Фикх - Страница 2 из 2 - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК | Страница 2

Суббота

04

декабря

29
Ребиу'ль-ахир
1443 | 2021
Утр.6:31
Вос.7:55
Обед.12:39
Пол.14:44
Веч.17:13
Ноч.18:36
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Фикх - Страница 2 из 2 - ЦРО ДУМК

Аллахны унутмакъ

Опубликовано:

Дюньягъа багъланып къалмасынынъ нетиджесинде инсан, Аллахны, ахиретни ве динини унута. Бойле олгъанынынъ себеби - инсаннынъ, озюни ве Яратыджысыны унутып, кибирге тюшкени ве «ич кимсеге мухтадж дегилим», деп тюшюнгенидир. Дуньявилейлешюв – Аллахтан узакълашув, киббарланув, Аллахнынъ ниметлерини ве аетлерини унутув ве инкяр этюв манасына келе. Аллахнынъ сонъсуз ниметлерини инкяр эткенлернинъ вазиетлери Къуран-ы Керимде чешит мисаллернен анълатыла. Къуранда инсаннынъ Аллахнен мунасебетинде «Унутув» меселеси учь болюмде кече: 1)Инсаннынъ Аллахны унуткъаны… 2)Аллахнынъ инсанны унуткъаны… 3)Аллахнынъ инсангъа озь озюни унуттыргъаны Бу мевзуда бу эки аетке бакъайыкъ: «Аллахны унуткъан ве бу себептен Аллах да оларгъа озь озьлерини унуттыргъан инсанлар киби олманъыз. Олар ёлдан чыкъкъан (Фасыкъ) кишилердир» («Хашр» суреси, 59/19 ает), «Мунафыкъ эркеклернен мунафыкъ къадынлар (сизден дегиль) бири-бирилериндендир. Яманлыкъны эмир этип, эйиликни ясакъларлар ве эллерини къапатырлар (къызгъанчлыкъ япарлар). Олар Аллахны унуттылар, Аллах да оларны унутты. Шубесиз, мунафыкълар олар фасыкълардыр» («Тёвбе» суреси, 9/67 ает). Къуран джеэтинден бакъкъанымыз заман проблеманынъ «Инсаннынъ Аллахны унутмасындан» чыкъкъаны ачыкътан корюне: инсан Аллахны унутса, Аллах да инсанны «унута» я да Аллах инсангъа озь озюни унуттыра. Бундан да гъайры, Къуран джеэтинден бакъсакъ, «Аллахны унуткъан адамларнынъ, «мунафыкълар» я да «фасыкълар» олгъаныны анълаймыз. Къуранда, инсаннен багълы унутув меселесининъ бир де «Эсап кунюни унутув» шекилинде анъылгъаныны коремиз. «Джасие» суресининъ 34-нджи аетинде айтыла ки: «О кунь бойле айтылыр: «Сиз дюньяда олгъанда, бу куньге къавушаджагъынъызны насыл унуткъан олсанъыз, Биз де сизни ойле унутаджакъмыз. Еринъиз атештир ве сизинъ ичюн ярдымджыларынъыздан ич кимсе ёкъ» («Джасие» суреси, 45/34 ает). Асылында «Эсап куню»ни унутмакъ, демек, дюньяда япкъанларындан «бир кунь» Аллахкъа эсап береджегини унумакътыр. Нетиджеде, коремиз ки, бу да Аллахны унутмакънынъ нетиджесидир.   Асыл суаль бу: Инсаннынъ Аллахны унутмасы не демек? Джевабы исе бойледир: Инсаннынъ Аллахнен мунасебетини ёкъ саймасы, корьмемесидир. Аллахнынъ инсаннен мунасебети дегенимиз вакъытта, инсаннынъ яратылувы, бар олгъаны, аятыны девам эткени, яшагъаны – бир тек Аллахнынъ истегинен олгъаныны унутмакътыр.   Я «Унутмакъ» не ичюн бу къадар, яни Аллахнынъ разылыгъыны ёкъ этеджек къадар муимдир? Чюнки бу мунасебеттен долайы, инсаннен Аллах арасында бир акъ-укъукъ пейда ола. Инсан, унуткъанда, бу акъ-укъукъкъа дикъкъат этмесем де олур, деп тюшюне. Инсанны яраткъан Аллах, онъа вазифелер берген. Бундан да гъайры, инсаннынъ дигер варлыкъларгъа нисбетен вазифелерини де бильдирген. Бунъа коре, эгер инсан Аллахны унутса, Аллахнынъ къойгъан сынъырларыны да унута, демек. «Аллахны унутмакъ» дегенде, не анъламакъ керекмиз? «Аллахны унутмакъ»  – «Аллах – ёкъ», демек дегильдир. Амма Аллахны акъылнынъ энъ аркъасына къоймакъ, кунь тертибинде тутмамакъ, Оны ёкъ сайып, бир дюнья къурмакъ манасына келе. Озь башыма догъам, озь башыма нефес алам, несилимни озь башыма девам эттирем ве бутюн буларнынъ нетиджесинде де, озь къанунымны озюм къоям. Насыл истесем, ойле де яшарым, демеге башлай. Инсан Аллахны унутса, дюньяда, Аллахнынъ ольчюлерине коре дегиль де, башкъа ольчю ве къаиделерге коре яшамагъа башлай. Башкъаджа айтаджакъ олсакъ, «инсан озь арзу ве истеклерини иляхлаштырмасы» алыдыр. Аетнинъ девамында, «Аллах оларгъа озь озьлерини унуттырды…», – деп айтыла.  Нетидже оларакъ айтмакъ мумкюн ки, олар къыямет куню ойле бир къоркъунчлы алгъа къалырлар. Аллаху Теаля инсангъа дюнья ве ахиретнинъ манасыны, дюньягъа не ичюн кельгенини, онъа бу къыскъа омюрнинъ ве бу къадар чокъ ниметлернинъ не ичюн берильгенини ве месулиети не олгъаныны хатырлата. Онъа терен ве тесирли бир къуллукъ шуурыны ашлай. Бунъа къаршылыкъ Аллаху Теаляны унутмакъ исе, инсанны юдже алемлерден къопарып бутюн варлыгъынен дюньягъа сарылмасына себеп ола. Дюнья севгиси оны, хайырлы ишлерден узакълаштырып, гунахлар чукъурына итеклей.  Гъафлетнен дюнья пешинде чапмакъ, ахирет ичюн ич бир азырлыкъ япмамакъ, нефисни ибадет ве такъванен темизлемеге тырышмамакъ, бундан да гъайры, гунахлар батагъына тюшмек – инсаннынъ озь озюни унутмасы манасына келе. Бойлеликнен, Аллахны унуткъангъа, Аллах кендисини унуттыра, яни дюньяда ве ахиретте асыл файдалы оладжакъ шейлерни япмасыны унуттыра. Чюнки инсаннынъ, керчектен, озь нефсини тюшюнмеси – оны темизлемеси, тербие этмеси, демектир. О алда Аллахны унуткъан, озь джаныны да унуткъан ве ихмал эткен ола. Инсан, озь джаныны ихмал эткени ве унуткъанынынъ нетиджеси азапкъа махкюм эте. Шубесиз, озьлерини унутып, къуллыкъ вазифелерини ихмал этип, джанларыны атешке аткъанлар, оны къуртарып дженнет багъчаларына ириштиргенлер бир олмаз. Керчек къуртулыш ве мувафакъиетке иришкенлер, шубесиз, Аллахны унутмагъан, даима Аллахны зикир эткен, Аллахкъа итаат ве ибадет этип, нефислерини темизлеген дженнетли инсанлардыр. Аллаху Теаля бойле буюра: «Эр бир инсан олюмнинъ дадыны аладжакъ. Япкъанларынъызнынъ къаршылыгъы анджакъ Къыямет куню тамамынен бериледжек. Ким джеэннемден узакълаштырылып, дженнетке къоюлса, керчектен, о къуртулышкъа иришкендир. (Яхшы билинъиз ки,) бу дюнья аяты алдатыджы шейлерден ибарет» («Ал-и Имран» суреси, 3/185 ает). Я Аллаху Теаля «унутмакъ»тан узакъ олгъанына коре, «Аллахнынъ инсанны унутмасы» насыл ола? Энъ къоркъунчлысы шу ки, ким Аллахны унутса, Аллах да онъа айнысынен къаршылыкъ берип, О да, о инсанны унута. Эгер Аллах бир инсанны ёкъ сайса, бу не къадар да къоркъунчлы бир шей, буны тюшюнмек биле къоркъунчлыдыр. Аллахнынъ Рахмети, мерхамети, берекети, лютфи, селяметининъ кесильмеси не къадар да аджджыдыр. Аллахнынъ унутмасы, къулуны азапкъа терк этмеси ве рахмет этмейип, азаптан къорчаламамасы. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) буюрды ки: «Къыямет куню къул (эсап бермек ичюн) кетирилир. Аллах онъа: «Мен санъа къулакъ, козь, мал ве эвляд бермедимми? Санъа айван ве экинлерни бермедимми? Сени буларгъа баш олмакъ, оларнен файдаланмакъ ичюн сербест быракъмадыммы? Аджеба, Менимнен бугуньки бу къаршылашувны ич тюшюндинъми?», – деп сорайджакъ. Къул да: «Ёкъ», деп айтаджакъ. Аллаху Теаля: «Ойле исе бугунь мен де сени унутаджам, тыпкъы сен (дюньяда) мени унуткъанынъ киби!» буюраджакъ» (Тирмизи). Къуранда «унутмакъ» меселесинен багълы башкъа бир сёз де «гъафлет»тир. Яни Аллахнен мунасебети фаркъында олмагъан инсанны анълаткъан «гъафиль» сыфатынен багълы. Иште, о «гъафиллерни» анълаткъанда, Къуран, бакъынъыз, насыл этип буюра: «Оларнынъ къальплери бар, оларнен тюшюнмезлер, козьлери бар, оларнен корьмезлер, къулакълары бар, оларнен эшитмезлер. Иште, олар айванлар киби, атта даа шашкъындырлар. Иште, гъафиллер олардыр» («Араф» суреси, 7/179 ает). Демек ки, Къурангъа коре, гъафлет чукъурына тюшкен инсаннынъ къальби анъламакъ, козьлери корьмек, къулакълары эшитмек хусусиетини джоя. Гъафлет сёзюнинъ терси «Аллахнен берабер олмакъ», демектир. Бунъа, Къуран ифадесинен «Зикруллах», деп айтамыз. «Зикруллахтан узакъ», яни «Гъафиль» ве «Аллахны унуткъан» инсанны Къуран бойле анълата: «Рахман олгъан Аллахны анъмакътан узакъ яшагъангъа, янындан ич бир вакъыт айырылмайджакъ бир шейтанны аркъадаш оларакъ берирмиз. Энди о шейтан даима онынънен берабердир» («Зухруф» суреси, 43/ 36 ает). Бу аеттен анълагъанымызгъа коре, Аллахны унуткъаннынъ янына шейтан къоюла ве онынъ аяты энди шейтаннынъ аркъадашлыгъынен олып кече. Къуран джеэтинден бакъкъанымыз вакъыт исе, шейтаннынъ инсан ичюн «ачыкъ бир душман» олгъаныны коремиз. Къуран бизни: «Шейтаннынъ ёлундан кетменъиз», деп тенбиелей («Бакъара»  суреси, 2/168 ает). Демек ки, бойле нетидже чыкъармакъ мумкюн: «Аллахны унутмакъ – Ондан гъафлетте олмакъ» киби, Аллахнынъ сакъындыргъаны яман хусусиетлернинъ эписи, «Инсаннынъ ап-ачыкъ душманы олгъан Шейтаннынъ ёлундан кетюв» нетиджесинде пейда ола. Аллахны унуткъан инсаннынъ ери –  шейтаннынъ янындадыр. Бир тюшюнип бакъайыкъ. Аллахны унуткъанымыз вакъыт инсанлыгъымыз не ола? Инсанлыкъ сыфаты къайда къаладжакъ? Къайсы къанун ве къаиделерге коре яшайджакъмыз? Эгер бугунь дюнья боюнджа инсанлыкънынъ бозулгъанына шаат олсакъ, инсаннынъ инсангъа нисбетен месулиети сыфыр олса, Аллахнынъ адыны адамлар тек озь менфааты ичюн къулланса, буларнынъ эписининъ темелинде «Аллахны унутув ве Ондан гъафлет къалув бар». Аллах инсангъа бойле буюра: «Сиз Мени анынъыз, мен де сизни анъайым. Манъа шукюр этинъиз, нанкёрлыкъ этменъиз» («Бакъара» суреси, 2/152 ает), «Унуткъанынъ вакъыт Аллахны зикир эт!» («Кехф» суреси, 18/24 ает). Унутмайыкъ ки, Аллах бир аетте де бойле айта: «Олар Оны (Аллахны) унутса биле, Аллах ич бир шейни унутмай, эр шейни бир китапкъа яза. Аллах эр шейге шааттыр» («Муджаделе» суреси 58/6 ает).    

