РамазанЦРО ДУМК

Пн

25

октября

19
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:45
Вос.7:02
Обед.12:32
Пол.15:15
Веч.17:51
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Рамазан

Рамазанны озгъаргъанда

Опубликовано:

Ойле бир айнен ведалашамыз ки, бу айда ораза тутып,  Аллахнынъ разылыгъыны къазанмагъа тырыштыкъ, туткъан оразаларымызнен сагълыгъымызгъа къавуштыкъ, берген зекят ве садакъаларымызнен малларымыз темизленди, маддий-маневий аятымызда пек чокъ гузелликлер олып кечти. Бу куньлери артыкъ  сененинъ сонъки  оразаларыны тутамыз ве  теравих намазларыны къыладжамыз. Бизни Рамазангъа къавуштыргъан ве ораза тутмагъа фырсат берген Раббимизге сонъсуз шукурлер олсун. Юдже Раббимиз туткъан оразаларымызны къабул этсин. Бир сенеден келеджек Рамазан айына сагъ-селямет олып, бутюн уммет-и Мухаммедни къавуштырсын. Эфендимизнинъ сёзлерине коре, Рамазан айынын башы - рахмет, ортасы - магъфирет, сонъу исе Джехеннемден къуртулыш вакъытыдыр. Бу айда рахмет таптыкъ, бу айнынъ урьметине, Ин ша Аллах, гунахларымыз багъышланды, бу айда япкъан ибадетлернен инсанлар арасы мунасебетлеримизнен, мусульманлыкъкъа келишкен яшайыш кечирип, Джехеннем азабындан, аз олса да, узакълаштыкъ. Рамазан айы девамында аятымызгъа кечирген бу гузелликлерни йыл боюнджа ве аятымызнынъ эр саасына яйылмасы - бизге ахиретте къуванч ве бахт береджек. Раббимиз Къуранда: «Санъа олюм кельмегендже ибадет эт» (Хиджр суреси, 15/99 ает) буюрып, бизге бу бахтнынъ ёлуны косьтере. Рамазан айыны озгъарыр экенмиз, энъ эвеля нелерни къазангъанымызнынъ  эсабыны япайыкъ. Эгер нелер къазангъанымызны анъласакъ, бу гузель къазанчларны омюр бою девам эттирмеге имкян олур. Рамазан - ораза айыдыр. Бу айда Юдже Аллахнынъ эмир эткен ибадетлеринден бириси олгъан оразамызны туттыкъ. Раббим оразаларымызны къабул этсин. Ораза ибадети Ислям динининъ беш шартындан бириси. Рамазан айында фарз оларакъ туткъан оразаны, Рамазан айындан сонъра да, базы куньлерде нафиле оларакъ тутмагъа девам этейик. Пейгъамберимиз эр афтанынъ Базарэртеси ве Джумаакъшамы куньлери, эр айнынъ 14, 15, 16 куньлерини оразанен кечире эди. Бизлер де элимизден кельгени къадар нафиле оразаларны тутмагъа тырышайыкъ. Чюнки ораза нефис истеклерини токътата, бизлерге ачлыкънынъ не олгъаныны косьтерип, мухтаджларнынъ вазиетини хатырлата, беденимизге сагълыкъ, гонълюмизге къуванч ве раатлыкъ бере. Рамазанда биз элимизге, тилимизге дикъкъат эттик. Бойле бир ораза беден ве рухумызны камиллештире, ахлякъны гузеллештире. Беденимизнинъ эр азасынен ораза тутып, кендимизни янълышкъа тюшмектен токътаттыкъ. Бу ал ве вазиетни омюр бою девам эттирип, Аллахнынъ эмир эткен шейлерини ерине кетирмели, ясакълагъан шейлеринден узакъ турмалы. Эр кес дюнья ве ахиретте бахтлы олмагъа истей. Ахиретте къайб эткен инсанлардан олмагъа ич биримиз истемеймиз. Не дюньямызны йыкъмакъ, не де ахиретимизни зараргъа огъратмакъ истемеймиз. Ойле исе, инангъанымыз къыйметлерге дикъкъат этип, эписини омюрге кечирейик. Рамазан - Къуран айыдыр. Бу айда Къуран эндирильмеге башлагъаны себебинден Рамазан айы он бир айнынъ султаны оларакъ къабул этильди, бу айда ораза тутмакъ фарз къылынды. Бу айда бинъ айдан даа да хайырлы олгъан Къадыр геджеси бар. Бу айда башкъа вакъытлардан даа да чокъ Къуран окъудыкъ. Бу алышкъанлыкъны бутюн омюрге яймакъ керекмиз. Чюнки Къуран, Оны окъугъан инсангъа севап кетире, гонъюллюлерге шифа бере, инсангъанларны рахметке къавуштыра, догъру ёлны косьтере.  