Источник Мудрости - Страница 10 из 12 - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК | Страница 10

Пн

10

мая

28
Рамазан
1442 | 2021
Утр.3:32
Вос.5:09
Обед.12:44
Пол.16:40
Веч.20:09
Ноч.21:46
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Источник Мудрости - Страница 10 из 12 - ЦРО ДУМК

Сахур ве ифтар

Опубликовано:

Рамазан оразасынынъ куньлюк аятымызгъа къазандыргъаны муим гузелликлерден бири де сахургъа (темчитке) турмакътыр. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) сахургъа турып аш ашамакънынъ эмиетини анълатып, сахабелерине тевсие эткендир. «Сахур ашыны ашанъыз, чюнки сахурда берекет бардыр», – деп, буюргъандыр (Бухари, Савм 20). Башкъа бир хадисте исе: «Хурма, муминнинъ не гузель сахур ашыдыр» – буюраракъ (Эбу Давуд, Сыям, 16), хурманынъ файдасына дикъкъат чеккендир. Айрыджа, сахурда ашалгъан аш, ораза тутмагъа ярдымджы олур.  Пейгъамберимиз: «Куньдюз оразасы ичюн сахур ашындан, гедже намазы ичюн де уйле юкъусындан файдаланынъыз» – деп, буюргъандыр (Ибн Мадже, Сыйам 23). Гедженинъ сонъунда, яни саба намазына якъын бир вакъытта сахур япылмасы тевсие этиле.  Зейд бин Сабит (р.а.) шойле деген: «Биз Расулюллах (с.а.в.) иле бирликте сахур ашы ашадыкъ, сонъра да саба намазыны къылдыкъ» (Бухари, Савм 19). Эхл-и китап яни еудий ве христианлар иле биз, мусульманларнынъ, оразалары  арасындаки буюк фаркълардан бири, сахур суннетидир (Муслим, Сыям 46).  Бойледже, сахургъа турып бир ютум сув иле де олса, сахур япмакъ айрыджа бир эмиет къазанмакътадыр. Сахургъа турып бир шейлер ашап ичмек шарт дегильдир. Тевсие этильгендир, берекеттир ве суннеттир. Яни сахургъа туралмагъан кимсе оразасыны тутабилир, тутмалыдыр. Ифтар – ораза муддети екюнленген сонъ ашалгъан аштыр. Ифтар ачкъанда, аджеле этмек керектир. Ресулюллах шойле буюргъандыр: «Аллах Теала шойле буюрды: «Къулларымнынъ манъа энъ севимли олгъаны, ораза ачмакъта аджеле арекет эткендир» (Тирмизи, Савм 13). Рамазанда бир оразалыгъа ифтар бермекнинъ севабы буюктир. Ифтар бермек хусусында Пейгъамберимиз шойле буюрды: «Ким бир оразалыгъа ифтар эттирсе, ораза туткъан къадар севап къазаныр. Ораза туткъаннынъ севабындан да ич бир шей эксильмез» (Тирмизи, Савм, 82). Пейгъамберимизнинъ айткъанына коре, ораза туткъаннынъ севинеджеги эки ань бардыр: «Бириджиси, ифтар эткен вакъытта севинир, дигери де Раббине къавушкъан вакъытта оразасынынъ къаршылыгъына севинир» (Бухари, Савм, 9). Ресулюллах оразасыны хурманен ача эди, эгер хурма олмаса, сувнен ача эди. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.): «Сизден биринъиз оразасыны ачаджагъында, хурма иле ачсын. Чюнки о хурма, берекетлидир. Хурма тапалмагъан, сув иле ифтар этсин, чюнки сув темиздир», – деп, буюргъандыр (Эбу Давуд, Сыйам, 21). Ресулюллах Эфендимиз, ифтар вакъты киргенде, акъшам намазыны къылмадан эвель, бир къач тазе хурма иле ифтар эте эди. Эгер тазе хурма олмаса, бир къач къуру хурма иле оразасыны ача эди. Къуру хурма да олмаса, бир къач ютум сув иче эди. Мустафа Аджибекиров

Дуада мевлюд окъулгъанда, памукъкъа къокъулы сув (одеколон) тёкюлип мусафирлерге пармакъларына тийдирмек адети неге эсаслана?

Опубликовано:

Мусульманлар арасында девам эткен гузель адетлерден бириси де мевлюддир. Догъув заманы ве ери манасына кельген мевлюд, догърусы, мевлид, Пейгъамберимизнинъ (а.с.м.) догъгъан геджеси иле багълы къулланылгъан бир сёздир. Даа сонъ Пейгъамберимизнинъ догъгъан вакътыны, устюн васыфларыны анлаткъан шиирлерге де мевлид исми берильгендир. Пейгамберимизнинъ догъгъаны Ребиульэввель айынынъ 12-джи геджесини весиле этип, догъув геджеси (мевлид) мерасимлери кечирмек Хиджретнинъ 4-джи асырындан итибарен башлангъандыр. Даа сонъ бу адет яйгынлашып, бутюн Ислям мемлекетлеринде ве, хусусан, Османлыларда девам эткендир. Бугуньки Ислям мемлекетлеринде тюрлю-тюрлю тиллерде окъулгъан мевлидлер бар. Арапча Банед Суад, Бурьде ве Хемзийе касиделери бирер мевлиддир. Тюркий тиллерде исе йигирмиден зияде мевлид язылгъандыр. Лякин буларнынъ ичинде энъ чокъ окъунгъан, Сулейман Челебининъ 1409 йылында язгъаны Весилетюн-Неджат адлы мевлид китабыдыр. Къырымда да, мираджны анълаткъан болюми «Мираджие» окъулмайып, бу мевлид окъуна. Башта бир тек Пейгъамберимизнинъ догъгъан кунюнде окъунгъан ве кечирильген мевлид мерасимлери, даа сонъ бутюн мубарек геджелерде текрарлангъан, хусусан, мемлекетимизде даа да яйгъынлашып олюм, хасталыкъ ве даа бирталай весилелернен окъутылгъандыр. Мевлид, Пейгъамберимизден учь-дёрт асыр сонъ иджад этильген Ислямий бир адет олмакънен берабер, бидъатнынъ "хасене" (гузель) къысмына кире. Мухаддис ве факих Ибни Хаджер, мевлид мерасими акъкъында шуны айта. Ибни Аббаснынъ риваетине коре, Пейгъамберимиз (а.с.м.) Мединеге хиджрет эткенинде, Ашуре куню яхудилернинъ ораза туткъанларыны огрене. Ораза тутмаларынынъ себебини соргъанында, яхудилер бу шекиль джевап бергенлер: «Бу чокъ буюк бир куньдир. Бугуньде, Аллах, Муса иле къавмини къуртарды да, Фиравуннен къавмини (сувда) богъды. Муса да бунъа шукюр оларакъ ораза тутты. Иште, биз де бу куннинъ оразасыны тутамыз». Пейгъамберимиз (а.с.м.) бунъа: «Айса, биз Мусагъа сизден даа якъынмыз», – деп, буюрди. О куньден сонъ эм озю ораза тутты ве тутулмасыны да тевсие этти» (Муслим, Сыям 127). Ибни Хаджер бундан сонъ буны айта: «Бундан анълашыла ки, бойле бир куньде мевлид геджесинде Аллахкъа шукюр этмек там ериндедир. Лякин Мевлид мерасимининъ, Пейгъамберимизнинъ догъгъан геджесине тенъ кельмеси ичюн, дикъкъат этмек керек» ( Эль-Хавий Филь-Фетева, 1/190). Бунынънен берабер, базы Ислям алимлери мевлид мерасими тертип этмеге къаршы чыкъкъан, манасыз бир иш олгъаныны айткъанлар. Кунюмизде де бу алимлернинъ талебелери бизим арамызда барлар ве мевлидке пекъ къатты суретте къаршы чыкъалар. Бидъат, диннинъ эмир этмегени шейни ибадет ниетинен япмакътыр. Ёкъса, динимиз, Къуран окъумакъны, мевлид киби иляхилерни, нашидлерни окъумакъны ясакъ этмей. Онынъ ичюн, къартбаба-къартаналарымыз эр даим мевлидны окъуй эдилер, энъ къыйын вакъытларда бу мевлид миллетимизге мусульман олгъанымызны унуттырмады. Мевлиднен алякъалы бир къач адетимиз бар, оларнынъ арасында: «Эмине Хатун» болюмини окъулгъанда, «…Сувсадым гъает арареттен къатий, сундылар бир джам толусы шербети», – денъильгенде адетимиз узьре буны темсиль этмек ичюн, шербет кетириле. Амма базы ерлерде тамам о вакъыт ичиле, базы ерлерде иляхий айтылгъандан сонъ ичиле. Айны «Эмине Хатун» болюмининъ сонъунда, Хазрети Пейгъамберимизнинъ дюньягъа кельмесине сайгъы костермек ичюн, аякъкъа туралар ве саляват кетирелер. Базы койлерде саляват кетирип отуралар, базы ерлерде «Мераба» болюми де аякъта окъула. Айны «Эмине Хатун» болюмининъ сонъунда: «Аркъамы сыгъады къувветле хеман», – окъулгъанда, апайлар бири-бирининъ аркъаларыны сыйпайлар. Сонъ вакъытларда акъайлар да сыйпамагъа башлады, бу янълыштыр, эскиден ойле шей ёкъ эди. Анда даа зияде догъув ве Хазрети Пейгъамберимизнинъ анасы анълатылгъаны ичюн, апайларынъ темсили даа догърудыр. Ве суалимизге кельдик, о да: «Эй, Азизлер» адлы болюмде: «Ол васиет ки, дерим (бизде дирхем сёзюне авушты) эр ким тута, Миск киби къокъусы джанларда тюте»… Яни бу васиетимизни туткъанларнынъ джанларындан, вуджутларындан Ресул-и Экремнинъ миск киби къокъусы дуюла деп айтылгъанда, аслында буны темсиль этмек ичюн миск айляндырыла. Мискни тапамагъанлар тазе я да къурутулгъан нане, фесильген киби къокъулы отларны сюртелер. Эски вакъытларда мевлид акъшамлары раатлангъанда, чобанлар къоюнлары отлаткъанда окъуна эди, миск сёзюни окъугъанларында атешке къокъулы от атыла эди. Даа сонъ вакъытларда миск сюрюльмеге башлады, амма эвельки йылларда миск пек тапылмагъаны ичюн, памукъкъа гузель къокъулы шейлер, атта одеколон тёкулип айляндырдыкъ. Одеколон я да парфюм къулланмакънынъ абдестке зарары ёкъ. Амма гузель къокъуларны пек севген Пейгъамберимиз (с.а.в): «Къокъуларнынъ энъ гузели мисктир», – деп буюргъан (Муслим, Эдеб 5). Онынъ ичюн кунюмизде одеколон къулланмайып, эр ерде сатылгъан мисклерни къуллансакъ, даа догъру олур. Шуны да белиртмек керек ки, базы къойлерде дуадан эвель мевлид окъула. Бу эски вакъытларда инсанлар дуагъа етишсин, деп узакътан бекленильгенлер бар исе, олар кельгендже, дюнья лафы этильмейип, онунъ ерине мевлид окъуй эдилер. Бугунь исе дуанынъ вакъты белли, кельгенлер онъа коре келелер, онынъ ичюн энъ башта дуа этилюви яни Къураннынъ окъувы даа догърудыр. Къуран – Аллаху Теалянынъ келямыдыр, эр бир арифине севаплар бардыр. Онынъ ичюн, башта «Ясин» ве «Тебареке» сурелери окъулмакъ керек. Дуада башта Къуран Хатми багъышланыр, сонъ къыркълама (чюнки о да окъулгъан «Ясин»лердир), «Кензуль арш» олсун, мевлид олсун пек къыйметли олсалар да, Къуран аетлеринден сонъ келирлер. Раим ГЪАФАРОВ

