Хидает - Страница 8 из 17 - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК | Страница 8

Пн

10

мая

28
Рамазан
1442 | 2021
Утр.3:32
Вос.5:09
Обед.12:44
Пол.16:40
Веч.20:09
Ноч.21:46
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Хидает - Страница 8 из 17 - ЦРО ДУМК

Олюлеримизге дуа ве истигъфар

Опубликовано:

Вефат эткен бир мусульман ичюн япыладжакъ биринджи дуа – онынъ дженазе намазыны къылмакътыр. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) бу меселеде: «Къайсы мусульманнынъ дженазесинде Аллахкъа ширк къошмагъан къыркъ киши азыр булунып, намазыны къылса, Аллах оларнынъ вефат эткен кимсе аккындаки шефаатыны мутлакъа къабул этер», – муждесини берген (Муслим, «Дженаиз», 59). Мында анъылгъан «къыркъ» ракъамы къалабалыкъ инсан джемаатыны косьтермек ичюн къулланылгъан.Чюнки бир башкъа хадис-и шерифте бу сайы ичюн «юз» ракъамы айтыла, башкъа бир риваетте де учь сафлыкъ бир джемаатнынъ булунмасы етерли корюле (Муслим, «Дженаиз», 58; Эбу Давуд, «Дженаиз», 39/3166; Тирмизий, «Дженаиз», 40). Сонъки риваетни бизге еткизген Малик бин Хубейра бир мусульманнынъ дженазесине къошулгъанларнынъ аз олгъаныны корьсе, эшиткени бу хадиске эсасланып, аман оларны учь саф шеклинде къоя эди. Бунынъ янында мусульманларнынъ гузель шаатлыкъларыны да алмакъ вефат эткен кимсе ичюн буюк бир яхшылыкътыр. Онынъ ичюн дженазелерде ольген киши акъкъында оны «насыл биле эдинъиз?» – деп сорайлар. Чюнки Хазрет-и Энес бойле анълаткъан: «Пейгъамбер Эфендимиз иле базы сахабелер бирликте олгъанда янларындан бир дженазе кечти. Сахабелерден базылары о дженазени хайырлы сёзлернен анъдылар. Бундан сонъ Эфендимиз (с.а.в.): – Ваджип олды! – деп, буюрды. Сонъра бир дженазе даа кечти. Анда олгъанлар вефат эткеннинъ япкъан яманлыкълары акъкъында лаф эттилер. Ресул-и Экрем Эфендимиз кене: – Ваджип олды! – деп, буюрды. Буны эшиткен Хазрет-и Умер: – Я, Ресулюллах, ваджип олгъан шей недир? – деп сорады. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.): – Башта кечкен мевтаны хайырлы адам дединъиз, бундан себеп онынъ дженнетке кирмеси ваджип олды. Сонъракининъ де яманлыгъыны айттыныз, онынъ да джеэннемге кирмеси ваджип олды. Чюнки сиз (муминлер), Аллахнынъ ер юзюндеки шаатларысынъыз», – буюрды» (Бухарий, «Дженаиз», 86; Муслим, «Дженаиз», 60). Яни бизим шаатлыгъымыз, сёзлеримиз, дуаларымыз вефат эткенлер ичюн чокъ муимдир. «Дженазе намазыны къылгъанынъыз вакъыт, ольген кимсеге ихляснен дуа этинъиз!» – деп, буюргъан Аллах Ресули, бу хусуста да умметине энъ гузель бир мисаль олгъан (Эбу Давуд, «Дженаиз», 54-56/3199). Келинъиз, онынъ дженазелерде япкъаны дуаларындан мисаллер берейик. Эбу Абдуррахман Авф бин Малик ривает эткенине коре: «Ресулюллах бир дженазе намазыны къылды. Онынъ бойле дуа эткенини эшиттим ве эзберледим: «Аллахым! Оны багъышла, онъа рахмет эт, оны азап ве сыкъынтылардан къорчала, нокъсанлыкъларыны афу эт! Дженнеттен насибини ихсан эт! Киреджек ерини (къабирини) кенъишлет! Оны сувнен, къарнен ве бузнен юв! Беяз урбалар кирден темизленгени киби, оны гунахларындан темизле! Оны дженнетке къой, къабир ве джеэннем азабындан муафаза эйле!» (Муслим, «Дженаиз», 85); Ибн Аббас анълата: «Ресулюллах Эфендимиз гедже вакъытында бир къабирнинъ башына барды. Янында бир къандиль якъылгъан эди. Узатылып яткъызылгъан мевтагъа сесленип: «Керчектен, сен чокъ дуа эткен ве чокъ Къуран окугъан бир кимсе эдинъ. Аллах санъа рахметини чокъ эйлесин!» – деп, дуа этти. Бундан сонъ дёрт текбир кетирди» (Тирмизий, «Дженаиз», 62/1057). Къуран-ы Керим муминлернинъ кечмишлери ичюн бойле дуа этильгенини хабер бере: «Раббимиз! Бизни ве бизден эвель келип кечкен иманлы къардашларымызны багъышла; къальплеримизде иман эткенлерге къаршы ич бир кин къалдырма! Раббимиз! Шубесиз, Сен чокъ шефкатлы ве чокъ мерхаметлисинъ» («Хашр» суреси, 59/10 ает). Вефат эткен кимселернинъ артта къалгъанлардан беклегенлери эн муим шейлерден бири де олар ичюн истигъфар этильмесидир. Чюнки бир гедже Хазрет-и Джебраиль (а.с.) Пейгъамбер Эфендимизге кельген ве: «Раббинъ Бакъий эхлине барып олар ичюн истигъфар этменъни эмир эте!» – деген. Эфендимиз (салляллаху алейхи ве селлем) де аман бу эмирге уйып, Дженнету’ль-Бакъий мезарлыгъыны зиярет эткен эди (Муслим, «Дженаиз», 103). Пейгъамбер Эфендимиз бойле буюргъан: «Инсан ольгени заман бутюн амеллери кесиле. Амма, бу учь шей бундан истиснадыр: Садакъа-и джарие, истифаде этильген илим ве озюне дуа эткен хайырлы эвлят» (Муслим, «Васиет», 14). Дюньяда эвлятлар, оськенде, ана-бабаларына мухтадждыр. Лякин, аятларынынъ сонъунда ана-бабалар эвлятларына мухтадждыр. Вефатларындан сонъ да ана-бабалар, джеми кечмишлер кене эвлятларынынъ, торунларынынъ хайыр дуаларына, озьлери ичюн бирер садакъа-и джарие олмаларына мухтадждыр. Оларны унутмайыкъ, миллетимизде адет олгъан дуаларымыз бар, ана-бабаларымыз къартана-къартбабаларымыз ичюн насыл дуа эткен олсалар, бу гузель адетни девам этейик, оларны да дуаларымызда анъайыкъ. Бу дуаларымызны яман корьгенлер буюк янълыш этелер, чюнки оларда динимизге уймагъан ич бир меселе ёкъ. Эждатларымызнынъ, деделеримизнинъ бизге къалдыргъан эманетлерине саип чыкъайыкъ. Биз бу дюньядан кеткенден сонъ, Аллаху Тааля бизлерге аркъамыздан бизим ичюн дуа эткен несиллерни насип этсин!   Раим Гъафаров

Как справиться с кризисом трёх лет у ребёнка

Опубликовано:

