Медресе - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

25

октября

19
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:45
Вос.7:02
Обед.12:32
Пол.15:15
Веч.17:51
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Медресе - ЦРО ДУМК

«Медресемиз эм диний, эм илим саасында энъ юксек дереджеге етмели!»,  – Эмир-Асан Умеров

Опубликовано:

Бу сене Ислям илимлери Къалай медресеси 20 йыллыгъыны къайд этти. Рубрикамызнынъ мусафири Къырымда екяне медресенинъ мудири Эмир-Асан Умеров. Эмир-Асан оджа, мудир вазифесинде насыл чалышып башладынъыз? Бу вазифеге тайин этилювинъизнен медреседе денъишмелер олдымы? Ильк оларакъ, медреседе иляхиятны битирген сонъ, 2005-2006 окъув сенеси тербиеджи ве оджа оларакъ чалыштым. Даа сонъра, окъувгъа киргенимден себеп, медреседен айырылдым. 2014 сенеси медресеге къайтып, окъув ишлери боюнджа мудир муавини оларакъ чалыштым. 2015 сенеси исе, Муфтилик тарафындан мудир оларакъ тайинлендим. Ишке башлагъан сонъ, тасильни даа юксек дереджеге котермек меселелери боюнджа чалыша эдик. Бу джерьяннынъ нетиджеси оларакъ, медресемиз орта ихтисаслы диний мусульман окъув юрту оларакъ бельгиленди, девлеттен тасиль лицензиясыны алды, Бутюнрусие мусульман диний окъутув стандартларына якъынлаштырылды, мектеп дерслери тертипке кетирилип, мустакъиль шекильде бильги алмакъ сыфатында берилип башланды. Къалай медресесинде окъумагъа истегенлер насыл талапларгъа уймакъ керек? Шимди медресемиздеки талебелернинъ сайысы 50 дживарындадыр. Янъы къабул этюв оларнынъ сайысыны 100-ге чыкъармагъа умют этемиз. Медресемизге 9 сыныфны битирген ве даа илери яшта олгъанлар къабул этиле. Яш сынъыры – 20 яшкъа къадар. Медресемизге кельген талебелернен мулякъат (собеседование) кечириле. Сагълыгъы еринде олып, аттестатындаки баалар келишкен олса, къабул этемиз. Медресемизнинъ эсас макъсады - самимиетни ашламакъ, динни севдирмек, ислямий яшайыш тарзыны менимсетмектир Сизге, эсасен, генч балалар окъумагъа келе, яни месулиетинъиз чокъ буюк. Балаларны окъуткъанда неге дикъкъат айырасынъыз? Медресенинъ эсас макъсадларындан бири – Ислям динини огретип, тасиль бермекнен берабер – талим-тербиедир. Яни самимиетни ашламакъ, динни севдирмек, гузель алышкъанлыкълар ве ислямий яшайыш тарзыны менимсетмектир. Бунъа коре, ярамай ве зарарлы адетлернинъ къаршысыны алмакъ, эр вакъыт сайгъылы ве догъру сёзлю олмакъ – талебелеримиз ичюн эсас корьгенимиз меселелердир.   Медресе мезунлары айны заманда орта мектепни битиреми? Мектеп оджалары тарафындан дерс   корьген талебелеримиз йылда эки кере мектепке барып, эр бир фенден имтианларжан кечелер, бойледже, сонъунда Майское миллий мектеби аркалы аттестатларыны алалар. Бундан да гъайры, девлет имтианларыны бермек ичюн оджалар балаларнен айрыджа чалышалар. Талебелер диний тасильни къайсы окъув юртларында девам эте? 3 йыл девам эткен тасильден сонъ, талебелеримиз алий окъув юртларына да кирмелери мумкюн. Ал-азырда мезунларымыз Къазанда ве Тюркиеде чешит иляхият факультетлеринде окъумакъталар. Сиз насыл окъув юртуны битирдинъиз? Мен де 2000 сенеси Къалай медресесини битирдим. Сонъра Баку Ислям университетининъ Закатала шубесини ве Къырым муэндислик-педагогика университетинде къырымтатар тили ве эдебияты боюнджа магистратураны екюнледим.   Медреседе омюр аркъадашынъызнен берабер чалышасынъыз. О, Сизинъ муавининъиз ола. Берабер чалышмакъ къолаймы? Къолай. Затен медресенинъ спецификасы ойле ки, меселелерни кимерде куньдюз де,  гедже де чезмек керек ола. Бойле олгъанда, Ислям динининъ де насиатларыны козь огюне алсакъ, омюр аркъадашларынынъ медресени идаре этмеси даа къолай ве догърудыр. Медресемизни, эр кес баласыны бермеге истеген бир окъув юртуна чевирмеге истеймиз!   Илериде огюнъизге насыл макъсадлар къоясынъыз? Медресемиз эм диний, эм илим саасында энъ юксек дереджеге етмели, эр кес баласыны бермеге истеген бир окъув юртуна чевирмеге истеймиз!   Къалай медресеси бугунь «Зынджырлы медресенинъ» ишини девам эте, деп айтмакъ мумкюнми? Эльбетте. Биз айны ишни япамыз. Ялынъыз бир фаркъ бар, о да – Зынджырлы медресе алий окъув юрту функциясыны аль эте эди, биз исе – орта тасиль муэссисесидир. Медреседе окъугъанларынынъ Къырымда Ислям динини огренильмеси ве халкъкъа хызмети буюктир Бу 20 йыл ичинде Къалай медресеси Къырымда Ислямнынъ даркъатылувы саасында неге иришти? Мен беллесем, медреседе окъугъанларнынъ Къырымда Ислям динини огренильмеси ве халкъкъа хызмети буюктир. Муфтилик эркянында чалышкъан имам ве дин оджаларынынъ чокъусы – медресе мезунларыдыр. Муфтилигимизнинъ арзусы – Зынджырлыда Ислям институтыны янъыдан джанландырмакътыр! Бугунь Къырымда Ислям университетининъ ачылувында ихтиядж бармы? Бар. Медресени битирип, даа темелли алий тасиль алмагъа истегенлер узакъ ерлерге барып окъумакъ меджбурлар. Олар Къырымнен алякъалы спецификаны пек бильмей къалалар. Бу да келеджекте проблемлерге ёл ача биле. Бунъа коре, бир халкъ озь келеджегини озю азырламагъа истесе, маневий тасильнинъ бутюн дереджелерини озю къурмакъ керек. Муфтилигимизнинъ чокътан берли арзусы – Зынджырлыда Ислям институтыны янъыдан джанландырмакътыр. Аллах бизге буны якъын арада насип этсин. Сизнинъ арзунъыз? Бутюн гунахларымызгъа рагъмен, Аллахнынъ мерхаметине сыгъынып, якъынларымызнен берабер Онынъ разылыгъына наиль олмакъ. Бу дюньяда исе – халкъымызгъа Ислям динине сарылып, Хакъ узьре бирлик олмакъ, динимизни джанландырмакътыр.   ЭВЕЛИНА Аблязова

