Столпы ислама - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

26

января

23
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:39
Вос.7:59
Обед.13:01
Пол.15:20
Веч.17:52
Ноч.19:13
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Столпы ислама - ЦРО ДУМК

Оразанынъ инсангъа къазандыргъан дегерлери

Опубликовано:

Раббимизнинъ бизлер ичюн мубарек къылгъан айлардан энъ муими – Рамазан айыдыр. О, ичинде пек чокъ гузеллик ве хайыр олгъан бир айдыр. Къуран Рамазан айында эндирильмеге башланды ве бу айда ораза тутулмасы фарз этильди. Рамазан – Аллахнынъ мерхамет къапыларыны ачкъан рахмет, берекет ве магъфирет заманыдыр.   Дженнет къапыларыны ачкъан бир ай Пейгъамбер  Эфендимиз (с.а.в.) муминлерге Рамазан айынен багълы бу муждени бере: «Рамазан айы киргенде, иляхий рахмет муминлерни эр вакъыттакинден даа чокъ къучакълай. О къадар ки, дженнетке алып баргъан бутюн хайыр ве берекет къапылары ачыла. Джеэннемге чагъыргъан шейтанларнынъ фаалиетлери, арекетлери тарлаша, тесирлери пек азала. Бойлеликнен, джеэннемге алып баргъан яманлыкъ къапылары къапала ве муминлерни весвесеге тюшюрип, ёлдан чыкъармагъа тырышкъан инсан ве джин шейтанларынынъ эли-къолу зынджырларнен багълана» (Бухарий). Мумин туткъан оразасынен, окъуп анълагъан Къураннен, къылгъан намазларынен, теравихлернен, япкъан тесбих ве зикирлеринен, зекят, садакъа ве ярдымларынен озюне дженнетнинъ ёлуны ача. Харамлардан, яманлыкътан, зулумдан узакъ тургъаны ичюн де, джеэннемнинъ къапылары къапала ве шейтанлар зынджырларнен багълангъан ола. Ораза – бир тек Аллахнынъ эмири олгъаны ичюн тутулмакъ керек. Бунен берабер, ораза инсанлар ичюн пек чокъ файдасы олгъан бир ибадеттир. Рамазан айы – Къуран ве Ораза айыдыр. Къуран ве оразанен топлум бир йыллыкъ эсабыны япып, дигер айларгъа орьнек оладжакъ гузель ахлякъ ве арекетлер къазана. Рамазан бир йыл девамында яшайыш чапкъаламасындан болдургъан беденге эм маддий, эм де маневий джеэттен кучь бере.   Ораза не демек? Ораза ибадети – Ислямнынъ беш шартларындан биридир. Ораза Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.с.) Мединеге хиджретинден бир ярым йыл сонъ, Шабан айында фарз этильди. Оразанынъ эр мусульманнынъ боюн борджу олгъаны бу аетнен бильдирильди: «Эй, иман эткенлер! Сизден эвелькилерге фарз этильгени киби, ораза сизлерге де фарз этильди» («Бакъара» суреси, 2/183 ает). Имсакъ (яни темчит) арапчадан «озюни тутмакъ, маниа олмакъ» манасына келе. Оразанынъ темелинде де бу бар. «Имсакъ вакъыты» (темчит вакъыты) ибареси динимизде оразанынъ ясакъларындан (ашамакътан, ичмектен ве джынсий мунасебетлерден) узакъ турмакъ вакъытынынъ башлангъаны манасында къулланыла. Имсакъ вакъыты танъ ерининъ агъарувы (феджр-и садыкъ) заманы демектир. Ораза ибадети имсакъ вакъыты башламасынен, яни уфукънынъ агъармагъа башламасынен кунешнинъ къавушмасына къадар девам эте.   Оразанынъ инсангъа къазандыргъан дегерлери:   Ораза буюк мукяфат къазандыра ве гунахларнынъ багъышланмасына имкян бере. Муминлер оразанен Аллахнынъ афу ве магъфиретине наиль олалар. Оразаны кереги киби туткъанлар эр тюрлю гунахтан темизленелер. Ораза ойле бир ибадет ки, онынъ ичине косьтеришнинъ къарышмасы пек къыйын. Бу ибадетнинъ савабы не къадар бол олгъаныны Пейгъамберимизден (с.а.с.) динълейик: «Ким (юректен) инанып ве къаршылыгъыны тек Аллахтан беклеп (яни ихляс ве самимиетнен) Рамазан оразасыны тутса, (къазанаджакъ мукяфатынен берабер) кечмиш гунахлары да багъышланыр» (Бухарий, Муслим). Бу мевзунен багълы башкъа хадис-и шерифлерде бойле айтыла: «Оразалы киши ашамасыны, ичмесини ве джынсий мунасебетини Меним ризам ичюн терк эте. Ораза Меним ичюн япылгъан бир ибадет олгъаны ичюн, онынъ мукяфатыны Мен береджем. Эр эйилик ичюн он къат мукяфат алырлар» (Бухарий); «Дженнетте Рейян адлы бир къапы бар ки, Махшер куню о ерден тек ораза туткъанлар киреджек, олардан башкъа ич кимсе о къапыдан киремейджек. «Оразалылар не ерде?» – деп чагъыраджакълар, олар да турып, о ерден дженнетке киреджеклер. Оразалылар кирген сонъ, о къапы къапатыладжакъ ве бир даа о ерден ич кимсе кирип оламайджакъ» (Бухарий). Ораза яманлакълардан къорчалай. Ораза себебинен мусульманлар эр тюрлю гунахтан, яманлыкътан къорчалана. Севимли Пейгъамберимиз (с.а.с) бойле айта: «Ораза, (эр тюрлю яманлыкъларгъа, гунахларгъа къаршы) бир къалкъандыр. Онынъ ичюн биринъиз оразалы олгъанда, (не олса-олсун) яман сёз айтмасын, багъырып чагъырмасын.Эгер бири оны сёгсе я да онъа илишсе: «Мен оразалым! (Яманлыкъкъа яманлыкънен джевап бермем)», – десин». Бойлеликнен, Ораза туткъан инсан ахлякъыны да гузеллештирир. Чюнки яманлыкъкъа къаршы яманлыкъ япмамакъ тербиеси ораза себебинен къазаныла.   Ораза ирадени ве шехветни контроль астында тутып, нефисимизге аким ве сабырлы олмакъны огрете. Инсаннынъ аятта мувафакъиетли олмасы ичюн ираде акимиетининъ ве къыйынлыкълар къаршысында сабыр этип, даянмасынынъ буюк ролю бар. Ораза нефис истеклерини контроль этювде тесирли бир ёлдыр. Ораза ибадети фаркълы шекильде олса да, аман-аман бутюн динлерде бар. Ораза туткъан адам ачлыкъкъа ве сувсызлыкъкъа даянып, сабыр этмекни де огрете.   Ораза ахлякъны гузеллештире. Ораза инсанда мерхамет ве аджымакъ дуйгъуларыны кучьлендире. Инсанлар арасында ярдымлашув, сайгъы ве эйилик япмакъ киби арекетлерни яя. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Ким ялан айтмакъны ве яланнен амель этмекни быракъмаса, о инсаннынъ ашамакъны, ичмекни быракъмасына Аллах мухтадж дегиль» (Бухарий). Ораза яман алышкъанлыкълардан къуртулып, гузель алышкъанлыкълар къазанмакъ ичюн энъ муим фырсаттыр. Ораза тек ашкъазан иле тутуладжакъ бир ибадет дегиль. Оразаны бутюн азаларымызнен берабер тутмакъ керекмиз. Эллернинъ ве аякъларнынъ ораза тутмасы – эр тюрлю гунахтан узакъ турулмасыдыр. Козьлернинъ оразасы – гунахкъа бакъмамакъ, къулакъларнынъ оразасы – инсанны гунахкъа, яманлыкъкъа алып кеткен эр тюрлю сёзден узакъ олмакътыр. Ашкъазан ве агъызнынъ оразасы исе, – ашамамакъ, ичмемек, эр тюрлю ялан, ошек, бефтан ве бош лаф киби гунахлардан узакъ турмакътыр.   Ораза сагълыкъны къорчалай ве шукюр этмекни хатырлата. Ораза туткъан инсан, сагълыгъыны да къорчалагъан ола. Бир йыл токътамайып чалышкъан ашкъазан ве онен багълы азалар раатланып янъартыла. Мусульманлар эм маневий, эм де маддий янъартувны япа билелер. Ораза вакъытында, ашамакъны ве ичмекни токътаткъанымыз ичюн, ниметлернинъ къыйметини хатырлаймыз ве бу ниметлерге шукюр этмекни огренемиз. Оразалы кишилернинъ ифтар ве темчитлерде керегинден чокъ ашамалары янълыштыр. Языкъ ки, бугуньки джемиетимиз ораза тутулгъан куньлерде, дигер вакъытларгъа бакъкъанда, даа зияде ашай. Санки Рамазан айы «ашамакъ» айыдыр. Эльбетте, ифтарда да къарарлы олмакъ керек.   Ораза фукъарелернинъ, ачларнынъ алларыны хатырлатып, къардашлыкъны, ярдымлашмакъны ве пайлашмакъны арттыра. Ораза фукъаре инсанларнынъ алларыны даа яхшы анъламакъны къолайлаштыра. Бойлеликнен, оларнынъ дертлеринен дертленмекни огрете. Ораза дюньягъа алданып, малны топлап, озь менфаатындан башкъа ич бир кимсени тюшюнмеген, менменджи ве къызгъанч инсанларгъа буюк огютлер бере. Инсан аятында аз къыйынлыкълар яшагъан олса да, оразанен ач ве сувсыз къалып, озю ёкъсулларнынъ алларыны анълай. Рамазан айы ве оразанынъ шуурында олгъан мусульманлар Аллахкъа нисбетен вазифе ве месулиетлерини хатырлай. Къурангъа олгъан багълылыкъларыны янъарталар. Бойлеликнен, Аллах иле олгъан багълары къуветлене.   Аллах джумлемизге бу ибадетни кереги киби кечирмеге насип эйлесин! ИСА Велиев 

Намаз по Ханефитскому мезхебу

Опубликовано:

Обучающее видео по совершению намаза по Ханефитскому мезхебу Данное видео предназначено для обучения совершению намаза по Ханефитскому мезхебу. Наглядное видеопособие для мужчин и женщин. (далее…)

Cекрет вечной молодости — намаз

Опубликовано:

Творения Всевышнего заняты Его прославлением. Растения славят Его в кыяме — предстоянии, животные — в руку (полупоклоне), неодушевлённые предметы — в седжде (земном поклоне). Обитатели небес, ангелы, также не прерывают молитв. Часть из них читают текбир — Аллаху экбер, произносят техлиль — ля иляха иллялах, возносят славу Всевышнему стоя, в поклоне и падая ниц. Намаз человека содержит те же особенности, которые присущи молитвам земных и небесных существ. Всевышний создал наше тело наиболее приспособленным для совершения всех рукнов намаза, включая седжде — земной поклон. Как и другие творения, верующий обращается к Создателю, но при этом именно человеку в молитве открывается суть вещей и происходящего, и именно ему уготованы за её совершение бесчисленные дары. Намаз помогает верующему обрести такое физическое и духовное состояние, при котором переживается наибольшая близость к Всевышнему. В молитве человек обращается к Творцу, беседует с Ним. Момент земного поклона — положение и время, когда мусульманин проявляет наивысшую покорность Аллаху. В Коране говорится: «Соверши седжде и приблизься!» (Сура «Аляк», 96 /19 аят). Вознаграждение за намаз несравнимо ни с чем другим. Как-то раз три человека из племени бану узра пришли к Пророку (салляллаху алейхи ве селлем) поведать о том, что они приняли Ислам. Ресулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) спросил у сахабов: «Кто их возьмёт к себе погостить?» Талха (радыяллаху анху) сказал: «Я, о Пророк Аллаха». В это время мусульмане набирали добровольцев для защиты от нападения мушриков, и один из гостей настоятельно просил разрешения участвовать в кампании. После долгих уговоров он добился своего. С поля боя он не вернулся. Вслед за ним в сражение отправился другой, и через некоторое время стало известно, что он тоже стал шахидом. А третий прожил долгую жизнь и умер в собственной постели. Талха (радыяллаху анху) рассказывал: «Я видел во сне этих людей. Они очутились в Раю. Тот, кто умер своей смертью, был впереди, а за ним следовали остальные. Самым последним я увидел того, кто ушёл первый. Я был несколько растерян и удивлён, почему тот, кто дожил до старости, был во главе стоявших на защите веры». Талха (радыяллаху анху) попросил Пророка (салляллаху алейхи ве селлем) растолковать сон. Посланник Аллаха прокомментировал: «Здесь нет ничего странного. Заслуга перед Всевышним выше у того, с чьих уст долгое время не сходили тесбих, текбир и техлиль. Нет благороднее и достойнее того, кто провёл жизнь как мумин, выполняя предписания Ислама» (Ахмед, 1, 163). Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) уточнял: «Разве не держал пост в месяц Рамадан, не совершал ежегодно 6000 рекятов намаза человек, ушедший из этого мира на своём ложе? В таком случае, извольте, вполне возможна такая разница» (Ахмед, 2, 333). Из этого хадиса мы узнаём, что намаз не только отличает верующего от неверующего, но ещё и показывает уровни набожности мусульман. При этом страшное наказание ожидает тех, кто знал Коран, но оставил его, и тех, кто из-за сна пропускает совершение намазов фарз, а именно — утренний намаз (Бухари, «Джанаиз», 93). Беспечность приводит к забвению. Поэтому мусульмане должны быть бдительны к уловкам шайтана и при первой возможности возвращать долги по намазам. В хадисе говорится: «Тот, кто забыл про намаз, как только вспомнит, сразу же должен приступить к молитве. И нет ему иного искупления, чем совершение богослужения» (Муслим, «Месаджид», 314). Долги по пропущенным намазам накапливаются как снежный ком и, как следствие, приведут человека к величайшим убыткам и банкротству в вечной жизни. У каждого намаза — особая ценность и значение. День мусульманина украшен и структурирован молитвами, для каждого намаза определено время, и в этом, несомненно, огромная духовная и физическая польза для человека. Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) напутствовал: «Аллах Тааля сказал: «Я сделал обязательным твоей умме совершение пятикратного намаза. И Я обещаю поселить в Раю того, кто совершит все намазы в пределах нужного времени. А тому, кто пропускает намазы, Я не обещаю ничего» (Ибн Маджа, «Икамат-ус Салях», 94). В другом хадисе говорится: «Когда наступит время обязательного намаза, мусульманин должен тщательно выполнить омовение, достойно совершить молитву в состоянии трепетной любви и искренности, в руку и седжде, соблюдая всё необходимое. И если он не делал больших грехов, то этот намаз станет искуплением предыдущих. И так будет всегда» (Муслим, «Тахарат», 7). Пятничный намаз является обязательным для мужчин. В Коране об этом говорится: «О, вы, которые уверовали! Когда вас зовут на коллективный намаз в пятницу, проявляйте рвение в поминании Аллаха, оставив торговые дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете» (Сура «Джума», 62 /9 аят). После наступления времени пятничного намаза считается харам (запретным) заниматься какими-либо делами помимо богослужений, будь то торговля или ведение хозяйства. Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) говорил: «Если кто-то совершит безупречное омовение, придёт на пятничную молитву, внимательно и молча послушает хутбу, то благодаря этому будут стёрты грехи, которые он совершил с той пятницы. И плюс ещё три дня дополнительно. Но тот, кто во время проповеди станет заниматься пустыми делами, то лишится благ пятничной молитвы» (Муслим, «Джума», 27). Некоторые или же перестанут оставлять пятничный намаз, или же Всевышний запечатает их как это необходимо, и совершит молитву наилучшим образом, намаз обратится к человеку: «Как ты соблюдал мои права и бережно отнёсся ко мне, так пусть и Аллах защитит тебя». Намаз будет возвышен и принят. А если же человек совершит богослужение лишь формально, не отдав должное ни руку, ни седжде, то намаз обратится к нему: «Ты поступил небрежно по отношению ко мне, пусть и Аллах оставит тебя в убытке». И этот намаз, словно скомканная тряпка, будет брошен в лицо человека» (Байхаки, «Шуайб», 3, 143; Суюти, «Джами», 1, 58 / 364). Всевышний принимает только искренние богослужения. Требование Аллаха — совершать намаз в состоянии хушу, трепетно, сосредоточенно, с любовью и душевным удовлетворением. О тех же, кто небрежно относятся к намазу, в Коране говорится: «Горе же тем молящимся, которые к намазам относятся несерьёзно (совершают их в гафлете)» (Сура «Маун», 107 / 4-5 аяты). Чувства душевного удовлетворения, восторга и покоя имеют огромное значение при совершении молитвы. Путь спасения для раба Всевышнего — именно в таком содержании намаза. В Коране говорится: «Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв» (Сура «Муминун», 23 / 1-2 аяты). Мусульманин обязан выполнять намаз, и, как говорил Пророк (салляллаху алейхи ве селлем): «Человеку из его намаза будет записано ровно столько, сколько он сердцем присутствовал при его совершении» (Сухайли, «Равдуль Унф», 2, 208). В намазе значимо всё: и форма, и содержание. При его совершении следует отдать должное каждому рукну. Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) однажды заметил: «Самый худший грабитель из всех — это тот, кто ворует из своего намаза». Сахабы спросили: «О, Ресулюллах, как человек способен что-то украсть из своей молитвы?» Он же пояснил: «Верующий может неправильно или не до конца совершить рукн, или же, встав с руку и седжде, выпрямиться не полностью» (Ахмад, 5, 310; Дарими, «Салят», 78). Однако как бы ни старался мусульманин выполнять намаз в физическом и духовном совершенстве, он может допустить в нём некоторые недочёты или ошибки. Тевбе, истигъфар и нафиль (дополнительные) намазы помогут исправить ситуацию. Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) говорил: «Первое, о чём человеку придётся держать отчёт в день Кыямете, — намаз. Если намаз совершался безупречно, то и дела его пойдут хорошо. А если же его намаз был беспорядочным, он останется в убытке. Если недостатки обнаружатся в фарзах, Всевышний призовёт: «Посмотрите, нет ли у Моего раба дополнительных намазов? Недостатки в обязательных молитвах могут быть возмещены дополнительными намазами — нафиль. А после этого человек приступит к отчёту за другие деяния» (Тирмизи, «Салят», 188, 413). Одно из важнейших требований к намазу — своевременное совершение. Откладывание, чтение его с неохотой или в спешке, словно желая отделаться (пусть Всевышний защитит от этого), может привести к лицемерию. Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) говорил: «В совершении намаза сразу после наступления времени есть одобрение Аллаха, а в последние минуты, когда истекает время для совершения того или иного намаза, — прощение» (Тирмизи, «Салят», 13 / 172). Совершение намаза сразу же после эзана показывает, что мусульманин почтительно относится к призыву Всевышнего, проявляет усердие и с удовольствием выполняет свою обязанность. Такое отношение к требованиям Ислама вызывает одобрение Аллаха. Али бин Абдуррахман рассказывал: «Однажды днём мы отправились к Энесу бин Малику. Когда мы пришли к нему, Энес собирался на третий, послеобеденный намаз. Мы сказали, что время ещё есть и можно не торопиться на молитву. Он же напомнил слова Пророка: «Отложенный на потом намаз — намаз мунафиков. Один из них будет сидеть до тех пор, пока солнце не начнёт скрываться за горизонтом... А затем встанет и примется совершать поклонение в спешке словно курица, клюющая зерно, и во время намаза очень мало будет поминать Всевышнего» (Муватта, «Куран-ы Керим», 46; Муслим, «Месаджид», 195). Эбу Зерр (радыяллаху анху) поделился такой историей: «Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) сказал: «Каково будет положение тех, чей командир оставляет на потом молитву и превращает её в труп, лишённый жизни?» Я спросил: «В таком случае, что вы мне велите делать?» И он посоветовал: «Совершай намаз вовремя. Если они уже начали совершать намаз, то ты вместе с ними выполняй его ещё раз. Это станет для тебя дополнительным богослужением» (Муслим, «Месаджид», 238, 240; Дарими, «Салят», 25). У Пророка (салляллаху алейхи ве селлем) спросили: «Какое деяние самое достойное?» Он ответил: «Намаз, совершённый вовремя» (Тирмизи, «Салят» 13, 170). Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва селлем), советующий поступать таким образом, сам никогда не откладывал намаз. В какой бы ситуации ни находился, он очень любил совершать намаз в первые минуты после азана (Бухари, «Салят», 48). Благочестивая Айше (радыяллаху анха) говорила: «Всевышний забрал его к Себе не отложившим на более позднее время даже двух намазов» (Тирмизи, «Салят», 13, 174). Следует обратить пристальное внимание на коллективное совершение фарзов намаза. Намаз джемаатом является сунной-муаккада, которая приближена к ваджибу. Пророк (салляллаху алейхи ва селлем) не оставлял коллективный намаз до последних дней своей жизни, когда был не в силах идти в мечеть. Настойчивое повеление совершать намаз джемаатом говорит о том, что Ислам придаёт особое значение социальному порядку. Во время такой молитвы достигается единство уммы, сплочение людей. Верующие, совершая коллективный намаз, осознают духовную и социальную особенность Ислама. Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) говорил: «Я бы хотел, чтобы вы были единым джемаатом и не отдалялись друг от друга, потому что шайтан вместе с теми, кто живёт один. А если это два человека, то они уже составляют общество и отдаляются от козней Иблиса. Поэтому тот, кто хочет попасть в райские кущи, пусть не прекращает совершение намаза джемаатом» (Тирмизи, «Фитан», 7 / 2165). Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва селлем) увидел человека, который в одиночку совершал намаз. «Неужели среди вас нет никого, кто бы мог составить этому человеку компанию?» — спросил он (Абу Давуд, «Салят», 55 / 574). Другой вариант хадиса объясняет: тот человек совершал обеденный намаз, а Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) хотел, чтобы он заработал ещё больше саваба. Поэтому и обратился к джемаату с таким вопросом. Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) неустанно требовал от мусульман, чтобы они совершали коллективный намаз. Однажды к нему подошёл незрячий сахаб Абдулах ибн Умму Мектум, который жил на окраине Медины, и сказал: «О, Посланник Всевышнего, в окрестностях Медины очень много ядовитых насекомых и диких животных, и я боюсь, что они причинят мне вред. Можно ли мне не приходить на коллективные молитвы?» Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) воскликнул: «Ты слышишь слова азана? Если да, то ни на минуту не останавливайся и иди к мечети!» (Абу Давуд, «Салят», 46 / 553). Язид бин Амр (радыяллаху анху) рассказывал: «Я пришёл к Пророку, когда он совершал намаз. Я присел и стал ждать, не участвуя в коллективной молитве. После завершения намаза Посланник Аллаха повернулся к нам. Он заметил, что я сижу в отдалении, и обратился ко мне: — О, Язид, ты разве не стал мусульманином? — Я мусульманин, о, Пророк Аллаха. — В таком случае, что же тебя заставляет пренебрегать коллективным намазом, отделяться от джемаата? — спросил он. — Я думал, что вы уже совершили намаз, поэтому выполнил фарз дома и пришёл в мечеть. — О, Язид! Если ты идёшь на намаз и видишь молящихся людей, то присоединяйся к ним. Если ты до этого уже прочитал намаз, то пусть это будет для тебя дополнительным поклонением. А тот намаз, который ты совершил дома, станет для тебя фарзом» (Абу Давуд, «Салят», 56 / 577). Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) предупреждал тех, кто пропускал коллективные намазы. Убай бин Кааб (радыяллаху анху) рассказывал: «Однажды Пророк был имамом утреннего намаза и после стал спрашивать, кто пришёл на молитву. Услышав несколько отрицательных ответов, он пояснил: «Эти два намаза, ночной и утренний, для мунафика самые тяжёлые. Но если бы вы знали, что именно в этих намазах скрыт наивысший саваб, вознаграждения, то вы бы на коленях приползли в мечеть для того, чтобы совершить их джемаатом! Первый ряд в коллективной молитве подобен ангелам. Если бы вы знали, как почётно стоять в первом ряду во время совершения коллективного намаза, вы бы соревновались между собой, чтобы занять эти места!» (Абу Давуд, «Салят», 47 / 554; Масаи, «Имамат», 45). Недобросовестное отношение к намазу или его невыполнение не имеет никаких оправданий. Даже во время военных действий верующие совершали намаз, назначая караульных. Поэтому мусульмане до последнего вздоха должны с огромным почтением и вниманием читать намаз. Энес (радыяллаху анху) сообщал, что перед смертью Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) трижды произнёс: «Бойтесь Аллаха относительно намаза, — и продолжил: — Бойтесь Аллаха, поступая несправедливо с теми людьми, кто находится в вашем подчинении. Бойтесь Аллаха, нарушая права двух слабых — вдов и сирот. И бойтесь Аллаха, не отдавая должного намазу». И затем Пророк (салляллаху алейхи ве селлем) продолжал повторять: «Намаз, намаз...» В хадисе говорится, что благодаря молитве можно достичь довольства Всевышнего Аллаха; намаз удостоит человека любви ангелов; намаз — путь пророков; намаз — свет познания; основа веры; ключ к принятию дуа и благодеяний; намаз делает благословенным пропитание, он полезен для тела; намаз — оружие против врагов; он отдаляет от шайтана; намаз — заступник верующих перед ангелом смерти; намаз — свет и ложе в могиле; намаз — ответ ангелам Мункеру и Некиру, добрый спутник в могиле до Судного Дня; намаз — тень над молящимся в День Суда; намаз — корона на голове и одежда на теле; намаз — это луч, освещающий дорогу; намаз — завеса, ширма между людьми; намаз — аргумент верующего перед Господом, груз при взвешивании — Мизан; это проход по мосту Сырат, ключ к Раю — и всё это потому, что намаз — это тесбих, хамд, тазим, кыраат и дуа. Все наилучшие деяния собраны в своевременно совершённом намазе («Танбиху-ль-гафилин», 293). Так пусть Аллах дарует нам и нашим потомкам искреннюю любовь к намазу! Пусть Всевышний защитит нас от того, чтобы оставить намаз, отдалиться от него и стать мунафиками. Пусть Всевышний откроет нашим сердцам смыслы аятов Корана и деяний Пророка Мухаммада.яллаху алейхи ва селлем). Аминь!   Садык Абдуллаев

Необходимые знания о Намазе

Опубликовано:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.     Намаз является вторым столпом Ислама. После произнесения формулы исповедания веры, означающего принятие Ислама, основной и важнейшей обязанностью для мусульманина является совершение намаза. Совершение намаза является признаком наличия у мусульманина веры в Аллаха и поклонения Ему. (далее…)

Порядок выполнения пятничной молитвы (джума намаз)

Опубликовано:

«О, верующие! Если призовут в пятницу к молитве, то устремитесь к поминанию Всевышнего и оставьте торговлю [суету, дела мирские]. Это – наилучшее для вас. О, если бы вы только знали!» (Коран, 62:9). (далее…)

Намаз – исцеление для души и тела

Опубликовано:

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что он слышал, как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлям) спросил: – Скажите, если бы у дверей (дома) каждого из вас протекала река, и он купался бы в ней по пять раз ежедневно, остался ли бы он грязным после этого? Сподвижники ответили: – От грязи не осталось бы и следа. Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлям) сказал: – Это подобно пяти намазам, посредством которых Аллах стирает прегрешения. (Муслим, Масаджид, 283. Отдельно см. Бухари, Мавакит, 6; Тирмизи, Адаб, 80/2868; Насаи, Салят, 7/460; Ибн Маджа, Икамат, 193). (далее…)

Совершай намаз так, словно это последний намаз в твоей жизни

Опубликовано:

Абу Аййуб (радыйаллаху анху) передает: «К Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ве селлям) пришел один человек и сказал: – О Посланник Аллаха, научи меня кратко (вере)! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлям) сказал: – Когда встаешь на намаз, то совершай его как человек, прощающийся с этим миром! Не приводи слова оправдания! И не надейся на то, что находится в руках людей». (Ибн Маджа, Зухд, 15; Ахмад, V, 412). (далее…)

О достоинствах коллективного намаза и необходимости единения с общиной

Опубликовано:

Ибн ‘Умар (радыйаллаху анху) передает: «Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлям) сказал: «Коллективный намаз в 27 раз превосходит намаз, совершенный человеком в одиночестве». (Бухари, Азан, 30; Муслим, Масаджид, 249). (далее…)

О достоинствах пятницы и джума намаза

Опубликовано:

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ве селлям) сказал: «Тот, кто в пятницу совершит такое же полное омовение (гусуль), какое совершают после осквернения (джанаба), а затем (пораньше) отправится на молитву в мечеть, получит такое же вознаграждение, как принесший в жертву верблюда. Отправившийся во второй час – как принесший в жертву корову; отправившийся в третий час – как принесший в жертву рогатого барана; отправившийся в четвертый час – как принесший в жертву курицу, а отправившийся в пятый час – как принесший в жертву яйцо. Когда же выйдет имам, явятся ангелы, чтобы послушать проповедь (хутбу)». (Бухари, Джум’а, 4; Муслим, Джум’а, 10. Отдельно см. Абу Дауд, Тахарат, 127/351; Тирмизи, Джум’а, 6/499; Насаи, Джум’а, 14/1386). (далее…)

Можно ли отложить или пропустить намаз?

Опубликовано:

Не выполнять намаз или откладывать на потом без уважительной причины, является большим грехом. Пятикратный намаз, так же как и пост в месяц Рамазан, связан со временем. В Коране говорится: «Горе молящимся, которые небрежны к молитве своей, которые исполняют ее только для вида!». (далее…)

Можно ли соблюдать пост, не совершая намаз?

Опубликовано:

Вопрос: Можно ли совершать пост (Ораза) в месяц Рамазан, но при этом не совершать намаз? Ответ: И намаз, и пост каждый по отдельности являются фарзом (обязательным для выполнения мусульманами). Конечно же, каждый мусульманин обязан совершать пятикратный намаз и соблюдать пост в месяц Рамазан.  (далее…)

Шахада

Опубликовано:

Шахада -  свидетельство единобожия: «Эшхеду элля иляхе илляллах, ве эшхеду энне Мухаммеде-р-расулюллах». «Я свидетельствую, признаю и верю, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Одного Единственного Бога – Аллаха, и я также свидетельствую, признаю и верю, что Мухаммед – Пророк и Посланник Аллаха, посланный Им ко всем творениям с истинной религией как милость для всего сотворённого». (далее…)