Къуран - сонъки иляхи месадждыр. Къыяметке къадар келеджек инсанларгъа Аллахнынъ бир нимети. Бу ниметнен файдаланмакъ - бизим элимиздедир, бизге къадар ич бир арифи биле денъишмейип кельген Къуранны окъумакъ, анъламакъ ве аятымызгъа кечирмек керекмиз. Биз инсан оларакъ бир арада яшамакъ меджбурмыз. Кедерлермизни пайлашсакъ - азарыр, севинчлеримизни пайлашсакъ - чокълашыр. Иште, Рамазан айы бирлик-бераберлигимизни энъ юксек дереджеге чыкъармагъа весиле олгъан бир ай эди. Бергенимиз садакъа, зекятлар ве ифтар софраларында корюшювлер - бирлигимизни костерген къыйметлердир. Теравих намазларында бир арагъа кельгенимиз, бир сырада омуз-омузгъа тургъанымыз, бир къыблеге бакъмакъ, бир Раббимизге ибадет этмекнен къардашлыгъымыз къуветленди. Бу айда къазангъанымыз бирлик-бераберликни омюр бою девам эттирмек керек. Рамазан - ярдымлашув айыдыр.Бу айда зенгинлеримиз - зекятларыны, имкяны еринде олгъанлар - фитир садакъаларыны мухтаджларгъа берди ве бермеге девам эте. Эгер бу вакъыт кечсе, ве зекятымыз, фитир садакъаларымызны бермеген олсакъ, байрам сабахына кедер ичинде олмагъа истемеген къардашларымызгъа садакъаларымызны берейик. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюра: «Мусульман мусульманнынъ къардашы. Онъа зулюм этмез.Оны душмангъа теслим этмез.Ким дин къардашына ярдым этсе, Аллах та онъа ярдым этер .Ким мусульман къардашынынъ  бир сыкъынтысыны кеткизсе, Аллах та онынъ къыямет кунюндеки сыкъынтыларындан бирисини кеткизир. Ким бир мусульманнынъ айыбыны сакъласа,  Аллах та къыямет куню онынъ айыпларыны орьтер» (Бухари). Рамазан - севимли Пейгъамберимизнинъ муждесине коре, гюнахларгъа кефалет айы.Чюнки Пейгъамберимиз бойле буюрды: «Инсан буюк гунахлардан узакъ турса, беш вакъыт намаз, эки джума ве эки Рамазан, араларында ишленген кучюк гунахларгъа кефалетидир» (Муслим). Рамазанда гунахлардан узакъ турып, гонълюмизни темизледик ве, бойлеликнен, ишлеген хаталарымызны тюшюнмеге имкянымыз олды. Бу ай бизге сабырны огретти. Нефиснинъ истеклерине сабыр, шейтан весвеселерине сабыр, ачлыкъ ве сувсызлыкъкъа сабыр, инсанлардан кельмеси ихтимали олгъан яманлыкъларгъа сабыр, буларнынъ эписи бу айнынъ бизге огреткен гузелликлеридир. Бу сабырны аятымыз бою косьтермели. Мына-мына Рамазан айы битеджек. Бир къач куньден сонъ онынънен веда этеджемиз. Бельки де, бир даа Рамазангъа етишип оламамыз. Бир даа Рамазаннынъ фейз ве берекетинден файдаланып оламамыз.Элинде олгъанынынъ къыйметини бильген инсанлар бахтлыдыр. Унутмайыкъ ки, омюр - бизге берильген энъ буюк ниметлерден бириси. Бу аятны мувафакъиетнен битирмек ичюн Рамазанда къазангъанымыз къыймет ве гузелликлерни омюрюмизге яймакъ керекмиз. Севгили Пейгъамберимизнинъ шу сёзлерини даима акъылымызда тутайыкъ: «Амеллернинъ энъ хайырлысы, аз олса да, девамлы олгъандыр» (Бухари). Аллаху Теаля туткъан оразаларынъызны ве Рамазан боюнджа япкъан хайырлы ишлеринъизни къабул этсин!   Иса ВЕЛИЕВ