Личностный потенциал мусульманской молодежи на пользу обществу и народу (ФОТО)

Опубликовано:

В Азовском медресе исламских наук, в женском отделении состоялся семинар «Личностный потенциал и способы его реализации». Ведущая семинара теолог-психолог, руководитель просветительского проекта ДУМ Крыма «Файдалы илим» Зейнеб Баирова ознакомила слушательниц с психологическими составляющими успеха, озвучила подсказки, как распознать свой личностный потенциал, как преодолевать сложности, возникающие на пути достижения цели и как подключить защитные механизмы и блоки, мешающие развитию личности. Участницы семинара обсудили важность активной позиции молодых мусульман Крыма, а также поделились своим видением, как бы они хотели быть полезны обществу и своему народу в целом. По словам Зейнеб Баировой, семинар прошёл в формате активной беседы, и каждая студентка могла задать личный вопрос лектору. «Студентки проявили большую активность, задавали много вопросов, что даёт возможность сделать заключение в пользу того, что современная мусульманская молодежь активно движется вперёд с полной осознанностью и желанием привнести в наше общество много полезного и благородного! Наша задача ДУМК,  поддержать их инициативу и помочь ее реализовать», - сказала Зейнеб Баирова. Лекции и семинары в Азовском медресе регулярно проводятся преподавателями и сотрудниками Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь. Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="22448,22446"]