Появление ребёнка в семье – радостное и очень ответственное событие. Когда период пелёнок, бессонных ночей и первых шагов заканчивается, мы сталкиваемся с совершенно новым человечком, у которого появляется своё мнение, свои интересы. А предшествует этому кризис трёх лет. Об этом мы и поговорим. О начале кризиса трёх лет свидетельствует следующее поведение: • ребёнок становится истеричным, даже без особой причины; • совместные посещения магазинов становятся несносными, он постоянно требует купить что-нибудь для себя. В противном случае, родителей ждёт «показательное выступление» с рыданиями и катаниями по полу; • постоянно пытается перейти границу дозволенного, проверить реакцию взрослых, не реагирует на запреты или просьбы, понятия «нельзя» для него не существует; • на прогулке может убежать в противоположном движению направлении и спрятаться; • отвечает на все предложения негативно, ему всё не нравится, он не желает подчиняться; • пытается самостоятельно одеться, поесть, но столкнувшись с трудностями или препятствиями, закатывает истерику; • попытки поговорить с ребёнком не заканчиваются положительным результатом, он в любом случае всё делает по-своему. Как справиться с кризисом и как вести себя родителям в данный период рассказала детский психолог Эмине Асанова. Эмине ханым, как вести себя родителям, когда у ребёнка начинается истерика? Сохраняйте спокойствие, это состояние передастся ребёнку. Если и вы попадёте под лавину эмоций, помощь понадобится уже обоим. Ребёнок должен чувствовать стабильность, доверие и защищённость. В период трёх лет ребёнок хочет чувствовать себя независимым и самостоятельным. Однако родители не всегда согласны с выбором ребёнка. Что делать во избежание подобных разногласий? Это вопрос границ. Их нужно установить раз и навсегда. Границы необходимы, прежде всего, для безопасности ребёнка. Что делать, если метод пряника не помогает? Браться за кнут? Верно, не всегда получается решать вопросы договорами. Иногда дети испытывают границы нашего терпения. Но нужно помнить, что если этот запрет обоснован, мы не отступаем от своего слова. Нужно подобрать правила, которые будут действовать всегда, к примеру: «Нельзя никому причинять вред» и др. Но не переусердствовать, пусть будет мало запретов, но они будут чёткими. Чего родителям делать не стоит? В кризисные периоды ребёнку особенно важно чувствовать поддержку родителей, заботу и внимание. Что бы ни делал ребёнок, он должен быть уверен, что мы его любим, несмотря ни на что. Сколько времени длится кризис трёх лет? Всё очень индивидуально. Он может начаться как раньше трёх лет, так и ближе к четырём. Длительность также варьируется в широком диапазоне, от недели до полугода. Как родителям сохранить душевное спокойствие? Главное, что стоит помнить родителям – истерики вошли в их жизнь не навсегда! Это временный, но очень важный этап для развития ребёнка. Родителям важно на своём примере показывать ребёнку, как можно проявлять свои чувства, как без вреда и конструктивно выражать негативные эмоции. Советы родителям: 1. Уделяйте ребёнку полноценное внимание. Пусть это будет 15 минут в день, но это будет общение без гаджета в руках, не во время приготовления обеда. Только ребёнок и вы. 2. Говорите с ребёнком. Во время разговора желательно занять позицию «глаза в глаза» – присядьте на корточки, скажите ему о своих чувствах и переживаниях по поводу его поведения. Попросите рассказать о том, что его беспокоит. 3. Обнимайте. Крепкие объятия помогут ребёнку успокоиться. Главное – делать это спокойно и уверенно, с любовью. 4. Помогайте ребёнку понять себя. Помогайте ребёнку в понимании и принятии своих мыслей и желаний. Это можно сделать при постановке вопросов: «Ты злишься, когда голоден?!», «Тебе жарко, и от этого у тебя портится настроение?!» 5. Контролируйте своё поведение. 6. Не допускайте переутомления ребёнка. 7. Дайте ребёнку возможность проявлять свою самостоятельность. Эвелина Аблязова

Аллахнынъ 99 ады

Опубликовано:

Эр-Рахман – Мераметли Бу дюньяда бутюн махлюкъларына нисбетен, инсанлар ве джинлер арасындан эм иман эткенлерге, эм де иман этмегенлерге нисбетен Мераметли олгъан. Бутюн джанлыларгъа рызыкъларыны берген. Аллахнынъ аджайып Рахман ады Къуран-ы Керимде чокъ анъыла ве чокъ вакъыт Рахим адынен берабер къулланыла. Рахман ве Рахим – бу сонъсуз кучь саиби олгъан Раббимизнинъ эки азамат адыдыр. Экиси де бир тамырдан мейдангъа кельген (оларнынъ темелинде «рахиме», яни «мерамет этмек», «багъышламакъ» фиилинден кельген «рахмет», яни «мерамет» сёзю турмакъта). Экиси де ернинъ ве коклернинъ Яратыджысы олгъан Аллахнынъ мераметини, шевкъатыны, аджынувыны бильдире. «Рахман» сыфаты Аллах мераметининъ кенъишлигини косьтере, «Рахим» исе, Онынъ махлюкъларына нисбетен косьтерген мераметини акис эте, бираз тарджа манада келе. «Рахман» сёзю, «Рахим» сёзюне бакъкъанда, даа кенъдир. Ислям алимлери анълаткъанына коре, Аллахнынъ «Рахман» ады эр шейни къаврап алгъан мераметни, шевкъатны ве аджынувны косьтере, «Рахим» исе, тек иман эткенлерге махсустыр. Экисининъ де, чокъусы алларда, бир ерде анъылмасы, Юдже Раббимизге дуа эткенимизде, эм эр шейни къаврап алгъан мераметини, эм де бизге хас олгъан мераметини тилемемиз кереклигини косьтере. Къуранда бойле буюрыла: «Айт: «(Истесенъиз,) Аллах деп дуа этинъиз, (истесенъиз,) Рахман деп дуа этинъиз, къайсы биринен дуа этсенъиз де, энъ гузель исимлер Онынъдыр» («Исра» суреси, 17/110 ает). Дигер аетте исе, Раббимиз бойле буюра: «О, ойле Аллахтыр ки, Ондан башкъа илях ёкътыр. О, корюльгенни де, корюльмегенни де биле. О, Рахмандыр, Рахимдир» («Хашр» суреси, 59/22 ает). Юдже Аллах озь мераметини корюнген ве корюнмеген бутюн барлыкъкъа нимбетен косьтере. Куньде кунеш нурлары ерни айдынлата ве къыздыра, ер озегининъ сыджагъы оны ашагъыдан къыздыра, сув тонналардже кокке котериле, сонъ исе, ягъмур шекилинде ер юзюни сувара, еллер эсе ве буларны бир тертипке кетире – буларнынъ эписи ве даа нидже-нидже корьмегенимиз адиселер, низам, тертипнен, буюк незарет астында олып кече. Эписи де индже эсап нетиджесидир. Буларны ве, асылында, бу дюньяда олгъан эр шейни Юдже Раббимиз бизлерге такъдим эте, амма, сонъра, буларнынъ эписинден сораладжакъмыз. Онынъ ичюн, келинъиз, бугуньки куньден башлап, Раббимизнинъ эмирине уяйыкъ, Оны танып, шу адларынен анъайыкъ. Бутюн кяинатны яраткъаныны яхшы анълайыкъ ве Рахман сыфатына тек Онынъ ляйыкъ олгъаныны тасдыкълайыкъ! «Коклерни, ерни ве экисининъ арасындакилерни алты куньде яраткъан сонъ, Аршкъа укюм эткен Рахмандыр. Буны бильгенден сора» («Фуркъан» суреси, 25/59 ает). Эр-Рахим – Мераметли Ахиретте тек иман эткенлерге мерамет косьтерген манасына келе. Кене де ахиретте сонъсуз ниметлерини фаний дюньяда берильгенлерни хайырлысынен къуллангъанларгъа берген Аллахнынъ адыдыр. Аллахнынъ Рахман ады кенъиш манагъа келип, бутюн махлюкъларгъа нисбетен мераметини бильдирсе, Рахим ады бираз тар манада келип, тек иман эткенлерге аиттир. Рахим ады сурелернинъ башында, «бисмилляхта» Рахман адынен берабер келе, «Фатиха» суресининъ 3-нджи аетинде ве башкъа аетлерде бераберликте къулланыла. Аллахнынъ Рахман ады ахиретте тек иман эткенлерге мераметли оладжагъыны бильдирсе де, чокъ аетлерде «Багъышлайыджы», «Афу эткен», «Тёвбелерни къабул эткен» маналарындаки адларнен берабер къулланыла. Меселя: «Олар бильмейлерми, Аллах къулларынынъ тёвбесини къабул эте ве садакъаларны да ала. Аллах Тевваб (тёвбелерни къабул эткендир), Рахимдир (пек мераметлидир)» («Тёвбе» суреси 9/104 ает). Атта, Аллах джезасы къатты олгъаныны айткъанда биле, онен берабер мераметли олгъаныны хатырлата: «Билинъиз ки, шубесиз, Аллахнынъ джезасы къаттыдыр ве, шубесиз, Аллах Багъышлайыджыдыр, Рахимдир» («Маиде» суреси, 5/98 ает). Эгер биз Аллахнынъ сонъсуз мерамет саиби олгъаныны анъласакъ, тёвбелеримиз ве дуаларымыз даа да самимий олур. Юреклеримиздеки умют янъы кучьнен парылдар ве «Зумер» суресининъ 53 аетинде Раббимиз буюргъанына уйып, шу умютлеримиз ич де кесильмез! «Айт: «Эй озь нефислерине къаршы ашыры кеткен къулларым! Аллахнынъ рахметинден умют кесменъиз! Шубесиз, Аллах бутюн гунахларны багъышлай. Шубесиз, О, Багъышлайыджыдыр, Рахимдир» («Зумер» суреси, 39/53 ает). Эль-Азиз – Азиз, Къудретли Ич енъильмез, сонъсуз кучь ве къудрет саиби. Бутюн кяинаттакилернинъ устюнде акъикъий меджал саиби. Кучю ве къудрети эр шейге еткен. Эр шейни О яраткъан ве эр шейге О кучь бере. Ич кимсеге ве ич бир шейге ихтияджы олмагъан. Эр шейнинъ Укюмдары ве Малиги олгъан тек Азиз Аллахтыр! «Ана къарынында сизни тилегени киби шекиллендирген Одыр. Ондан башкъа илях ёкътыр. О Азиздир, Хакимдир» («Ал-и Имран» суреси 3/6 ает). Бизлерни, ер юзюни, дюньяны ве кяинатны яраткъан Аллахтыр. Кяинатта олгъан бутюн къанун-къаиделерни, фезанынъ озюни ве вакъытны О яратты. Сонъсуз кучь ве къудрет саиби кене де Одыр. Инсан имандан узакълашкъанда, аятындаки эр шейни озю къазанды, деп тюшюнмеге башлай, сонъ озюни башкъалардан устюн деп сая, атта, сонъ дередже кучь ве къудрет саиби Аллахны терк эте, базылар, атта, озюни илях деп сая. Бойле янълыш, ёкъ этиджи фикирлерден узакъ турмалымыз. Эгер Аллахнынъ гузель адларыны огренсек ве маналарыны анъласакъ, бу иш даа къолай олур!   Таир Ибрагимов