Пост и здоровье!

Опубликовано:

Пост в месяц Рамазан - это возможность для организма отдохнуть и очиститься как духовно, так и физически, за 11 месяцев непрерывного потребления пищи и жизненной суеты у нас есть один месяц, который мы можем посвятить себе. В хадисе говорится «Кто хочет быть здоровым, пусть непременно постится». Доказательная медицина также подтверждает данное высказывание Пророка Мухаммеда (салляллаху алехи ве селлем). Вот малый перечень целительных свойств поста в Священный месяц: - кровоснабжение пищеварительного тракта снижается, а другие системы организма наоборот кровоснабжаются лучше, например, сердце, лёгкие, головной мозг… - к концу месяца уровень внимания и память улучшаются, мозг работает в полном объёме - активность лейкоцитов повышается, работа иммунитета по борьбе с вредоносными бактериями и токсинами усиливается, происходит процесс детоксикации - во время поста лёгкие также очищаются от скопившихся токсинов - время поста используется желудком и кишечником для нормализации микрофлоры и кислотно- щелочного равновесия, очищения от шлаков - организм в качестве энергии использует гликоген, вырабатываемый печенью, когда он на исходе начинается сжигание жировых клеток - во время голодания в светлое время суток наши почки поглощают лишние соль и воду, что помогает снизить кровяное давление -  снижается уровень сахара и инсулина,  гормональный баланс приходит в состояние равновесия - если вы питаетесь на сухур, потребляя белки,  углеводы и жиры, а также зелень, содержащую витамины и минералы, а на  вечерний приём пищи (ифтар) – разговляетесь достаточным объёмом воды, то, несомненно, к концу поста почувствуете облегчение в теле. Во время поста многие из нас допускают ошибки в питании: пренебрегают утренним приёмом пищи и переедают на вечернее разговение. Однако существует секрет правильного питания во время поста: Перед рассветом  проснуться за полчаса, начать утренний приём пищи сухур с двух-трёх бокалов воды (250-500 мл).  Пока вы приготовите, разогреете еду, вода восполнит водный баланс. На сухур нужно непременно употреблять орехи (источники растительных жиров Омега 3 , Омега 6), сухофрукты, белки (например, творог, сыры, нежирные сорта мяса) и долго усваемые углеводы (например, злаковые каши). Обязательно съесть щепотку соли, так как ионы натрия задерживают воду в организме, которая нам нужна в течении дня. После заката солнца придерживаться первого правила – пить воду натощак, также нужно съесть пару фиников, они являются ценным источником глюкозы. После совершения вечернего намаза вода покинет полость желудка, глюкоза возбудит рецепторы, что облегчит усвоение  пищи. На ифтар следует есть больше салатов, овощей и фруктов, не налегать на жирную пищу, так как вы должны проголодаться до утра. Рекомендации относительно физических нагрузок: при правильном приёме пищи и наличии сна в обеденное время физическую активность ограничивать не стоит, наоборот, физическая культура в течении дня благотворно влияет на работу головного мозга,  и обеспечит вас энергией. Из упражнений рекомендуем элементарные отжимания 20-30 раз и приседания 20-30 раз по 3-5 подходов в течении дня. Тем, кто профессионально занимается спортом советуем отложить тренировку ближе к ифтару, это поможет быстро восстановиться организму. Пусть Аллах примет ваш пост! Будьте здоровы!   Алим АМЕТОВ

Рамазан айы акъкъында 5 меракълы малюмат

Опубликовано:

Бизим яш эр шейни бильмеге севген, яш окъуйыджыларымыз! Биз шимди мубарек Рамазан айындамыз. Бу гузель, февкъуляде айы акъкъында даа чокъ бильмеге истесенъиз, келинъиз шу 5 меракълы малюматларны окъуйыкъ! Малюмат № 1: Рамазан - ислямий такъвимнинъ 9-нджи айыдыр. Ислямий такъвими – къамер такъвимидир. Анда да 12 ай бардыр. Оларнынъ арасында Рамазан айы 9-нджи ай сайылмакъта. Эр бир ай янъы къамер догъушынен башлана.   Малюмат №2: «Рамазан» сёзю арапчадан «якъкъан», «якъкъан сыджакъ» киби терджиме этиле.   Малюмат №3:Рамазан айында энъ мубарек, энъ хайырлы (бинъ айдан даа хайырлы олгъан) бир гедже сакъланмакъта. Шу гедженинъ ады – Къадыр геджесидир. Къураны Керимде бу гедже акъкъында «Къадыр» адлы бир суре бардыр. О гедже Къураны Керим энмеге башлады. Бунынъ ичюн Рамазан айгъа Къуран айы, деп айтыла, ве бунынъ ичюн, бу айда Къуранны чокъ окъулмасы ве огренильмесине дикъкъат этмек керек.   Малюмат №4:Рамазан айы девамында хусусий бир намаз къылына. Бу  Теравих намазыдыр. Теравих намаз – Пейгъамберимизнинъ (саляллаху алейхи ве селлемнинъ) суннетидир. О ятсы намазындан сонъ къылына, 8 я да 20 рекяттан ибарет. «Теравих» сёзю арапчадан «раатлыкъ» демектир. Чюнки шу намазны къылгъан инсанлар эр 4 рекяттан сонъ отурып, зикр этип, раатланалар.   Малюмат №5: Энъ узун Рамазан (ораза) куньлери 2016 сенесинде эди. 2016 сенеси Рамазан айы тамам яз куньлерине расткельди. Бильгенимиз киби, яз куньлери энъ узун сайылмакъта (июнь 22 куню йылнынъ энъ узун ве кунешнинъ язлыкъ турушы кунюдир). 2017 сенесинден башлап, ве такъминнен даа 16-17 сене девамында ораза куньлерининъ узунлыгъы кет-кете къыскъараджакъ.   Гульсум ШИРИНСКАЯ

Начни новую жизнь в этот Рамазан!