Ислямда биринджи къыз медресеси

Опубликовано:

Пейгъамберимиз (с.а.в.) заманында яшагъан сахабелер бутюн дерт ве сыкъынтыларына бакъмадан, рухий оларакъ даима раатлыкъ ичинде булуна эдилер. Бунынъ эсас себеплеринден бири, шубесиз, гонъюллерини Аллахнынъ китабы Къураннен беслемелери эди. Бунынъ ичюн Ислямнынъ кельмесинен башлагъан Къуран огренмеси, башта сахабе Эркъамнынъ эвинде маялангъан, Мединеде де бу маянынъ берекетинен Асхаб-ы Суффа етиштирильген. Ханымларнынъ хусусий ве кениш манадаки окъутувы исе, Пейгъамберимизнинъ (с.а.в.) апайлары вастасынен ве оларнынъ шахсий гъайретлеринен тешкилятландырылгъан. Шубесиз, бу мубарек ханымларнынъ Къуран талиминде энъ юксек дереджеде олгъаны – Хазрети Айшедир (р.а.). Айше (р.а.) медениет муитинде догъгъан ве тербие этильген эди. Ислямдан эвель шиир ве эдебиятнен багълы бильги саиби олгъан. Ислям дини кельген сонъ исе, яйылмагъа башлагъан биринджи куньлеринден башлап, оны яшагъан ве огренген. Генч яшта Пейгъамберимизнен (с.а.в.) эвленмеси оны илимнинъ чокърагъы алына кетирди. Хазрети Айше (р.а.) илимнинъ меркезинде олгъаныны анълап, акълына кельген эр шейни Пейгъамберимизден сорамагъа чекинмеген ве огренгенлерини сахабелернен, хусусан, мусульман ханымларнен пайлашкъан. Вакъыт кечмесинен бу пайлашма оны эр меселеде мураджаат этиле биледжек муаллиме япты. Хусусан, Пейгъамберимиз (с.а.в.) вефат эткен сонъ, дёрт халифе, Эбу Хурейра, Ибн Аббас ве башкъа бир чокъ сахабе суалерине джевап алмакъ ичюн онъа мураджаат эте эдилер. Чюнки, о, Пейгъамберимизге (с.а.в.) энъ якъын, энъ севимли, энъ чокъ бильги саиби олгъан апайы эди. Хазрети Умер (р.а.), озь халифелиги вакътында, къадынларнен я да Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.в.) эв аятынен багълы эр укюмни Хазрети Айшеге авале эте, ве бу меселеде кимсени онъа тенъ корьмей эди. Бу мураджаатлар чокъ олгъаны себебинден, Хазрети Айшеден ривает этильген хадислернинъ сайысы 2 210-гъа чыкъты, ве о, энъ чокъ хадис ривает эткен 7 сахабе арасына къошулды. Хазрети Айше анамыз ривает эткенине коре, о, Аллах Ресулининъ апайларынен берабер Рамазан айында даа зияде савап къазанмакъ ичюн, эвлерине балаларны алып, оларны окъумагъа, язмагъа, Къуран окъумагъа, ибадетнен багълы темель бильгилер огрете ве тербиелеринен огъраша эдилер. Айны шекильде, Ресулюллах (с.а.в.) эвининъ кошесинде, пишкинлик яшына кельген къызларнынъ къалмасы ичюн «хыдр» денильген бир чадыр къурулгъан эди. Бойледже, Пейгъамберимиз (с.а.в.) аятта экен, Хазреи Айше тарафындан, Ислям тарихында биринджи ятылы къызлар ичюн Къуран курслары (я да, дигер ифаденен, ханымлар медресеси) къурулгъан. Ресулюллах (с.