Хазрети Исмаил (а.с.) Хазрети Исмаил (а.с.) Къуран-ы Керимде ады кечкен пейгъамберлерден биридир. Онъа «Аллахнынъ курбаны» манасында «Зебихуллах» да дейлер. Исмаил (а.с.) Йеменден кельген Джурхумий къабилесине пейгъамбер оларакъ ёлланылгъан. Ады «Аллахкъа итаат эткен» манасына келе, ибранийдже «Исмуель». Араплар «Исмаиль» дегенлер. Исмаил (а.с.) Джурхумийлернинъ балаларынен берабер оськен, окъ атмагъа да олардан огренген. Йигитлик чагъына кельген вакъытта, пек яхшы окъ ата ве аткъаныны ура эди. Эслем къабилесинден бир джемаат ярышмакъ ичюн окъ атышкъанда, Ресулюллах (с.а.в.) оларнынъ янларына барып: «Эй, Исмаил огъуллары! Окъ атынъыз! Сизинъ атанъыз да уста бир окъчы эди», – деп буюргъан (Бухарий, «Энбия», 9). Исмаил (а.с.) бабасы Ибрахимнинъ (а.с.) вефатындан сонъ, Кябе ве хаджнен багълы хызметлерни юрютмеге девам эткен. Ильк оларакъ, Кябеге ортю ортькен. Юдже Аллах онъа пейгъамберлик берген, оны Мекке ве этрафында яшагъан Джурхум ве Амалика халкъы иле Йемен къабилелерине, Мариб ве Хадрамевт тарафларына пейгъамбер оларакъ ёллагъан. Исмаил (а.с.) оларны 50 йыл Ислямгъа давет эткен. Базылары иман эткенлер, базылары исе, куфюрлеринде инатлашкъанлар. Лякин, иман эткенлер пек аз олгъан. Исмаил (а.с.) сабыр ве себатнен вазифесине девам эткен. Ает-и керимеде бойле буюрыла: «(Я, Мухаммед!) Исмаилни, Идрисни ве Зулькифльни де (хатырла). Эписи де сабыр эткенлерден эдилер» («Энбия» суреси, 21/85 ает). Исмаил (а.с.) берген сёзюне садыкъ, намаз ве зекятны эмир эткен ве Аллах къатында ризагъа къавушкъан бир пейгъамбер олгъан. Онынъ бу васыфлары башкъа бир ает-и керимеде бойле бильдириле: «(Я, Мухаммед!) Китапта (Къуранда) Исмаилни де анъ. Чюнки о, сёзюне садыкъ эди, ресуль ве небий эди. Эхлине (ве умметине) намазны ве зекятны эмир эте эди. Раббининъ къатында да ризагъа иришкен бир кимсе эди» («Мерьем» суреси, 19/54-55 аетлер). Исмаилнинъ (а.с.) муджизелери 1.     Тикенли ерни ешиллик алына кетирюви 2.     Къысыр къойларнынъ онынъ дуасы берекетинен сют берюви 3.     Къойларнынъ юньлери ипек киби олувы 4.     Дуа этмесинен янындаки къумларнынъ ун алына келюви 5.     Земзем сувынынъ онынъ весилесинен чыкъувы ве къыяметке къадар девам этеджеги… Исмаилнинъ (а.с.) энъ белли олгъан васыфлары: сабыр, хильм (йымшакълыкъ) ве теслимиеттир. Алейхиʼс-селям…   Лейля УМЕРОВА