Опубликовано:

Начался священный месяц Рамазан, который по праву зовётся «Султаном 11 месяцев». Рамазан – это школа духовного развития, позволяющая пересмотреть ценность бесчисленных благ, которыми мы обладаем, и пробуждает в нас чувство благодарности Всевышнему Аллаху. Мы знаем, что полноценным ораза будет считаться тогда, когда человек своим поведением очищается от грехов и получает довольство Аллаха. Эта возможность предоставляется раз в году и непозволительно терять время впустую в течении Священного месяца. Ведь именно в эти дни мусульмане могут быть вознаграждены за совершённые благие дела многократно. Мудрость ораза заключается в усовершенствовании нравственных качеств мусульман: укрепляются общественные и родственные связи, чувство ответственности и сострадания. Кроме физической и духовной пользы, Рамазан это еще и испытание на стойкость, возможность преодолеть низменные желания нефса (ред. нефис – сильное желание, страсть), «обуздать» его. Расскажу вам одну историю: «Однажды войско во главе с командиром, одержав победу, возвращалось домой. Когда опустились сумерки, командир сказал: «Перед нами темный тоннель, мы должны будем пройти через него. Советую вам набрать как можно больше камней, лежащих на дороге!» Услышав слова командира, войско поделилось на три группы: первые, послушав командира, набрали камни в карманы, рюкзаки. Вторые не осознавая смысл приказа, взяли по пару камешков, чтобы избежать наказания. Третья же группа солдат, ничего не взяв, рассуждала: «Мы и так очень уставшие и изнуренные, нам что делать нечего, ещё камни собирать?! Мы итак победили, чего ему ещё не хватает! К тому же и до дому немного осталось». Пройдя по ту сторону этотого длинного и тёмного тоннеля, солдаты обнаружили, что это были не простые камни, а драгоценные - в их руках оказались бриллианты! Представьте себе радость послушавших совет командира, и сожаление и досаду тех, кто ослушался. Солдаты не знали, что их ждёт в том тоннеле, мы же с вами знаем, какие подарки нас ожидают в месяц Рамазан. Но порой, люди из-за недостаточного количества знаний или отсутствия мотивации, могут оттолкнуть все подарки этого месяца. Поэтому, следует поставить перед собой цели и двигаться в этом направлении. 1. Не бояться трудностей. Как только мы отступаем, вслед моментально вырастет еще десяток препятствий. И наоборот, демонстрация уверенного решения одной проблемы, поможет достичь цели. Даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. 2. Нельзя ни на минуту сомневаться в достижимости цели. 3. Оцените себя: достоинства и недостатки, и начните меняться прямо СЕГОДНЯ. Не завтра, именно сегодня. Действуйте стратегически: оцените арсенал имеющихся знаний и подумайте, чего ещё не хватает для победы. Можно пройти какие-то курсы, прочесть книгу и тд. 4. Смотрите на более богобоязненных в вопросах религии, и на менее обеспеченных в вопросах мирского. Так, мы учимся критически себя оценивать, а также довольствоваться тем, что имеем. 5. Постоянно развивайтесь! Вы должны быть лучшим в сфере, которой занимаетесь. Даже достигнув желаемого – не расслабляйтесь. Жизнь – это море, перестанешь плыть – утонешь. Не забывайте, наше развитие влияет на развитие Ислама и отношения к нам людей. Пусть Аллах позволит нам достичь поставленных целей и заслужить Его довольство!   Эмине АСАНОВА

Ифтар дуасы

Опубликовано:

Бу сене мубарек Рамазан айы апрельнинъ 24-нде башланаджакъ. Мубарек Рамазан айы эр кеске хайырлы олсун, сайгъылы окъуйыджыларымыз! Бильгенимиз киби, хадисте Пейгъамберимиз бойле буюрды: «Бир мусульман ичюн эки энъ къуванчлы ань бар, бириси – ифтар заманы, экинджиси исе, – Аллахкъа къавушкъаны замандыр». Ифтар – Юдже Раббимиз дуаларымызны къабул эткен вакъыттыр. Онынъ ичюн оразамызны ачмадан эвель ифтар дуасыны окъумакъ керек. Келинъиз, бу дуанен даа якъын таныш олайыкъ: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَ صَوْمِ الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَيْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ [Аллахуммме леке сумту ве бике аменту ве алейке тевеккельту ве аля рызкъыке эфтарту ве савми’ль-гъади мин шехри рамадане невейту. Фегъфирли ма къаддемту ве ма аххарту]. Манасы: «Эй, Аллахым, Сенинъ ризанъ ичюн ораза туттым, Санъа инандым, Санъа сыгъындым, Сенинъ рызкъынънен оразамны ачтым. Ве Рамазан айындаки ярынки куннинъ оразасына ниет эттим. Меним кечмиш ве келеджек гунахларымны багъышла». Раббимиз, бутюн туткъан оразаларымызны къабул этсин, иншааллах! Къадир геджесинде дуа Севгили пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа (салляллаху алейхи ве селлем), Къадир геджесине расткельгенде, бу дуаны окъумагъа тевсие эткен эди: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي [Аллахумме иннеке афуввун тухиббу’л-афве фафу анни]. Манасы: «Аллахым, Сен афу этиджисинъ, афу этмеге севесинъ, мени афу эт». Бу дуаны чокъча окъумакъ фазилетлидир. Бу гедже мусульманлар ичюн пек муимдир. Юдже Раббимиз Къуранда, «Къадир» суресинде бойле буюра: «Къадир геджеси бинъ айдан даа да хайырлыдыр». Бу фырсаттан гузельдже файдаланып, шу геджени ибадетлернен яраштырмакъ керекмиз. Даа чокъ нафиле намазлар къылмакъ, намазларнынъ къазасыны япмакъ, Къуран-ы Керим окъумакъ, Пейгъамберимизге (с.а.с.) саляватлар кетирмек пек фазилетли ве саваплы амеллердир. Къадир геджесинде эпимизге Раббимизнинъ афу эткен къулларындан олмагъа насип олсун, иншааллах!