а.в.) сагълыгъында Айшенинъ (р.а.) девам эткен бу хызметлери, Пейгъамберимиз (с.а.в.) вефат эткен сонъ чокълашкъан ве кенишлеген. О, санки озюни илимге адагъан эди. Хазрети Айше (р.а.) олгъан эр ерни, хусусан, Мединени хиджретнинъ биринджи 60 йылында, бир илим меркези алына кетирди. Ондан хадис огренмек ичюн, сеферде ве эвинде къалгъанда, онъа аит я да онъа багълы олгъан одаларда 40-70 сайы арасында къадын булунгъаны, ве олар эр фырсатта бир шейлер огренгени ривает этиле. О къадар ки, бу «ханымлар медресесинден» пек чокъ дегерли алим ханым етишти. Бир мисаль оларакъ, хадислернинъ языгъа кечирильмесинде итибар къазангъан Имам Зухрий, хадис тахсилини башлагъан вакъытта, оджаларындан бири онъа бойле деген: «Илим арасанъ, санъа Амраны тевсие этем. Онынъ янына бар, дерсинъни ондан ал. О, Хазрети Айшенинъ элинде етишкен эди». Имам Зухрий Амранынъ янына кеткенде, онынъ илим ве ирфан сонъу олмагъан денъиз киби олгъаныны корьген. Амра киби, 200 къадар сайлавлы алимлерни етиштирген Хазрети Айшенинъ (р.а.) бир башкъа талебеси олгъан Хазрети Тальханынъ (р.а.) къызы Айше, онынъ тербиесинде етишмекнинъ онъа къазандыргъанларны бойле анълаткъан: «Эр кес эр тарафтан Хазрети Айшени корьмеге келе эди. Хазрети Айшенинъ янындаки дереджем себебинден къартлар манъа урьмет эте, яшлар манъа тата киби бакъа, манъа эдиелер ёллай, мемлекетлерине къайткъан сонъ, манъа мектюплар яза эдилер. Олардан алгъан мектюплерни Хазрети Айшеге косьтере эдим, онъа: «Тизечигим, иште, бу филяннынъ мектюби ве эдиеси!» – деп айта эдим. Хазрети Айше де: «Къызым! Сен де онъа джевап бер ве эдиесини къабул эт!» – дей эди». Хазрети Айшенинъ янында етишкен ханымлар арасында, эвеля, якъын сойлары бар эди. Къыз къардашы Умму Гульсум, Абдуррахманнынъ къызлары Хафса ве Эсма, Хазрети Тальханынъ (р.а.) къызы Айше ве башкъалары. Бундан гъайры, Хазрети Айше (р.а.) ханымлар арасындан сайлагъан бу хусусий талим алкъасына иляве оларакъ, эр йыл хаджылыкъкъа кеткенде, анда къургъан чадырында эр кеснинъ суаллерине джевап берген ве онъа узакъ ерлерден мектюпнен соралгъан суаллерге де джеваплар ёллагъан. Ислям теблигъи вазифесини энъ усть дереджеде ерине кетирген Хазрети Айше (р.а.) эр меселеде, хусусан, къоранта аяты ичинде Ресулюллахнынъ (с.а.в.) аятыны козеткен ве бизге бу саада пек къыйметли бильгилер берген. Бир Ислям къорантасыны Хазрети Айшесиз анъламагъа, керчектен, къыйын олур эди. Дюнья ханымларнынъ инджиси олгъан Хазрети Айшенинъ тек бир гъаеси бар эди – Ресулюллах (с.а.в.) огреткен динни энъ темиз ве энъ догъру алынен келеджек несиллерге етиштирмек.