Ислямда тюшлер

Опубликовано:

Инсан аятынынъ буюк бир къысымыны юкъу ичинде кечире. Юкъу Аллах тарафындан берильген бир ниметтир. Биз бир кунь биле юкъусыз къалсакъ, башымыз агъырмагъа башлай ве озюмизни ярамай ис этемиз. Къуран-и Керимде Аллаху Тааля «Рум» суресининъ 23 аетинде бойле буюра: «Гедже ве куньдюз юкъунъыз да Онынъ (Аллахнынъ) аетлеринден (муджизелериндендир)» Пейгъамбер (с.а.в.) юкъу – олюмнинъ ярысы, деп буюра. Юкълагъанда корьгенимиз бизни башкъа бир алемге алып кете, бунъа тюш я да руя деп айтамыз. Тюш манасына кельген «руя» сёзю Къуран-ы Керимде бир къач ерде кече. Бунынъ мисали Хазрет-и Юсуф (а.с.)… О кичкене олгъанда, тюш (руя) коре, тюшюни бабасы Якъуб (а.с) табирлей. Юсуф (а.с.) буюген сонъ, озю де руяларыны ачыкъламагъа башлай. Зиндан аркъадашларына ве, сонъунда, Фиравуннынъ тюшюни ачыкълай. Бойледже, Мысырда пек чокъ денъишмелер мейдангъа келе. Бунынъ акъкъында этрафлыджа Къуранда, «Юсуф» суресинде буюрылмакъта. Пейгъамберимизге (с.а.с.) вахий кельмеден эвель, о алты ай девамында садыкъ руялар коре эди. Яни тюшюнде корьгенлери аятта керчек ола эди. Алимлер садыкъ тюшлерни вахий чешитлерине кирсетелер. Пейгъамберимиз (с.а.с.) хадис-и шерифлеринде бизге руялар акъкъында бильгилер берген. Хадислерге эсасланып, тюшлерни огренген алим Ибн Сирин оларнынъ учь чешитке болюнгенини анълаткъан. Бириджиси, – бу рахманий я да садыкъ олгъан тюшлер. Булар Аллах тарафындан кельген руялардыр. Инсан гедже не корьсе, куньдюз бу керчеклеше. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бир хадисиснде бойле буюргъан: «Ахирет кунюне якъынлашкъанынен муминлернинъ тюшлери даа зияде керчек олур» (Муслим). Тюшлернинъ экинджи чешити – нефсаний руялар. Яни бу инсаннынъ рухиятындан кельген тюшлер. Меселя, инсан куньдюз ненен огърашса, гедже де буны корер. Бу чешит тюшлер хаяллар дюньясынен багълыдыр. Меселя, акъшам тузлу балыкъ ашагъан кимсе тюшюнде сув корер. Руяларнынъ учюнджи чешити – шейтанийдир. Бу къоркъунчлы тюшлердир. Бойле тюшлернен шейтан инсаннынъ фикирлерини къарыштыра, умютлерини ёкъ этмеге тырыша. Ярамай тюшлерни корьгенимиз алда Пейгъамберимиз (с.а.с) башкъаларгъа тюшни анълатмамагъа ве «Эузу билляхи мине’ш-шейтани’р-раджим» айтып, Аллахтан ярдым сорамагъа тевсие эткен эди. Иншаллах, бойле руялар инсангъа зарар бермез. Тюшлеримиз акъкъында тариф этмесек, даа гузельдир, амма айтсанъыз, «Корьгеним меним ичюн хайыр-эйиликке олсун» деп айтмагъа тевсие этиле.   Айше Дуран  

Ислямда къардашлыкъ

Опубликовано:

Кичик балаларгъа «къардашлыкъ» недир, Ислям динимизде къардашлыкъ не къадар муим олгъаныны анълатмакъ ичюн, оларнен бу мевзуда чокъча лаф этмек керек. Биринджиден, къардашлыкъ акъкъында Юдже Раббимиз не буюргъаныны ве Пейгъамберимиз, саляллаху алейхи ве селлемнинъ, не айткъаныны айтмакъ мумкюн. Юдже Китабымыз Къуран-ы Керимде бойле буюрыла: «Шубесиз, муминлер агъа-къардашлар» («Худжурат» суреси, 49/10). Шу аеттен анълашыла ки, Ислям – къардашлыкъ динидир. Къардашлыкъ дуйгъусы мусульманларнынъ бири-бирини севмесинен къуветлене. Бу мевзуда Севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Иман этмегендже, дженнетке кирип оламазсынъыз, бири-биринъизни севмегендже де, иман эткен сайылмазсынъыз», – деп буюргъан (Муслим). Башкъа бир хадисте: «Муминлер, парчалары бири-бирине багълангъан бир бина кибидир», – буюрып, динимизде бирлик ве бераберликнинъ эмиетини бильдирген (Бухарий). Бойле хадислер къыскъа, оларны балаларнен берабер эзберлемеге къолайдыр. Ондан сонъ, балаларны къардашлыкъ акъкъында къыскъа ве меракълы икяелернен таныштырмакъ мумкюн. Шу икяелерни джанландырмакъ, саналаштырмакъ да пек гузельдир. Джанландырма эснасында балалар икяелерни даа терен анъламагъа башлайлар, икяенинъ дюньясына далалар. Бир мисаль кетирейик: «Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, ешиль орманда дёрт садыкъ дост яшай эди: къаплыбакъа, сыгъын, сычан ве къаргъа. Бир кунь олар бирликте орманда кезгенде, къаршыларына бир авджы чыкъа. Сыгъын бирден къачмагъа башлады, къаргъа коклерге учып кетти, сычан озюне сакъланаджакъ бир тешичик тапты, ве тек заваллы къаплыбакъа юваш олып, къачмагъа етиштирмеди. Авджы оны корип, чантасына ала ве эвине къайта. Айванлар досту ичюн пек къасеветлендилер. Ве, эльбетте, онъа ярдым этмек, оны авджынынъ элинден къуртармакъ къарарына кельдилер. – Биз авджыны алдатырмыз! – деп сесленди сычан. – Сен, сыгъын, ёл ортасында узанырсынъ, къаргъа сенинъ устюне отурып, санки эт ашагъан киби беклейджек. Авджы сизлерни корьгенде, къаплыбакъамызны къалдырыр ве сыгъынгъа чападжакъ. Сыгъын, сен турып, яваш-яваш авджыны орманнынъ там ичине кирсет. Достумыз исе о вакъыт къачып олур. Бойле де яптылар, ве къаплыбакъаны къуртардылар. Икяени анълаткъан сонъ, балаларнен «къардашлыкь», «достлукъ» ве «ярдымлашма» акъкъында субетлешмек файдалы олур. Гульсум Ширинская

Несиллерни багълагъан дефтер. Айше Дуран

Опубликовано:

«Беш яшлы къызчыкъ олгъанымда, Гуляра битам намаз къылгъаныны корьдим. Пек меракъландым. Битам дуаларны къолайджа огренмек ичюн, оларны буюк арифлернен язып, ашханемизде асып къойгъан эди. Битам не япкъаныны сорасам, о, къорантамызнынъ тарихы акъкъында тариф этти», – деп пайлашты Айше Дуран. Айше Дуран – Къырым Муфтилигининъ дин оджасы, Къалай медресесининъ оджасыдыр. Бугунь Айше ханымнен якъынджа таныш олмагъа теклиф этемиз! Эдждатларымнынъ чокъу динимизге сарылгъан инсанлар эди. Къартанамнынъ бабасы да намаз къыла эди. Амма, о, башкъа бир девир эди. Эр шей гизли япыла эди. Битамнынъ бабасы Ифраим къартбаба ольмезден эвель эр бир баласына мирас оларакъ бирер дефтер къалдыргъан эди. Шу дефтерлерде о кирилл уруфатынен Къурандан сурелер, дуалар язгъан экен. Бу дефтерлерни балаларына эдие эткенде, эвлятлары даа яш олып, онынъ къыйметини анъламады. Амма, вакъыт кельгенде, эр бири оны ачып, ильк диний бильгилерини о дефтерден алды. Бугунь бу дуалар дефтери къорантамызнынъ буюк бир къыйметидир. Онынъ саифелерини тек-тек бакъмагъа, чокътан рахметли олгъан буюк къартбабамнынъ гузель языларыны корьмеге пек тесирли ве меракълыдыр. Иште, балалыгъымдан башлап, меним динимиз ве намазгъа нисбетен мерагъым пейда олды. Битамнен берабер дуалар окъумакъ – меним ичюн санки тылсымлы бир оюн киби олды. Айше оджа, бугунь сиз Къуран окъувы дерслерини алып барасынъыз. Я озюнъиз Къуран окъумагъа насыл огрендинъиз? Мен докъуз яшында эдим. О заман коюмизде Къуран окъумагъа бильген инсанлар пек аз эди. Сойларымыздан бир къадын группалар тешкиль этип, Къуранны эвинде огретмеге башлады. Бойледже, мен арап элифбесини огрендим. Амма, языкъ ки, базы себеплерден долайы дерслер токъталды. 2006 сенеси буюк битам Мухлисе бу дюньяны терк этти. Дуаларыны Тюркиеден кельген бир оджа кечирди. Онынъ, Къуранны окъугъанда, гузель макъамы бизни айретте къалдырды. Бир йылдан сонъ, о, бизге Акъмесджитнинъ Богъурча къасабасында къызлар ичюн медресе ачылгъаны акъкъында айтты. 2007 сенесининъ язында ильк сефер медресеге адым аттым. О замандан башлап, омюрим эп медресенен багълыдыр. Медресе аяты насыл кечти? Анда бир чокъ къызларнен достлаштым ве достлугъымыз аля даа девам эте. Тюркиеден кельген эки оджа бизге дерс берди. Амма яз татиллеримиз битти. Эвге къайтмагъа вакъыт кельди. Мен исе, окъушны медреседе девам этмеге истедим. Яшым даа кичик олгъаны ичюн, ана-бабам къасеветлене эди, бир озюмни анда ёлламагъа истемедилер. Ана-бабама чокъ риджа эттим. Ниает, олар разы олдылар. Эки йыл девамында эм медреседе, эм мектепте окъудым. Сонъра, Къалай медресесинде тасилимни девам эттим. Окъуш девамында динимизге ве бильгилерге севгим тек артты. Учь йыл анда окъугъан сонъ, арзум керчеклешти. «Дин оджасы» дипломыны алдым. Биринджи дерслерни бергенде, насыл дуйгъуларны ис эттинъиз? Медреседе биринджи сыныфны битирген сонъ, балаларгъа дерс бермеге башладым. Оларгъа арап элифбеси ве диний темеллер огреттим. Экинджи йылдан сонъ исе, озь коюмде буюклер ичюн биринджи субетни кечирдим. Чокъ эеджанландым, амма ильхамландым. Ондан сонъ достумнен коюмизде Ислям курсларыны ачтыкъ. Аля даа о гузель дуйгъуны хатырлайым. Омюринъизнинъ Тюркие девири акъкъында тариф этинъиз 2012-2013 сенелери Къырым талебелерининъ севиелерини юксельтмек ичюн, оларны Тюркиеге, Истанбулдаки Худаий медресесине ёлладылар. Бу девир бизим ичюн чокъ эмиетли олды. Анда биз Мустакъиль Девлетлер Иттифакъына кирген улькелерден, Авропадан, Америкадан кельген къызларнен бирликте окъудыкъ. 2013 сенеси исе, мен Къырымгъа къайтып кельдим. Зейнеб оджа Баирова мени Ислям дерслерини кечирмеге давет этти. О замандан башлап, мен буюклер ве балалар ичюн диний дерслерни кечирем. Эльхамдулиллях, буны буюк къуванчнен япам. Параллель шекильде мен Вернадский адына Къырым федераль университетининъ арап тили ве эдебияты филологиясында ве Къазан шеэринде иляхият факультинде магистр дипломларыны къорчаламагъа азырланам. Шимди сиз Къалай медресесининъ оджасы оласынъыз… Эбет, 2020 сенеси мени Къалай медресесине арап тили дерслерини бермеге давет эттилер. Бир заманлары озюм де анда окъудым, онынъ ичюн шимди бу медреседе дерс бермек меним ичюн буюк шерефтир. Мени тербие эткен ве бильгилеримни берген ана-бабама ве оджаларыма чокъ миннетдарым. Зейнеб оджа исе, меним кучьлериме инанды ве бу омюр денъизинде меним ичюн бир денъиз фенери олды. Аллах олардан разы олсун! Земине Аджимамбетова

Керич Джума джамиси

Опубликовано:

Керич шеэри чокъ асырлыкъ тарихке малик олгъан къадимий шеэрлеримизден биридир. Учь яндан денъизнен чевреленген Керич ярымадасы шу ерге кельген я да мында шекилленген нидже топлулыкънынъ мескени олгъан. Керич ярымадасы Къырым ханлыгъына аит олгъан девирде, Керич шеэрининъ озю ве онынъ къалеси, 1475-1771 сенелери арасында Османлы девлетине аит олып, Кефе санджагъына кире эди. 1771 сенеси, шеэр Русие укюмдарлыгъына кечкени вакъыт, Керичте 8 джами бар эди. Олардан энъ къадимий сою Дженевиз къалесининъ ичинде ерлеше эди; эки джами шеэрнинъ меркезинде, къалгъан 5 джами Керичнинъ четлериндеки мааллелерде ерлеше эди. Русие императорлыгъы Керичте арбий денъиз уссюни къурып башлагъанынен, Дженевиз къалесини ве османлы джамилерни йыкътырдылар. Арбий шеэрде янъы къанунлар кирсетильди ве къырымтатарларнынъ, эм де четэль адамларнынъ сайысы шеэрде азалып, аман-аман ёкъ дереджеге кельди. 1830 сенелеринден сонъ, Керич шеэринде кене къырымтатар мааллелери пейда олып башлады. Ерли мусульман эалиси ичюн джами заруриети ортагъа чыкъты. Бойледже, 1845 сенеси шеэр акимиети айыргъан сермиягъа Керичте Джума джами къурулды. Весикъаларгъа эсасланаракъ, къайд этмек керек ки, джами дёрткошели, къуббели ве эки минарели эди. Бинанынъ эр кошесинде декоратив кичик куллелер бинаны яраштыра эди. Экинджи Джиан дженки вакъытында джами бинасы буюк зарар корьди. 1944 сенеси къырымтатарлар сюргюн этильген сонъ, шу бинада кинотеатр, сонъра исе, китапхане ерлештирильген эди. 1990-ынджы сенелернинъ башында исе, ипрангъан джами бинасы мусульманларгъа къайтарылды. Къайд этмели ки, бинанынъ ог тарафы ве пенджерелернинъ асыл шекили бозулмайып сакъланды. Йыллар девамында реставрация ишлери алып барылды ве бугунь де бугунь джами бутюнлей гъайрыдан тикленильди. XIX асырда къурулгъан Джума джами Керич шеэрининъ эсас мусульман мабеди олып, девлет тарафындан тарихий-медений мирас объекти оларакъ танылды. 2018 сенеси Керичнинъ Джума джамиси янында 33 метрлик минаре къурулды. Джами бир кереден 300-ге якъын мусульманны сыгъдыраджакъ буюкликтедир. Алие Сеферша

Ошек хасталыгъы

Опубликовано:

Ислям дини ичтимаий мунасебетлерге, ахлякъий дегерлерге, инсан акъларынынъ къорчаланувына, ишанч, раатлыкъ ве муаббетлик муитини ёкъ эткен къавгъа, тартышув ве кускюнликлерге себеп олгъан арекетлерден узакъ турмагъа буюк эмиет бере. Шу себептен, ичтимаий мунасебетлерге зарар берген, темель акъларны бозгъан ве ахлякъий зайыфлыкъкъа себеп олгъан ошек, бефтан, ялан, мунафыкълыкъ, фесат, эксиклик араштырмакъ, асет киби сёз ве арекетлерни ясакъ этти. Шимди буларнынъ илькине – ошек хасталыгъына бир назар ташлайыкъ. Ошек – бир инсанны, о, олмагъанда, яманламакъ ве акъкъында бегенмейджеги сёзлер айтмакътыр. Бунъа динимизде «гъыйбет» де айталар. Инсаннынъ бедени, сою, ахлякъы, иши, урбасы, эви, вастасы киби шейлер ошекнинъ себеби ола биле. Козьлернинъ къыйышлыгъы, сачларынынъ тёкюльмеси, узун я да къыскъа бойлю, къара я да сары тенли олмасы киби сыфатлар акъкъында ашагъылап, лаф этильсе, ошек олур. Пейгъамберимиз сахабелеринден: «Ошек недир билесинъизми?», – деп сорагъан, сахабелер: «Аллах ве Ресули даа да яхшы биле», – джевабыны бергенлер. Пейгъамберимиз (с.а.с.) де: «Къардашынъны бегенмегени бир сыфат иле анъманъдыр», – деп тариф эткен. Онъа: «Я къардашымда айткъан сыфат олса, не айтарсыз?», – деп, соралгъан сонъ, – «Эгер айткъанынъ къардашынъда олса, иште, о вакъыт ошек олур. Эгер олмаса, онъа бефтан айткъан олурсынъ», – деп буюргъан (Муслим). Бефтан – ифтира, олмагъан шейни айтмакътыр. Бу – ошектен даа ярамай бир арекеттир. Чюнки ошекте лаф этильген шейлер кишиде бар, бефтанда исе, ёкъ. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) ханымы Хазрет-и Айше анамыз анълаткъан: «Бир кунь Пейгъамберге: «Эй, Аллахнынъ Ресули! (Къыскъа бойлю олгъанына ишарет этип,) бойле бойле олгъан Сафие санъа етер», – дедим. Бундан сонъ, о манъа: «Айше! Ойле бир сёз сёйлединъ ки, эгер о сёз денизнинъ сувунен къарышса, эр алда оны бозар, дадыны ве къокъусыны къачырар эди», – деди. Бир кунь Пейгъамберге бир инсанны, арекетлерини такълит этип, анълаттым. Аллахнынъ Ресули: «Къаршылыгъында манъа дюньяны берселер биле, бир инсанны бегенмейджек бир шейнен такълит этип, косьтермеге кесен-кес севмем», – деп буюрды» (Эбу Давуд). Пейгъамберимиз (с.а.с.) бу сёзлеринен бизге ошекнинъ яман бир арекет олгъаныны бильдире. Юдже Аллах Къуранда бу аетнен ошекни кесен-кес оларакъ ясакъ этти: «Эй, иман эткенлер! Заннынъ чокъундан сакъынынъыз. Чюнки заннынъ бир къысымы гунахтыр. Бири-биринъизнинъ къусурларыны араштырманъыз. Бири-биринъизнинъ гъыйбетини (ошегини) япманъыз. Къайсы биринъиз олю къардашынъызнынъ этини ашамакъ истер? Иште, бундан эгрендинъиз! Аллахкъа къаршы кельмектен сакъынынъыз. Шубесиз, Аллах тёвбени къабул этиджи, пек мераметлидир» («Худжурат» суреси, 49/12 ает). Бу ает-и керимеде Юдже Аллах инсанлыкъ акъларыны бозгъан учь давраныштан сакъынылмасыны эмир эте. Булар «феналыкъны зан этмек», «инсанларнынъ гизли алларыны араштырмакъ» ве «ошек япмакътыр». Бу учь чизги инсан акъларыны бозгъан, джемиетнинъ раатлыкъ ве сагъламлыгъыны сарскъан арекетлердир. Эр учю де инсан ве топлум аятында тедавийси пек къыйын олгъан яраларны ачкъан хасталыкълардыр. Хусусан, ошек пек чиркин бир арекеттир. Бу чиркинликни Аллах ольген бир инсаннынъ этини ашамагъа бенъзете. Олю бир инсаннынъ этини ашамакъ не къадар чиркин олса, ошек де о къадар чиркин бир арекеттир. Бу бенъзетюв муминлерни ишбу арекеттен узакълаштырмакъ ве ошек гунахынынъ буюклигини ачыкъламакъ ичюндир. Сахабеден Суфьян бин Абдуллах (р.а.) анълаткъан: «Эй, Аллахнынъ Ресули! Манъа сым-сыкъ сарыладжагъым бир амель акъкъында айт», – дедим. Пейгъамбер Эфендимиз: «Раббим Аллах де, сонъра дос-догъру ол!» – деп буюрды. Онъа: «Эй, Аллахнынъ Ресули! Акъкъымда къоркъаджагъым шейлернинъ энъ телюкелиси недир?» – дедим. Тилини (элинен) тутты, сонъра: «Иште, будыр», – деп буюрды (Тирмизий). Ошек, сёз, язы ве фииль иле яни эль, къол, козь, къаш ишаретлеринен де япыла биле. Ошекчи ичиндеки яман тюшюнджесини ишаретлернен косьтерген ола. Ошек япкъан кишиге къаршы не япмакъ керек? Бир инсан онынъ акъкъында ошек япкъанларыны эшитсе, мен де олар акъкъында лаф этеджем демеге акъкъы ёкъ. Чюнки эгер бойле япса, озю де ошек япкъан инсанларнынъ алына тюшер, буюк гунах ишлер. Бир инсаннынъ янында ошек япылса, ич бир шей айтмайып, ошекни динълемек, динимизге коре, янълыштыр. Мумин къардашымызнынъ аркъасындан лаф этильмесине, ошек япылмасына рухсет бермемек керек. Бунынъ эки ёлу бар: Буны токътатмагъа тырышмакъ. Гъыйбет этмекнинъ харам ве буюк гунах олгъаныны айтмакъ. Бу – муминнинъ эйиликни эмир этип, яманлыкътан узакълаштырмакъ вазифесидир. Къураннынъ пек чокъ аетинде шу вазифе муминлерге юкленмекте. Аллаху Тааля: «Мумин эркек ве мумин къадынлар бири-бирилерининъ достудыр, эйиликни эмир этелер, яманлыкътан узакълаштыралар», – буюра («Тёвбе» суреси, 9/71 ает). Пейгъамберимиз (а.с.) исе: «Сизден ким бир яманлыкъ корьсе, оны элинен денъиштирсин, элинен денъиштирмеге кучю етмесе, оны тилинен денъиштирсин, тиль иле денъиштирмеге кучю етмесе, къальбинен (фикиринде онъа къаршы чыкъсын). Бу (сонъкиси) иманнынъ энъ зайыф олгъаныдыр», – буюргъан (Муслим). Корьгенимиз киби, мумин бу эмирлерге бойсунып, бир харам ишленмесине изин бермемек керек, маниа олмалы. 2) Ошек япылмасыны токътатып оламаса, ич олмадымы, ошекке ортакъ олмамалы, ошек сёзлерини динълемемели, ошек япылгъан ерни терк этмелидир. Ошек этмекнинъ джезасы недир? Ошек этмекнинъ ает ве хадислерде дюньяда корюледжек бир джезасы бильдирильмеген. Анджакъ, тёвбе этильмесе, я да афу соралмаса, ахиретте джезасыны чекер. Онынъ ичюн мумин ошек этмемели. Япкъан олса, тёвбе этмели, ошек япкъан кишиден афу ве эляллыкъ сорамалы. Акис алда, ахиретте «муфлис» (банкрот) вазиетине тюшеджек, савапларындан ошек эткен кимсеге бермек меджбур оладжакъ (Тирмизий). Табиин алимлеринден Хасан Басрий онынъ акъкъында ошек япкъан бирине бир табакъ арап хурмасы ёллагъан ве: «Эшиткениме коре, амеллеринъден бир микъдарыны манъа эдие эткенсинъ, мен де хурма ёллап, къаршылыкъ бердим, эдиемни къабул эт», – деген эди. Бунъа коре акъылыны къуллангъан, ает ве хадислерни тюшюнген, ахиретке иман эткен мусульман озюни гъыйбет белясындан къорчаламалы. Аллах джумлемизни эм дюньяда, эм де ахиретте зарар берген бу хасталыкътан къорчаласын!   Иса Велиев

Фатиме бинт Хаттаб (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Фатиме бинт Хаттаб Хазрет-и Умернинъ (р.а) къыз къардашыдыр. О, акъайы Саид бин Зейднен берабер биринджи мусульманлардан олдылар. Агъасы Умерден (р.а.) эвель мусульман олып, онынъ иман этмесине де себепчи олгъан эди. Бир кунь Меккеде Эбу Джехиль бутюн сойлуларны топлап, бойле деген: – Эй, къурейшлилер! Мухаммед бизим танърыларымызны ашшалай. Яшларымыз онынъ артындан кете. Аталарымызнынъ янълыш олгъаныны айта. Бунъа не къадар даа даянаджакъмыз?! Ант этем, бу динден къуртулмакънынъ бир ёлу бар... Бу да Мухаммедни ольдюрмектир! Ким буны япса, озюмден онъа юз къырмызы девенен бинъ кумюш берерим! Бу сёзлерден сонъра этраф сессиз олды. Бу сессизликни Умер бин Хаттабнынъ сеси больди: «Мен буны япарым!» – деди о. Эр кес севингенинден онъа не ваде этеджегини шашмалады. Амма Умер, чокъ лаф этмейип, турып, эвине кетти. Къылычыны алып, Пейгъамберни ольдюрмек ичюн ёлгъа чыкъты. Ёлда Нуаймнен (р.а.) къаршылашты. Нуайм мусульман олгъан, амма буны кимсеге белли этмей эди. Умернинъ бетиндеки ифаде ниетини белли эте эди. Нуайм: – Къайда ёл тутасынъ, эй, Хаттабнынъ огълу? – дие, сорады. – Къурейшлилерни больген, динимизни ашшалагъан Мухаммедни ольдюрмеге кетем! Бу сёзлер Нуаймнынъ ичини якъты. Не япып олур ки, Умерни токътатмакъ ичюн?! Ве: – Ант олсун, Умер, сен озюнъни алдатасынъ! Оны ольдюрген сонъ, сой-сопу сени сагъ къалдыраджакъларыны тюшюнесинъми?! – деди. Умер: – Ёкъса, сен де Онъа инандынъмы? – деди. Нуайм деди: – Сен мени тюшюнме де, озь къардашынъа бакъ! – Не айтасынъ сен? – Къардашынъ Фатиме акъайы Саиднен берабер мусульман олдылар! Умернинъ бети денъишти. Ёлуны денъиштирип, къардашынынъ эвине кельди. Яваштан къапы янында турып динъледи. Ичериде Хаббаб бин Эрет оларгъа Къуран окъуй эди. Умер къапыны урып кирди: – Эшиткеним сёзлер не эди? Къардашы Фатиме: – Арамызда лаф эте эдик, иште, – деди. Умер: – Экинъизнинъ де мусульман олгъанынъызны эшиттим! Керчекми бу? Къардашыны бетине урды ве эништесини де яралады. Фатиме, эеджанланып: – Э, бу керчек! Биз Аллахкъа инанамыз! Сенден исе, ич къоркъумыз ёкъ! Не истесенъ яп! – деди. Омюринде биринджи кере агъасына бойле деди. Умер, къаршысында муляйым къардашы ерине джесюр бир арсланны корьди. Отурды, япкъанындан утанды. – Манъа не окъугъанынъызны косьтер! – деди. Фатиме (р.а.): – Онъа зарар береджегинден къоркъам! Умер йыртмайджагъына сёз берди. Фатиме: – Сен темиз дегильсинъ! Бу мукъаддес сёзлерге тек темиз олгъанлар тийип ола. Ювунмакъ керексинъ! – деди. Умер (р.а.) турып, бой абдестини алды. Саифени алып, окъумагъа башлады: «Мерхаметли ве багъышлагъан Аллахнынъ адынен! Та-ха. Биз Къуранны санъа сыкъынтыгъа тюшменъ ичюн дегиль де, тек Аллахтан къоркъкъанларгъа бир насиат ве ернен коклерни яраткъандан бир Китап оларакъ эндирдик. Рахман Аршкъа укюм бермекте. Коклерде ве ерде, ве экиси арасында олгъан эр шей Онынъдыр. Сен сёзюнъни истесенъ сакъла, истесенъ, ачыкътан айт, шубесиз, О, гизлини де, гизлисининъ гизлисини де биле! Аллахтан башкъа танъры ёкъ! Энъ гузель исимлер де Онынъдыр!» («Таха» суреси, 1-8 аетлер). Умер: – Бу сёзлер не къадар гузель ве юдже, – деди ве окъумагъа девам этти: «Мусанынъ икяесини эшиттинъми? О, бир атеш корьди ве аилесине: «Токътаныз! Мен бир атеш корьдим, онынъ парчасыны я сизге кетирерим, я да янында бир инсан корерим. Муса атешнинъ янына кельгенде: «Эй, Муса! Мен, шубесиз, сенинъ Раббинъим! Аягъындаки налынларны чыкъар. Чюнки сен мукъаддес бир ер олгъан Тува вадийсиндесинъ. Мен сени сайладым. Санъа вахий эткенлеримни динъле! Шубесиз ки, Мен Аллахым! Менден башкъа танъры ёкъ. Манъа ибадет эт! Мени анъмакъ ичюн намаз къыл!» («Таха» суреси, 9-14 аетлер). Умер: – Догъру! Бу сёзлерни эндиргенден башкъасы ибадет этильмеге ляйыкъ дегильдир! – деди. Хаббаб бин Эрет буны эшиткенинен, сакълангъаны перде аркъасындан чыкъып: – Эй, Умер! Ант олсун ки, Аллах пейгъамберимизнинъ дуасы себебинден сени сайлады. Тюневин Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) бойле дегенини эшиттим: «Аллахым! Динимизни Эбу Джехиль я да Умер бин Хаттабнен кучьлендир». Бу сенинъ бахтынъ! Аллахкъа ве динге сарыл, эй, Умер! – деди. Умер Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) эвине келип, къапыны къакъты. Ичеридекилер Нуаймдан Умернинъ келеджегини биле эдилер. – Ким о? – деп сорадылар. Умер: – Меним, Умер бин Хаттаб. Кимсе къапыны ачмагъа джесарет этмей эди. Пейгъамберимиз (с.а.с): – Онъа къапыны ачынъыз. Аллах онынъ ичюн хайыр истесе, оны догъру ёлгъа къояр, – деди. Киргенинен Хамзанен (р.а.) Микъдад (р.а.) оны омузындан тутып, Пейгъамберимизге якъынлаштырдылар. Пейгъамберимиз (с.а.с.): – Оны сербест быракъынъыз! – буюрып, Умерге: – Сен не ичюн кельдинъ, эй, Умер? – деп сорады. Умер (р.а.): – Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Санъа теслим олмагъа кельдим! Мен шехадет этем ки, Аллахтан башкъа танъры ёкътыр ве Сен онынъ Пейгъамберисинъ! Текбир сеслери бутюн эвни толдурды. Сахабелер Умерни къучакълап, хайырламагъа башладылар. Аллах оларнынъ джумлесинден разы олсун! Эмине Асанова

Ярамай шейлерде аркъадашлыкъ олмаз!

Опубликовано:

Аркъадаш ичюн эр шей япылыр, деп достлукъны анълатамыз. Амма унутмайыкъ, эгер дост ичюн эр тюрлю федакярлыкъкъа разы олсакъ, о дост да бизлерге яманлыкъ истемейджек, бизлерни телюкеге атмайджакъ, якъынларымызнынъ эзиет чекмесине, агъламасына себеп олмайджакъ керчек дост олмакъ керек. Ве, энъ муими, – бизлерни джеэннемге алып бармайджакъ бир дост олмакъ керек. Амма бугунь аркъадашымызнынъ джаны бизге агъыртмасын деп, эп яманлыкъларгъа батамыз. Керчек аркъадашлыкъ эп эйиликке, эп яхшылыкъкъа алып бармакъ керек, кунюмизде исе, бу вазиет там терсине айланмагъа башлады. «Ич хатырымыз ёкъмы?», «бир керенен бир шей олмаз», – айтылып, яшларымыз сигаретке, ичкиге, зинагъа, къумаргъа аркъадашларынынъ ярдымынен башлайлар. «Бизни яры ёлда ташлайджакъсынъмы?», «Сен даа акъай олмагъансынъ!», «Бизлерни саттынъ!» киби чокъ яман лафларнен яшларны чалышкъанлары ишлерден чыкъартып, аписханеге ёллайлар. Дюнья ве ахирет аркъадашлыгъы эп догъруларнен япылмасы керек. Юдже Раббимизнинъ де бизлерге тевсиеси бу ёндедир: «Эй, иман эткенлер! Аллахкъа къаршы сайгъылы олунъыз ве садыкъларнен берабер олунъыз!» («Тевбе» суреси, 9/119 ает). Садыкъ – догъруны айткъан ве озю догъру олгъан кимсе демектир. Севгили Пейгъамберимизнинъ бир хадисини сизлернен пайлашмакъ истейим. Абдуллах бин Месуд, радияллаху анх, бойле деген: «Ресулюллах, салляллаху алейхи ве селлемге бир адам кельди ве: «Эй, Аллахнынъ Ресули, бир джемаатны севген, факъат оларнынъ ишлеген амеллерини ишлемеген бир инсан акъкъында не буюрырсынъыз?» – деп сорады. Пейгъамбер де: «Инсан севгени иле берабердир» джевабыны берди («Риязу’с-салихин», 371). Кимнен берабер оладжагъымызгъа озюмиз къарар береджекмиз. Аллахнынъ ве Ресулининъ разы олгъаны инсанларнен достлукъ япып, догъруларнен, гузель ахлякълылар иле олып, къуванч ичинде оладжакъмызмы, ёкъса, янълыш ёлларгъа тюшип, дюнья ве ахиретимизни сыкъынтыгъа огъратаджакъмызмы? Эр кес ёлуны, достуны озю сайлай. Ах, эгер ойле олса эди, бойле олса эди, деген лафлар эм динге уймай, эм де янълыштыр. Бойле масалларны анълаткъанлар, къартларымызнынъ шу сёзюни унутмасынлар: Эр кес азбарынынъ алдыны темизлесе, мухтаргъа керек къалмаз! Бир де, шейтанларгъа ярдым этип, эр тюрлю гунахкъа чагъыргъан достлар бар я, оларнынъ аркъасына тюшкенлер де ярын «Ах, эгер де…», – деп айтаджакъ, амма файдасы олмайджакъ. Къуран-ы Керимде кечкен бир аетте Юдже Раббимиз бойле буюра: «О кунь залым олгъан кимсе эллерини тишлейджек. – «Ах, эгер мен де пейгъамберлернен берабер бир ёл тутса эдим. Эйвахлар олсун манъа! Эгер фелянгъа дост олмаса эдим. Манъа Къуран кельген экен, шубнсиз, мени ондан о саптырды. Шейтан инсанны япа-ялынъыз, ярдымджысыз къалдыра», – дейджек» («Фуркъан» суреси, 25/27-29 аетлер). Аман, Раббим! Бизни бойле олгъанлардан эйлеме. Аман, Раббим! Яшларымызны, балаларымызны, несилимизни бу вазиеттен узакъ эйле. Аркъадашнынъ насыл бир инсан олгъаны насыл яшагъанындан, насыл бир рухта олгъанындан беллидир. «Манъа аркъадашынъ ким олгъаныны сёйле, сен озюнъ ким олгъанынъны айтайым» сёзю бошуна айтылмагъан. Севгили Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) там бу нокътада бир хадисини берабер хатырлайыкъ. Эбу Хурейре, радияллаху анхтан ривает этильгенине коре, Пейгъамбер, салляллаху алейхи ве селлем, бойле буюргъан: «Инсан достунынъ яшайыш тарзындан тесирлене. Бойле экен, эр биринъиз дост оладжагъы кишиге дикъкъат этсин!» («Риязу’с-салихин», 368). Баласынынъ не алда олгъаныны огренмеге истеген ана-бабалар, лютфен, балаларынызнынъ аркъадашларына бакъыныз! Кимнен отурып туралар? Бакъынъыз, алемлерге рахмет олып ёлланылгъан Севгили Пейгъамберимизнинъ хадис-и шерифи бизлерге не къадар гузель бир тевсие бере: «Яхшы ве яман аркъадашнынъ алы гузель къокъу саткъаннен корюк чеккеннинъ алларына ошай. Миск саткъан кимсе я санъа гузель къокъусындан бираз сюрер, я да сен сатып алырсынъ, яхут да (ич олмадымы, онен берабер олгъанынъ вакъыт ичинде) гузель къокъу къокълагъан олурсынъ. Корюк чеккен кимсе исе, я урбанъны якъар, я да (энъ азындан) корюкнинъ сасыгъындан раатсыз олурсынъ» («Риязу’с-салихин», 364). Эм озюни якъкъан, эм де бизлерни якъмагъа тырышкъан достлардан Аллаху Тааля бизлерни муафаза этсин. Джеэннем ёлунда аркъадашлыкъ олмаз. Олмамакъ керек. Ич бир гунахкъа аркъадашымызнынъ хатыры ичюн кирмемек керекмиз. Севгенлеримизни аркъадашларымыздан себеп къасеветке, аджыгъа атмамакъ керекмиз. Бизим ичюн энъ севгили олмасы керек Раббимизнинъ истеклерини аркъадаш хатырына терк этмемек керекмиз, ясакъларына аркъадаш хатырына кирмемек керекмиз. Джеэннемге кеткенде, танымайджагъымыз инсанларгъа шимдиден итибар этмейик, дженнет аркъадашлыгъы къурмакъ ичюн тырышайыкъ. Ёкъса, башта озюмиз озюмизни къабаатлайджакъмыз. Энъ сонъунда да, эпимиз бири-биримизни къабаатлайджакъмыз. «Кешке…» дейджекмиз, – «Кешке онен аркъадашлыкъ къурмагъайдым...», «Кешке бу ёлгъа кирмегейдим…», «Кешке джеэннем ёлджусы олмагъайдым...», «Кешке…», «Кешке…», «Кешке…». Сонъу олмагъан бир ёлдыр бу. Кешкелернинъ сонъу кельмез. Дюньяда бельки кешкелеримизге бир чаре тапа билирмиз. Амма олюмнен къаршылашып, Ахирет юртуна кеткенимизде, кешкелернинъ чареси олмайджакъ. Айса, келинъиз, дюньяда чаре тапайыкъ. Янълыш аркъадашлыкъларымызны терк этейик. Энъ гузель достлукълар къурайыкъ. Барларда, дискотекаларда, къумар масаларында дегиль, Аллахнынъ исими анъылгъаны, Эфендимизге салят ве селямлар кетирильгени дуалар, субетлер масаларында, джамилерде намазларда корюшейик. Акъылымызны алгъан, бизни уюштыргъан алкоголь, уюштырыджы мадделер ерине муаббетнен раатлайыкъ. Зина ёлунда берабер олмакънынъ ерине энъ гузель аиле яшайышыны къурмакъ ичюн эвлиликке адым атайыкъ. Джеэннем ёлджусы олмакънынъ ерине дженнет ёлджусы олайыкъ. Раббим бизни севсин. Раббим Озю севген кимселернен достлукъ къурмакъны бизге насип этсин. Амин!   Раим Гъафаров

Муминнинъ аджайып алы

Опубликовано:

Бугунь биз буюк имтиангъа расткельдик! Бутюн дюнья мутхиш хасталыкънынъ эсиринде. Эльбетте, инсаниет бойле бир агъырлыкъларгъа расткельгенде, тюшюнджеге дала, бу не себептен башымызгъа кельген экен? Не ичюн бойле ола? Амма, биз, мусульманлар оларакъ, эр кунь тефеккюр этмек керекмиз, бутюн вакъиаларнынъ тек Аллахнынъ изининен олгъаныны эр даим акъылымызда тутмалымыз. Раббимиз шифасыз ич бир хасталыкъны яратмагъан, кучюмиз етмеген агъырлыкъны боюнымызгъа юклемеген, чезимсиз меселе бермеген! Онынъ ичюн эмин олмалымыз ки, бу да кечер. Лякин мусульман эр алны файданен кечирмек керек! Пейгъамберимиз (с.а.с.) бир хадис-и шерифинде бойле деген: «Мусульманнынъ башына не кельсе де, олсун ёргъунлыкъ, хасталыкъ, гъам-къасевет, мусибет, къаарь, атта тикеннинъ санчымасы биле, Аллах онынъ ичюн илле де (бир де бир) гунахыны багъышлар» (Бухарий, Муслим). Бу дюнья – имтиан дюньясыдыр, имтиан исе, фаркълы ола биле. Раббимиз базыларны байлыкънен, базыларны фукъареликнен, базыларны етимликнен, базыларны истидатнен, базыларны хасталыкънен, дигерлерни исе, гъам-къасеветнен имтиан эте… Бу сыраны даа узакъ девам этмек мумкюн. Ойле олса, биз не япмалымыз? Биз, сабыр этип, метанет, азимкярлыкъ косьтермелимиз ве эр даим Аллахкъа мураджаат этмелимиз: «Ант олсун ки, сизни бираз къоркъу ве ачлыкъ; маллардан, джанлардан ве эрзакъларынъызны азалтмакънен (фукъареликнен) имтиан этермиз. Сабыр эткенлерни мужделе! Олар, башларына бир мусибет кельгени вакъыт: «Биз Аллахкъа аитмиз (Аллахнынъ къулларымыз) ве сонъунда Онъа къайтаджакъмыз», – дейлер. Иште, Рабблеринден багъышламалар ве рахмет эп оларгъадыр. Ве, иште, догъру ёлны тапкъанлар да, олардыр» («Бакъара» суреси, 2/155-157 ает). Демек, эгер къыйынлыкълар ве сынавлар даима олып тураджакъ олса, биз олардан къачмагъа, сакъланмагъа дегиль де, оларны чезмеге тырышмакъ керекмиз. Ислям дини бизге хайыргъа алып баргъан ёлны косьтере, даяныкълы олмамызны огрете. Эр бир агъырлыкъ гунахлардан арындыра ве мусульманнынъ севиесини котере. Бойле бакъыш бизни бутюн агъырлыкълардан къорчалар. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бу меселеде де бизге яхшы мотивация берди: «Аллах кимге хайыр истесе, оны хасталыкълардан бир де бири токъуныр» (Бухарий). Башкъа хадисинде де бойле деген: «Аллахнынъ къулу ер юзюнде гунахсыз адымламагъандже, агъырлыкълар ве мусибетлер онъа кельмеге токътамаз» (Ибн Мадже). Пейгъамберимиз бир хадис-и шерифинде бойле деген: «Муминнинъ алы не къадар аджайыптыр! Шубесиз ки, эр вазиет онынъ ичюн хайырлыдыр, ве бу муминден гъайры ич кимсеге берильмеген. Эгер оны бир шей къувандырса, Аллахкъа шукюр эте, ве бу онынъ ичюн хайырлы ола. Эгер онъа бир мусибет кельсе, о, сабыр эте, ве бу да онынъ ичюн хайырлы ола» (Муслим). Лякин, «ойле олса, барып озюмге бир беля тапайым», – деп, озюмизни телюкеге айтмайыкъ, чюнки Аллах Къураны Керимде бойле дей: «Озь эллеринъизнен озьлеринъизни телюкеге атманъыз» («Бакъара» суреси, 2/195 ает). Мусульман хасталыкълардан, хайырсызлыкълардан, яманлыкълардан узакъ турмалы, амма, башына кельгенде, къавий турып, сабырнен ве азимкярлыкънен янашмалы!   Таир Ибрагимов

«Веба олгъан ерге кирменъиз!»

Опубликовано:

Бугунь де бугунь бутюн дюнья коронавирус хасталыгъынен курешмекте. Курешнинъ баш силясы исе, эвде отурмакъ ве озюне, якъынларынъа мукъайт олмакътыр. Чюнки, бойледже, хасталыкъкъа огърамакъ ихтималы азлаша. Пейгъамберимиз (с.а.с.) заманында да бутюн дюнья инсанларыны буюк хавфкъа огъраткъан веба (чума) хасталыгъы базы ерлерде чыкъып тура эди. Пейгъамбер Эфендимиз веба олгъан ерге кирмемек ве о ерлерден къачмамакъ тевсиелерини берген эди. Яни бугунь актуаль олгъан карантин режими, атта, 14 асыр эвельси Пейгъамберимиз (с.а.с.) тарафындан тевсие этильди. Мухаммед Зеркъаний хазретлери «Мевахиб-и ледуннийе» шерхинде бойле буюра: «Хадис-и шерифте тедавий олунъыз деп буюрылды. Бу хадис-и шерифке коре, олюмге я да бир фарзны терк этмеге себеп оладжакъ хасталыкъларнынъ, ве къальп хасталыкъларынынъ тедавийлеви фарздыр. Башкъа хасталыкъларнынъ тедавийси суннеттир». «Татарханийе»де де денъиле ки: «Башкъа чаре олмагъанда, олюмден къуртулмакъ ичюн амелият олмакъ джаиздир». Хасталыкънынъ себеплеринден къачынмакъ – тевеккюльге маниа дегильдир. Халифе Хазрет-и Умер Шамгъа кете экен. Шамда таун, яни веба хасталыгъы олгъаны акъкъында хабер этиле. Янында булунгъанларнынъ базылары: – Шамгъа кирмесекми? – дей. Бир къысмы да: – Аллаху Таалянынъ къадеринден къачмайыкъ, – деп айткъанлар. Халифе Хазрет-и Умер де: – Аллаху Таалянынъ къадеринден кене Онынъ къадерине къачайыкъ, шеэрге кирмейик. Биринъизнинъ бир чайыры иле, бир чыплакъ къаялыгъы олса, сюрюсини къайсына ёлласа, Аллаху Таалянынъ такъдири иле ёллагъан олур, – буюра. Абдуррахман бин Авф хазретлерини чагъырып: – Сен не дерсинъ? – деп буюра. О да: – Ресулюллахтан (алейхи’с-селям) эшиттим: «Веба олгъан ерге кирменъиз ве веба олгъан бир ерден башкъа ерлерге кетменъиз, андан къачманъыз!», – деп буюргъан эди, – дей. (Бухарий, Муслим, Табераний). Хазрет-и Умер де: – Эльхамду лиллях, бизим сёзюмиз хадис-и шерифке уйгъун олды, – деп, Шамгъа кирмейлер... Веба булунгъан ерден тышары чыкъмакънынъ ясакъ этильмесининъ себеби, – сагълам олгъанлар чыкъкъандан сонъ, хасталаргъа бакъаджакъ кимсе къалмаз, эляк олурлар. Вебалы ерде, микроплы ава, веба бациллалары эр кеснинъ ичине ерлешкенден сонъ, къачкъанлар хасталыкътан къуртуламаз ве оны башкъа ерлерге алып кеткен олурлар. Хадис-и шерифте буюрылды ки: «Веба хасталыгъы булунгъан ерден къачмакъ – дженкте кяфир къаршысындан къачмакъ киби, буюк гунахтыр» (Табераний). Мухйиддин-и Арабий Хазретлери «Футухату’ль-меккийе» адлы китабында: «Белялардан, телюкелерден кучюнъиз еткени къадар сакъынынъыз. Чюнки такъат етмеген, даяныламагъан шейлерден узакълашмакъ – Пейгъамберлернинъ адетидир», – буюргъан. Эджели кельген хастанынъ олюмине маниа олунамаз. Анджакъ, олюм хастасынынъ истигъфар окъумасы хасталыкънынъ сыкъынтыларыны алып ташлайджагъы умют этильмектедир.   Асан Усеин