Оразанынъ инсангъа къазандыргъан дегерлери

Опубликовано:

Раббимизнинъ бизлер ичюн мубарек къылгъан айлардан энъ муими – Рамазан айыдыр. О, ичинде пек чокъ гузеллик ве хайыр олгъан бир айдыр. Къуран Рамазан айында эндирильмеге башланды ве бу айда ораза тутулмасы фарз этильди. Рамазан – Аллахнынъ мерхамет къапыларыны ачкъан рахмет, берекет ве магъфирет заманыдыр.   Дженнет къапыларыны ачкъан бир ай Пейгъамбер  Эфендимиз (с.а.в.) муминлерге Рамазан айынен багълы бу муждени бере: «Рамазан айы киргенде, иляхий рахмет муминлерни эр вакъыттакинден даа чокъ къучакълай. О къадар ки, дженнетке алып баргъан бутюн хайыр ве берекет къапылары ачыла. Джеэннемге чагъыргъан шейтанларнынъ фаалиетлери, арекетлери тарлаша, тесирлери пек азала. Бойлеликнен, джеэннемге алып баргъан яманлыкъ къапылары къапала ве муминлерни весвесеге тюшюрип, ёлдан чыкъармагъа тырышкъан инсан ве джин шейтанларынынъ эли-къолу зынджырларнен багълана» (Бухарий). Мумин туткъан оразасынен, окъуп анълагъан Къураннен, къылгъан намазларынен, теравихлернен, япкъан тесбих ве зикирлеринен, зекят, садакъа ве ярдымларынен озюне дженнетнинъ ёлуны ача. Харамлардан, яманлыкътан, зулумдан узакъ тургъаны ичюн де, джеэннемнинъ къапылары къапала ве шейтанлар зынджырларнен багълангъан ола. Ораза – бир тек Аллахнынъ эмири олгъаны ичюн тутулмакъ керек. Бунен берабер, ораза инсанлар ичюн пек чокъ файдасы олгъан бир ибадеттир. Рамазан айы – Къуран ве Ораза айыдыр. Къуран ве оразанен топлум бир йыллыкъ эсабыны япып, дигер айларгъа орьнек оладжакъ гузель ахлякъ ве арекетлер къазана. Рамазан бир йыл девамында яшайыш чапкъаламасындан болдургъан беденге эм маддий, эм де маневий джеэттен кучь бере.   Ораза не демек? Ораза ибадети – Ислямнынъ беш шартларындан биридир. Ораза Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.с.) Мединеге хиджретинден бир ярым йыл сонъ, Шабан айында фарз этильди. Оразанынъ эр мусульманнынъ боюн борджу олгъаны бу аетнен бильдирильди: «Эй, иман эткенлер! Сизден эвелькилерге фарз этильгени киби, ораза сизлерге де фарз этильди» («Бакъара» суреси, 2/183 ает). Имсакъ (яни темчит) арапчадан «озюни тутмакъ, маниа олмакъ» манасына келе. Оразанынъ темелинде де бу бар. «Имсакъ вакъыты» (темчит вакъыты) ибареси динимизде оразанынъ ясакъларындан (ашамакътан, ичмектен ве джынсий мунасебетлерден) узакъ турмакъ вакъытынынъ башлангъаны манасында къулланыла. Имсакъ вакъыты танъ ерининъ агъарувы (феджр-и садыкъ) заманы демектир. Ораза ибадети имсакъ вакъыты башламасынен, яни уфукънынъ агъармагъа башламасынен кунешнинъ къавушмасына къадар девам эте.   Оразанынъ инсангъа къазандыргъан дегерлери:   Ораза буюк мукяфат къазандыра ве гунахларнынъ багъышланмасына имкян бере. Муминлер оразанен Аллахнынъ афу ве магъфиретине наиль олалар. Оразаны кереги киби туткъанлар эр тюрлю гунахтан темизленелер. Ораза ойле бир ибадет ки, онынъ ичине косьтеришнинъ къарышмасы пек къыйын. Бу ибадетнинъ савабы не къадар бол олгъаныны Пейгъамберимизден (с.а.с.) динълейик: «Ким (юректен) инанып ве къаршылыгъыны тек Аллахтан беклеп (яни ихляс ве самимиетнен) Рамазан оразасыны тутса, (къазанаджакъ мукяфатынен берабер) кечмиш гунахлары да багъышланыр» (Бухарий, Муслим). Бу мевзунен багълы башкъа хадис-и шерифлерде бойле айтыла: «Оразалы киши ашамасыны, ичмесини ве джынсий мунасебетини Меним ризам ичюн терк эте. Ораза Меним ичюн япылгъан бир ибадет олгъаны ичюн, онынъ мукяфатыны Мен береджем. Эр эйилик ичюн он къат мукяфат алырлар» (Бухарий); «Дженнетте Рейян адлы бир къапы бар ки, Махшер куню о ерден тек ораза туткъанлар киреджек, олардан башкъа ич кимсе о къапыдан киремейджек. «Оразалылар не ерде?» – деп чагъыраджакълар, олар да турып, о ерден дженнетке киреджеклер. Оразалылар кирген сонъ, о къапы къапатыладжакъ ве бир даа о ерден ич кимсе кирип оламайджакъ» (Бухарий). Ораза яманлакълардан къорчалай. Ораза себебинен мусульманлар эр тюрлю гунахтан, яманлыкътан къорчалана. Севимли Пейгъамберимиз (с.