Милостыня ФИТР

Опубликовано:

Довольно часто мусульмане задаются вопросом о том, как рассчитывается милостыня фитр, что берётся за основу расчёта и как это соотносится с практикой времён Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует), а также с классическим подходом исламских мезхебов? Постараемся кратко и в доступной форме разъяснить этот вопрос. Относительно милостыни фитр Ибн Аббас сказал: «Посланник Аллаха приказал нам фитр, чтобы очистить постящихся от ненужных и некрасивых поступков, и чтобы беднякам было чем поживиться» (Муснед, II, 277; V, 432). Саид эль-Худри рассказывает: «Во времена Пророка мы выплачивали фитр из продуктов питания в количестве 1 са ′. Тогда мы потребляли в пищу ячмень, изюм, финики и сыр» (Бухари, Зекят, 74). В других хадисах упоминается ещё и пшеница. Выплачивается она в количестве ½ са′. По ханефитскому мезхебу можно выплачивать деньгами, а во времена вольготной жизни даже желательно. Потому что сказано Пророком: «Избавьте их от необходимости обходить (людей со своими просьбами) в этот день» (Даракутни, II, 153). Са′ ‒ это мера объёма, в пересчёте на вес равная примерно 3 кг. Следовательно, ½ са′ ‒  это 1,5 кг. для пшеницы. По мнению ханефитов и превалирующему мнению ханбалитов, фитир можно выплатить, взяв за основу один из четырёх продуктов, упомянутых в хадисе. А по мнению шафиитов, маликитов и части ханбалитов, его можно выплатить также из продуктов, распространённых в той местности, где проживает человек, из того, чем он питается, ведь пшеница, ячмень, изюм и финики – это продукты питания, распространённые во время жизни Посланника Аллаха. Исходя из всего вышесказанного, в наше время мусульманские учёные предлагают два способа расчёта милостыни фитр. Взять общее кратное стоимости упомянутых в хадисе продуктов питания (ячмень, пшеница, изюм и финики) в количестве 3 кг. Тем самым мы избежим возникновения множества различных цифр, которые появляются в преддверии Рамазана с учётом разнообразия цен в зависимости от качества этих продуктов и создают неразбериху, порождая у мусульман сомнения. Определить среднесуточный прожиточный минимум. Однако при подсчёте, сумма денег не должна быть ниже самого дешёвого продукта, упомянутого в хадисе (например, не ниже стоимости 3 кг. ячменя). Данный вариант также соответствует иджтихаду Имама Шафии, который говорит, что каждый должен выплачивать милостыню фитр из продуктов питания, которые он обычно сам употребляет (эль-Ум, II, 59). Согласно этому методу в нашей местности допустимо выплачивать из риса, фасоли, гороха, картошки, макарон, чечевицы, сыра и т.д. При расчёте как по первому способу, так и по второму, если брать цены на продукты ниже среднего качества, т.е. почти самые дешёвые (особенно изюма и фиников, не говоря уже о сыре), то, в принципе, сумма выходит одинаковая. Согласно подсчётам Совета по Фетвам ДУМК получается 230 рублей, что и утверждено в качестве минимальной суммы фитр-садака на 2019 г. для мусульман Крыма. Также данная сумма определяет количество фидьи, которую нужно выплатить за каждый день уразы, пропущенный в Рамазан тому, кто по состоянию здоровья не может его возместить. В исламском мире также имеет место мнение, что в качестве фидьи, ну и, естественно, фитр-садака, можно взять за основу сумму денег, потраченную в среднем за сутки на еду одним человеком. Для этого мы подсчитываем расход на продукты питания за месяц, делим эту сумму на 30 дней и на количество членов семьи. Если взять установленную уже сумму 230 рублей, то для семьи из пяти человек (муж, жена и трое детей) суммой, потраченной на еду, станет 34500 рублей в месяц. Для людей со средним достатком ‒ это нормальная сумма. Однако предполагаю, что далеко не каждая семья столько расходует на питание. Но учитывая, что фитр-садака предписан людям, имеющим материальный достаток, то установленный ценз в размере 230 рублей соответствует целям и требованиям нашей религии. Не следует забывать, что это минимальная сумма для фитра и человек в зависимости от уровня достатка может, а порой и должен, скорректировать данную сумму в пользу бедных. Например, 1 кг. изюма хорошего качества будет стоить порядка 450 руб., сыра ‒ 500 руб, а фиников ‒ 750 руб. Беря в расчёт три килограмма, мы получаем сумму, которая способна действительно обрадовать малоимущую семью, и даёт почувствовать заботу со стороны единоверцев!   Айдер ИСМАИЛОВ  

Бинъ айдан даа хайырлы гедже — Къадир геджеси

Опубликовано:

Рамазан айынынъ 27-джи геджеси (июльнинъ 1-ден 2-джыге кечер геджеси) Ислямда энъ мукъаддес сайылгъан геджедир. Бу гедже инсанларгъа дюнья ве ахиретте бахтлы олмакънынъ ёлларыны косьтерген, къаранлыкълардан чыкъарып, айдынлыкъкъа къавуштыргъан мукъаддес китабымыз Къуран энмеге башлады. Бу гедженинъ фазилетини анълаткъан «Къадир» суресинде Юдже Раббимиз бойле буюра: «Биз оны (Къуранны) Къадир геджесинде эндирдик. Къадир геджеси не олгъаныны сен билесинъми? Къадир геджеси бинъ айдан хайырлыдыр. О гедже Рабблерининъ изининен мелеклер ве Рух (Джебраил) эр иш ичюн энер турарлар. О гедже селяметлик толудыр. Та танъ догъувына къадар». Риваетке коре, Пейгъамберимизге (с.а.в.) умметининъ омюри косьтерильди. Пейгъамберимиз уммети къыскъа омюринде япкъан ибадетлеринен башкъа умметлернинъ узун омюрлеринде япкъан ибадетлерине етишип оламазлар, деп, тюшюнип кедерленген эди. Аллаху Тааля да Пейгъамберимизге (с.а.в.) «Къадир» суресини эндирип, кедерини севинчке чевирди. Келинъиз, шимди «Къадир» суресининъ маналарына бакъайыкъ: Биз оны (Къуранны) Къадир геджесинде эндирдик. Къуран окъулгъан, окъумакъ иле ибадет этильген китаптыр. Къуран вахий ёлунен кельген Аллахнынъ сёзюдир. Иште, бу аетте Аллах шуны бильдире: «Биз бу мубарек китапны топтан Къадир геджесинде дюнья семасына Бейтуль-Иззеге эндирдик». Бундан сонъ Къуран 23 сенеде ает-ает, суре-суре энди. Къадир геджеси не олгъаныны сен билесинъми? Къуран, Къадир геджеси энгени ичюн, о, Аллах къатында мубарек бир гедже сайыла. Бу себептен «Духан» суресининъ 3-нджи аетинде Аллах бойле буюра: «Биз о Къуранны мубарек бир геджеде эндирдик». Къадир келимесининъ манасы – «къадри, къыймети ве шерефи юдже», демектир. Бир башкъа манасы да – такъдир геджесидир. Къадир геджеси бинъ айдан хайырлыдыр. Бинъ ай – 83 йылдан даа чокъ заман, демектир. Демек ки, бир кимсе бир Къадир геджесини ибадетнен кечирсе, 83 йылдан даа чокъ ибадет эткен киби ола. Къадир геджесининъ къайсы геджеде олгъаны акъкъында Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Сиз Къадир геджесини Рамазаннынъ сонъки он куню ичинде тек ракъамлы геджелерде аранъыз». Бир башкъа хадисте де Пейгъамберимиз: «Ким Къадир геджесини арамагъа истесе, оны Рамазаннынъ сонъки еди кунюнде арасын», – деп, буюргъан (Бухарий; Муслим). Пейгъамберимиз Рамазаннынъ сонъки он кунюнде эр вакъыттакинден даа чокъ ибадет этип, аиле азаларыны да ибадет ичюн уяндыра эди (Бухарий). Ислям менбалары бильдиргенине коре, Аллаху Тааля Къадир геджесини ве ондан да башкъа базы шейлерни гизли тутты. Меселя, Джума куню дуа къабул этильген саат; беш вакъыт намаз ичинде салят-ы вуста (орта намаз); Аллахнынъ исимлери ичинде Исм-и Азам; бутюн ибадетлерде Аллахнынъ ризасы; заман ичинде къыямет, аят ичинде олюм вес аире. Буларнынъ гизли тутылмасындан макъсат – муминлернинъ уяныкъ, дикъкъатлы ве даима Аллахкъа ибадет ве итаат ичинде олмаларыны темин этмектир. Муминлер бойле буюк ве мубарек геджени гъафлет ичинде кечирмемели, ибадет ве къуллукънен дегерлендирмели. Бир хадис-и шерифте Пейгъамберимиз (с.а.в.) бойле буюра: «Ким Къадир геджесини, фазилетине инанып ве севабыны тек Аллахтан умют этип, ибадет ве итаатнен кечирсе, онынъ кечкен гунахлары багъышланыр» (Бухарий). О гедже, Рабблерининъ изининен, мелеклер ве Рух (Джебраиль), эр иш ичюн энер турарлар. Джебраиль (а.с.): «Биз анджакъ Раббнинъ эмринен энемиз. Кечмишни ве келеджекни ве экиси арасындакилернинъ эписини бильмек анджакъ Аллахкъа махсус ве Раббинъ аслы да унуткъан дегиль», – деп, буюргъан («Мерьем» суреси, 19/64 ает). Иште, мелеклер бу шекильде энелер. Олар, Аллахнынъ эмрини ерине кетирмек ичюн энелер. Мелеклер ерге энгенде, муминлерге: «Къоркъманъыз, кедерленменъиз, сизге ваде этильген дженнетнен севининъ. Биз дюньяда да, ахиретте де сизинъ достларынъыздырмыз. Сизге дженнетни мужделеймиз ве сиз ичюн дженнетте джанынъызнынъ истеген эр тюрлю ниметлер бар», – дерлер («Фуссилет» суреси, 41/30-32 аетлер). Бундан да башкъа, олар, муминлер ичюн бойле дуа этерлер: «Эй, Раббимиз сенинъ рахметинъ эр шейни сарып алды. Тёвбе этип, сенинъ ёлунъа таби олгъанларны багъышла ве оларны джеэннем азабындан къорчала!» («Мумин» суреси, 40/7 ает). О гедже селяметлик толудыр. Та танънынъ догъувына къадар. Яни бу гедже танъ ери агъаргъанына къадар селяметлик, къуртулыштыр. О гедже мелеклер муминлерни селямлар. Юдже Аллах о гедже инсангъа хайыр ве селяметлик берир. Яни, акъшамдан сабагъа къадар бутюн гедже хайырлыдыр ве эр тюрлю яманлыкътан къорчалангъан. Бундан да башкъа, бутюн япылгъан ибадетлернинъ къыймети пек буюк. Бунъа коре, Къадир геджесини намаз къылып, Къуран окъуп, тёвбе, истигъфар ве дуа этип кечирмек керекмиз. Намаз борджу олгъанлар, нафиле намаз къылмадан эвель, ич олмаса, беш вакъыт къаза намазларыны къылмалары даа догъру олур. Къазалары ёкъ олса, нафиле къыларлар. Къуран-ы Керим дюньягъа энмеге башлагъан бу мубарек геджеде Къуран окъумакънынъ айры бир къыймети бар. Табиинлерден Суфьян-ы Севрий бойле деген: «Къадир геджесинде дуа ве истигъфар этмек, намаздан даа да севимлидир. Къуран окъуп, сонъра дуа этмек даа да гузельдир» («Теджрид-и сарих»). Азрет-и Айше (р.а.) Пейгъамберимизден сорагъан эди: «Эй, Аллахнынъ Ресули! Къадир геджесине расткельсем, насыл дуа этейим?». Ресулюллах (с.а.в.): «Аллахумме иннеке афуввун тухиббу'ль-афва фафуанни (Аллахым, сен чокъ афу этиджисинъ, афуны севесинъ, мени афу эт)», деп, дуа эт», – буюргъан» («Теджрид-и сарих»). Бу мубарек геджеде япылгъан дуа ве ибадетлер къабул этиле. Бу себептен бутюн гедже ибадет, зикр ве дуалар этмели. Ким бутюн гедже отурып оламаса, ич олмаса, теравихтен сонъ бир микъдар дуа этмели. Къадир геджеси Рамазаннынъ сонъуна якъынлашкъаныны хатырлата. Бу мунасебетнен, бутюн Къырым ве дюнья мусульманларынынъ Ораза байрамы хайырлы олсун. Рамазан боюнджа къазангъан яхшы ахлякъымызны бутюн йылгъа яяйыкъ. Рамазанда ораза тутып, фукъаре ве мухтаджларнынъ алыны даа да яхшы анъладыкъ, бу себептен, оларгъа нисбетен даа дикъкъатлы олып, ярдымлашайыкъ. Бундан да башкъа, бир ай боюнджа ораза тутып, ниметлернинъ къыйметини анъладыкъ. Бу себептен, бизлер бу ниметлерни бизге бутюн омюримиз боюнджа багъышлаган Аллахны да унутмайып, Онынъ оразадан башкъа эмирлерини де ерине кетирейик. Къадир геджеси япыладжакъ ибадетлеримизни Раббим къабул этсин!   Иса ВЕЛИЕВ  

Аллахнынъ барлыгъынынъ делиллери

Опубликовано:

Аллахнынъ барлыгъыны[1] бильдирген делиллер[2] ве аляметлер пек чокътыр. Оларнынъ эписини мында язмакъ имкянсыздыр, чюнки барлыкъларнынъ сайысы къадар делиль бардыр. Биз мында садедже бир къачыны мисаль олсун, деп кетиреджекмиз. Раббимиз Аллаху Теаля акъкъында, бир къач усулнен фикир юрютмек мумкюндир. Биринджи усул: «Барлыкъларда корюнген Раббимизнинъ аляметлери» Ер, кок, айванлар ве осюмликлер, дагълар ве денъизлер, ель ве ягъмур, кунеш ве ай, кундюз ве гедженинъ денъишмеси, ве башкъа бутюн варлыкълар, Аллахнынъ барлыгъына ве бирлигине делильдир. Аллаху Теаля, Къуран-ы Керимде шойле буюра: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «Эй, инсанлар! Сизни ве сизден эвель яшагъан инсанларны яраткъан Раббинъизге къуллыкъ этинъиз. Умют этилир ки, Онъа къаршы кельмектен сакъынырсынъыз»[3]. Башкъа бир аетте Аллаху Теаля: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ «Коклернинъ ве ернинъ яратылмасында, гедженен кундюзнинъ бири-бирининъ аркъасындан кельмесинде, денъизде ялдагъан ве инсанларгъа файда кетирген гемилерде, Аллахнынъ коклерден эндиргени ве олю ерни тирильткени сувда, эр тюрлю джанлы варлыкъны ер устюнде яймасында, ельни сурьмесинде ве булутларны кокнен ер арасында эмиринен юрсетмесинде, тюшюнген инсанлар ичюн делиллер бардыр»[4]. Даа башкъа бир аетте: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً (6)وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً (15)  وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً (16) «Биз ер устюни бешик япмадыкъмы?»[5] ве «Биз, булутлардан бол ягъмур ягъдырдыкъ. Ондан богъдай данелерини, осюмликлерни ве бири-бирине сыкъ сачылгъан багъчаларны чыкъардыкъ»[6], деп буюра. Къуран-ы Керимде орьнек олып кетирильген бу мисаллер пек чокътыр ве эписи, Аллахнынъ барлыгъына ве бирлигине делильдир. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «Аллахнынъ керчектен бар олгъаны белли олгъандже, оларгъа тышта ве озьлеринде, бар олгъанымызнынъ делиллерини косьтереджекмиз. Раббининъ эр шейге шаат олмасы етмезми?»[7]. Бу аетте, Аллаху Теаля, эр бир шейде делиль бар олгъаныны бильдире. Дюньяда, инсанда, хаятнынъ эр бир къысмында, эр алда, Аллах, барлыгъыны бильдире. Инсан аджайип бир шекильде яратылды. Ильк инсан топракътан, онынъ несли исе бир атылгъан тамчыдан яратылды! Аллаху Теаля шойле буюра: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ {14} «Керчектен Биз, инсанны сюзюльген чамурдан яраттыкъ. Сонъ оны сагълам бир ерде нутфе алына кетирдик. Сонъ нутфени алякъа (ашлангъан йымырта) яптыкъ. Артындан алякъаны бир парчачыкъ эт алына кетирдик. Бу бир парчачыкъ этни кемиклерге (скелетке) чевирдик. Бу кемиклерни этнен къапладыкъ. Сонъ оны, башкъа бир яратышнен, инсан алына кетирдик. Япып-яраткъанларнынъ энъ гузели Аллах пек юджедир»[8]. Къуранда инсан яратылышынен багълы пек чокъ бильги ер ала. Къан дамарларынынъ тюрлю-тюрлю олмасы, пармакъ излерининъ фаркълы олмасы, ашагъанымыз шейлернинъ бутюн беденимизге яйылмасы киби пек чокъ бильгиге растламакъ мумкюндир. Инсан башкъа джанлы варлыкълар киби ашай, иче, юре, чапа, ялдай, ала, берер, коре, эшите ве даа нелер-нелер япа. Сайып битирмек ичюн йыллар керек олабилир. Амма инсанны айванлардан айыргъан, оны фаркълы япкъан шей – акъылдыр. Иште, бутюн бу азаларны ери - ерине ерлештирген бири бар, о да – Аллаху Теалядыр. Инсангъа бакъкъан сонъ, даа буюк барлыкъларгъа бакъмакъ керектир. Буюктен де буюк йылдызлар, эписи Аллахнынъ истегени ерде, истегени шекильде вазифелерини япалар. Инсаннынъ, оларны эписини козьнен корьмеси биле мумкюн дегильдир. Аллах оларны яратты, Аллахтан башкъасы да яратып олмаз. Бу къадар сонъсыз кучьке дюньяда ич бир барлыкъ саип оламаз. Аллаху Теаля шойле буюрды: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا {27} رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا {28} وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا {29} وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا {30} أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا {31} وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا «Сизни яратмакъ даа кучьми, ёкъса кок юзюни яратмакъмы ки, оны Аллах бина этти, оны юксельтип низамгъа къойды. Геджени къарартты. Куньдюзни агъартты. Ондан сонъ да ер устюни тёшеди. Озюнъиз ве айванларынъыз ичюн бир файдаланув олмакъ узьре ерден сувны ве осюмликлерни чыкъарды ве дагъларны къавий бир шекильде ерлештирди»[9] لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «Эльбетте, коклернинъ ве ернинъ яратылувы, инсанларнынъ яратылувындан даа буюк бир шейдир, факъат инсанларнынъ чокъусы бильмез»[10]. Аллаху Теаля бутюн варлыкъларны ёкътан бар этти. Бутюн эр шей я арекет алында я да сукюнет алындадыр. Бу васыфлар тек яратылгъан варлыкъларда олыр. Яратыджы бойле оламаз. Чюнки ёкълукътан бир шейни бар этеджек, барлыкътан да бир шейни ёкъ этеджек бири – Эбедий олмасы борджлудыр. Денъишкен бири – яратыджы оламаз. Ибрахим (алейхисселям) айткъаны киби: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ {76} فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ {77} فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ {78} إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {79} «Гедженинъ къаранлыгъы оны къаплагъанынен, бир йылдыз корьди, Раббим будыр, деди. Йылдыз баткъанынен, баткъанларны севмем, деди. 77. Айны догъгъанда корьгенинен, Раббим будыр, деди. О да баткъанынен, Раббим манъа догъру ёлны косьтермесе, эльбетте, ёлдан сапкъан топлулыкълардан олурым, деди. 78. Кунешни догъаяткъанында корьгенинен де, Раббим будыр, зира бу даа буюк, деди. О да, баткъанынен, деди ки: «Эй, къавмым! Мен сизинъ (Аллахкъа) ортакъ къошкъан шейлеринъизден узакъым. 79. Мен ханиф оларакъ, юзюмни коклерни ве ерни ёкътан яраткъан Аллахкъа чевирдим ве мен мушриклерден дегилим». (Хазрети Ибрахимнинъ бу давранышындан макъсат, кок джысымларына табынгъанларны тенкъит этмектир, чюнки, 74-нджи аетте путларгъа табынгъанлары ичюн бабасыны ве къавмыны аджджы тильнен тенкъит эте)»[11]. Биз, инсанлар, озюмизнинъ ве бутюн инсанларнынъ ёкълукътан бар олгъанымызны билемиз. Аллаху Теаля бу керчекни шойле ачыкълай: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً {1} «Инсаннынъ узеринден, онынъ анъылмагъа ляйыкъ олмагъаны (ёкълукъ деври киби), бир девир кечмедими?»[12] Йылдыз ёкъ эди, Аллах бар этти. Кунеш ёкъ эди, Аллах бар этти. Ай ёкъ эди, Аллах бар этти. Инсан да, кяинат та, терек, айван, дагълар ве денъизлер де ёкъ эди, эписини Аллах бар этти. Чюнки О, эр вакъыт бар эди, ве эбедий оларакъ бар къаладжакъ. Мезарларнынъ устюне язарлар «Эль Бакъы хувель Бакъы» деп, керчектен де ойледир. Тек бир Бакъы, ич де ёкъ олмагъан ве олмайджакъ бири бар, О да – Аллахтыр. Аллаху Теаля айта: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً {9} «Раббинъ деди: «Ойледир, о Манъа къолайдыр. Даа эвель сен ич бир шей олмагъанынъда, Мен сени яраттым»[13]. Чечеклер ве осюмликлер де, ёкълукътан чыкъып бар олдылар: …. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {5} «Сен ер юзюни де къуп-къуру ве олю бир алда корерсинъ; факъат биз, узерине ягъмур ягъдыргъанымызда, о, къыбырданыр, къабарыр ве эр чешиттен (я да чифттен) гонъюль хошлайыджы экинлер берир»[14]. Дюньяда бар олгъан бутюн эр шей тек Бир ве Екяне олгъан, Аллахнынъ мулькюдир! Озю-озюне бир шейнинъ яратылмасы тюшюнилемез. Чюнки озю пейда олгъан бир барлыкъ, башкъа бир шейге хаят берип олмаз. Аллаху Теаля шойле буюрды: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ {35} «Аджеба, олар ич бир яратыджы олмадан яратылдылармы? Ёкъса, озьлери яратыджымы?»[15]. Эр кес озюне бакъса, буны анълар. Биз ёкъ олгъанымызда, озюмизни яратмамыз насыл мумкюн олур эди? مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً {51} «Мен оларнынъ не коклернинъ ве ернинъ яратылувына, не де шахсен озьлерининъ яратылувына шаат эттим. Мен ёлдан чыкъарыджыларны ярдымджы тутаджакъ дегилим»[16]. Инсангъа нисбетен эки тюрлю яратылыш бардыр: инсаннынъ табиий оларакъ япкъаны ишлер, китап язмакъ, маса япмакъ киби. б) инсангъа таби олмагъан ишлер, башкъа бирисининъ яратылувы, мевсимлернинъ денъишюви, кунешнинъ догъувы киби. Шубе ёкъ ки, биринджи шекиль ишлер, яратыджыгъа мухтадждыр. Меселя, Китап бар исе, мытлакъ онынъ муэллифи бардыр. Кольмек бар исе, оны тиккен тикиджиси бардыр. Инсангъа таби олмагъан ишлерде де ал бойледир, чюнки бу барлыкълар даа буюк ве даа да низамнен яратылгъандыр. Аллаху Теаля Къуран-ы Керимде шойле буюрды: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ {3} ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ {4} «О ки, бири-биринен тенъ, еди кокни яраткъан. Рахман олгъан Аллахнынъ яратмасында ич бир уйгъунсызлыкъ коралмазсынъ. Козюнъни чевир де, бир бакъ, бир бозукълыкъ коре билесинъми? 4. Cонъра козюнъни текрар-текрар чевирип бакъ, козь (къыдыргъан бозукълыкъны тапмакътан) аджиз ве перишан алда санъа къайтаджакъ»[17]. Корьгенимиз ве корьмегенимиз бутюн барлыкълар – мумкинуль вуджуттыр (бар олмасынен олмамасы тенъдир, эм олабилир эди, эм де олмаябилир эди). Биз бар олгъанымызгъа коре, бири бизнинъ бар олмамызны истеген ве бизни яраткъандыр. Аллаху Теаля шойле буюрды: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ {68} «Раббинъ истегенини яратыр ве сечер. Оларнынъ сечюв акъкъы ёкътыр. Аллах, оларнынъ ортакъ къошкъанларындан узакътыр ве шаны юджедир»[18]. Шуны къабул этмек керек ки, инсан киби бир барлыкъны, ялынъыз ондан даа кучьлю, даа акъыллы, даа бильгили бири яратабилир. Бу дюньяда махлюкъат учь тюрлюдир: джанлы ве акъыллы – инсан б) джанлы акъылы олмагъан – айванлар с) джанлы олмагъан шейлер – дерек, дагъ, денъиз, кунеш ве ай, табиат Джанлы ве акъыллы инсанны, инсан яратып олмагъанына коре, ондан даа ашагъы дереджеде олгъан айванлар ве джансыз шейлер ич де яратып олмазлар. Бизлерни яраткъан – бизни бизден даа яхшы бильген, эр шейге кучю еткен Аллаху Теалядыр. Эгер бутюн эр кес ве эр шей бир ерге кельсе ве берабер тек бир чибинни яратмагъа истеселер – яратып олмазлар. Аллаху Теаля шойле буюрды: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ {73} مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {74} «Эй, инсанлар! (Сизге) бир мисаль берильди; шимди оны динъленъиз: Аллахны быракъып да, ялваргъанларынъыз (табынгъанларынъыз) путлар, бунынъ ичюн бир ерге топлансалар биле, бир синекни биле яраталмазлар. Синек олардан бир шей къапса, буны ондан къайтарып да алалмазлар. Истеген де аджиз, озюнден истенильген де! Олар, (бу аджиз путларны Аллахкъа ортакъ къошмакънен) Аллахнынъ къадрини хакъкъы иле билалмадылар. Ич шубесиз, Аллах чокъ къуветлидир, чокъ устюндир»[19]. Аллаху Теаля шойле буюрды: أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ {58} أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ {59} نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ {60} عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ {61} وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ {62} أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ {63} أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ {64} لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ {65} إِنَّا لَمُغْرَمُونَ {66} بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ {67} أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ {68} أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ {69} لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ {70} أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ {71} أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ {72} نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ {73} فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ {74} «Сёйленъиз ойле исе, (рахимлерге) тёккен нутфелеринъиз недир? 59. Оны сиз яратмакъатсынъызмы? Ёкъса, яраткъан бизми? 60. Аранъызда олюмни такъдир эткен бизмиз. Ве биз огюне кечиле биледжеклерден дегильмиз. 61. Бойледже, сизинъ еринъизге, сизге бенъзегенлерни, кетирейик ве сизни бильмеген бир алеминъизде текрар бар этейик, дие (олюмни такъдир эттик). 62. Ант олсун, ильк яратылышны бильдинъиз. Тюшюнип, ибрет алувынъыз керекмезми? 63. Шимди манъа сачкъанынъызны хабер беринъиз. 64. Оны сиз чыкъармакътасынъызмы, ёкъса, чыкъаргъан бизми? 65. Истесе эдик, оны къуру бир чёп япар эдик де, шашар къалыр эдинъиз. 66. «Догърусы, бордж астына кирьдик. 67. Даа догърусы, биз ёкъсул къалдыкъ» (дер эдинъиз). 68. Я ичкен сувунъызгъа не дерсинъиз? 69. Булуттан оны сиз эндирдинъизми, ёкъса, эндирген бизми? 70. Истесе эдик, оны тузлы япар эдик. Шукюр этювинъиз керекмезми? 71. Сёйленъиз шимди манъа, туташтырмакъта олгъан атешинъизни, 72. Онынъ агъачыны сиз яраттынъызмы, ёкъса, яраткъан бизми? 73. Биз оны бир ибрет ве чёльден келип-кечкенлернинъ файдаланувы ичюн яраттыкъ. 74. Ойле исе, улу Раббинънинъ адыны тесбих эт. (Юкъарыдаки аетлерде солдакилернинъ джеэннемдеки аяты анълатылыр экен, инкярджылыкътаки сачмалыкъ, делиллернен чюрютильгендир. Меселя, яраткъаннынъ тирильтмеге де кучю етеджеги, мытлакъа къабул этилюви керек олгъан энъ табиий алдыр. Нутфеден яратылув, олюмнинъ такъдири, сачылгъанларнынъ чыкъарылувы, ягъмурнынъ ягъдырылувы иляхий къудретнинъ белли делиллеридир. Айрыджа, эки ешиль терекнинъ бири-бирине ышкъаланувынен асыл олгъан атеш де, ибрет мисаллеринден бири сайылгъан)»[20]. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ {59} أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ {60} أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ {61} أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {62} أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ {63} أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {64} «(Ресулим!) Де ки: Хамд олсун Аллахкъа, селям олсун устюн къылгъан къулларына. Аллах даа хайырлымы, ёкъса, Онъа къошкъан ортакъларымы? 60. (Олар хайырлымы) ёкъса, коклерни ве ерни яраткъан, коктен сизге сув эндиргенми? О сувнен, бир терегини биле осьтюрмеге кучинъиз етмеген гузель багъчалар осьтюрдик. Аллахтан башкъа бир танъры бар мы! Догърусы, олар сапыкълыкъта девам эткен бир топлулыкътыр. 61. (Олар хайырлымы) ёкъса, ер юзюни отурмагъа эльверишли япкъан, араларындан (ер алтындан ве усьтюнден) озенлер акъызгъан, эки денъиз арасына маниа къойгъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Догърусы, оларнынъ чокъусы (акъикъатларны) бильмейлер. 62. (Олар хайырлымы) ёкъса, тарлыкъкъа къалгъангъа, Онъа ялваргъан вакътынъда, къаршылыкъ берген ве (башынъдаки) сыкъынтыны кеткизген, сизни ер юзюнинъ акимлери къылгъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Не къадар да ярамай тюшюнмектесинъиз! 63. (Олар хайырлымы) ёкъса, къаранынъ ве денъизнинъ къаранлыкълары ичинде сизге ёл таптыргъан, рахметининъ (ягъмурынынъ) огюнде рузгярларны муждеджи оларакъ ёллагъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Аллах, оларнынъ къошкъан ортакъларындан чокъ юджедир, узакътыр. 64. (Олар хайырлымы) ёкъса, ильк баштан яраткъан, сонъра яратувны текрар эткен ве сизни эм коктен, эм ерден рызыкъландаргъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Де ки: Эгер догъру сёйлей исенъиз, сиз кесен-кес делилинъизни кетиринъиз!»[21]. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ «Ант олсун ки, олардан: «Коклерни ве ерни яраткъан, кунешни ве айны эмири алтында туткъан кимдир?», дие сорасанъ, мытлакъа «Аллах», дерлер. О алда, насыл (хакътан) чевирилип дёндюрильмектелер?»[22]. Бу аетлерде Аллахнынъ керчек илях ве яратыджы олгъаны бильдириле! Къуран-ы Керим баштан сонунъа къадар Тевхид китабыдыр. Окъумагъа бильген киши ичюн чокъ дерслер [1] Барлыкъ, мевджудат – творение, существо [2] Делиль – доказательство; Алямет – знамение [3] Бакъара суреси 21 аети [4] Бакъара суреси 164 аети [5] Небе суреси 6 аети [6] Небе суреси 14, 15, 16 аетлери [7] Фуссылят суреси 53 аети [8] Муминун суреси 12-14 аетлери [9] Назиат суреси 27-32 аетлери [10] Гъафир суреси 57 аети [11] Энам суреси 76-79 аетлери [12] Инсан суреси 1 ает [13] Мерьем суреси 9 ает [14] Хадж суреси 5 ает [15] Тур суреси 35 ает [16] Кехф суреси 51 ает [17] Мульк суреси 3, 4 аетлер [18] Къасас суреси 68 ает [19] Хадж суреси 73,74 аетлер [20] Вакъыа суреси 58-74 аетлер [21] Немль суреси 59-64 аетлер [22] Анкебут суреси 61 ает Рамазан АСАНОВ

Когда в двери стучит… Рамазан

Опубликовано:

Психологи утверждают, что 2/3 характера человека формируется в дошкольном возрасте. Именно поэтому, разработаны разнообразные методики для всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. Конечно, духовно - нравственное воспитание также играет важную роль в этом процессе. Одним из важных принципов воспитания является принцип «от простого к сложному». В вопросах ознакомления детей с религиозными обязанностями также нужно следовать ему. Так как аеты и хадисы рассматривают обязанности взрослых, мы осветим вопрос с педагогической точки зрения, несколькими практическими советами. Подростки, достигшие возраста мукеллефа[1] уже должны держать ораза, как положено. Они четко должны знать, что портит ораза, а что делать разрешается. В качестве мотивации можно использовать различные адвент-календари, трекеры, планнеры. Заучивание сур, дуа, разные задания на каждый день разнообразят будни и привнесут много пользы. Что же касается детей дошкольного и младшего среднего возраста, тут все по-другому. Обычно, дети наблюдая за нами, тоже хотят попробовать поститься, совершать намаз. Они могут держать ораза, и остановить его, когда проголодаются. Нужно позволять, побуждать и поощрять за это. Это хороший метод для приобщения ребенка и приучения к выполнению поклонений в будущем. Приведем слова Абдуллах бин Аббаса (р.а.): «Приучайте своих детей к намазу, даже если они будут делать только седжде». То есть, ребенок мало-помалу должен выполнять религиозные ритуалы, тем самым закладывая фундамент своего счастливого будущего. Наблюдая за родителями: в намазе, читая Коран, помогая бедным – у детей подсознательно формируется образ мусульманина. Но только этого недостаточно, немаловажна и практическая сторона вопроса. Увы, мы об этом часто забываем. Следовательно, родителям нужно беседовать с детьми о Рамазане, до его прихода, готовить к нему. Что такое Рамазан? Это тридцать дней радости. Что такое ораза? Ораза – это вид поклонения, которого придерживались мусульмане, это один из важнейших ритуалов ислама, вознаграждение за которое неописуемо. Соблюдая ораза, мы становимся сильнее, дисциплинированнее, добрее к нуждающимся и голодным. А также, такой огромный завод – как наш организм, имеет возможность очиститься и передохнуть в течении месяца. Далее знакомим детей с новыми терминами: «Темчит, сахур» – прием пищи перед рассветом, «ифтар» – разговение после захода солнца, теравих намаз – намаз, совершаемый исключительно во время Рамазана, фитр садака – милостыня за каждого члена семьи, отдаваемая нуждающимся. Детям легче воспринимать понятия не образно, а наглядно. Так, объясняя понятие «ифтар» можно связать с эзаном и накрытым столом. Тот же садака можно дать ребенку, и он сам бросит его в коробочку или отдаст нуждающемуся. Месяц Рамазан – необычный месяц. С его приходом все вокруг меняется – образ жизни, режим, питание. Дети же очень восприимчивы к любым изменениям. Поэтому, следим за режимом, чтобы ребенок ложился спать вовремя, тогда ему будет легче вставать на сахур. Готовим то, что нравится ребенку и достаточно насытит его. Днем, когда ребенок проголодался, организовываем ему «Детский ифтар», он подкрепляется и может продолжать дальше или пробует завтра выдержать еще дольше. Разговляясь, можно включить звук эзана, угостить ребенка хурмой, вместе прочесть дуа. У нашего народа есть прекрасная традиция, вечером в преддверии праздника «Къокъу чыкъармакъ» – угощать соседей разными вкусностями. Не лучше ли отнести угощение вместе с ребенком, по дороге объясняя ему ценность соседских взаимоотношений? За целый месяц можно посетить хотя бы один раз теравих намаз с ребенком. Но предварительно позаботившись о бутылочке с водой, яблоках, парочке игрушек. Если же ребенок устанет, лучше продолжить теравих дома. Важно, чтобы ребенок почувствовал дух единства, братства. Ему точно понравится, и теплые воспоминания возвращения домой ночью с любимым отцом будут греть душу. Все помнят праздники детства, точнее не столько праздники, сколько подготовку к ним: ажиотаж, подарки. Так что нам мешает украсить комнату ребенка или весь дом в атмосферу праздника: разные флажки, шары, ленточки и т.д. Изготовление праздничных открыток на Байрам совместно с ребенком – тоже отличная идея для приятных воспоминаний. Но и в этих вопросах, нужно избегать некоторых ошибок. Каких? Привязывать соблюдение поста к материальному вознаграждению. Поощрять нужно, но это можно сделать иначе: семьей сходить куда-то, приготовить вместе торт и т.п. Ребенок усвоит, что поклонения мы делаем только ради довольства Аллаха. Если же ребенок привыкнет, что ему за все платят, мы воспитаем не те качества, к которым стремились. Пусть Аллах поможет нам привить подрастающему поколению лучшие качества и одарит их прекрасным нравом! [1] Мукеллеф – человек, достигший полового созревания, считается взрослым, несет ответственность за свои действия        Эмине АСАНОВА

Образование

Опубликовано:

Всевышний Аллах поставил небеса и землю на службу человеку. И не оставил человека безответственным за это творение и за самого себя. То есть, Аллах установил Свои божественные законы для Вселенной и человека. Таким образом, человеку была предоставлена возможность жизни-экзамена в сладостном равновесии свободы и ответственности. В священном аяте эта истина отражена так: «Он водрузил высокий свод небес и (Волею Своей) Весы установил (для замерения добра и зла), чтоб вы не преступали должного баланса» (Сура «Рахман», 55/7-8 аяты). Это означает, что человек должен быть в гармонии с законом равновесия во Вселенной. Также как в этой необъятной Вселенной нет ни малейшего нарушения баланса, так и в покорности человека Аллаху и приверженности Его пути не должно быть ни малейшего заблуждения. Арифы – это те люди, которые смогли достичь в своей жизни такого равновесия. Они – счастливые рабы в обоих мирах. Но тот, кто живет, нарушая это равновесие, предается мимолетным наслаждениям и преходящей любви, не познал тайны сути прихода и ухода из этого мира. Они не смогли достичь гармонии с божественным порядком и замыслом творения Всевышнего Аллаха во Вселенной, не смогли осознать эту великую соразмерность. Увы, их земная жизнь проходит в пучине глубокого незнания и заблуждения, а их вечная жизнь будет для них великой потерей. Ответ на этот вопрос сокрыт в самой сущности человека. Так как человек предстает для экзамена, он создан таким образом, что способен на добро и на зло. Ведь экзамен предполагает истину и заблуждение. Поэтому жизнь человека проходит в борьбе между добром и злом, внешним и внутренним. Ведь добро и зло в равной мере хотят властвовать над человеком. То есть, насколько в нас есть влияние добра, настолько же сильно влияние и зла (нефса, не прошедшего воспитание). Для того чтобы в этой борьбе победило добро, одних наших способностей, таких как ум, познание, понимание и воля, недостаточно. Ведь если бы этого было достаточно, то Аллах на первого человека – досточтимого Адама - алейхисселям - не возложил бы пророческой миссии. Не стал бы открывать перед ним божественные истины, ведущие к счастью в обоих мирах. Но Всевышний Аллах во все времена направлял сынов человеческих через божественное откровение и своих пророков к Истине. Ниспослал священные книги, очищающие разум и душу, провел своих рабов через божественное духовное воспитание. Потому что разум, подобно остро заточенному ножу, может быть использован человеком как для террора, так и для добрых дел. Человек достигает степени «эхсени тэквим» (наилучшего творения), то есть высочайшей степени, на которую способен раб Аллаха, посредством разума. Но и в состояние ниже животного, с точки зрения мышления, в большинстве случаев человек попадает опять-таки из-за своего разума. В таком случае, разум необходимо подчинять дисциплине. И эта дисциплинированность достигается воспитанием божественным откровением, наставничеством пророков. Если разум находится под контролем божественного откровения, он ведет человека к миру и благу. А в противном случае может привести к горькому исходу. Истории известно множество тиранов, которые были очень умны. Но совершив множество злодеяний и убийств, не почувствовали и укола совести. Потому что, по их пониманию, несправедливость, которую они вершили, представлялась им весьма разумной. Например, Хулагу, захвативший Багдад, утопил в реке Тигр четыреста тысяч человек и не испытал по этому поводу никакого раскаяния. Или в Мекке в доисламские времена отцы живьем хоронили своих новорожденных дочерей под беззвучные рыдания матерей, исходящих из их разрывающихся от горя сердец. Эти люди, также как и мы, были наделены разумом и чувствами. Но были сходны с циркулярной пилой пилорамы, пущенной в обратном направлении. Давали результат, противоположный ожидаемому. Все это показывает, что сын человеческий со всеми своими положительными и отрицательными качествами и желаниями, заложенными в его творении, является существом, нуждающимся в наставлении, образовании и цели. И эта цель должна соответствовать природе его творения. Это, в свою очередь, достигается воспитанием божественным откровением, то есть наставничеством пророков. В противном случае, мы устремимся к цели, не соответствующей природе нашего творения, что явится причиной зла. Если какое-либо качество доминирует в человеке, оно будет подавлять и уничтожать качество себе противоположное. Если в человеке преобладает добро, оно лишает зло силы влияния. Если преобладает зло, оно старается задушить доброе начало в человеке. Таким образом, внутренняя борьба в человеке продолжается на протяжении всей его жизни. Вот поэтому Всевышний Господь проявил особую милость, послав пророков и эвлия75 как наставников для воспитания людей и направления их на истинный путь. И только люди, прошедшие через их искусные, благословенные и добрые руки, смогли развить прекрасные качества, заложенные в их творении. Как замерзший от зимней стужи сад отогревается дыханием весны и расцветает. Ведь полудикие люди, которые были способны хоронить заживо своих дочерей, благодаря наставничеству Господина Пророка стали самыми выдающимися личностями человечества. Это означает, что люди получают одобрение Аллаха и заслуживают похвалы, если только они избирают себе наставниками пророков. Иначе, не выдержавшие божественного испытания противостоянием нефса и духа, опускаются на уровень низших из низших. Собственно, и жизнь в этом мире дается для того, чтобы определить, какую из двух возможностей осуществит сын человеческий. Человек, используя свою волю, направляет свои положительные и отрицательные стремления к одному из двух полюсов. И это направление определяется исходом борьбы между нефсом и духом. Но при этом человек испытывает множество различных воздействий извне. Если человек находится в цветнике, его окутывает цветочный аромат. Если же его окружает смрадный воздух, он пропитывается дурными запахами. Окружающая среда, без сомнения, отражается на человеке. Поэтому творениями, наиболее нуждающимися в наставлении, воспитании и очищении, являются люди. Падение человека, использующего не по назначению свою бренную жизнь, обусловлено явными и скрытыми противоречиями в его жизни, вырваться из которых очень трудно. Природа этих противоречий заключается в том, что одновременно в человеке соседствуют и благие качества, приближающие его к Аллаху, и низменные страсти, отдаляющие от цели его творения. Поэтому внутренний мир человека, не прошедшего воспитания, и дух которого не обрел умиротворения, подобен лесу, в котором обитает множество зверей. В зависимости от темперамента, в каждом человеке кроются свойства натуры какого-либо животного. Кто-то хитер, как лиса; кто-то кровожаден, как гиена; кто-то трудолюбивый строитель, как муравей; а кто-то ядовит, как змея. Один норовит укусить во время дружеских объятий; другой сосет кровь, как пиявка; третий улыбается в глаза, а за спиной роет для тебя яму. Все эти характерные качества можно встретить у разных животных. Тот, кто не защитил себя от власти нефса духовным воспитанием, то есть, тот, кто не смог сформировать в себе здоровый характер, приобретает низменное. В ком-то проявляется характер одного животного, а в ком-то – нескольких. А из-за того, что нрав отражается на внешнем облике человека, окружающим нетрудно распознать этот характер. Да и поведение их, являющееся отражением внутреннего мира, сходно с никогда не обманывающим зеркалом. Вот поэтому воспитание божественным откровением является необходимым условием. Поскольку люди, лишенные такого воспитания, может быть, сегодня и не проявляют такой дикости и кровожадности и даже совершают хорошие поступки, но несут в себе скрытую способность на любую низость и зло. Потому что все прекрасные качества, за исключением тех, что сформировались в результате воспитания божественным откровением, имеют нестабильный характер. Особенно в трудные минуты и под давлением желаний нефса в людях, лишенных высокого воспитания, их низменные наклонности и отрицательные качества выходят наружу. Ведь нефс, не прошедший воспитания, подобен коту, которого при виде мыши охватывает охотничий азарт. Когда этот кот в момент, когда вкушает предложенную ему прекрасную пищу, видит мышь, он тут же оставит благородное угощение и погонится за ней. Так и у человека, если он не воспитан по божественным критериям: даже если его душа обладает бесчисленными прекрасными качествами, кот-нефс заставляет его душу гоняться за каждой пробегающей мышкой и таким образом губит человека. Если взглянуть на жизнь Фараона и Намрута, можно увидеть, что они обрекли на смерть стольких людей ради своих ничтожных сиюминутных страстей, канувших в лету, как прошмыгнувшая маленькая мышка. А божественное воспитание запрещает не то, что бесправное убийство, но даже от опасения нарушить права самого маленького создания божьего повелевает трепетать, как пламя свечи. Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ве селлем) остерегался срезать даже зеленую ветку. Направляясь в поход для завоевания Мекки, он заметил собаку, кормящую щенка, и перешел вместе со своим войском на другую сторону дороги, чтобы не напугать ее. А увидев однажды разрушенный муравейник, рассердился: «Кто мог разрушить этот муравейник!». Все это говорит о том, насколько человек воспитан или не воспитан. Пьющий кровь, проливающий кровь и орошающий кровью подобного себе землю – человек; и сдающий кровь для нуждающегося – тоже человек. Удивительно, но в этом мире рядом живут люди, обладающие противоположными – хорошими и дурными, характерами. Если представить это на примере, то это похоже на страдания безобидной газели, закрытой в одном загоне с грубыми и жестокими животными. Иногда скупой живет по соседству с щедрым, невежа – с ученым, милосердный – с жестоким. Скупой немилосерден, труслив и ленив. В противоположность ему, щедрый – сострадателен, скромен, трудолюбив. Невежа не понимает ученого, жестокий считает себя правым и всегда применяет насилие в отношении окружающих. То есть, ангельские души и гиены соседствуют между собой в этом мире. В то время как один находится на пути познания Господа и служения Ему, другой почитает за счастье вести образ жизни, достойный животных, распространяя свои интересы лишь на насыщение желудка, удовлетворение половых желаний, стремление к власти и подобное этому. Поистине, жить в этом мире, давшем приют людям со столь противоположными характерами, – очень трудный экзамен. Но сын человеческий вынужден пройти это испытание. Ведь истинная цель жизни человека – это выдержать экзамен в этой жизни и достичь встречи с Господом. И для этого ему необходимо избавиться от отрицательных качеств и обрести одобряемые черты, соответствующие чести и достоинству человека. Человек, являющийся небесным творением по духу своему, имеет тело, созданное из глины. Поэтому, когда дух возвратится к Аллаху, тело вернется к земле. В строении тела человека присутствуют характерные признаки других земных созданий. Необходимо, чтобы человек установил контроль над своим нефсом через духовное воспитание и очищение и, питая свой дух, укрепил его. В противном случае, он не сможет избежать внешнего поражения от Иблиса и внутреннего – от своего нефса. Сила духа ослабеет. В Священном Коране повелевается: «Клянусь душой [человеческой] и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в душе» (Сура «Шемс», 91/7-10 аят). Нефс, не прошедший воспитания, похож на дерево с гнилыми корнями. Признаки загнивания корней видны на ветвях, листьях и плодах. Также, если в сердце есть какая-то болезнь, ее признаки и вред отражаются на деятельности тела. Это свойства нефса, которые нуждаются в лечении: ненависть, зависть, высокомерие. Средством лечения этих отрицательных качеств, в первую очередь, является движение по пути, указанному и желаемому для нас Аллахом.

Запретные в пищу животные в Исламе

Опубликовано:

Характер человека, его нрав, его взаимоотношения с другими людьми и самое главное его вера тесно связаны непосредственно с его пищей. Поэтому, каждый должен внимательно следить за тем, что попадает ему в желудок. Пророк (с.а.в.) в одном из своих хадисов сказал: «Для человека нет худшего сосуда, который он наполняет, чем его желудок» (Тирмизий). Если мы хотим, чтобы будущее поколение было образованным, нравственным, верующим и, самое главное, если мы желаем им благословения Господа, как в этом, так и в ином мире, кормить детей дозволенной пищей, добытой дозволенным заработком. Так как, каждая разновидность пищи имеет генетический состав, который влияет на наш организм, и берёт начало с молоком матери. Поэтому, на плечах кормильца семьи лежит большая ответственность. Всевышний Аллах в Священном Коране о запретной еде говорит так: «Воистину, запретил Он вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото не с именем Всевышнего. А кто будет вынужден [ради сохранения своей жизни, жизненных сил съесть что-то малое из запретного], не являясь преступником и переходящим при этом [меру, предел], то нет греха на нем [70]. Поистине, Господь Всепрощающ и безгранично Милостив» (Сура «Бакара», 2/173 аят). Еще в одном аяте Всевышний говорит: «Запретно для вас мертвечины, крови [вытекающей], мяса свиньи и того, что заколото не с именем Всевышнего Аллаха. Также запретны для вас животные задушенные, убитые ударом, упавшие с высоты и разбившиеся насмерть, убитые другим животным и те, что поедены хищниками, исключение — если вы успев застать этих животных еще живыми перерезали им шейные артерии. Запретны для употребления в пищу животные, принесенные в жертву идолам, а также гадания запретны вам как самостоятельные гадания, так и посещения «ясновидящих» гадалок. Это все вышеупомянутое — нечисть, греховно» (Сура «Маиде», 5/3 аят). Еще в одном аяте Аллах говорит: «Не ешьте [из мясных продуктов] то, над чем не было упомянуто имя Аллаха. Это — уклонение от заповеди грешно пред Аллахом; аморально по отношению к животному миру; вредно для человеческого здоровья» (Сура «Эн'ам», 6/121 аят). В аятах Священного Корана и в хадисах Пророка (с.а.в.) упоминаются следующие запретные животные: Свинья. Кровь (Акъытылгъан къан). Животные, которых забили не по правилам Ислама, или тех, кто умер своей смертью и у них не успели спустить кровь, являются харамом. Животное, которое питается нечистотами, нечистыми продуктами. Такие как: змея, мышь, крыса, ёж, муха, блоха и другие. Животные, которые живут и на суше, и в воде: крокодил, жаба, черепаха. В Ханафитском мазхабе все хищные животные и птицы являются харамом. Среди них: тигр, волк, медведь, лиса, шакал, слон, белка, обезьяна, кошка. В Шафиитском мазхабе хищными считаются лишь те животные, которые нападают на людей. В Маликитском мазхабе же, считаются мекрухом. Что касается птиц, к категории харам относятся все хищные птицы, которые охотятся с помощью когтей и клюва. В Ханафитском мазхабе чёрный гриф и ворона являются мекрухом. А в Маликитском мазхабе всё хищные птицы имеют хукум мекруха. Пророк Мухаммед (с.а.в.) в одном из хадисов сказал: «Все, что имеет клыки из хищных животных, употреблять в пищу запрещено» (Муслим, Сайд, 15, 16; Эбу Давуд, Атиме, 32; Тирмизий, Сайд, 9, 11). Осёл и мул во всех мазхабах являются запретными. Животные, которые рождаются и живут в воде, являются харамом, исключение составляет только рыба. Все виды рыб – халял. В Маликитском мазхабе, за исключением морской свинки, все обитатели море являются дозволенными в еде. Молоко и яйца запретных животных также являются запретными. Основные правила фыкха относительно дозволенного и запретного: В поклонении и чести важным является отдаление от запретного, в питании важным является дозволенность. То есть, честь и поклонение обозначены Аллахом и Его Пророком (с.а.в.), поэтому в эти два пункта наше вмешательство недопустимо. Запретное должно оставаться запретным. Что касается еды и питья, тут основой является дозволенность, всё запретное же, является исключением. Только Всевышний может обозначить, что есть дозволенным и что запретным. Зная, говорить на дозволенное харам или на запретное элял – выводит мусульманина из веры. Если что-либо является запретным, значит, употребление этого продукта приносит вред человеку. Существует достаточное количество дозволенного, чтобы отстранить себя от запретного. Все то, что приводит к хараму, является харамом. Попытка из запретного сделать дозволенное является харамом. Хорошее намерение из запретного не превратит в дозволенное. Остерегаться сомнительных продуктов является требованием нашей религии. Если что-либо является запретным, оно будет запретным для всех. В необходимых ситуациях, запретная еда и питьё будет разрешенным, но только в определенном количестве, чтобы сохранить жизнь.

Айванларнен багълы хурафелер

Опубликовано:

Халкъ арасында базы къушларнынъ отьмеси, базы айванларнынъ улумасы чешит шекиллерде ачыкълана. Булардан кимиси огъур, кимиси огъурсызлыкъ, кимиси де олюм ишарети олып къабул этиле. Амма Ислям эсасларына коре, бу сой инанчларнынъ бутюни янълыштыр. Оларгъа инанмакъ олмай. Буларнынъ бир къысмы шойледир: – Акъшам ве ятсы эзанлары окъулгъан вакъытта копек улуса, о маалледе бири олюр. – Гедже вакъытсыз хораз отсе, дженк чыкъар. – Тавшан, тильки ве къара мышыкъ ёлны кескен олса, огъурсызлыкъ келир. – Бир ерге кеткенде, йылан корюнсе, огъурлы шейлерге ишареттир. – Къара къаргъа я да миявкъуш кимнинъ эвинде отькен олса, о эвден дженазе чыкъар. – Миявкъуш кимнинъ эвинде отьсе, о эвге я беля келир, я да олюм. – Сырлы къаргъа кимнинъ эвинде отьсе, о эвге мужде келир. – Къурбагъалар сесини юксельтсе, ягъмур ягъар. Ислямгъа коре, эр анги бир шейде я да джанлыда огъур ве огъурсызлыкъ къабул этмек догъру дегильдир. Хазрети Пейгамбер хасталыкънынъ нафиле ерде башкъасына япышмагъаныны, къушнынъ учмасынен огъурсызлыкъ пейда олмагъаныны, сефер айында я да миявкъушнынъ отьмесинде огъурсызлыкъ олмайджагъыны бильдиргендир (Бухарий, Тыб, 54; Муслим, Селям, 102). Айрыджа Ислямда огъурсызлыкъ анълайышынынъ олмагъаныны, даима яхшылыкъ маналы ифаделернинъ къулланылмасы кереклигини айткъан (Бухарий, Тыб, 44, 54). Къушнынъ учувындан, келеджек ичюн яман нетиджелер чыкъармакънынъ ширк сайылгъаныны исрарнен дикъкъат айыргъан эди (Эбу Давуд, Тыб, 24; Тирмизий, Сиер, 47). Бизге бу меселелерде ёл косьтерген Ресулюллах: «Огъурсызлыкъ ёкътыр. Мен хайыргъа ачыкъламакъны сечем», деп буюрды. Сахабилер: «Хайыргъа ачыкълама недир?» – дедилер. Эфендимиз: «Гузель, яхшы сёздир», деп буюрдылар (Бухарий, Тыб, 19; Муслим, Селям, 102). Урве бин Амир  шу шекильде айтты: «Ресулюллахнынъ (с.а.в.)  огюнде огъурсызлыкътан сёз этильди. Бунынъ узерине: «Энъ гузели, хайыргъа ачыкъламакътыр. Огъурсызлыкъ, ич бир мусульманны ниетленген ишинден вазгечтирмесин. Эр биринъиз хошланмагъан бир шейинъизни корьгенде:   اَللّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ   «Аллахым! Эйиликлерни бир тек Сен берирсинъ; яманълыкъларны бир тек Сен ёкъ этерсинъ. Гунахтан къачаджакъ кучь, ибадет этеджек къувет бир тек Сенинъ ярдымынънен къазанылабиле», деп дуа этсин!», буюрды (Эбу Давуд, Тыб, 24). Аллах Ресули (саллалляху алейхи ве селлем), бегенмесенъиз де, ель, фыртына ве бунъа ошагъан табиат меселелери акъкъында файда кетирмеген лафлар айтмамызны, терсине яманлыкъларындан эмин олабильмек ичюн Аллах Теалягъа дуа этмемизни тевсие буюра (Муслим, Истиска, 15). Хусусан, бу меселелерде асла гунахы олмагъан айванчыкъларны яман корюп, оларгъа зарар кетирмек ич бир инсангъа ярашмаз, гунахтыр. Аллах джумлемизни догъру ёлдан ве имандан айырмасын.     РАИМ Гъафаров

Благодарность – это лекарство от алчности

Опубликовано:

Как-то в летнюю жару Насреддин оджа возвращался к себе в село. Шёл он уже долго и поэтому, когда он увидел огромное ореховое дерево, он решил прилечь под ним и немного отдохнуть. Подойдя к дереву, Насреддин оджа нашёл для себя удобное место и с удовольствием растянулся на земле. И тут его внимание привлекли большие тыквы, которые росли по ту сторону орехового дерева. Он посмотрел на эти тыквы, потом взглянул на орехи, что росли на дереве, и сказал: «О, мой Всевышний Создатель! На маленькой ножечке Ты создал огромную тыкву, а на этом большом дереве, ветки которого поднимаются высоко в небо, Ты создал маленькие орехи. Не лучше бы было эти большие тыквы создать на этом огромном дереве, а эти орехи взрастить на земле?» И в этот момент один орех сорвался с дерева и упал прямо в лоб Насреддин оджа. Тройные звёзды замерцали в глазах старика, и он с трепетом произнёс: «Тёвбе, я Раббим! Прости меня. Больше я не буду вмешиваться в Твои дела. Ведь если Ты создал что-то именно таким образом, значит, в этом есть своя мудрость. Что бы было со мной, если бы вместо ореха на меня свалилась эта тыква?! О, Аллах, прости меня!» Аллах из небытия создал человека и дал ему различные блага: «Он дал вам всё, что вы у Него просили. И если вы захотите сосчитать блага Аллаха [которыми Он наделяет вас], то не сможете пересчитать их!» (Сура «Ибрахим», 14/34 аят). В ответ за предоставленные бесчисленные блага, Создатель пожелал, чтобы мы выражали Ему благодарность за это: «И Аллах вывел вас из утроб ваших матерей ничего не знающими. И дал Он вам способность слышать, видеть и познавать [себя и Вселенную], – может быть, вы будете благодарны» (Сура «Нахль», 16/78 аят). Действительно, разве не следует благодарить Аллаха за то, что Он ниспосылает дождь, меняет ночь и день, держит на плаву корабли, и дарит нам в пользование удобных нам домашних животных? Ведь даже глотательный рефлекс Он даровал нам для нашего блага! Конечно же, Аллах не нуждается в благодарности Своих рабов, но у верующего человека есть нужда благодарить Творца небес и земли, потому что, даже если посмотреть на это с мирской точки зрения, благодарность становится причиной увеличения даруемых благ, ибо Аллах обещает: «Клянусь, если вы будете благодарны, то, несомненно, Я увеличу для вас [Свою щедрость]. А если вы будете неблагодарны, то [знайте, что] Мое наказание очень сурово» (Сура «Ибрахим», 14/7 аят). Тем же, которые постоянны в своей благодарности Ему, и выражают эту благодарность достойным образом, тем Аллах дарует Свою щедрость и награду всесторонне и без изъяна. Ибо Аллах желает спасения Своим рабам, и не желает для них мучений: «К чему же Аллаху наказывать вас, если вы будете благодарны и уверуете? Аллах – Воздающий [за благодарность], Всезнающий» (Сура «Ниса», 4/147 аят). Как и во всех других случаях, так и с точки зрения благодарности, самым лучшим для нас примером является Пророк Мухаммед (саллаллаху алейхи ве сселлем). Он (а.с.) благодарил Аллаха при каждом удобном случае. Когда до Него (с.а.в.) доходила радостная весть, Он (с.а.в.) сразу же в благодарности Аллаху совершал седжде (Эбу Давуд, Джихат, 162). Преисполненный благодарности Аллаху, Пророк Мухаммед (а.с.) вставал по ночам и совершал намаз до тех пор, пока у него не отекали ноги. И однажды, когда Хазрети Айше (р.а.) сказала Ему (а.с.): «Аллах простил все твои прошлые и будущие грехи. Зачем же ты так утруждаешь себя?», Он (с.а.в.) ответил: «Разве мне не следует быть рабом, благодарящим Аллаха?!» (Бухари, Техеджджюд, 6) Верующий человек терпеливо относится ко всем трудностям и испытаниям, а к полученным благам относится с благодарностью. И нам известно, что для мусульманина самым главным выражением благодарности Аллаху является исполнение тех поклонений, которые возложил на него Аллах. Таким образом, признание Единого Аллаха Единственным Создателем всего сущего; совершение пятикратного намаза по кораническому принципу «намаз тяжёл только для тех, кто его не делает»; в год один раз соблюдение поста; выплата зекята теми, кто достиг определённого финансового уровня; и совершение один раз в своей жизни паломничества в Мекку – всё это является высшей формой благодарности Аллаху за получаемые блага. Кроме этого, Аллах поощряет нас выражать благодарность и тем людям, через которых Он доводит до нас необходимые нам блага. Ведь Посланник Аллаха (а.с.) однажды сказал: «Тот, кто не благодарит людей [за сделанное добро], тот не проявит благодарности и Аллаху» (Эбу Давут, Эдеб, 11). Поэтому, человеческим долгом каждого из нас является выражение благодарности тем, кто совершил добро по отношению к нам. И это благородно, когда человек достойным образом благодарит сделавшего ему добро. Но также благородным является и то, когда делающий добро не ждёт ответной платы за совершённые благие дела, т.к. награду он ожидает получить только и только от Аллаха. Таких людей Аллах отмечает особым образом: «И они кормят едой неимущего, сироту и пленника, несмотря на (собственную потребность и) любовь к ней. [При этом, они признаются самим себе]: ««Мы кормим вас только ради довольствия Аллаха. [И только от Него мы надеемся получить награду, поэтому] мы не ожидаем от вас ни вознаграждения, ни благодарности [или похвалы за это дело]!» (Сура «Инсан», 76/8-9 аяты). Другими словами, мы можем забыть о добре, сделанном нами, но не должны забывать о добре, которое мы получили. Указывая нам на уникальные источники душевного спокойствия, Пророк Мухаммед (а.с.) оставил нам такие слова: «Тот, кто не благодарит за малое, тот не станет благодарить и за большее. Тот, кто не благодарит людей [за сделанное добро], тот не проявит благодарности и Аллаху. Вспоминать блага, полученные нами от Аллаха, и словесно отмечать их – это благодарность. Не упоминать о полученных благах – это неблагодарность [Всевышнему]. Действовать в единстве – это милость. Действовать отдельно и разделяться – это мучение» (Эбу Давут, Эдеб, 11). С точки зрения же внутренних процессов, человек в действиях начинает выражать благодарность только тогда, когда его сердце нацелено на поиск добрых или благих обстоятельств, которые происходят вокруг него. С этой целью сердце обращается к разуму, и разум начинает искать и анализировать всё, что может быть добрым и благим в его жизни. И когда разум утверждает и перечисляет тот огромный круг благ, которыми этот человек уже обладает, сердце приступает к волевому шагу – к признанию того, что всё это у него есть. Вот так, видя вокруг столько хорошего (например, способность моргать или способность поднимать руку после инсульта), человек, переполненный теплом и любовью, начинает благодарить за это и Аллаха, и тех людей, которых Он сделал причиной. Но если человек алчный, то он нацелен не на те блага, которыми он уже обладает сам, а на те блага, которыми обладают другие. Поэтому, все его мысли попадают в тюрьму «чужих благ». И единственным способом вырваться из этой тюрьмы и обрести душевное спокойствие, становится благодарность. А иначе ловушки шейтана не заставят себя долго ждать, и очень скоро такие нравственные раковые опухоли как зависть и гордыня начнут поражать сердце и лицо такого человека.    РУСЛАН Абдуллаев

Большая Ханская мечеть в Бахчисарае

Опубликовано:

На протяжении двух с половиной столетий Большая Ханская мечеть в Бахчисарайском дворце являлась главной мечетью Крыма. И хотя центр административной структуры мусульманского духовенства Крыма находился не в Бахчисарае, а в Кефе (поскольку кефинский муфтий начальствовал над всеми улемами полуострова, в том числе и над настоятелями Ханской мечети в Бахчисарае), Хан-Джами, безусловно, занимала первенствующее положение среди всех крымских мечетей – по той причине, что была главной мечетью ханской столицы. Об этом ее особом статусе наглядно напоминает максура, то есть специальное помещение для хана на верхнем ярусе справа от михраба: две комнаты с застекленным балконом, украшенные в свое время с ослепительной роскошью и до сих пор сохранившие следы былого великолепия. В документах времен Крымского ханства эта мечеть упоминается под несколькими наименованиями: Мечеть Сахиба Герая, Джами-и Шериф и Джами-и Кебир (как называли главные мечети в любом крымском городе), а также Хан-Джами. Точно так же назывался и, прилегающий к мечети, городской квартал столицы, для жителей которого Хан-Джами служила местом повседневной молитвы. Важно отметить, что Хан-Джами строилась не как сугубо дворцовая мечеть, предназначенная лишь для ханского семейства (эту роль выполняла Малая Ханская мечеть), а как городская, общественная – ведь и площадь во дворце, у которой стоит мечеть, изначально была задумана не как закрытый внутренний двор Хансарая, а как центральная городская площадь, открытая со всех сторон (ворота при въездах на нее появились лишь к середине 17 века, когда Хансарай укрепили на случай ожидавшегося наступления русских казаков с Дона). Большая Ханская мечеть основана в 1532 году, когда хан Сахиб I Герай начал строительство Бахчисарайского дворца (до того главной резиденцией крымских ханов был несохранившийся доныне дворец Девлет-Сарай в Салачике). Как писал придворный летописец Кайсуни-заде, Сахиб Герай-хан вначале соорудил в саду на речном берегу беседку с фонтаном, затем возвел жилые постройки дворца, а вслед за этим «около дворца хан приказал построить великолепную мечеть». Новая главная мечеть ханской столицы, которую в честь ее основателя называли Мечетью Сахиба Герая, действительно была, судя по описаниям, великолепным и впечатляющим строением. Одно из таких описаний приводит османский путешественник Эвлия Челеби: «Соборная мечеть Сахиб Герай-хана. Ее стены прочно сложены из камня. Это старой конструкции дом Аллаха с куполом, крытым дранкой… Внутри мечети на двадцати высоких дубовых столбах — потолочная балка, а над ней — простой потолок, старой постройки. Справа находится место поклонения семьи достославных ханов. Над этим высоким местом висят разнообразные серебряные подсвечники и подвески. А [внешнего] харама у этой мечети нет, потому что перед кыбловыми дверями течет река Чурук-Су. В мечети есть кыбловые двери, ханские двери, один низкий, старой архитектуры, минарет; слева, справа и со стороны кыблы — окна, выходящие в сад тюрбе». Нетрудно заметить, что многое в этом описании сильно отличается от того облика Биюк-Хан-Джами, какою мы знаем ее сейчас. Крытый деревянной дранкой круглый купол, единственный низкий минарет, двадцать деревянных колонн внутри здания – всё это очень непохоже на нынешнюю Хан-Джами. Однако при этом описание столь точно указывает месторасположение постройки, что не остается сомнений: это именно то место, на котором Хан-Джами стоит и сейчас – ведь и теперь окна михрабной стены открываются в сад Ханского кладбища, а прямо перед северным входом («кыбловыми дверями») протекает речка Чурук-Су. Напрашивается вывод, что мечеть, основанная Сахибом Гераем в 1532 году, была совсем иною, чем та, которая стоит на ее месте теперь. О причине такой перемены напоминает надпись на каменной плите над северным входом в мечеть с набережной. В тексте надписи, помимо прочего, говорится: «Селямет Герай построил эту великолепную мечеть. Год 1153 (1740)». Селямет II Герай, правивший в 1740-43 годах, вошел в историю как хан-восстановитель, заново отстроивший Хансарай после пожара, учиненного армией российского фельдмаршала Миниха, которая в 1736 году прорвалась к Бахчисараю и сожгла город вместе с дворцом. По-видимому, первоначальная мечеть Сахиба Герая была построена по образцу не османских мечетей Стамбула (как, например, Мечеть Сулеймана в Кефе или Хан-Джами в Гёзлеве), а наподобие старинных сельджукских деревянных мечетей (ведь недаром Эвлия в своем описании трижды отмечает, что постройка была старой конструкции). В Турции еще сохранилось несколько таких мечетей, схожих с описанием Эвлии: они крыты деревянной дранкой, имеют невысокие минареты и сложную структуру резных деревянных колонн и расписных балок внутри. Понятно, что для здания с таким обилием деревянных деталей пожар имел самые катастрофические последствия, и потому Селямету II Гераю пришлось его не просто ремонтировать, а именно «строить» - как и сказано в ханской надписи. Мечеть была возрождена из пепла хотя и в несколько ином облике, однако не менее величественною, чем прежде: теперь над вместительным зданием поднялись два 28-метровых минарета с резными балкончиками. А еще 24 года спустя хан Кырым Герай богато украсил ее: это при нём на стенах мечети появились каллиграфические росписи, выполненные придворным хаттатом Умером. Среди них – цитата из Корана (9:19), воззвания к именам Аллаха («О, милосердный!», «О, правосудный!» и другие), напоминание о вкладе хана в починку мечети («Да будет благословен ремонт высочайшего Кырыма Герай-хана»), а в самой верхней надписи, рядом с тремя ханскими тамгами, крупным шрифтом выведено: «Машалла!». Михраб внутри был украшен тонким лепным цветочным узором и цитатой из Корана (37:3) над ним: «Каждый раз, когда Зекерья входил в михраб…» (эта же цитата помещена и над михрабом, нарисованным на стене в ханской максуре). В Ханской мечети хранились две знаменитые реликвии. Одною был рукописный Коран, когда-то принадлежавший хану Хаджи Селиму I Гераю; страницы книги были изготовлены из тончайшей кожи (пергамента) и богато расписаны цветными орнаментами. Второю был лоскут ткани, который считали частицей знамени Пророка Мухаммеда. Оба этих раритета давно утрачены: ткань бесследно пропала еще в царские времена, а уникальная книга (которую в 1920-е годы музей оценил в 200 тысяч рублей золотом, то есть дороже, чем всё здание мечети) потерялась во время эвакуации музея в 1941 году. Мечеть продолжала действовать и после 1783 года. Например, Екатерина II в стихотворении, написанном ею во время краткого визита в Бахчисарай в 1787 году, жаловалась на громкий эзан муэдзинов Ханской мечети, нарушавший ее сон, – стало быть, намазы в мечети не прекращались даже во время пребывания завоевательницы Крыма во дворце. А в последующие десятилетия иноземные гости оставили несколько удивленных описаний суфийских зикров в мечети, когда им за небольшое пожертвование позволяли наблюдать с балкона ханской максуры за ритуальным танцем дервишей. Община Хан-Джами-махалеси продолжала сама поддерживать в порядке свой дом молитвы: об этом свидетельствует вторая плита с памятной надписью близ северного входа в мечеть, говорящая о ремонте, который провел некий Абди-Шах-ага в начале 19 века. В советское время мечеть была закрыта и использовалась как выставочное помещение музея, а в 1990-е годы возвращена в пользование верующих.   ОЛЕКСА Гайворонский

Бурдж

Опубликовано:

Бурч – кок юзюндеки хусусий йылдыз джыйынларынынъ эр бирине берильген исимдир ве бильгенимиз киби, он эки бурч бардыр. Буларнынъ, кок юзюндеки ерлеринен багълы. Мисаль оларакъ, Кунеш киби дюньянен бири-бирлерине чешит чешит тесири олабиле. Лякин олардан келеджекнен ве гъайыпнен багълы олгъан бильгилернинъ алынмасы мумкюн дегиль. Чюнки «гъайыпны ялынъыз Аллах билир» («Энам суреси, 6/59 ает). Кунюмизде пек яйгъын олгъан газета ве меджмуаларда басылгъан бурчларгъа эсаслангъан, келеджекнен багълы хаберлерге инанмакъ, динимизге коре, янълыш ве гунахтыр. Бурчларгъа бакъып базы мана ве укюмлер чыкъармакъ хурафедир, янълыштыр. Ресулюллах Эфендимизнинъ суннетинде бойле бир шей ёкъ. Бу хусустаки базы расткельмелерге алданмамакъ керек. Чюнки Дженаб-ы Хакъ, къулларыны имтиан ичюн мунеджджимлернинъ (звездочёт) ве фалджыларнынъ базы сёзлерини догъру чыкъарабилир. Биз буларгъа ишанып иш япсакъ, гунахкъа кирермиз.          Аллах Ресули, Худейбиеде экен, гедже ягъгъан ягъмурдан сонъ, сабах намазыны къылдырды. Намазны битирип, джемааткъа айланып: «Раббинъизнинъ не буюргъаныны билесизми?», деп сорады. Асхабнынъ, «Аллах ве Ресули даа эйи билир!», джевапларына: «Буюрди ки: къулларымдан бир къысмы мумин, башкъа бир къысмы исе кяфир олып сабахлады. «Аллахнынъ рахмет ве берекети иле бизге ягъмур ягъды», деген – манъа инангъан йылдызны инкяр эткен олур. «Фалан ве фалан йылдыз фалан бурчкъа кирген я да ондан чыкъканы ичюн ягъмур ягъды», деген де – мени инкяр эткен, йылдызгъа инангъан олур», буюрып, гонъюллерде пейда олмасы мухтемель ширк тюшюнджелерини токътатмакъ истегендир (Бухарий, Эзан, 156).         Йылдызларнынъ вазиет ве арекетлеринден укюмлер чыкъармакъ, башкъа миллетлерден къалгъан янълыш бир адеттир.          Фал исе, Къуран-ы Керимнинъ ифадеси иле «шейтаннынъ ишлеринден бир писликтир» («Маиде» суреси, 5/90 ает). Бу ёлнен де гъайып сайылгъан бильгилер эльде этилемез. Дикъкъат этильсе, "Бурч" ве "Йылдыз фалы" киби шейтанлыкъларнен инсанларны мешгуль эткенлернинъ озьлери бир йылдан сонъ дегиль, бир саниеден биле сонъ не оладжагъыны бильмейлер. Биз исе оларгъа инангъанымызда насыл гъарип бир алда олгъанымызны тюшюнинъиз. Аллах джумлемизни догъру ёлдан ве имандан айырмасын.   РАИМ Гафаров