Коран - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Пн

25

октября

19
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:45
Вос.7:02
Обед.12:32
Пол.15:15
Веч.17:51
Ноч.19:08
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Коран - ЦРО ДУМК

Бинъ айдан даа хайырлы гедже — Къадир геджеси

Опубликовано:

Рамазан айынынъ 27-джи геджеси (июльнинъ 1-ден 2-джыге кечер геджеси) Ислямда энъ мукъаддес сайылгъан геджедир. Бу гедже инсанларгъа дюнья ве ахиретте бахтлы олмакънынъ ёлларыны косьтерген, къаранлыкълардан чыкъарып, айдынлыкъкъа къавуштыргъан мукъаддес китабымыз Къуран энмеге башлады. Бу гедженинъ фазилетини анълаткъан «Къадир» суресинде Юдже Раббимиз бойле буюра: «Биз оны (Къуранны) Къадир геджесинде эндирдик. Къадир геджеси не олгъаныны сен билесинъми? Къадир геджеси бинъ айдан хайырлыдыр. О гедже Рабблерининъ изининен мелеклер ве Рух (Джебраил) эр иш ичюн энер турарлар. О гедже селяметлик толудыр. Та танъ догъувына къадар». Риваетке коре, Пейгъамберимизге (с.а.в.) умметининъ омюри косьтерильди. Пейгъамберимиз уммети къыскъа омюринде япкъан ибадетлеринен башкъа умметлернинъ узун омюрлеринде япкъан ибадетлерине етишип оламазлар, деп, тюшюнип кедерленген эди. Аллаху Тааля да Пейгъамберимизге (с.а.в.) «Къадир» суресини эндирип, кедерини севинчке чевирди. Келинъиз, шимди «Къадир» суресининъ маналарына бакъайыкъ: Биз оны (Къуранны) Къадир геджесинде эндирдик. Къуран окъулгъан, окъумакъ иле ибадет этильген китаптыр. Къуран вахий ёлунен кельген Аллахнынъ сёзюдир. Иште, бу аетте Аллах шуны бильдире: «Биз бу мубарек китапны топтан Къадир геджесинде дюнья семасына Бейтуль-Иззеге эндирдик». Бундан сонъ Къуран 23 сенеде ает-ает, суре-суре энди. Къадир геджеси не олгъаныны сен билесинъми? Къуран, Къадир геджеси энгени ичюн, о, Аллах къатында мубарек бир гедже сайыла. Бу себептен «Духан» суресининъ 3-нджи аетинде Аллах бойле буюра: «Биз о Къуранны мубарек бир геджеде эндирдик». Къадир келимесининъ манасы – «къадри, къыймети ве шерефи юдже», демектир. Бир башкъа манасы да – такъдир геджесидир. Къадир геджеси бинъ айдан хайырлыдыр. Бинъ ай – 83 йылдан даа чокъ заман, демектир. Демек ки, бир кимсе бир Къадир геджесини ибадетнен кечирсе, 83 йылдан даа чокъ ибадет эткен киби ола. Къадир геджесининъ къайсы геджеде олгъаны акъкъында Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Сиз Къадир геджесини Рамазаннынъ сонъки он куню ичинде тек ракъамлы геджелерде аранъыз». Бир башкъа хадисте де Пейгъамберимиз: «Ким Къадир геджесини арамагъа истесе, оны Рамазаннынъ сонъки еди кунюнде арасын», – деп, буюргъан (Бухарий; Муслим). Пейгъамберимиз Рамазаннынъ сонъки он кунюнде эр вакъыттакинден даа чокъ ибадет этип, аиле азаларыны да ибадет ичюн уяндыра эди (Бухарий). Ислям менбалары бильдиргенине коре, Аллаху Тааля Къадир геджесини ве ондан да башкъа базы шейлерни гизли тутты. Меселя, Джума куню дуа къабул этильген саат; беш вакъыт намаз ичинде салят-ы вуста (орта намаз); Аллахнынъ исимлери ичинде Исм-и Азам; бутюн ибадетлерде Аллахнынъ ризасы; заман ичинде къыямет, аят ичинде олюм вес аире. Буларнынъ гизли тутылмасындан макъсат – муминлернинъ уяныкъ, дикъкъатлы ве даима Аллахкъа ибадет ве итаат ичинде олмаларыны темин этмектир. Муминлер бойле буюк ве мубарек геджени гъафлет ичинде кечирмемели, ибадет ве къуллукънен дегерлендирмели. Бир хадис-и шерифте Пейгъамберимиз (с.а.в.) бойле буюра: «Ким Къадир геджесини, фазилетине инанып ве севабыны тек Аллахтан умют этип, ибадет ве итаатнен кечирсе, онынъ кечкен гунахлары багъышланыр» (Бухарий). О гедже, Рабблерининъ изининен, мелеклер ве Рух (Джебраиль), эр иш ичюн энер турарлар. Джебраиль (а.с.): «Биз анджакъ Раббнинъ эмринен энемиз. Кечмишни ве келеджекни ве экиси арасындакилернинъ эписини бильмек анджакъ Аллахкъа махсус ве Раббинъ аслы да унуткъан дегиль», – деп, буюргъан («Мерьем» суреси, 19/64 ает). Иште, мелеклер бу шекильде энелер. Олар, Аллахнынъ эмрини ерине кетирмек ичюн энелер. Мелеклер ерге энгенде, муминлерге: «Къоркъманъыз, кедерленменъиз, сизге ваде этильген дженнетнен севининъ. Биз дюньяда да, ахиретте де сизинъ достларынъыздырмыз. Сизге дженнетни мужделеймиз ве сиз ичюн дженнетте джанынъызнынъ истеген эр тюрлю ниметлер бар», – дерлер («Фуссилет» суреси, 41/30-32 аетлер). Бундан да башкъа, олар, муминлер ичюн бойле дуа этерлер: «Эй, Раббимиз сенинъ рахметинъ эр шейни сарып алды. Тёвбе этип, сенинъ ёлунъа таби олгъанларны багъышла ве оларны джеэннем азабындан къорчала!» («Мумин» суреси, 40/7 ает). О гедже селяметлик толудыр. Та танънынъ догъувына къадар. Яни бу гедже танъ ери агъаргъанына къадар селяметлик, къуртулыштыр. О гедже мелеклер муминлерни селямлар. Юдже Аллах о гедже инсангъа хайыр ве селяметлик берир. Яни, акъшамдан сабагъа къадар бутюн гедже хайырлыдыр ве эр тюрлю яманлыкътан къорчалангъан. Бундан да башкъа, бутюн япылгъан ибадетлернинъ къыймети пек буюк. Бунъа коре, Къадир геджесини намаз къылып, Къуран окъуп, тёвбе, истигъфар ве дуа этип кечирмек керекмиз. Намаз борджу олгъанлар, нафиле намаз къылмадан эвель, ич олмаса, беш вакъыт къаза намазларыны къылмалары даа догъру олур. Къазалары ёкъ олса, нафиле къыларлар. Къуран-ы Керим дюньягъа энмеге башлагъан бу мубарек геджеде Къуран окъумакънынъ айры бир къыймети бар. Табиинлерден Суфьян-ы Севрий бойле деген: «Къадир геджесинде дуа ве истигъфар этмек, намаздан даа да севимлидир. Къуран окъуп, сонъра дуа этмек даа да гузельдир» («Теджрид-и сарих»). Азрет-и Айше (р.а.) Пейгъамберимизден сорагъан эди: «Эй, Аллахнынъ Ресули! Къадир геджесине расткельсем, насыл дуа этейим?». Ресулюллах (с.а.в.): «Аллахумме иннеке афуввун тухиббу'ль-афва фафуанни (Аллахым, сен чокъ афу этиджисинъ, афуны севесинъ, мени афу эт)», деп, дуа эт», – буюргъан» («Теджрид-и сарих»). Бу мубарек геджеде япылгъан дуа ве ибадетлер къабул этиле. Бу себептен бутюн гедже ибадет, зикр ве дуалар этмели. Ким бутюн гедже отурып оламаса, ич олмаса, теравихтен сонъ бир микъдар дуа этмели. Къадир геджеси Рамазаннынъ сонъуна якъынлашкъаныны хатырлата. Бу мунасебетнен, бутюн Къырым ве дюнья мусульманларынынъ Ораза байрамы хайырлы олсун. Рамазан боюнджа къазангъан яхшы ахлякъымызны бутюн йылгъа яяйыкъ. Рамазанда ораза тутып, фукъаре ве мухтаджларнынъ алыны даа да яхшы анъладыкъ, бу себептен, оларгъа нисбетен даа дикъкъатлы олып, ярдымлашайыкъ. Бундан да башкъа, бир ай боюнджа ораза тутып, ниметлернинъ къыйметини анъладыкъ. Бу себептен, бизлер бу ниметлерни бизге бутюн омюримиз боюнджа багъышлаган Аллахны да унутмайып, Онынъ оразадан башкъа эмирлерини де ерине кетирейик. Къадир геджеси япыладжакъ ибадетлеримизни Раббим къабул этсин!   Иса ВЕЛИЕВ  

Сура «Шемс» («СОЛНЦЕ»)

Опубликовано:

Мекканская сура, состоит из 15 аятов. بســـم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)  Клянусь солнцем и его сиянием! وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2)  Клянусь луной, которая следует за ним! وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) Клянусь днем, который выявляет его (солнца) сияние! وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) Клянусь ночью, которая скрывает его! وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг (или тем, как Он воздвиг его)! وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6)  Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)! وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)  и внушил ей порочность ее и богобоязненность! قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) Преуспел тот, кто очистил ее, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) и понес урон тот, кто опорочил  ее. Аллах клянется вещами и природными явлениями, упомянутыми в аятах (1-7), что придает этим творениям еще более важную роль и привлекает внимание человека к ним. Человек должен размышлять над этими явлениями и попытаться оценить их значение и цель их создания. Аллах сказал:  ﴾ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿  «Клянусь солнцем и его сиянием!» - т.е. его светом, как сказал Муджахид. Катада прокомментировал:   ﴾  وَضُحَاهَا   ﴿    «его сиянием» - значит целым днем». Ибн Джарир сказал, что верное толкование следующее: Аллах поклялся солнцем и его дневным временем суток, так как яркий солнечный свет и есть день. ﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا   ﴿  «Клянусь луной, которая следует за ним!» - т.е. которая движется вслед за ним, согласно комментарию Муджахида. Ибн Аббас прокомментировал: «Которая сменяет день». Катада сказал:  ﴾ إِ ذَا تَلَاهَا  ﴿ «которая следует за ним!» «Это ночь с полумесяцем, ибо с заходом солнца показывается полумесяц». ﴾  وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿  «Клянусь днем, который выявляет его (солнца) сияние!». Муджахид прокомментировал: «Который освещает». Некоторые толкователи дали следующее толкование этого аята: клянусь днем, который рассеивает мрак. Муджахид сказал, что аналогичный этому аят в Коране: ﴾  وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  ﴿ «Клянусь днем, который сияет светом!» (92:2). ﴾  وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿  «Клянусь ночью, которая скрывает его!» - т.е. которая скрывает солнце, когда оно заходит и горизонт становится темным. Другие толкователи представили следующий комментарий: когда наступает ночь, Аллах говорит: «Накрыло Моих рабов одно из Моих великих созданий.  Они боятся ночной темноты, хотя нужно было бояться Того, Кто создал ее» (передал ибн Абу Хатим). ﴾  وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا  ﴿  «Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг!» По мнению Катады, здесь использована частица, превращающая глагол в отглагольное существительное, и тогда этот аят следует читать как: «Клянусь небом и его строением». Однако Муджахид утверждал, что использованная здесь частица означает воодушевленное лицо, тогда: «Клянусь небом и его Строителем». Оба этих мнения взаимосвязаны, а строительство значит воздвижение. Аналогично этому Аллах сказал: ﴾  وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ  ﴿   «Мы воздвигли небо руками» - т.е. благодаря могуществу,  ﴾وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ  ﴿   и Мы его расширяем. Мы разостлали землю, и как же прекрасно Мы расстилаем» (51:47-48). ﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا  ﴿  «Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер!» Муджахид сказал:  ﴾ طَحَاهَا  ﴿  «Распростер» - значит, Он сделал ее овальной» Ибн Аббас сказал: ﴾ وَمَا طَحَاهَا  ﴿   «Тем, Кто ее распростер!» - создал все, что на ней». Муджахид, Катада и ад-Даххак сказали: «Распростер, значит, развернул, расстелил». Такой же комментарий представляют многие толкователи Корана и лингвисты. ﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿   «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик» - т.е. сделал ее пропорциональной и гармоничной с врожденными качествами. Подобно этому Аллах сказал:  ﴾فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴿   «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению» (30:30). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Каждый ребенок рождается в своем естественном состоянии». В «Сахихе» Муслима сообщается: «Аллах сказал: «Я создал Своих рабов чистыми монотеистами (ханифами) и затем шайтаны пришли к ним и отвратили их  от религии и запретили им то, что Я разрешил им». ﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿  «И внушил ей порочность и богобоязненность!» -  т.е. указал на нечестивость и благочестие. Иными словами, Аллах научил различать добро и зло. Саид  ибн Джубейр истолковал: «Аллах внушил ей понимание добра и зла». Ибн Зейд истолковал: «Снабдил ее грехом и набожностью». В одном хадисе сообщается, что как-то к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел человек из Музайны или Джухайны и сказал: «О, Посланник Аллаха! Скажи, то, что совершают или к чему стремятся люди, было заранее предрешено и предопределено, или же это будет записано после того как до них дойдет Послание, которое принесет им пророк, которое станет доказательством против них?» На что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Все это уже окончательно предрешено». Человек спросил: «К чему же тогда деяния?» Он ответил: «Аллах создал каждого для одного из двух положений, и Он лишь облегчает (достижение этого положения). И подтверждение этому имеется в Коране:  ﴾فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَ ﴿ «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность!»  (передали Ахмад и Муслим). Далее Аллах сказал: ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ «Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее». Суть  в том, что тот, кто очистился душой, повинуясь Аллаху, обретет успех. При этом под очищением души понимается очищение от всего низменного и скверного. Аналогичные этому аяты:  ﴾وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾   ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى  ﴿  «Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего господа и совершал намаз» (87:14-15).   ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿ «И понес урон тот, кто опорочил её» - т.е. пренебрег ею, погрязнув в грехах и оставив повиновение Аллаху. Ибн Абу Хатим передал со слов Абу Хурайры: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), прочитав аят:  ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا  ﴿ «И внушил ей порочность и богобоязненность», сказал: «О, Аллах, даруй душе моей богобоязненности и очисти ее, ведь Ты – лучший из тех, кто может ее очистить, и Ты – Покровитель и Благодетель для души». В передаче от Аиши сообщается, что она не нашла Пророка рядом с ней в постели, тогда она начала рукой ощупывать место вокруг и услышала Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) совершающего земной поклон, который говорил: «Господь мой, даруй плоти моей богобоязненность, очисти ее. Ибо Ты лучший из тех, кто очищает, Ты – Покровитель и Благодетель для души» Другом хадисе, Имам Ахмад передал от Зейда ибн Аркама, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бессилия, лености,  старческой дряхлости, трусости, скупости и мучений могилы. О, Аллах, даруй душе моей богобоязненности и очисти ее, ведь Ты – лучший из тех, кто может ее очистить, и Ты  Покровитель и Благодетель для души. О, Аллах, я прибегаю к Твоей защите от непокорного сердца, от ненасытной души, от бесполезного знания и от обращения, на которое не будет ответа» Зейд сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) учил нас этим словам, теперь мы учим им вас».   Аллах Всевышний сказал далее:   كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) Самудяне сочли лжецом пророка из-за своего беззакония, إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) и самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13)  Посланник Аллаха сказал им: «Берегите верблюдицу и питье ее!». فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, а Господь поразил их за этот грех казнью, которая была одинакова для всех (или сровнял над ними землю). وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15)  И не опасался Он последствий этого. Аллах рассказывает о самудянах, которые отвергли своего посланника из-за своего беззакония и нечестия, когда он пришел к ним с руководством и истиной. ﴾إِ ذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿ «И самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу». Самым несчастным из их племени был человек по имени Кудар ибн Салиф, который подрезал верблюдицу. О нем Аллах сказал в другом месте Корана:  ﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَق  ﴿   «Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки» (54:29). Этот человек был могущественным и глубоко уважаемым человеком среди своего народа. Он был хорошего происхождения и лидером, которого слушались. Об этом также сообщил имам Ахмад: «В своей проповеди Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) упомянул о верблюдице и о том, кто подрезал ее поджилки. Он сказал: «Аллах сказал: ﴾ إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَ  ﴿   «И самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу». (Это значит, что) человек, подобный Абу Зум`е, сильный, неукротимый и пользующийся защитой своих людей, устремился к ней, чтобы погубить ее)» (х. аль-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи и ан-Насаи со ссылкой на Абдулу ибн Зум`а). Ибн Абу Хатим передал со слов Умара ибн Ясира, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Али:  «Сообщить ли мне тебе о самом несчастном из людей?» Али ответил: «Да». Он сказал: «Это двое (один из них) самый презренный из живших в древности людей был  самудянин, который убил верблюдицу (Салиха), и тот, который ударит тебя, о Али! Здесь (т.е. по голове), и от этого заполнится кровью это (т.е. твоя борода)». ﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا  ﴿  «Посланник Аллаха сказал им: «Берегите верблюдицу и питье ее!» «Их Посланник Салих (мир ему) сказал им: «Не причиняйте зла верблюдице Аллаха и поделитесь водой с ней так, чтобы один день пила она, а другой – вы. Пользование водой для вас – в установленный срок»», Аллах сказал: ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا  ﴿ «Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки»-т.е. отвергли то, с чем он пришел к ним, и подрезали верблюдицу, которую Аллах вывел из горы как знамение и доказательство им.  ﴾فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ ﴿ «А Господь поразил их за этот грех казнью…» - т.е. Аллах разгневался на них и уничтожил их, ﴾ فَ سَوَّاهَ  ﴿ «которая была одинакова для всех (или сровнял над ними землю)» - т.е. их постигло одинаковое наказание. Катада сказал: «Нам стало известно, что самый презренный из самудян подрезал верблюдицу, только тогда к нему стали приходить и стар и млад, и женщины, и мужчины. А когда все они сошлись во мнении  убить верблюдицу, Аллах уничтожил их, сровняв их с землей». ﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا  ﴿ «Он не опасался последствий этого». Ибн Аббас сказал: «Аллах не опасается последствий кого бы то ни было». Такой же комментарий дали Муджахид, аль-Хасан, бакр аз-Мизани и др. Ад-Даххак и ас-Судди прокомментировали: «Не опасался последствий своих действий тот, кто подрезал верблюдицу». Однако верным является первое толкование, и Аллах знает лучше.   Илимдар ДЖАМБАЗОВ

Научные аяты Корана

Опубликовано:

Пророку Мухаммеду (с.а.в.) в VII веке было ниспослано великое чудо, которое стало руководством для людей вплоть  о Судного дня – это Священная книга мусульман – Коран. Ниспослание Корана как раз пришлось на время средневековья, время невежества, когда люди подвергались преследованиям и гонениям за стремление к просвещению. Инквизиция никого не щадила. А на востоке тем временем, развитие науки набирало обороты, и основой всему был Коран. Мы приведем несколько интересных научных фактов, описанных в Коране, и о которых учёным стало известно совсем недавно. Происхождение жизни из воды. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют?» (Сура «Энбия», 21/30 аят) Мы все знаем, что вода – источник жизни. Каждая клетка нашего организма состоит на 70% из воды. В Коране Всевышний Аллах сказал об этом в VII веке, а учёные открыли этот факт только после изобретения микроскопа. 2.Железо. В Коране Всевышний Аллах говорит: «Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей» (Сура «Хадид», 57/75 аят). Железо не является естественным для Земли материалом. Ученые открыли, что миллионы лет назад земля была «атакована» метеоритами, которые содержали в себе железо, «принесенное» с далеких планет. В аяте также говорится о «ниспослании» железа, из чего следует, что железо изначально не было «земным» материалом, а было послано из-за пределов Земли. Защита неба. В Коране Всевышний Аллах говорит: «Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений» (Сура «Энбия», 21/32 аят). Небо играет решающую роль в защите земли. Оно защищает землю от смертельных лучей Солнца. Если бы не было неба (атмосферы), солнечная радиация убила бы все на Земле. Оно действует как защитное одеяло или полотно, окутывающее планету Земля. Потому что температура за пределами атмосферы составляет С -270 градусов по Цельсию. Если бы эта температура достигла земли, все бы мгновенно замерзло. И это лишь некоторые из многих функций неба. Горы. В Коране сказано: «Разве Мы не сделали землю ложем, а горы колышками?» (Сура «Наба», 78/6-7 аяты). Колышки – это точное описание формы гор. В книге под названием «Земля» геофизик Фрэнк Пресс объясняет, что горы подобно кольям «воткнуты» в землю. Например, Эверест, высота которого составляет почти 9 км, под землей уходит ниже, чем на 125 км. О подобном свойстве гор стало известно только в начале ХХ-го века, с развитием теории тектоники плит. Расширение Вселенной. В Коране сказано: «Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем» (Сура «Зарийат», 51/47 аят). Факт расширения Вселенной был открыт только в последнем столетии. Стивен Хокинг в книге «Краткая история времени» пишет: «Открытие расширения Вселенной является одной из величайших интеллектуальных революций XX века». Солнечная орбита. В Коране Всевышний говорит: «Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам» (Сура «Энбия», 21/33 аят). Впервые гипотезу о неподвижности Солнца и вращении вокруг него планет предложил Николай Коперник в XVI веке. Эта гипотеза поддерживалась учеными вплоть до XX века. И те, кто придерживался ее, считали коранический аят неверным. Но исследования последнего столетия открыли много нового, в том числе и то, что солнце движется по орбите. Так, истина, ниспосланная в Коране, получила признание и подтверждение. Океан. Всевышний Аллах сравнил неверие с мраком морской пучины: «Или же они подобны мраку в глубине морской пучины. Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал света, тому не будет света» (Сура «Нур», 24/40 аят). Ученые считали, что волны возникают только на поверхности океана. Однако океанологи открыли, что существуют также и внутренние волны, под поверхностью океана. Эти волны невидимы для человеческого глаза и могут быть обнаружены только со специальным оборудованием. Коран говорит о мраке в глубине океана, покрытой волнами, потом еще раз волнами, а над ними облака. Этот аят «научен» не только тем, что в нем говорится о внутренних волнах, открытых не так давно, но и описаны глубины мрака. Человек может опуститься на глубину 70 м (без оборудования), и там еще виден свет. Но спустившись на глубину 1000 м, мы обнаружим, что там полный мрак. Это только несколько научных фактов из Корана, а сколько того, чего мы еще не знаем... Айше ДУРАН