а.с) бойле айта: «Ораза, (эр тюрлю яманлыкъларгъа, гунахларгъа къаршы) бир къалкъандыр. Онынъ ичюн биринъиз оразалы олгъанда, (не олса-олсун) яман сёз айтмасын, багъырып чагъырмасын.Эгер бири оны сёгсе я да онъа илишсе: «Мен оразалым! (Яманлыкъкъа яманлыкънен джевап бермем)», – десин». Бойлеликнен, Ораза туткъан инсан ахлякъыны да гузеллештирир. Чюнки яманлыкъкъа къаршы яманлыкъ япмамакъ тербиеси ораза себебинен къазаныла.   Ораза ирадени ве шехветни контроль астында тутып, нефисимизге аким ве сабырлы олмакъны огрете. Инсаннынъ аятта мувафакъиетли олмасы ичюн ираде акимиетининъ ве къыйынлыкълар къаршысында сабыр этип, даянмасынынъ буюк ролю бар. Ораза нефис истеклерини контроль этювде тесирли бир ёлдыр. Ораза ибадети фаркълы шекильде олса да, аман-аман бутюн динлерде бар. Ораза туткъан адам ачлыкъкъа ве сувсызлыкъкъа даянып, сабыр этмекни де огрете.   Ораза ахлякъны гузеллештире. Ораза инсанда мерхамет ве аджымакъ дуйгъуларыны кучьлендире. Инсанлар арасында ярдымлашув, сайгъы ве эйилик япмакъ киби арекетлерни яя. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Ким ялан айтмакъны ве яланнен амель этмекни быракъмаса, о инсаннынъ ашамакъны, ичмекни быракъмасына Аллах мухтадж дегиль» (Бухарий). Ораза яман алышкъанлыкълардан къуртулып, гузель алышкъанлыкълар къазанмакъ ичюн энъ муим фырсаттыр. Ораза тек ашкъазан иле тутуладжакъ бир ибадет дегиль. Оразаны бутюн азаларымызнен берабер тутмакъ керекмиз. Эллернинъ ве аякъларнынъ ораза тутмасы – эр тюрлю гунахтан узакъ турулмасыдыр. Козьлернинъ оразасы – гунахкъа бакъмамакъ, къулакъларнынъ оразасы – инсанны гунахкъа, яманлыкъкъа алып кеткен эр тюрлю сёзден узакъ олмакътыр. Ашкъазан ве агъызнынъ оразасы исе, – ашамамакъ, ичмемек, эр тюрлю ялан, ошек, бефтан ве бош лаф киби гунахлардан узакъ турмакътыр.   Ораза сагълыкъны къорчалай ве шукюр этмекни хатырлата. Ораза туткъан инсан, сагълыгъыны да къорчалагъан ола. Бир йыл токътамайып чалышкъан ашкъазан ве онен багълы азалар раатланып янъартыла. Мусульманлар эм маневий, эм де маддий янъартувны япа билелер. Ораза вакъытында, ашамакъны ве ичмекни токътаткъанымыз ичюн, ниметлернинъ къыйметини хатырлаймыз ве бу ниметлерге шукюр этмекни огренемиз. Оразалы кишилернинъ ифтар ве темчитлерде керегинден чокъ ашамалары янълыштыр. Языкъ ки, бугуньки джемиетимиз ораза тутулгъан куньлерде, дигер вакъытларгъа бакъкъанда, даа зияде ашай. Санки Рамазан айы «ашамакъ» айыдыр. Эльбетте, ифтарда да къарарлы олмакъ керек.   Ораза фукъарелернинъ, ачларнынъ алларыны хатырлатып, къардашлыкъны, ярдымлашмакъны ве пайлашмакъны арттыра. Ораза фукъаре инсанларнынъ алларыны даа яхшы анъламакъны къолайлаштыра. Бойлеликнен, оларнынъ дертлеринен дертленмекни огрете. Ораза дюньягъа алданып, малны топлап, озь менфаатындан башкъа ич бир кимсени тюшюнмеген, менменджи ве къызгъанч инсанларгъа буюк огютлер бере. Инсан аятында аз къыйынлыкълар яшагъан олса да, оразанен ач ве сувсыз къалып, озю ёкъсулларнынъ алларыны анълай. Рамазан айы ве оразанынъ шуурында олгъан мусульманлар Аллахкъа нисбетен вазифе ве месулиетлерини хатырлай. Къурангъа олгъан багълылыкъларыны янъарталар. Бойлеликнен, Аллах иле олгъан багълары къуветлене.   Аллах джумлемизге бу ибадетни кереги киби кечирмеге насип эйлесин! ИСА Велиев 