Аллахкъа къуллукъ шууры (I къысым)

Опубликовано:

Алемлернинъ яратыджысы Аллаху Теаля бизни тек Онъа къуллукъ этмек ичюн яратты. Раббимиз бойле буюра: «Мен джинлерни ве инсанларны тек Манъа ибадет (къуллукъ) этсинлер деп яраттым» («Зарият» суреси, 51/56 ает). Инсан яратылувынынъ себеби - къуллукъ, къулнынъ мукеллеф олгъан эр шейни ичине алгъан, ич бир вакъыт денъишмеген бир зенааты, вазифесидир. Къулнынъ вазифеси - оны яраткъан, яшаткъан ве ёнеткенни билип, бутюн аяты девамында Оны разы этмеге тырышмакътыр. Бу макъсаднен яшагъан бир къул исе, омюри боюнджа Яратыджысынынъ огюне ич бир шейни къоймайып, яшайджакъ. Яни Яратыджы олгъан Аллах ве Онынъ айткъанлары даима биринджи ердедир. Не ерде олсанъ ол, не япсанъ яп, ич бир вакъыт денъишмейджек олгъан керчек шу ки, сен Онынъ къулусынъ, О исе -  сенинъ Раббинъдир. Ве Яратыджынынъ къулу олгъанынъ  ичюн, сенинъ вазифенъ - Онынъ эмир ве ясакъларыны эр шейден устюн тутмакътыр. Къуллукъ - бир тек тильнен айтыладжакъ шей дегиль. О, аяткъа тесир этмек керек. Намазда Аллахнынъ къулу олгъаныны айткъанлар; намаздан тыш шейтаннынъ, тагъутларнынъ, паранынъ, макъамнынъ къулу олсалар, тиллеринен айткъанларынынъ бир файдасы олмаз. Бир инсан сабадан акъшамгъа къадар яхшы бир къул олгъаныны анълатса, амма къуллукъ вазифелерини ерине кетирмесе, тилинен айткъан бу сёзлернинъ ич бир къыймети ёкъ. Аяткъа акс этмеген сёзлер - бош сёзлердир. Онынъ ичюн энъ эвеля пейгъамберлер, сонъра Аллахнынъ разы олгъаны къуллар, айткъанларыны аяткъа кечиргенлер. Бу акъта Къуранда бойле айтылгъан: «Элиф, Лям, Мим. Инсанлар, (тек) «иман эттик» демекнен имтиан этильмейип, быракъыладжакъларыны белледилерми? Емин олсун, Биз олардан эвелькилерини де имтиан эткен эдик. Аллах, догъру айткъанларны да, яланджыларны да мытлакъкъа биле (ве керчеклерни ортагъа чыкъарыр)» («Анкабут» суреси, 29/1-3 ает). Языкъ ки, чокъусы инсанлар, бу девирнинъ джаиллигинде учь-беш куньлюк адий дюньялыкълар ичюн ахиретни ёкъ саялар, Аллаху Теалягъа къуллукъ этмекнинъ ерине башкъаларына къуллукъ этелер.   Къуллукъ Къуран ве суннетке коре насыл япыла? Мусульман бир аятны яшамакъ, тек къуллукъ шуурыны гонъюллерге ерлештирмекнен мумкюн оладжакъ. Къуллукъ шуурына иришкен инсан, къуллугъыны насыл аяткъа кечиреджегини ильк эвеля Къуран ве Суннеттен билип, огренмек керек. Къуран ве суннетни бильмегенлер, пек чокъ шейни бильселер биле, насыл ве неге коре къуллукъ япаджакълар? Шубе ёкъ ки, Аллахнынъ китабы ве Ресулининъ Суннети - Ислям Динининъ денъишмез эки темель менбаасыдыр. Бу эки менбаагъа сым-сыкъы сарылгъанлар, Аллахнынъ изини иле янълыш ёлгъа тюшмектен къорчалангъан инсанлардыр. Чюнки Ресулюллах (с.а.в.) бойле айта: «Сизге эки шейни къалдырам. Буларгъа сым-сыкъы сарылгъанынъыз вакъыт, асыл да догъру ёлдан чыкъмазсынъыз. Булар - Аллахнынъ китабы ве Ресулининъ Суннетидир» (Муватта). Ойле исе, къуртулыш ёлунда олмакъ ве къуртулыш ёлунда къалмакъ, Къуран ве суннетнен мумкюн. Бизлер, бу экисининъ арасыны бири-биринден айырмагъа акъкъымыз ёкъ. Къуран ве суннетни бири-биринден айырмакъ, вахий иле аятны бири-биринден айырмакъ сайыла, бунъа да ич кимсенинъ акъкъы ёкъ. Суннет, вахийнинъ аяткъа акс этювидир. Суннетке эмиет бермемек, вахийнинъ аяткъа акс этювине эмиет бермемек, демектир. Бакъынъыз, ёл косьтериджи Китабымызда, Раббимиз не буюра: «Де ки: Эгер Аллахны севсенъиз, манъа таби олунъыз; Аллах да сизни севсин ве гунахларынъызны багъышласын. Аллах багъышлайыджы, мерхаметлидир» («Али Имран» суреси 3/31 ает). Раббимиз бу аетте анълаткъанына коре, Аллахны севгенлер ве севгенлерини айткъанлар, Пейгъамберге (с.а.с.) таби олмакъ кереклер. Бу «таби олув эмири», Ресулюллахнынъ аятта олгъанда да, кечерли эди, вефатындан сонъра да биз, бу таби олув эмирини, Онынъ суннетине бойсунып, косьтермек керекмиз. Бир аетте Аллах бойле буюрды: «Ким Ресульге итаат этсе, Аллахкъа итаат эткен олур. Ким де юзь чевирсе, бильсин ки, Биз сени оларгъа къаравул олып ёлламадыкъ» («Ниса» суреси, 4/80 ает).  Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюрды: «Ким де ким, манъа итаат этсе, Аллахкъа итаат эткен олур, ве ким де ким, манъа къаршы кельсе, Аллахкъа къаршы кельген олур...» (Бухари). Ает ве хадисте, Аллахнынъ Ресулине итаатынынъ, Аллахкъа итаат олгъаныны анълатыла. Чюнки Ресулюллах (с.а.в.) озюнден уйдырып чыкъармагъан инсандыр. Раббимиз бойле буюра: «О, озь истек ве тюшюнджесине коре лаф этмез» («Наджм» суреси 53/3 ает). Къуран ве суннет иляхи менбаалы, яни Аллахтандыр. Ойле исе, Аллахкъа итаат, Къураннынъ эмир ве ясакъларына итаат демек, Ресулюллахкъа итаат да, эм аятында, эм де вефатындан сонъ суннетине итаат этмек, демектир. Пейгъамберимиз, суннетнинъ да онъа берильгенини бойле анълата: «Дикъкъат этинъ! Манъа Китап иле берабер онъа бенъзегени (Суннет) де берильди» (Эбу Давуд, Тирмизи). Энъ хайырлы несиллер, Къурангъа ве суннетке сарылгъанлар ве «Къуран бизге етер, деп» Суннетни ташламагъанлардыр. Раббимиз бизлерге бойле буюра: «Ким, «дос-догъру ёл» ачыкътан белли олгъан сонъ, Ресульге къаршы чыкъса, ве муминлернинъ ёлундан башкъа бир ёлгъа кетсе, оны кеткен ёлда ташлармыз ве джехеннемге сокъармыз. О не де яман бир ятакъ!..» («Ниса» суреси: 4/115 ает). Къуллукъ, деген шей шуурны талап эте. Къуллукънынъ дады, иманнынъ дадыны алмакънен олур. Иманнынъ дадыны аламагъан инсанлар, къальплерине ширк булаштырып нефислерине хыянетлик эткен кишилердир. Булар Аллахнынъ къулу олгъанларыны акъылларына  биле кетирмезлер. Акъылларында, Аллах ве Расулюне, Къуран ве Суннетке, Дженнетке ве Джехеннемге ер ёкъ, буларны тюшюнмеге де вакъыты ёкъ. Буларнынъ ерине, не къадар дюнья чёплюги олса, оларнен акъылларыны толдурып, къуллукъ шуурындан узакъ бир хаят яшарлар. Бизлер, бизни мусульман япкъан къыйметлерге сарылмакъ керекмиз…Къуллугъымызны о къыйметлерге коре тертип-низамгъа къоймакъ… Бизлерни мусульманлыгъымыздан узакълаштыргъан эр шейден узакъ турмакъ…Тевхидке таялы бир къуллукъ яшав ёлунда олмакънынъ дадына бармакъ…Иште, будыр къуллукъ шууры. Девамы бар…    ИСА Велиев

Сахур ве ифтар

Опубликовано:

Рамазан оразасынынъ куньлюк аятымызгъа къазандыргъаны муим гузелликлерден бири де сахургъа (темчитке) турмакътыр. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) сахургъа турып аш ашамакънынъ эмиетини анълатып, сахабелерине тевсие эткендир. «Сахур ашыны ашанъыз, чюнки сахурда берекет бардыр», – деп, буюргъандыр (Бухари, Савм 20). Башкъа бир хадисте исе: «Хурма, муминнинъ не гузель сахур ашыдыр» – буюраракъ (Эбу Давуд, Сыям, 16), хурманынъ файдасына дикъкъат чеккендир. Айрыджа, сахурда ашалгъан аш, ораза тутмагъа ярдымджы олур.  Пейгъамберимиз: «Куньдюз оразасы ичюн сахур ашындан, гедже намазы ичюн де уйле юкъусындан файдаланынъыз» – деп, буюргъандыр (Ибн Мадже, Сыйам 23). Гедженинъ сонъунда, яни саба намазына якъын бир вакъытта сахур япылмасы тевсие этиле.  Зейд бин Сабит (р.а.) шойле деген: «Биз Расулюллах (с.а.в.) иле бирликте сахур ашы ашадыкъ, сонъра да саба намазыны къылдыкъ» (Бухари, Савм 19). Эхл-и китап яни еудий ве христианлар иле биз, мусульманларнынъ, оразалары  арасындаки буюк фаркълардан бири, сахур суннетидир (Муслим, Сыям 46).  Бойледже, сахургъа турып бир ютум сув иле де олса, сахур япмакъ айрыджа бир эмиет къазанмакътадыр. Сахургъа турып бир шейлер ашап ичмек шарт дегильдир. Тевсие этильгендир, берекеттир ве суннеттир. Яни сахургъа туралмагъан кимсе оразасыны тутабилир, тутмалыдыр. Ифтар – ораза муддети екюнленген сонъ ашалгъан аштыр. Ифтар ачкъанда, аджеле этмек керектир. Ресулюллах шойле буюргъандыр: «Аллах Теала шойле буюрды: «Къулларымнынъ манъа энъ севимли олгъаны, ораза ачмакъта аджеле арекет эткендир» (Тирмизи, Савм 13). Рамазанда бир оразалыгъа ифтар бермекнинъ севабы буюктир. Ифтар бермек хусусында Пейгъамберимиз шойле буюрды: «Ким бир оразалыгъа ифтар эттирсе, ораза туткъан къадар севап къазаныр. Ораза туткъаннынъ севабындан да ич бир шей эксильмез» (Тирмизи, Савм, 82). Пейгъамберимизнинъ айткъанына коре, ораза туткъаннынъ севинеджеги эки ань бардыр: «Бириджиси, ифтар эткен вакъытта севинир, дигери де Раббине къавушкъан вакъытта оразасынынъ къаршылыгъына севинир» (Бухари, Савм, 9). Ресулюллах оразасыны хурманен ача эди, эгер хурма олмаса, сувнен ача эди. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.): «Сизден биринъиз оразасыны ачаджагъында, хурма иле ачсын. Чюнки о хурма, берекетлидир. Хурма тапалмагъан, сув иле ифтар этсин, чюнки сув темиздир», – деп, буюргъандыр (Эбу Давуд, Сыйам, 21). Ресулюллах Эфендимиз, ифтар вакъты киргенде, акъшам намазыны къылмадан эвель, бир къач тазе хурма иле ифтар эте эди. Эгер тазе хурма олмаса, бир къач къуру хурма иле оразасыны ача эди. Къуру хурма да олмаса, бир къач ютум сув иче эди. Мустафа Аджибекиров

Бинъ айдан даа хайырлы гедже — Къадир геджеси

Опубликовано:

Рамазан айынынъ 27-джи геджеси (июльнинъ 1-ден 2-джыге кечер геджеси) Ислямда энъ мукъаддес сайылгъан геджедир. Бу гедже инсанларгъа дюнья ве ахиретте бахтлы олмакънынъ ёлларыны косьтерген, къаранлыкълардан чыкъарып, айдынлыкъкъа къавуштыргъан мукъаддес китабымыз Къуран энмеге башлады. Бу гедженинъ фазилетини анълаткъан «Къадир» суресинде Юдже Раббимиз бойле буюра: «Биз оны (Къуранны) Къадир геджесинде эндирдик. Къадир геджеси не олгъаныны сен билесинъми? Къадир геджеси бинъ айдан хайырлыдыр. О гедже Рабблерининъ изининен мелеклер ве Рух (Джебраил) эр иш ичюн энер турарлар. О гедже селяметлик толудыр. Та танъ догъувына къадар». Риваетке коре, Пейгъамберимизге (с.а.в.) умметининъ омюри косьтерильди. Пейгъамберимиз уммети къыскъа омюринде япкъан ибадетлеринен башкъа умметлернинъ узун омюрлеринде япкъан ибадетлерине етишип оламазлар, деп, тюшюнип кедерленген эди. Аллаху Тааля да Пейгъамберимизге (с.а.в.) «Къадир» суресини эндирип, кедерини севинчке чевирди. Келинъиз, шимди «Къадир» суресининъ маналарына бакъайыкъ: Биз оны (Къуранны) Къадир геджесинде эндирдик. Къуран окъулгъан, окъумакъ иле ибадет этильген китаптыр. Къуран вахий ёлунен кельген Аллахнынъ сёзюдир. Иште, бу аетте Аллах шуны бильдире: «Биз бу мубарек китапны топтан Къадир геджесинде дюнья семасына Бейтуль-Иззеге эндирдик». Бундан сонъ Къуран 23 сенеде ает-ает, суре-суре энди. Къадир геджеси не олгъаныны сен билесинъми? Къуран, Къадир геджеси энгени ичюн, о, Аллах къатында мубарек бир гедже сайыла. Бу себептен «Духан» суресининъ 3-нджи аетинде Аллах бойле буюра: «Биз о Къуранны мубарек бир геджеде эндирдик». Къадир келимесининъ манасы – «къадри, къыймети ве шерефи юдже», демектир. Бир башкъа манасы да – такъдир геджесидир. Къадир геджеси бинъ айдан хайырлыдыр. Бинъ ай – 83 йылдан даа чокъ заман, демектир. Демек ки, бир кимсе бир Къадир геджесини ибадетнен кечирсе, 83 йылдан даа чокъ ибадет эткен киби ола. Къадир геджесининъ къайсы геджеде олгъаны акъкъында Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Сиз Къадир геджесини Рамазаннынъ сонъки он куню ичинде тек ракъамлы геджелерде аранъыз». Бир башкъа хадисте де Пейгъамберимиз: «Ким Къадир геджесини арамагъа истесе, оны Рамазаннынъ сонъки еди кунюнде арасын», – деп, буюргъан (Бухарий; Муслим). Пейгъамберимиз Рамазаннынъ сонъки он кунюнде эр вакъыттакинден даа чокъ ибадет этип, аиле азаларыны да ибадет ичюн уяндыра эди (Бухарий). Ислям менбалары бильдиргенине коре, Аллаху Тааля Къадир геджесини ве ондан да башкъа базы шейлерни гизли тутты. Меселя, Джума куню дуа къабул этильген саат; беш вакъыт намаз ичинде салят-ы вуста (орта намаз); Аллахнынъ исимлери ичинде Исм-и Азам; бутюн ибадетлерде Аллахнынъ ризасы; заман ичинде къыямет, аят ичинде олюм вес аире. Буларнынъ гизли тутылмасындан макъсат – муминлернинъ уяныкъ, дикъкъатлы ве даима Аллахкъа ибадет ве итаат ичинде олмаларыны темин этмектир. Муминлер бойле буюк ве мубарек геджени гъафлет ичинде кечирмемели, ибадет ве къуллукънен дегерлендирмели. Бир хадис-и шерифте Пейгъамберимиз (с.а.в.) бойле буюра: «Ким Къадир геджесини, фазилетине инанып ве севабыны тек Аллахтан умют этип, ибадет ве итаатнен кечирсе, онынъ кечкен гунахлары багъышланыр» (Бухарий). О гедже, Рабблерининъ изининен, мелеклер ве Рух (Джебраиль), эр иш ичюн энер турарлар. Джебраиль (а.с.): «Биз анджакъ Раббнинъ эмринен энемиз. Кечмишни ве келеджекни ве экиси арасындакилернинъ эписини бильмек анджакъ Аллахкъа махсус ве Раббинъ аслы да унуткъан дегиль», – деп, буюргъан («Мерьем» суреси, 19/64 ает). Иште, мелеклер бу шекильде энелер. Олар, Аллахнынъ эмрини ерине кетирмек ичюн энелер. Мелеклер ерге энгенде, муминлерге: «Къоркъманъыз, кедерленменъиз, сизге ваде этильген дженнетнен севининъ. Биз дюньяда да, ахиретте де сизинъ достларынъыздырмыз. Сизге дженнетни мужделеймиз ве сиз ичюн дженнетте джанынъызнынъ истеген эр тюрлю ниметлер бар», – дерлер («Фуссилет» суреси, 41/30-32 аетлер). Бундан да башкъа, олар, муминлер ичюн бойле дуа этерлер: «Эй, Раббимиз сенинъ рахметинъ эр шейни сарып алды. Тёвбе этип, сенинъ ёлунъа таби олгъанларны багъышла ве оларны джеэннем азабындан къорчала!» («Мумин» суреси, 40/7 ает). О гедже селяметлик толудыр. Та танънынъ догъувына къадар. Яни бу гедже танъ ери агъаргъанына къадар селяметлик, къуртулыштыр. О гедже мелеклер муминлерни селямлар. Юдже Аллах о гедже инсангъа хайыр ве селяметлик берир. Яни, акъшамдан сабагъа къадар бутюн гедже хайырлыдыр ве эр тюрлю яманлыкътан къорчалангъан. Бундан да башкъа, бутюн япылгъан ибадетлернинъ къыймети пек буюк. Бунъа коре, Къадир геджесини намаз къылып, Къуран окъуп, тёвбе, истигъфар ве дуа этип кечирмек керекмиз. Намаз борджу олгъанлар, нафиле намаз къылмадан эвель, ич олмаса, беш вакъыт къаза намазларыны къылмалары даа догъру олур. Къазалары ёкъ олса, нафиле къыларлар. Къуран-ы Керим дюньягъа энмеге башлагъан бу мубарек геджеде Къуран окъумакънынъ айры бир къыймети бар. Табиинлерден Суфьян-ы Севрий бойле деген: «Къадир геджесинде дуа ве истигъфар этмек, намаздан даа да севимлидир. Къуран окъуп, сонъра дуа этмек даа да гузельдир» («Теджрид-и сарих»). Азрет-и Айше (р.а.) Пейгъамберимизден сорагъан эди: «Эй, Аллахнынъ Ресули! Къадир геджесине расткельсем, насыл дуа этейим?». Ресулюллах (с.а.в.): «Аллахумме иннеке афуввун тухиббу'ль-афва фафуанни (Аллахым, сен чокъ афу этиджисинъ, афуны севесинъ, мени афу эт)», деп, дуа эт», – буюргъан» («Теджрид-и сарих»). Бу мубарек геджеде япылгъан дуа ве ибадетлер къабул этиле. Бу себептен бутюн гедже ибадет, зикр ве дуалар этмели. Ким бутюн гедже отурып оламаса, ич олмаса, теравихтен сонъ бир микъдар дуа этмели. Къадир геджеси Рамазаннынъ сонъуна якъынлашкъаныны хатырлата. Бу мунасебетнен, бутюн Къырым ве дюнья мусульманларынынъ Ораза байрамы хайырлы олсун. Рамазан боюнджа къазангъан яхшы ахлякъымызны бутюн йылгъа яяйыкъ. Рамазанда ораза тутып, фукъаре ве мухтаджларнынъ алыны даа да яхшы анъладыкъ, бу себептен, оларгъа нисбетен даа дикъкъатлы олып, ярдымлашайыкъ. Бундан да башкъа, бир ай боюнджа ораза тутып, ниметлернинъ къыйметини анъладыкъ. Бу себептен, бизлер бу ниметлерни бизге бутюн омюримиз боюнджа багъышлаган Аллахны да унутмайып, Онынъ оразадан башкъа эмирлерини де ерине кетирейик. Къадир геджеси япыладжакъ ибадетлеримизни Раббим къабул этсин!   Иса ВЕЛИЕВ  

Итикаф в месяц Рамазан

Опубликовано:

Месяц Рамазан – это благословенный месяц обретения верующими большей духовности. Это месяц, в который открываются врата божественной милости и прощения, появляется возможность очиститься от грехов и спастись от адского наказания. Рамазан – время искреннего состязания верующих в поклонениях и благодеяниях, совершая обязательные и теравих-намазы, выплачивая зекят, раздавая садака... Одним из очень ценных поклонений, совершаемых верующими в месяц Рамазан с целью самоотчета, является «итикаф». Он совершается в последние десять дней месяца Рамазан, на которые, по мнению большинства ученых, приходится Лейлетуль-Кадар – благословенная Ночь Предопределения. После переселения (хиджры) в Лучезарную Медину, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) каждый год в последние десять дней Рамазана совершал итикаф. Ученые относят это поклонение к категории «сунна-муэккедэ» (то есть, желательное для совершения каждый год). К большому сожалению, в наше время «итикаф» совершает лишь малая часть верующих; отношение к «итикафу» стало напоминать обычай, которому следует лишь пожилые и слабые верующие, не занятые повседневными делами. Однако следует ясно понимать, что «итикаф» является важнейшим методом в духовном воспитании каждого верующего. Каждый мусульманин крайне нуждается в том, чтобы призвать к отчету свой нефс (эго), который выходит из-под его контроля в то время, когда он занят суетными делами, преодолевает земные испытания и трудности. В связи с этим, есть необходимость подробно объяснить суть этого поклонения. Слово «итикаф» является производным корня арабских слов «акафа – йа’кифу», «афкан укуфан», несущих смысл «обратиться к чему-либо, строго следовать чему-либо, посвятить себя чему-либо, продолжать заниматься чем-либо, заниматься чем-либо лишь одним». Следовательно, лексическое значение слова «итикаф» – «находиться где-либо продолжительное время, уединяться, отстраняться, жить в уединении». Религиозный смысл слова «итикаф» – находиться в затворничестве, в уединении в мечети с целью приближения к Всевышнему Господу. В другом толковании «итикаф» – религиозное поклонение, совершаемое через уединение в мечети с соблюдением определенных правил. Как уже было сказано, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) после совершения хиджры каждый год в последние десять дней Рамазана совершал итикаф. Приведем в доказательство этого несколько хадисов. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) каждый год совершал итикаф в течение десяти дней, однако в последний год своей жизни он находился в итикафе двадцать дней. Каждый год в течение месяца Рамазан ангел Джибриль (алейхиссалям) один раз прочитывал Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) все ранее ниспосланные аяты Священного Корана, но в последний Рамазан Священный Коран был прочитан Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) дважды. В хадисе от благородной Айше (радыйаллаху анха) говорится: «Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) до самой своей кончины совершал итикаф в течение последних десяти дней месяца Рамазан». Также передано: «Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) до того, как Всевышний Аллах забрал его душу, каждый год в последние десять дней месяца Рамазан совершал итикаф. После его кончины его досточтимые супруги продолжали совершать это поклонение» (Бухари). В отношении «итикафа» имеется множество хадисов. Однако общий смысл их сводится к тому, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем) каждый год в последние десять дней Рамазана совершал итикаф, а после его кончины это поклонение продолжали совершать его досточтимые супруги (радыйаллаху анхум), из чего следует, что «итикаф» – это сунна, желательная как для мужчин, так и для женщин. По мнению ученых ханафитского мезхеба, существует три вида «итикафа»: ваджиб, сунна-муэккеде и мустахаб. Итикаф для выполнения обета (назр) является ваджибом, итикаф в последние десять дней месяца Рамазан – сунна-муэккеде, добровольный итикаф в любое другое время года – мустехаб. Для итикаф-назр обязательным условием является соблюдение поста, для итикафа-сунны пост не является обязательным условием. Итикаф-мустехаб может выполняться в любое время по желанию верующего. Верующий, при входе в мечеть, сделавший намерение выполнить итикаф, при выходе из нее будет считаться выполнившим его. Мнение ученых о длительности пребывания в подобном итикафе также различно: минимально – от одного дня до промежутка времени, достаточного для произнесения слова «Субханаллах». Условия для совершения итикафа следующие: быть верующим; быть в здравом уме; быть чистым и в опрятной одежде; иметь намерение совершить итикаф. Для мужчин лучшее место итикафа — это мечеть в Мекке, затем – мечеть в Медине, затем – мечеть Бейтуль-Макдис, затем – соборная мечеть, затем – ближайшая мечеть. Имеется мнение Имама Абу Ханифы о том, что в мечети, в которой делается итикаф, должен совершаться обязательный пятикратный намаз. По мнению имамов Мухаммада и Абу Юсуфа, достаточным считается, чтобы мечеть, соответствовала нормам шариата, даже если там не совершаются коллективные намазы. Женщины могут совершать итикаф у себя в комнате, где обычно делают намаз, или в другой походящей для уединения комнате. Также женщины могут совершать итикаф в мечетях в помещениях, отведенных женщинам для совершения намаза. Условием для итикаф-ваджиб является соблюдение поста. К эдебу (культуре) совершения итикафа относятся: находиться в нем последние десять дней Рамазана; не говорить ничего, кроме благого; быть в чистой и опрятной одежде. Находясь в состоянии итикафа, следует помногу читать Священный Коран, хадисы и жизнеописание Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем), а также совершать много дуа и изучать исламские науки. Итикаф не нарушается в тех случаях, когда человек вынужден выходить из мечети по причине необходимости выполнения религиозных предписаний, а также по естественным надобностям. Также разрешено выходить из мечети для совершения пятничного намаза. Не нарушает итикаф выход из мечети для совершения ритуального омовения и справления естественных надобностей. Но в данном случае следует совершать пятничный намаз или справлять естественные потребности в ближайшем, предназначенном для этого месте. По мнению ученых мезхеба Шафи’и, выход из мечети для совершения пятничного намаза в другой мечети нарушает итикаф. Также, по их мнению, если верующий намеревается находиться в итикафе в течение одной недели и более, он должен совершать его в соборной мечети (где совершается пятничный намаз). Выход из мечети по другим (не указанным выше) причинам нарушает итикаф. Итикаф является одним из важных и ценнейших поклонений в Исламе. Цель и дух итикафа – связать сердце с Аллахом, чтобы оно, отстранившись от всего мирского, соединилось с Всевышним Господом; освободившись от всего земного, было занято лишь поминанием Аллаха. Итикаф – это уединение души, отрешение от этого мира и всего, что в нем есть. В итикафе человек постоянно занят поклонением. Спит он или бодрствует – он все время находится в поклонении, приближаясь к Аллаху и прося у Него милости и прощения за себя, своих близких и всю общину Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем).   Эрвин ДЖЕППАРОВ

Аллахнынъ барлыгъынынъ делиллери

Опубликовано:

Аллахнынъ барлыгъыны[1] бильдирген делиллер[2] ве аляметлер пек чокътыр. Оларнынъ эписини мында язмакъ имкянсыздыр, чюнки барлыкъларнынъ сайысы къадар делиль бардыр. Биз мында садедже бир къачыны мисаль олсун, деп кетиреджекмиз. Раббимиз Аллаху Теаля акъкъында, бир къач усулнен фикир юрютмек мумкюндир. Биринджи усул: «Барлыкъларда корюнген Раббимизнинъ аляметлери» Ер, кок, айванлар ве осюмликлер, дагълар ве денъизлер, ель ве ягъмур, кунеш ве ай, кундюз ве гедженинъ денъишмеси, ве башкъа бутюн варлыкълар, Аллахнынъ барлыгъына ве бирлигине делильдир. Аллаху Теаля, Къуран-ы Керимде шойле буюра: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «Эй, инсанлар! Сизни ве сизден эвель яшагъан инсанларны яраткъан Раббинъизге къуллыкъ этинъиз. Умют этилир ки, Онъа къаршы кельмектен сакъынырсынъыз»[3]. Башкъа бир аетте Аллаху Теаля: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ «Коклернинъ ве ернинъ яратылмасында, гедженен кундюзнинъ бири-бирининъ аркъасындан кельмесинде, денъизде ялдагъан ве инсанларгъа файда кетирген гемилерде, Аллахнынъ коклерден эндиргени ве олю ерни тирильткени сувда, эр тюрлю джанлы варлыкъны ер устюнде яймасында, ельни сурьмесинде ве булутларны кокнен ер арасында эмиринен юрсетмесинде, тюшюнген инсанлар ичюн делиллер бардыр»[4]. Даа башкъа бир аетте: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً (6)وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً (15)  وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً (16) «Биз ер устюни бешик япмадыкъмы?»[5] ве «Биз, булутлардан бол ягъмур ягъдырдыкъ. Ондан богъдай данелерини, осюмликлерни ве бири-бирине сыкъ сачылгъан багъчаларны чыкъардыкъ»[6], деп буюра. Къуран-ы Керимде орьнек олып кетирильген бу мисаллер пек чокътыр ве эписи, Аллахнынъ барлыгъына ве бирлигине делильдир. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «Аллахнынъ керчектен бар олгъаны белли олгъандже, оларгъа тышта ве озьлеринде, бар олгъанымызнынъ делиллерини косьтереджекмиз. Раббининъ эр шейге шаат олмасы етмезми?»[7]. Бу аетте, Аллаху Теаля, эр бир шейде делиль бар олгъаныны бильдире. Дюньяда, инсанда, хаятнынъ эр бир къысмында, эр алда, Аллах, барлыгъыны бильдире. Инсан аджайип бир шекильде яратылды. Ильк инсан топракътан, онынъ несли исе бир атылгъан тамчыдан яратылды! Аллаху Теаля шойле буюра: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ {14} «Керчектен Биз, инсанны сюзюльген чамурдан яраттыкъ. Сонъ оны сагълам бир ерде нутфе алына кетирдик. Сонъ нутфени алякъа (ашлангъан йымырта) яптыкъ. Артындан алякъаны бир парчачыкъ эт алына кетирдик. Бу бир парчачыкъ этни кемиклерге (скелетке) чевирдик. Бу кемиклерни этнен къапладыкъ. Сонъ оны, башкъа бир яратышнен, инсан алына кетирдик. Япып-яраткъанларнынъ энъ гузели Аллах пек юджедир»[8]. Къуранда инсан яратылышынен багълы пек чокъ бильги ер ала. Къан дамарларынынъ тюрлю-тюрлю олмасы, пармакъ излерининъ фаркълы олмасы, ашагъанымыз шейлернинъ бутюн беденимизге яйылмасы киби пек чокъ бильгиге растламакъ мумкюндир. Инсан башкъа джанлы варлыкълар киби ашай, иче, юре, чапа, ялдай, ала, берер, коре, эшите ве даа нелер-нелер япа. Сайып битирмек ичюн йыллар керек олабилир. Амма инсанны айванлардан айыргъан, оны фаркълы япкъан шей – акъылдыр. Иште, бутюн бу азаларны ери - ерине ерлештирген бири бар, о да – Аллаху Теалядыр. Инсангъа бакъкъан сонъ, даа буюк барлыкъларгъа бакъмакъ керектир. Буюктен де буюк йылдызлар, эписи Аллахнынъ истегени ерде, истегени шекильде вазифелерини япалар. Инсаннынъ, оларны эписини козьнен корьмеси биле мумкюн дегильдир. Аллах оларны яратты, Аллахтан башкъасы да яратып олмаз. Бу къадар сонъсыз кучьке дюньяда ич бир барлыкъ саип оламаз. Аллаху Теаля шойле буюрды: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا {27} رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا {28} وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا {29} وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا {30} أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا {31} وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا «Сизни яратмакъ даа кучьми, ёкъса кок юзюни яратмакъмы ки, оны Аллах бина этти, оны юксельтип низамгъа къойды. Геджени къарартты. Куньдюзни агъартты. Ондан сонъ да ер устюни тёшеди. Озюнъиз ве айванларынъыз ичюн бир файдаланув олмакъ узьре ерден сувны ве осюмликлерни чыкъарды ве дагъларны къавий бир шекильде ерлештирди»[9] لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «Эльбетте, коклернинъ ве ернинъ яратылувы, инсанларнынъ яратылувындан даа буюк бир шейдир, факъат инсанларнынъ чокъусы бильмез»[10]. Аллаху Теаля бутюн варлыкъларны ёкътан бар этти. Бутюн эр шей я арекет алында я да сукюнет алындадыр. Бу васыфлар тек яратылгъан варлыкъларда олыр. Яратыджы бойле оламаз. Чюнки ёкълукътан бир шейни бар этеджек, барлыкътан да бир шейни ёкъ этеджек бири – Эбедий олмасы борджлудыр. Денъишкен бири – яратыджы оламаз. Ибрахим (алейхисселям) айткъаны киби: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ {76} فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ {77} فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ {78} إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {79} «Гедженинъ къаранлыгъы оны къаплагъанынен, бир йылдыз корьди, Раббим будыр, деди. Йылдыз баткъанынен, баткъанларны севмем, деди. 77. Айны догъгъанда корьгенинен, Раббим будыр, деди. О да баткъанынен, Раббим манъа догъру ёлны косьтермесе, эльбетте, ёлдан сапкъан топлулыкълардан олурым, деди. 78. Кунешни догъаяткъанында корьгенинен де, Раббим будыр, зира бу даа буюк, деди. О да, баткъанынен, деди ки: «Эй, къавмым! Мен сизинъ (Аллахкъа) ортакъ къошкъан шейлеринъизден узакъым. 79. Мен ханиф оларакъ, юзюмни коклерни ве ерни ёкътан яраткъан Аллахкъа чевирдим ве мен мушриклерден дегилим». (Хазрети Ибрахимнинъ бу давранышындан макъсат, кок джысымларына табынгъанларны тенкъит этмектир, чюнки, 74-нджи аетте путларгъа табынгъанлары ичюн бабасыны ве къавмыны аджджы тильнен тенкъит эте)»[11]. Биз, инсанлар, озюмизнинъ ве бутюн инсанларнынъ ёкълукътан бар олгъанымызны билемиз. Аллаху Теаля бу керчекни шойле ачыкълай: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً {1} «Инсаннынъ узеринден, онынъ анъылмагъа ляйыкъ олмагъаны (ёкълукъ деври киби), бир девир кечмедими?»[12] Йылдыз ёкъ эди, Аллах бар этти. Кунеш ёкъ эди, Аллах бар этти. Ай ёкъ эди, Аллах бар этти. Инсан да, кяинат та, терек, айван, дагълар ве денъизлер де ёкъ эди, эписини Аллах бар этти. Чюнки О, эр вакъыт бар эди, ве эбедий оларакъ бар къаладжакъ. Мезарларнынъ устюне язарлар «Эль Бакъы хувель Бакъы» деп, керчектен де ойледир. Тек бир Бакъы, ич де ёкъ олмагъан ве олмайджакъ бири бар, О да – Аллахтыр. Аллаху Теаля айта: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً {9} «Раббинъ деди: «Ойледир, о Манъа къолайдыр. Даа эвель сен ич бир шей олмагъанынъда, Мен сени яраттым»[13]. Чечеклер ве осюмликлер де, ёкълукътан чыкъып бар олдылар: …. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {5} «Сен ер юзюни де къуп-къуру ве олю бир алда корерсинъ; факъат биз, узерине ягъмур ягъдыргъанымызда, о, къыбырданыр, къабарыр ве эр чешиттен (я да чифттен) гонъюль хошлайыджы экинлер берир»[14]. Дюньяда бар олгъан бутюн эр шей тек Бир ве Екяне олгъан, Аллахнынъ мулькюдир! Озю-озюне бир шейнинъ яратылмасы тюшюнилемез. Чюнки озю пейда олгъан бир барлыкъ, башкъа бир шейге хаят берип олмаз. Аллаху Теаля шойле буюрды: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ {35} «Аджеба, олар ич бир яратыджы олмадан яратылдылармы? Ёкъса, озьлери яратыджымы?»[15]. Эр кес озюне бакъса, буны анълар. Биз ёкъ олгъанымызда, озюмизни яратмамыз насыл мумкюн олур эди? مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً {51} «Мен оларнынъ не коклернинъ ве ернинъ яратылувына, не де шахсен озьлерининъ яратылувына шаат эттим. Мен ёлдан чыкъарыджыларны ярдымджы тутаджакъ дегилим»[16]. Инсангъа нисбетен эки тюрлю яратылыш бардыр: инсаннынъ табиий оларакъ япкъаны ишлер, китап язмакъ, маса япмакъ киби. б) инсангъа таби олмагъан ишлер, башкъа бирисининъ яратылувы, мевсимлернинъ денъишюви, кунешнинъ догъувы киби. Шубе ёкъ ки, биринджи шекиль ишлер, яратыджыгъа мухтадждыр. Меселя, Китап бар исе, мытлакъ онынъ муэллифи бардыр. Кольмек бар исе, оны тиккен тикиджиси бардыр. Инсангъа таби олмагъан ишлерде де ал бойледир, чюнки бу барлыкълар даа буюк ве даа да низамнен яратылгъандыр. Аллаху Теаля Къуран-ы Керимде шойле буюрды: الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ {3} ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ {4} «О ки, бири-биринен тенъ, еди кокни яраткъан. Рахман олгъан Аллахнынъ яратмасында ич бир уйгъунсызлыкъ коралмазсынъ. Козюнъни чевир де, бир бакъ, бир бозукълыкъ коре билесинъми? 4. Cонъра козюнъни текрар-текрар чевирип бакъ, козь (къыдыргъан бозукълыкъны тапмакътан) аджиз ве перишан алда санъа къайтаджакъ»[17]. Корьгенимиз ве корьмегенимиз бутюн барлыкълар – мумкинуль вуджуттыр (бар олмасынен олмамасы тенъдир, эм олабилир эди, эм де олмаябилир эди). Биз бар олгъанымызгъа коре, бири бизнинъ бар олмамызны истеген ве бизни яраткъандыр. Аллаху Теаля шойле буюрды: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ {68} «Раббинъ истегенини яратыр ве сечер. Оларнынъ сечюв акъкъы ёкътыр. Аллах, оларнынъ ортакъ къошкъанларындан узакътыр ве шаны юджедир»[18]. Шуны къабул этмек керек ки, инсан киби бир барлыкъны, ялынъыз ондан даа кучьлю, даа акъыллы, даа бильгили бири яратабилир. Бу дюньяда махлюкъат учь тюрлюдир: джанлы ве акъыллы – инсан б) джанлы акъылы олмагъан – айванлар с) джанлы олмагъан шейлер – дерек, дагъ, денъиз, кунеш ве ай, табиат Джанлы ве акъыллы инсанны, инсан яратып олмагъанына коре, ондан даа ашагъы дереджеде олгъан айванлар ве джансыз шейлер ич де яратып олмазлар. Бизлерни яраткъан – бизни бизден даа яхшы бильген, эр шейге кучю еткен Аллаху Теалядыр. Эгер бутюн эр кес ве эр шей бир ерге кельсе ве берабер тек бир чибинни яратмагъа истеселер – яратып олмазлар. Аллаху Теаля шойле буюрды: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ {73} مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {74} «Эй, инсанлар! (Сизге) бир мисаль берильди; шимди оны динъленъиз: Аллахны быракъып да, ялваргъанларынъыз (табынгъанларынъыз) путлар, бунынъ ичюн бир ерге топлансалар биле, бир синекни биле яраталмазлар. Синек олардан бир шей къапса, буны ондан къайтарып да алалмазлар. Истеген де аджиз, озюнден истенильген де! Олар, (бу аджиз путларны Аллахкъа ортакъ къошмакънен) Аллахнынъ къадрини хакъкъы иле билалмадылар. Ич шубесиз, Аллах чокъ къуветлидир, чокъ устюндир»[19]. Аллаху Теаля шойле буюрды: أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ {58} أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ {59} نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ {60} عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ {61} وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ {62} أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ {63} أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ {64} لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ {65} إِنَّا لَمُغْرَمُونَ {66} بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ {67} أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ {68} أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ {69} لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ {70} أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ {71} أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ {72} نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ {73} فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ {74} «Сёйленъиз ойле исе, (рахимлерге) тёккен нутфелеринъиз недир? 59. Оны сиз яратмакъатсынъызмы? Ёкъса, яраткъан бизми? 60. Аранъызда олюмни такъдир эткен бизмиз. Ве биз огюне кечиле биледжеклерден дегильмиз. 61. Бойледже, сизинъ еринъизге, сизге бенъзегенлерни, кетирейик ве сизни бильмеген бир алеминъизде текрар бар этейик, дие (олюмни такъдир эттик). 62. Ант олсун, ильк яратылышны бильдинъиз. Тюшюнип, ибрет алувынъыз керекмезми? 63. Шимди манъа сачкъанынъызны хабер беринъиз. 64. Оны сиз чыкъармакътасынъызмы, ёкъса, чыкъаргъан бизми? 65. Истесе эдик, оны къуру бир чёп япар эдик де, шашар къалыр эдинъиз. 66. «Догърусы, бордж астына кирьдик. 67. Даа догърусы, биз ёкъсул къалдыкъ» (дер эдинъиз). 68. Я ичкен сувунъызгъа не дерсинъиз? 69. Булуттан оны сиз эндирдинъизми, ёкъса, эндирген бизми? 70. Истесе эдик, оны тузлы япар эдик. Шукюр этювинъиз керекмезми? 71. Сёйленъиз шимди манъа, туташтырмакъта олгъан атешинъизни, 72. Онынъ агъачыны сиз яраттынъызмы, ёкъса, яраткъан бизми? 73. Биз оны бир ибрет ве чёльден келип-кечкенлернинъ файдаланувы ичюн яраттыкъ. 74. Ойле исе, улу Раббинънинъ адыны тесбих эт. (Юкъарыдаки аетлерде солдакилернинъ джеэннемдеки аяты анълатылыр экен, инкярджылыкътаки сачмалыкъ, делиллернен чюрютильгендир. Меселя, яраткъаннынъ тирильтмеге де кучю етеджеги, мытлакъа къабул этилюви керек олгъан энъ табиий алдыр. Нутфеден яратылув, олюмнинъ такъдири, сачылгъанларнынъ чыкъарылувы, ягъмурнынъ ягъдырылувы иляхий къудретнинъ белли делиллеридир. Айрыджа, эки ешиль терекнинъ бири-бирине ышкъаланувынен асыл олгъан атеш де, ибрет мисаллеринден бири сайылгъан)»[20]. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ {59} أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ {60} أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ {61} أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {62} أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ {63} أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {64} «(Ресулим!) Де ки: Хамд олсун Аллахкъа, селям олсун устюн къылгъан къулларына. Аллах даа хайырлымы, ёкъса, Онъа къошкъан ортакъларымы? 60. (Олар хайырлымы) ёкъса, коклерни ве ерни яраткъан, коктен сизге сув эндиргенми? О сувнен, бир терегини биле осьтюрмеге кучинъиз етмеген гузель багъчалар осьтюрдик. Аллахтан башкъа бир танъры бар мы! Догърусы, олар сапыкълыкъта девам эткен бир топлулыкътыр. 61. (Олар хайырлымы) ёкъса, ер юзюни отурмагъа эльверишли япкъан, араларындан (ер алтындан ве усьтюнден) озенлер акъызгъан, эки денъиз арасына маниа къойгъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Догърусы, оларнынъ чокъусы (акъикъатларны) бильмейлер. 62. (Олар хайырлымы) ёкъса, тарлыкъкъа къалгъангъа, Онъа ялваргъан вакътынъда, къаршылыкъ берген ве (башынъдаки) сыкъынтыны кеткизген, сизни ер юзюнинъ акимлери къылгъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Не къадар да ярамай тюшюнмектесинъиз! 63. (Олар хайырлымы) ёкъса, къаранынъ ве денъизнинъ къаранлыкълары ичинде сизге ёл таптыргъан, рахметининъ (ягъмурынынъ) огюнде рузгярларны муждеджи оларакъ ёллагъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Аллах, оларнынъ къошкъан ортакъларындан чокъ юджедир, узакътыр. 64. (Олар хайырлымы) ёкъса, ильк баштан яраткъан, сонъра яратувны текрар эткен ве сизни эм коктен, эм ерден рызыкъландаргъанмы? Аллахтан башкъа бир танъры бармы! Де ки: Эгер догъру сёйлей исенъиз, сиз кесен-кес делилинъизни кетиринъиз!»[21]. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ «Ант олсун ки, олардан: «Коклерни ве ерни яраткъан, кунешни ве айны эмири алтында туткъан кимдир?», дие сорасанъ, мытлакъа «Аллах», дерлер. О алда, насыл (хакътан) чевирилип дёндюрильмектелер?»[22]. Бу аетлерде Аллахнынъ керчек илях ве яратыджы олгъаны бильдириле! Къуран-ы Керим баштан сонунъа къадар Тевхид китабыдыр. Окъумагъа бильген киши ичюн чокъ дерслер [1] Барлыкъ, мевджудат – творение, существо [2] Делиль – доказательство; Алямет – знамение [3] Бакъара суреси 21 аети [4] Бакъара суреси 164 аети [5] Небе суреси 6 аети [6] Небе суреси 14, 15, 16 аетлери [7] Фуссылят суреси 53 аети [8] Муминун суреси 12-14 аетлери [9] Назиат суреси 27-32 аетлери [10] Гъафир суреси 57 аети [11] Энам суреси 76-79 аетлери [12] Инсан суреси 1 ает [13] Мерьем суреси 9 ает [14] Хадж суреси 5 ает [15] Тур суреси 35 ает [16] Кехф суреси 51 ает [17] Мульк суреси 3, 4 аетлер [18] Къасас суреси 68 ает [19] Хадж суреси 73,74 аетлер [20] Вакъыа суреси 58-74 аетлер [21] Немль суреси 59-64 аетлер [22] Анкебут суреси 61 ает Рамазан АСАНОВ

Запретные в пищу животные в Исламе

Опубликовано:

Характер человека, его нрав, его взаимоотношения с другими людьми и самое главное его вера тесно связаны непосредственно с его пищей. Поэтому, каждый должен внимательно следить за тем, что попадает ему в желудок. Пророк (с.а.в.) в одном из своих хадисов сказал: «Для человека нет худшего сосуда, который он наполняет, чем его желудок» (Тирмизий). Если мы хотим, чтобы будущее поколение было образованным, нравственным, верующим и, самое главное, если мы желаем им благословения Господа, как в этом, так и в ином мире, кормить детей дозволенной пищей, добытой дозволенным заработком. Так как, каждая разновидность пищи имеет генетический состав, который влияет на наш организм, и берёт начало с молоком матери. Поэтому, на плечах кормильца семьи лежит большая ответственность. Всевышний Аллах в Священном Коране о запретной еде говорит так: «Воистину, запретил Он вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото не с именем Всевышнего. А кто будет вынужден [ради сохранения своей жизни, жизненных сил съесть что-то малое из запретного], не являясь преступником и переходящим при этом [меру, предел], то нет греха на нем [70]. Поистине, Господь Всепрощающ и безгранично Милостив» (Сура «Бакара», 2/173 аят). Еще в одном аяте Всевышний говорит: «Запретно для вас мертвечины, крови [вытекающей], мяса свиньи и того, что заколото не с именем Всевышнего Аллаха. Также запретны для вас животные задушенные, убитые ударом, упавшие с высоты и разбившиеся насмерть, убитые другим животным и те, что поедены хищниками, исключение — если вы успев застать этих животных еще живыми перерезали им шейные артерии. Запретны для употребления в пищу животные, принесенные в жертву идолам, а также гадания запретны вам как самостоятельные гадания, так и посещения «ясновидящих» гадалок. Это все вышеупомянутое — нечисть, греховно» (Сура «Маиде», 5/3 аят). Еще в одном аяте Аллах говорит: «Не ешьте [из мясных продуктов] то, над чем не было упомянуто имя Аллаха. Это — уклонение от заповеди грешно пред Аллахом; аморально по отношению к животному миру; вредно для человеческого здоровья» (Сура «Эн'ам», 6/121 аят). В аятах Священного Корана и в хадисах Пророка (с.а.в.) упоминаются следующие запретные животные: Свинья. Кровь (Акъытылгъан къан). Животные, которых забили не по правилам Ислама, или тех, кто умер своей смертью и у них не успели спустить кровь, являются харамом. Животное, которое питается нечистотами, нечистыми продуктами. Такие как: змея, мышь, крыса, ёж, муха, блоха и другие. Животные, которые живут и на суше, и в воде: крокодил, жаба, черепаха. В Ханафитском мазхабе все хищные животные и птицы являются харамом. Среди них: тигр, волк, медведь, лиса, шакал, слон, белка, обезьяна, кошка. В Шафиитском мазхабе хищными считаются лишь те животные, которые нападают на людей. В Маликитском мазхабе же, считаются мекрухом. Что касается птиц, к категории харам относятся все хищные птицы, которые охотятся с помощью когтей и клюва. В Ханафитском мазхабе чёрный гриф и ворона являются мекрухом. А в Маликитском мазхабе всё хищные птицы имеют хукум мекруха. Пророк Мухаммед (с.а.в.) в одном из хадисов сказал: «Все, что имеет клыки из хищных животных, употреблять в пищу запрещено» (Муслим, Сайд, 15, 16; Эбу Давуд, Атиме, 32; Тирмизий, Сайд, 9, 11). Осёл и мул во всех мазхабах являются запретными. Животные, которые рождаются и живут в воде, являются харамом, исключение составляет только рыба. Все виды рыб – халял. В Маликитском мазхабе, за исключением морской свинки, все обитатели море являются дозволенными в еде. Молоко и яйца запретных животных также являются запретными. Основные правила фыкха относительно дозволенного и запретного: В поклонении и чести важным является отдаление от запретного, в питании важным является дозволенность. То есть, честь и поклонение обозначены Аллахом и Его Пророком (с.а.в.), поэтому в эти два пункта наше вмешательство недопустимо. Запретное должно оставаться запретным. Что касается еды и питья, тут основой является дозволенность, всё запретное же, является исключением. Только Всевышний может обозначить, что есть дозволенным и что запретным. Зная, говорить на дозволенное харам или на запретное элял – выводит мусульманина из веры. Если что-либо является запретным, значит, употребление этого продукта приносит вред человеку. Существует достаточное количество дозволенного, чтобы отстранить себя от запретного. Все то, что приводит к хараму, является харамом. Попытка из запретного сделать дозволенное является харамом. Хорошее намерение из запретного не превратит в дозволенное. Остерегаться сомнительных продуктов является требованием нашей религии. Если что-либо является запретным, оно будет запретным для всех. В необходимых ситуациях, запретная еда и питьё будет разрешенным, но только в определенном количестве, чтобы сохранить жизнь.

Динимизде Зекят

Опубликовано:

  Зекят келимеси лугъатта, темизлемек ве артмакъ анъламларына келе. Келименинъ "темизлемек" (زَكي) «зэкие» анъламында къулланылмасына орьнек Къуран-ы Керимдеки шу ает-и керимедир: «Оны (нефсини) тертемиз япкъан, мытлака къуртулушкъа эргендир» («Шемс» суреси, 91/9 ает). Келименинъ арттырув анламында исе араплар экин оськен вакъытта, «экин артты» деп айталар ве буны ифаде этмек ичюн, кене де (زَكي) «зэкие» тамырындан шекилленген келиме къулланалар. Бу анъламлардан да анълашылгъаны киби, зекят малны эксильтмез, аксине, темизлер ве арттырыр. Фыкъыхта исе зекят: «бельгиленген малларны, белли шартлар иле оны дин тарафындан акъ эткен кимселерге бермектир». Зекят ичюн уч шей эсастыр: А) зекят берген кимсе ве онынънен алякъалы шартлар; Б) Зекяткъа таби олгъан маллар (зекят маллары); В) Зекятны акъ эткен кимселер ве оларнен багълы олгъан шартлар. Зекятнынъ укюми ве делили. Зекят, Ислямнынъ беш шартындан биридир. Динимизге коре, керекли шартларны ташыгъан кимселернинъ зекят бермелери фарз-ы айындыр. Зекят, хиджретнинъ экинджи йылында фарз олгъан. Фарзлыгъы, Къуран, Суннет ве алимлернинъ бир умумий фикирге келюви иле тасдикълангъан. Къурандаки шу ает-и керимелер делильдир: «Зекятны беринъ» («Бакъара» суреси, 2/110 ает) «Оларнынъ малларында тиленджининъ ве фукъаренинъ акъкъы бар» («Зарият» суреси, 51/19 ает). Суннеттен делили Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.в.) шу хадислеридир: «Ислям, беш шей (темель) устюнде къурулды: Аллахтан башкъа танъры олмагъанына ве Мухаммеднинъ (с.а.в.) Аллахнынъ эльчиси олгъанына шеадет этмек, намаз къылмакъ, ЗЕКЯТ бермек, хадж этмек, Рамазан оразасыны тутмакъ» (Бухарий, Муслим). Веда хутбесинде Пейгъамбер Эфендимиз де (с.а.в.) шойле буюрды: «Аллахкъа (къаршы кельмектен) сакъынынъ, беш вакъыт намазынъызны къылынъ, малынъызнынъ ЗЕКЯТЫНЫ беринъ, амирлеринъизге итаат этинъ. (Бойле япсанъыз), Раббинъизнинъ Дженнетине кирерсинъиз» (Тирмизий, Ахмед бин Ханбель) Дин боюнджа бай сайылгъан кимселерге зекят бермек фарз олгъаны акъкъында бутюн алимлер айны умумий фикирделер. Бу диннинъ асыл эмирлеринден биридир. Зекятны инкяр эткен, берильмек кереклигини къабул этмеген кимсе динден чыкъар. Берильмеси керек олгъаныны къабул этип, джимрилик япып бермеген инсан гюнахкяр олур. Эм де бойле кимсе къул акъкъына кирер, чюнки онынъ бермеси керек олгъан зекят, Аллах тарафындан фукъарелерге бельгиленди. Бойлеликнен, бу мал, фукъаренинъ акъкъыдыр ве берильмеген олса, фукъаренинъ акъкъына кирилир ве къыямет куню фукъаре озь акъкъыны мытлакъа талап этер. Эгер инсан зекятнынъ фарз олгъаныны бильмесе, о вакъыт Аллахнынъ мерхамети весилесинен багъышланыр ве фарз олгъаныны огренгенине къадар бу эмирден месулиетли олмаз. Бунынъ ичюн эр бир мусульман диннинъ асыл эмирлерини ве оларнен багълы олгъан шартларны бильмели. Зекят береджек кимсе ашагъыдаки шартларгъа уймалы: Балигъ олмакъ. Эргенлик чагъына иришмеген, анасы-бабасы вефат этип бутюн байлыкъларыны озьлерине къалдыргъан балаларгъа, мукеллеф оладжакълары вакъыткъа къадар зекят берювлери фарз олмаз. Акылы-сагълыгъы еринде олмакъ. Динимизге коре, акъылдан зайыф кимсе диний веджибелерден месуль дегильдир. Ве къыямет куню бу веджибелерден эсапкъа чекильмейджектир. Мусульман олмакъ. Мусульман олмагъан кимселер диний веджибелерден месуль тутулмаз. Динден чыкъкъанлар Шериаткъа коре, «муртеттир». Бойле кимсе динге къайткъан олса, мусульман олмагъан куньлери ичюн зекят берильмез. Там мулькиет. Яни зекят олып бериледжек мал, саибининъ озь малы ве ярарланмасы мумкюн олгъан бир мал олмакъ керектир. Эгер инсан озь малына саип дегиль исе, оны борджгъа берген олса ве я къадын озь мехирини даа алып оламагъан исе, бойле мулькке динимизде «накъыс мулькиет», деп айтыла ве бойле маллар саибине текмиль къайтмадан, зекяткъа таби олмаз. Нисаб. «Нисаб» – динимизде, зекятнынъ фарз олмасы ичюн малнынъ Шериат тарафындан бельгиленген микъдарда олмасыдыр. Хавалян. «Хавалян», динимизге коре, нисаб микъдарына еткен, яни Шериаткъа коре, бай сайылгъан кимсенинъ, зенгин олгъан кунюнден башлап, зекят береджек кунюне къадар бир йылнынъ кечмесидир. Яни бай олгъан кимсе, зекят бермек ичюн зенгин сайылгъан вакъыттан итибарен бир йыл беклемек керектир. Бир йыл кечкен сонъ, эгер малы нисаб микъдарындан аз олмагъан олса, зекят бермек фарз олур. Кечмеси керек олгъан йылнынъ сайысы 354 куньдир. Яни «къамерий», ай йылына коре, эсапланмалы. Йыл ичинде малнынъ эксилюви ве я артувы муим дегильдир. Эмиетлиси шу ки, йылнынъ сонъунда мал микъдарынынъ нисаб микъдарындан аз олмамасыдыр. Эгер зекят олып бериледжек мал экин ве мейва тюрлеринден олса, о вакъыт бир йыл беклемек керек дегиль. Нисаб микъдарына еткени аньден башлап, зекят бермек фарздыр. Сербестлик. Зекят береджек адам сербест олмалы. Къул зекят бермек хукумли дегильдир. Амма бай олып, апсте булунгъан кимселер, векялет ёлунен зекят ве къурбанларыны фукъарелерге ёллай биле. Зекят кимге бериле: Фукъареге. Фукъаре – динимизде нисаб микъдарына етмеген кимседир. Яни Шериаткъа коре, зенгин олмагъан кимсеге зекят берилир. Мискинге. Мискин фукъареге коре, даа зияде мухтадждыр. Чюнки фукъаренинъ эви, парасы бар, бир тек бай дегильдир. Мискиннинъ исе ич бир шейи ёкътыр. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) бир хадис-и шерифлеринде шойле буюрдылар: «Мискин бир-эки хурма я да бир-эки локъма аламайып къувулгъан кимсе дегильдир. Керчек мискин, инсанлардан бир шей истемегени ичюн, алы билинмейип, ярдым этильмеген кимседир» (Бухарий, Муслим, Эбу Дауд). Зекят мемурларына. Зекят топламакъ ишинде чалышкъанларгъа. Бу инсанлар зекятнен алякъалы бутюн хусусларны огренип, зекят эсапламасыны япып, оны акъ эткен кимселерге такъсимлемек иши иле вазифелидир. Бу къолай олмагъан ве месулиетли ишнен огърашкъанлары ичюн, зекяткъа таби олур. Муэллефе-и къулюбге. Олар динге киреяткъан ве я якъында динге кирген кимселердир. Бойле инсанларнынъ юреклерини пекиштирип, мусульман олып, динде къалмалары ичюн, ярдым къолу узатылыр. Амма Хазрети Эбу Бекир ве Хазрети Умер халифеликлери вакътында бойле кимселерге зекят бермедилер. Бойлелерине, истеселер, динни къабул этмелерини, истемеселер, къабул этмемелерини эмир буюрдулар. Къулларгъа. Динимиз къулларны сербестликке къавуштырмакъ ичюн, Шериатнынъ бир чокъ саасында олар акъкъында къолайлыкъ асыл этти. Меселя, мусульман гунах ишлеген вакъытта, джеза олып кеффарет одемели. Япкъан гунахтан темизленмек ёлунынъ биринджи шарты – къулны сербестликке къавуштырмакътыр. Зекятта да Шериат къулгъа пай айырды. Бойлеликнен, Шериат инсанларнынъ урь олмасы ичюн, бир чокъ ёл костергендир. Борджлыларгъа. Бирисине борджы олгъан ве фукъаре олгъаны ичюн, борджуны къайтарамагъан кимсеге ярдымджы олмакъ ичюн зекят берилир. Аллах ёлунда олгъан кимселерге. Аллахнынъ динини ве сёзюни дюньяда юджельтмек ичюн, гъайрет эткен кимселерге де зекят тюшер. Ёлджу олгъан кимселерге. Эгер адам ёлда къалгъан олса ве парасы джоюлгъан, я да хырсызлангъан ве я биткен олса, озь мемлекетлеринде бай олсалар биле, ярдымджы олмакъ ичюн, бу кимселерге де зекят берилир. Зекят олып бериледжек мал пек чокъ исе, бир къач фукъаре арасында оны больмек даа догъру олур. Зекятны дигерлернинъ теминлемеси ичюн месуль олгъан кимселерге бермек догъру дегильдир. Меселя, акъай озь апайына зекят беремез, чюнки, динимизге коре, акъай озь апайыны бакъмакънен месульдир. Амма къадын озь акъайына зекят бере биле. Ана-бабагъа, къартбаба-къартанагъа ве иляхре – зекят берильмез. Огъулгъа, къызгъа, торунларгъа ве бойле ашагъы тюшеджек кимселерге де зекят берильмез. Иншаат къурумларына джами къурсалар да, зекят берильмез. Харам ёлуна арджайджакъ кимселерге де зекят берильмез. Зекятны, къардашкъа, киевге, келинге, къайнана – къайнатагъа, эмджеге, алагъа, дайыгъа, тизеге, огей балаларгъа бермек мумкюндир. Аллах зекятларымызны акъкъынен одеп, эм Раббимиз къатында акъкъымызны одеген, эм де къуллары арасында къул акъкъына кирмеген кимселерден эйлесин. Малларымызгъа темизлик ве берекет берсин. Амин!   Ридван Макъсудов

Динимизде зекят

Опубликовано:

Зекят келимеси лугъатта, темизлемек ве артмакъ анъламларына келе. Келименинъ "темизлемек" (زَكي) «зэкие» анъламында къулланылмасына орьнек Къуран-ы Керимдеки шу ает-и керимедир: «Оны (нефсини) тертемиз япкъан, мытлака къуртулушкъа эргендир» («Шемс» суреси, 91/9 ает). Келименинъ арттырув анламында исе араплар экин оськен вакъытта, «экин артты» деп айталар ве буны ифаде этмек ичюн, кене де (زَكي) «зэкие» тамырындан шекилленген келиме къулланалар. Бу анъламлардан да анълашылгъаны киби, зекят малны эксильтмез, аксине, темизлер ве арттырыр. Фыкъыхта исе зекят: «бельгиленген малларны, белли шартлар иле оны дин тарафындан акъ эткен кимселерге бермектир». Зекят ичюн уч шей эсастыр: А) зекят берген кимсе ве онынънен алякъалы шартлар; Б) Зекяткъа таби олгъан маллар (зекят маллары); В) Зекятны акъ эткен кимселер ве оларнен багълы олгъан шартлар. ·        Зекятнынъ укюми ве делили. Зекят, Ислямнынъ беш шартындан биридир. Динимизге коре, керекли шартларны ташыгъан кимселернинъ зекят бермелери фарз-ы айындыр. Зекят, хиджретнинъ экинджи йылында фарз олгъан. Фарзлыгъы, Къуран, Суннет ве алимлернинъ бир умумий фикирге келюви иле тасдикълангъан. Къурандаки шу ает-и керимелер делильдир: «Зекятны беринъ» («Бакъара» суреси, 2/110 ает) «Оларнынъ малларында тиленджининъ ве фукъаренинъ акъкъы бар» («Зарият» суреси, 51/19 ает). Суннеттен делили Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.в.) шу хадислеридир: «Ислям, беш шей (темель) устюнде къурулды: Аллахтан башкъа танъры олмагъанына ве Мухаммеднинъ (с.а.в.) Аллахнынъ эльчиси олгъанына шеадет этмек, намаз къылмакъ, ЗЕКЯТ бермек, хадж этмек, Рамазан оразасыны тутмакъ» (Бухарий, Муслим). Веда хутбесинде Пейгъамбер Эфендимиз де (с.а.в.) шойле буюрды: «Аллахкъа (къаршы кельмектен) сакъынынъ, беш вакъыт намазынъызны къылынъ, малынъызнынъ ЗЕКЯТЫНЫ беринъ, амирлеринъизге итаат этинъ. (Бойле япсанъыз), Раббинъизнинъ Дженнетине кирерсинъиз» (Тирмизий, Ахмед бин Ханбель) Дин боюнджа бай сайылгъан кимселерге зекят бермек фарз олгъаны акъкъында бутюн алимлер айны умумий фикирделер. Бу диннинъ асыл эмирлеринден биридир. Зекятны инкяр эткен, берильмек кереклигини къабул этмеген кимсе динден чыкъар. Берильмеси керек олгъаныны къабул этип, джимрилик япып бермеген инсан гюнахкяр олур. Эм де бойле кимсе къул акъкъына кирер, чюнки онынъ бермеси керек олгъан зекят, Аллах тарафындан фукъарелерге бельгиленди. Бойлеликнен, бу мал, фукъаренинъ акъкъыдыр ве берильмеген олса, фукъаренинъ акъкъына кирилир ве къыямет куню фукъаре озь акъкъыны мытлакъа талап этер. Эгер инсан зекятнынъ фарз олгъаныны бильмесе, о вакъыт Аллахнынъ мерхамети весилесинен багъышланыр ве фарз олгъаныны огренгенине къадар бу эмирден месулиетли олмаз. Бунынъ ичюн эр бир мусульман диннинъ асыл эмирлерини ве оларнен багълы олгъан шартларны бильмели. ·        Зекят береджек кимсе ашагъыдаки шартларгъа уймалы: 1. Балигъ олмакъ. Эргенлик чагъына иришмеген, анасы-бабасы вефат этип бутюн байлыкъларыны озьлерине къалдыргъан балаларгъа, мукеллеф оладжакълары вакъыткъа къадар зекят берювлери фарз олмаз. 2. Акылы-сагълыгъы еринде олмакъ. Динимизге коре, акъылдан зайыф кимсе диний веджибелерден месуль дегильдир. Ве къыямет куню бу веджибелерден эсапкъа чекильмейджектир. 3. Мусульман олмакъ. Мусульман олмагъан кимселер диний веджибелерден месуль тутулмаз. Динден чыкъкъанлар Шериаткъа коре, «муртеттир». Бойле кимсе динге къайткъан олса, мусульман олмагъан куньлери ичюн зекят берильмез. 4. Там мулькиет. Яни зекят олып бериледжек мал, саибининъ озь малы ве ярарланмасы мумкюн олгъан бир мал олмакъ керектир. Эгер инсан озь малына саип дегиль исе, оны борджгъа берген олса ве я къадын озь мехирини даа алып оламагъан исе, бойле мулькке динимизде «накъыс мулькиет», деп айтыла ве бойле маллар саибине текмиль къайтмадан, зекяткъа таби олмаз. 5. Нисаб. «Нисаб» – динимизде, зекятнынъ фарз олмасы ичюн малнынъ Шериат тарафындан бельгиленген микъдарда олмасыдыр. 6. Хавалян. «Хавалян», динимизге коре, нисаб микъдарына еткен, яни Шериаткъа коре, бай сайылгъан кимсенинъ, зенгин олгъан кунюнден башлап, зекят береджек кунюне къадар бир йылнынъ кечмесидир. Яни бай олгъан кимсе, зекят бермек ичюн зенгин сайылгъан вакъыттан итибарен бир йыл беклемек керектир. Бир йыл кечкен сонъ, эгер малы нисаб микъдарындан аз олмагъан олса, зекят бермек фарз олур. Кечмеси керек олгъан йылнынъ сайысы 354 куньдир. Яни «къамерий», ай йылына коре, эсапланмалы. Йыл ичинде малнынъ эксилюви ве я артувы муим дегильдир. Эмиетлиси шу ки, йылнынъ сонъунда мал микъдарынынъ нисаб микъдарындан аз олмамасыдыр. Эгер зекят олып бериледжек мал экин ве мейва тюрлеринден олса, о вакъыт бир йыл беклемек керек дегиль.  Нисаб микъдарына еткени аньден башлап, зекят бермек фарздыр. 7. Сербестлик. Зекят береджек адам сербест олмалы. Къул зекят бермек хукумли дегильдир. Амма бай олып, апсте булунгъан кимселер, векялет ёлунен зекят ве къурбанларыны фукъарелерге ёллай биле. Зекят кимге бериле: 1.     Фукъареге. Фукъаре – динимизде нисаб микъдарына етмеген кимседир. Яни Шериаткъа коре, зенгин олмагъан кимсеге зекят берилир. 2.     Мискинге. Мискин фукъареге коре, даа зияде мухтадждыр. Чюнки фукъаренинъ эви, парасы бар, бир тек бай дегильдир. Мискиннинъ исе ич бир шейи ёкътыр. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) бир хадис-и шерифлеринде шойле буюрдылар: «Мискин бир-эки хурма я да бир-эки локъма аламайып къувулгъан кимсе дегильдир. Керчек мискин, инсанлардан бир шей истемегени ичюн, алы билинмейип, ярдым этильмеген кимседир» (Бухарий, Муслим, Эбу Дауд). 3.     Зекят мемурларына. Зекят топламакъ ишинде чалышкъанларгъа. Бу инсанлар зекятнен алякъалы бутюн хусусларны огренип, зекят эсапламасыны япып, оны акъ эткен кимселерге такъсимлемек иши иле вазифелидир. Бу къолай олмагъан ве месулиетли ишнен огърашкъанлары ичюн, зекяткъа таби олур. 4.     Муэллефе-и къулюбге. Олар динге киреяткъан ве я якъында динге кирген кимселердир. Бойле инсанларнынъ юреклерини пекиштирип, мусульман олып, динде къалмалары ичюн, ярдым къолу узатылыр. Амма Хазрети Эбу Бекир ве Хазрети Умер халифеликлери вакътында бойле кимселерге зекят бермедилер. Бойлелерине, истеселер, динни къабул этмелерини, истемеселер, къабул этмемелерини эмир буюрдулар. 5.     Къулларгъа. Динимиз къулларны сербестликке къавуштырмакъ ичюн, Шериатнынъ бир чокъ саасында олар акъкъында къолайлыкъ асыл этти. Меселя, мусульман гунах ишлеген вакъытта, джеза олып кеффарет одемели. Япкъан гунахтан темизленмек ёлунынъ биринджи шарты – къулны сербестликке къавуштырмакътыр. Зекятта да Шериат къулгъа пай айырды. Бойлеликнен, Шериат инсанларнынъ урь олмасы ичюн, бир чокъ ёл костергендир. 6.     Борджлыларгъа. Бирисине борджы олгъан ве фукъаре олгъаны ичюн, борджуны къайтарамагъан кимсеге ярдымджы олмакъ ичюн зекят берилир. 7.     Аллах ёлунда олгъан кимселерге. Аллахнынъ динини ве сёзюни дюньяда юджельтмек ичюн, гъайрет эткен кимселерге де зекят тюшер. 8.     Ёлджу олгъан кимселерге. Эгер адам ёлда къалгъан олса ве парасы джоюлгъан, я да хырсызлангъан ве я биткен олса, озь мемлекетлеринде бай олсалар биле, ярдымджы олмакъ ичюн, бу кимселерге де зекят берилир. Зекят олып бериледжек мал пек чокъ исе, бир къач фукъаре арасында оны больмек даа догъру олур. Зекятны дигерлернинъ теминлемеси ичюн месуль олгъан кимселерге бермек догъру дегильдир. Меселя, акъай озь апайына зекят беремез, чюнки, динимизге коре, акъай озь апайыны бакъмакънен месульдир. Амма къадын озь акъайына зекят бере биле. Ана-бабагъа, къартбаба-къартанагъа ве иляхре – зекят берильмез. Огъулгъа, къызгъа, торунларгъа ве бойле ашагъы тюшеджек кимселерге де зекят берильмез. Иншаат къурумларына джами къурсалар да, зекят берильмез. Харам ёлуна арджайджакъ кимселерге де зекят берильмез. Зекятны, къардашкъа, киевге, келинге, къайнана – къайнатагъа, эмджеге, алагъа, дайыгъа, тизеге, огей балаларгъа бермек мумкюндир. Аллах зекятларымызны акъкъынен одеп, эм Раббимиз къатында акъкъымызны одеген, эм де къуллары арасында къул акъкъына кирмеген кимселерден эйлесин. Малларымызгъа темизлик ве берекет берсин. Амин! Ридван Макъсудов

Как держать руки в молитве?

Опубликовано:

Мы живём в то время когда ислам, начинает бурно возрождаться среди народов, которые долгое время не имели возможности полноценно претворять свою религию в жизнь, обучать её канонам свих детей. Сегодня мы наблюдаем как молодёжь проявляет бурный интерес к своей религии, изучение которой сопровождается большим количеством вопросов. (далее…)

HЕКОТОРЫЕ ЗАПРЕТНЫЕ ДЕЯНИЯ В ИСЛАМЕ И ИХ ВРЕД

Опубликовано:

Всемогущий Господь в Коране разрешил Своим рабам пользоваться хорошими и чистыми вещами, и осуждает тех, кто запрещает это делать. Затем, указывая на то, что Он не запрещает полезное для людей, а ввел запреты на вредные вещи, повелел: «Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права…» Аль-Араф, 7/33. Грехи и запретные деяния подобны ядовитым веществам, которые как физически, так и духовно влекут человека к гибели. Однако, шайтан и нефс приукрасив их, показывают запретные вещи прекрасными и желанными. И люди, обманутые этим, в конце концов убивают свою духовную жизнь. А ведь дозволенных вещей гораздо больше, и они более полезны, ибо «за основу берется дозволенность». То есть, если нет сильного доказательства касательно запретности той или иной вещи, она считается халяль (дозволенной). Поэтому харамов (запретного) и запретных вещей не так много как кажется. Наряду с этим, Ислам дозволенную с точки зрения шариата альтернативу запретного показывает лучшей и чистой. В случае острой необходимости, стечения обстоятельств, принуждения и возникновения опасности для жизни некоторые запреты можно нарушить, но это разрешение носит временный характер и только в той мере, сколько требует та или иная ситуация Аль-Бакара, 2/173; аль-Маида, 5/3.. Нет никаких сомнений в том, что при определении необходимости и нужды во внимание больше принимаются религиозные и объективные критерии, чем личное мнение. Целью запретов, поставленных Исламом, является ограждение человека от любого вида ошибок и заблуждений как индивидуального, так и социального характера, чтобы люди жили в обстановке покоя и мира и предстали перед Аллахом с чистой совестью. Следовательно, запреты являются естественным следствием и необходимостью того, что Ислам есть религия милосердия. С другой стороны, связав между собой итикад (вероубеждение), нравственные и правовые нормы, Ислам представил их в виде некого единства, гармоничной целостности. Религиозные и нравственные принципы, представленные Исламом, время от времени подкрепляются юридическими санкциями. В запретах, установленных Исламом, содержится много мудрости, часть мы можем познать, а часть нет. Соблюдение запретов, прежде всего, это прохождение человеком очень серьезного экзамена перед Всевышним. Наряду с этим, соблюдение религиозных запретов приносит человеку много пользы как в этом, так и в том, вечном, мире. Мы считаем, что будет вполне уместным привести несколько примеров запретных деяний и их вреда, чтобы показать милосердие и доброту Аллаха к людям в этом отношении. 1. Грех ростовщичества На первый взгляд, ростовщичество – предоставление денег в долг под проценты – кажется помощью людям и облегчением их состояния. На самом деле же это не что иное, как использование безвыходного положения людей. Поэтому здесь речь идет о попирании прав человека. Это ужасный нарыв, который изнутри разлагает экономику и уничтожает религиозные чувства и нравственность. Ростовщичество является причиной того, что богатые становятся еще богаче, а бедные еще более угнетаются. В результате этого углубляется пропасть между социальными слоями общества. Между тем, согласно определению известных экономистов, общество с высоким уровнем экономики – это общество, которое свело к нулю инфляцию и процентные ставки. Распространение ростовщичества имеет ряд негативных сторон. Оно приводит к искусственному увеличению цен, ослабеванию таких нравственных ценностей, как солидарность, любовь, милосердие и доброта. Ростовщичество становится причиной эгоизма и алчности, подогревает меркантильные чувства и страсть к наживе. Ростовщичество мешает людям честно зарабатывать и заниматься производством. Привыкшие жить за счет процентов, человек перестает заниматься сельским хозяйством, искусством и торговлей. Теперь остается только одно: зарабатывать деньги за счет денег. А это один из факторов, способствующих уменьшению производства. Ростовщичество является причиной ссор и непрекращающейся вражды. Среди всех видов договорных отношений нет других, которые бы аналогично ростовщичеству способствовало неприязни и ненависти. Еще одной отрицательной стороной ростовщичества является то, что люди привыкают к нему и, подобно наркоманам, не могут от него избавиться. Даже если некоторым нравится без всяких усилий зарабатывать деньги за счет денег, это положение негативно сказывается как на личностях, так и на обществе в целом. И так как ростовщичество переворачивает верх дном все трудовые и финансовые связи, в конце все это оборачивается против тех, кто зарабатывал за счет процентов. В священном Коране сообщается, что Аллах и Его Посланник объявили войну тем, кто занимается ростовщичеством. В аяте говорится: «Те, которые пожирают лихву (рост), восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением». Мухаммед (салляллаху алейхи ва саллем) сообщал, что наиболее грязным заработком считаются средства, полученные путем ростовщичества. Чтобы удержать свою общину от этого страшного греха, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллем) проклял тех, кто пожирал проценты и брал деньги под проценты, проклял служащих, которые совершали сделки с процентами, и тех, кто был свидетелем при совершении подобных сделок. Он сказал, что с точки зрения греховности все эти деяния равны между собой. Причина, по которой Мухаммед (салляллаху алейхи ва селлем) проклял каждого, кто участвовал в процентных операциях, заключается в том, что он хотел ясно и четко показать: в исламском обществе нет места ростовщичеству, и никто не должен быть замешан в таких делах. Он также желал перекрыть все пути для низости и смуты. Ростовщичество является грехом, запрещенным всеми религиями, так как вред от него очевиден. В аятах Корана сообщается, что ростовщичество было запрещено и иудеям. Крайне ошибочно считать, что в наши дни невозможна беспроцентная экономика. Такая экономика вполне возможна, так как существуют общества, добившиеся успеха в этом. Ислам категорически запрещает получение процентов и в качестве альтернативы советует увеличивать своей капитал путем совместной работы, так как при этом пользу получают все. Наряду с этим, поощряется в меру возможности ради Аллаха давать деньги в долг (кард хасан). Дать в долг человеку, оказавшемуся в тяжелом положении, считается лучше пожертвования. С другой стороны, повелевая выплачивать зекят и давать милостыню, Ислам способствует установлению экономической стабильности и порядка. "Источник Мудрости" №16