Достоинство и польза Поста

Опубликовано:

Достоинство и польза Поста       Пост - это воздержание от всех нарушающих его действий от рассвета до заката солнца с намерением совершить обряд поклонения Всевышнему Аллаху. Пост является великим обрядом поклонения, предписанным Всемогущим Аллахом Своим рабам. Праведный раб Аллаха отказывается от страстей, к которым склоняется человеческая душа, готовится и жаждет будущей жизни с ее прекрасными благами, очищает себя для вечного блаженства, с радостью и удовлетворением встречает голод и жажду, осознает положение нуждающихся мусульман, сплачивается со своими братьями, закрывает пути для шайтана тем, что воздерживается от мирских благ, от еды и питья, и удерживает душу от неумеренности в подчинении тем природным страстям, которые наносят вред его мирской и будущей жизни. Раб удерживает от прихотей каждый орган своего тела, каждую частицу души и обуздывает их. Это - узда богобоязненности, щит бойцов и блаженство праведников и приближенных к Господу!  Пост - ради Господа миров. Постящийся не делает ничего, он лишь воздерживается от страстей, еды и питья ради своего Господа, отказывается от того, что любит его душа и от чего получает наслаждение, из любви к Аллаху и ради Его довольства. Пост - это тайна между рабом и его Господом, о которой не осведомлен никто, кроме Аллаха и Его раба. Пост оказывает удивительное воздействие на человека, он оберегает его тело, укрепляет душу и отдаляет от зла. В этом величайшая польза для богобоязненности и веры раба! Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) сказал: "Вознаграждение за каждое деяние сына Адама увеличивается от десяти до семисот раз". Великий и Могучий Аллах сказал: "Кроме поста... Поистине, пост - для Меня, и Я вознаграждаю за него. Раб оставляет свою страсть и еду ради Меня, и постящийся испытывает радость дважды: при разговении и при встрече со своим Господом" (хадис согласован). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) также сказал: "Пост - это щит" (то есть защита от грехов и адского огня)". Он также сказал: "Кто постился один день на пути Аллаха, того Аллах отдалит от ада на семьдесят лет". Он также сказал: "У рая есть врата, которые называются ар-Раййан, не зайдет в них никто, кроме постящихся". ВИДЫ ПОСТА      Пост делится на два вида: обязательный и добровольный. К обязательным постам относится пост в месяц рамадан, пост для искупления некоторых грехов и обетованный пост. А к добровольным относится посты, которые держал наш пророк и советовал нам держать. КТО ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ПОСТ      Пост является обязательным предписанием для каждого здорового сознательного совершеннолетнего мусульманина. Старые люди и хронически больные, которые не способны соблюдать пост в течение года, освобождаются от поста. Они обязаны выплачивать фидйю, то есть накормить одного бедного мусульманина за каждый день поста. Разрешается накормить 30 человек одновременно либо в разное время. Беременные и кормящие грудью женщины должны поститься, но при опасении за состояние ребенка они могут, есть и обязаны возместить пост в течение года. Больным и путешественникам разрешается не соблюдать пост в месяце рамадан, но они также обязаны возместить его в течение года. Всевышний сказал: "А кто болен или в путешествии, то (пусть постится) такое же число других дней" (аль-Бакара 2:185). Разрешается не соблюдать пост и на священной войне. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Это - день сражения, поэтому не поститесь" (аль-Бухари). Будучи в путешествии Пророк сказал: "Это - облегчение от Аллаха, и кто последовал ему, тот поступил хорошо. Кто же хочет поститься, тот не совершает греха". Женщинам, имеющим менструации и послеродовое кровотечение, соблюдать пост запрещено. Они обязаны возместить его после окончания кровотечения в течение года. Аиша рассказывала, что "во время посланника Аллаха женщины, имеющие кровотечение, были освобождены от молитв и поста. После окончания менструации они должны были возмещать пост, но не должны были возмещать молитвы". СТОЛПЫ ПОСТА   1. Воздержание от еды, питья, половых связей от рассвета до заката солнца. Всевышний сказал: "Ешьте и пейте, пока не различите белую нить от черной нити на рассвете, а затем поститесь до ночи" (аль-Бакара 2:187). 2. Намерение. Его делают сердцем. Срок же его наступает с вечера и длится до рассвета постящегося дня. Если не сделали намерение, то весь следующий день обязательно нужно воздержаться от еды и питья. Но этот день нужно возместить. Порядок полного намерения поста таков: «Я намереваюсь поститься завтра в месяце рамазан этого года ради Аллаха». Во время поста, если вы ночью забыли сделать намерение, то его можно сделать до обеда постящегося дня. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА Постящийся должен отказаться от всего, что противоречит посту. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Аллах не нуждается в отказе от еды того, кто не оставляет ложь и лживые деяния" (аль-Бухари). Постящийся непременно должен отказаться от совершения грехов. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Если один из вас постится, то он не должен сквернословить и вести себя распущенно. Если же кто-то станет ругать его или сражаться с ним, то пусть скажет: "Я - постящийся, я - постящийся!". ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ      Менструация и послеродовое кровотечение (если наступает до захода солнца). Половое сношение (совершивший его днем в месяц рамадан обязан поститься 60 дней подряд для искупления греха; нарушивший пост в один из этих дней обязан начать этот пост заново; женщина, вступившая в подобную связь не по своему желанию должна только возместить пост без искупления)' Преднамеренная рвота. Отклонение от намерения держать пост, даже если не разговелся. Выход из Ислама. Еда и питье (если постящийся поел или выпил по забывчивости, то его пост не нарушается). Курение, жевание жевательной резинки, уколы с целью парентерального питания. Преднамеренное возбуждение с выделением спермы. ДЕЙСТВИЯ, НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ Умащение благовониями, купание для очищения от осквернения либо с другой целью (Муслим, Ахмад, Малик, Абу Дауд). Уколы (кроме питательных и витаминов) и закапывания в глаз. Полоскание рта и носа без глотания воды. Определение вкуса кончиком языка. Использование сурьмы. Глотание слюны, пыли и дыма. Кровопускание в лечебных или других целях. Поцелуй жены (для тех, кто в состоянии контролировать себя). Выделения из половых органов без семяизвержения. Ночью в месяц рамадан все разрешается, есть, пить и совершать половой акт с женой. ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЯНИЯ, КОТОРЫЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ ПОСТ Предрассветная еда (сухур). Это является желательным, потому что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Завтракайте до рассвета, поскольку в этом есть благословение". Количество еды на сухур не определяется шариатом, разрешается позавтракать даже глотком воды. Время сухура установлено с середины ночи и до рассвета, пока муэдзин не возвещает азан (призыв) на утреннюю молитву. Раннее разговение. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Люди будут пребывать в добре, пока разговляются скоро". Следует разговляться немедленно после заката солнца и не ждать исчезновения зарева и появления звезд. "Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разговлялся свежими финиками до молитвы. Когда свежих фиников не было, он пил воду" (Абу Дауд и ат-Тирмизи). Обращение к Аллаху с молитвами при разговении и в течение поста. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Мольба постящегося при разговении не отвергается" (Ибн Маджа; достоверный хадис).Молитва в начале еды: "Именем Аллаха!" (Абу Дауд и ат-Тирмизи; достоверный хадис). "О Аллах, благослови нас в этом и накорми нас тем, что лучше этого" (ат-Тирмизи). Молитва после еды: "Хвала Аллаху, который накормил меня и наделил меня этим без всяких стараний и усилий от меня" (ат-Тирмизи). Гостеприимство и чтение Корана. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был самым гостеприимным человеком, и наиболее гостеприимным он был в месяце рамадан, когда встречался с Джибрилем. Джибриль приходил к нему каждую ночь в рамадане, проверял и слушал его чтение Корана. Посланник Аллаха опережал в гостеприимстве даже быстрый ветер". Молитва тараввих. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, Аллах предписал вам пост (в рамадане), а я завещаю вам свою дорогу – ночную молитву (в рамадане)" (аль-Бухари). Молитва тараввих совершается после ночной молитвы, состоит из 20 ракатов, после которых совершается молитва витр. Это - групповая молитва в мечети или дома. Усердное поклонение Аллаху в последние десять дней рамадана. "Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) когда наступали последние десять дней рамадана, проводил все ночи в молитве, будил свою семью, подпоясывался и усердно поклонялся" (аль-Бухари и Муслим). В последние десять дней рамадана он не выходил из мечети, кроме как для нужды и омовения. ЗЕКЯТ ФИТР      Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обязал всех выплачивать закят фитр - раба, свободного, мужчину, женщину, маленького, взрослого и даже за плод во чреве матери (только за мусульман). Закят фитр нужно выплачивать в количестве одного са' фиников, ячменя, пшеницы, кишмиша, риса или сыра. Один са' равен 2,4 кг. Он повелел выплачивать его до выхода людей на праздничную молитву. Можно его выплачивать и за два дня до праздника. Глава семьи выплачивает закят фитр за себя, своих детей, своих жен и даже за ребенка в чреве матери и распределяет среди бедных, нищих, сирот и нуждающихся мусульман.

Муфтият Крыма определил размер фитр-садакъа

Опубликовано:

Духовным управлением мусульман Республики Крым и г. Севастополь в этом году определена минимальная сумма пожертвований нуждающимся во время священного месяца Рамазан - фитр-садакъа в размере 250 рублей.  Каждый совершеннолетний и обеспеченный мусульманин обязан выплатить фитр-садакъа за себя и несовершеннолетних членов своей семьи. Фитр-садакъа это обязательная милостыня, которая распределяется среди нуждающихся мусульман - малоимущих, больных, сирот.  Ее необходимо выплачивать до праздничной молитвы. Муфтият Крыма также в рамках бессрочной акции «Мерхаметлик» призывает всех мусульман направить свои пожертвования — фитр-садакъа на лечение тяжелобольных детей. Начиная с 2009 года по декабрь 2019 года в рамках акции «Мерхаметлик» собрано более 19 млн. рублей. Большая часть средств передана на лечение тяжелобольных детей.   Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма