Хидает - Страница 3 из 20 - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК | Страница 3

Четверг

20

января

17
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:43
Вос.8:04
Обед.12:59
Пол.15:13
Веч.17:44
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

Хидает - Страница 3 из 20 - ЦРО ДУМК

Эрва бинт Курейз (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Пейгъамберимизнинъ аласынынъ къызы, Хазрет-и Османнынъ анасы олгъан Эрва бинт Курейз Меккеде догъды. Бабасынынъ ады Курейз бин Ребия, анасы исе, – Пейгъамберимизнинъ аласы, Бейза бинт Абдульмутталиб. Хазрет-и Эрва Ислям дини акъкъында эшиткенде, оны аман къабул эткен эди. О, Хазрет-и Эбу Бекир ве Аммар бин Ясирнинъ анасы Сумеенен (Аллах эписинден разы олсун) бир вакъытта мусульман олгъанлар. Эрванынъ биринджи акъайындан Хазрет-и Осман ве Эмине догъдылар. Экинджи акъайындан даа 5 баласы олгъан. Эрва (р.а.) диний меселелерде джиддий олгъан ве йымшакълыкъ бермеген, кучьлю табиатлы бир ханым олгъан. Балаларыны ляйыкъ инсанлар оларакъ етиштирмек ичюн пек гъайрет эткен. Аман-аман бутюн эвлятлары мусульман олгъанлар, Ислямнен шерефленгенлер. О, пек чокъ мусульман киби, Ислямнынъ ильк йылларында эскенджелерге огърагъан. Сонъра исе, Хабешистангъа хиджрет эткен. Эрва (р.а.) сёзюне садыкъ бир ханым эди. Ислям огъруна, керек олса, малыны, джаныны биле феда этмеге азыр эди. Эвини, баркъыны ташлап, Мединеге кочькен. Не ичюн? Динини яшамасына кимсе кедер этмемеси ичюн. Къоркъмайып ве сакъынмайып, ораза тутмакъ, намазыны къылмакъ ичюн. Бу фаний дюньяда о бир дюньяны гъайып этмемек ичюн. Буны эр кес япалмаз. Эрва бинт Курейз бизим ичюн башкъа тарафтан да эмиетлидир. О, эвлятларынынъ тербиесине айыргъан дикъкъатынен беллидир. Тек беден тарафыны дегиль де, эм рух ихтияджларыны да ерине кетирмеге даима гъайрет эте эди. Кунюмизде аналар балаларны инглиз тили, оюн, робототехника киби чешит тюрлю курсларгъа яздырып, вакъыт тапып, алып баралар. Бу пек яхшы ве кереклидир, амма баланынъ рухий сагълыгъыны да унутмамакъ керек. Динимизни, тилимизни ве адетлеримизни огретмесек, бизим эвлятларымызнынъ мусульман олмагъан балалардан фаркъы не оладжакъ? Эрванынъ огълу Осман (р.а.) келеджекте учюнджи Ислям халифеси олгъаны онынъ берген тербиесине де ишарет олса керек. Эрва (р.а.) Пейгъамберимизнинъ эки къызы Умму Кульсум ве Рукъиеге де къайнана олгъан. Оларны козю киби бакъып севе эди. Къараманымыз Эрва (р.а.) узун омюр яшап, огълу халифе олгъанда, 91 яшында бу дюньяны терк эткен. Мединеде, Бакъий мезарлыгъында комюльген. Огълу Осман (р.а.) мезарындан узун вакъыт айрылмады, козьяшлары ичинде анасы ичюн Аллахкъа дуа эткен. Раббим джумлемизге хайырлы эвлятлар насип этсин! Аллах оларнынъ джумлесинден разы олсун!

Янъы неширлеримиз

Опубликовано:

Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри мусульманлары диний идареси тарафындан янъы неширлер азырланылып бастырылды. Рамазан айына догъру янъы «Ораза. Пост в Исламе» китабы дюнья юзюни корьди. Муфтиятнынъ хадимлери тарафындан азырланып, рус тилинде бастырылгъан бу китап динимизнинъ беш темелинден бири, муим бир ибадет олгъан ораза акъкъында эр тарафлы малюматны эсас нокъталарынен такъдим эте. Шу джумледен, оразанынъ чешитлери, оразанынъ фарзлары, ваджиплери ве суннетлери, мекрухлары, оразаны бозгъан ве бозмагъан арекетлер, Рамазан оразасыны тутмамакъ ичюн рухсет берген озюрлер киби меселелер анълатыла. Китапта, бунъа иляве оларакъ, Рамазан айыны тесбит этюв усулы ве земаневий тедавийлев усулларынынъ оразагъа тесири акъкъында тариф этиле. Ораза китабы кенъиш окъуйыджы кутьлеси, ве, энъ эвеля, Рамазан айынынъ оразасы акъкъында догъру ве кениш малюмат тапмагъа истеген мусульманлар ичюн къарарлаштырылгъан. Ислям динининъ беш темелинден дигери – хаджылыкъ ибадетине багъышлангъан «Хаджылыкъ рехбери» («Путеводитель по хаджу») китабы да баскъыдан чыкъты. Баягъы колемли олгъан бу китап, тюркчеден рус тилине терджиме этилерек бастырылды. Эсернинъ муэллифлери – алимлер, проф. д-р Карагёз Исмаил, Кескин Мехмет, проф. д-р Алтунташ Халиль, дёрт мезхепке коре хаджылыкънен алякъалы бутюн меселелерни тафсилятлы ве эр тарафлы бир шекильде ачыкъладылар. Китапнынъ саифелеринде Ислямда хадж ве умренинъ ери ве эмиети, бу ибадетлернен алякъалы укюмлер, хаджнынъ чешитлери, менасики (айры рукун ве ибадетлери) инджеликлеринен берабер ачыкълана. Хаджылыкъ маниалары, яни хаджылыкъны ерине кетирмеге маниа олгъан себеплер, хаджгъа кеч къалмакъ, дигер инсанлар ерине хадж япмакъ, хаджылылкъ ве умренинъ къаиделерине терс кельген арекетлер ве джезалары киби аспектлер де айдынлатыла. Ишбу китап, эсасен, хаджылыкъ я да умреге кетмеге истеген мусульманлар ичюн къарарлаштырылгъан. Бундан да гъайры, о, мусульман диний тахсиль оджакъларынынъ оджалары ве талебелери тарафындан дерслик оларакъ къулланмасы мумкюн. Ве, эльбетте, Ислям дини иле меракълангъан эр кес ичюн меракълы олур. Шу эки китапнен берабер, Къырым Муфтисининъ муавини, фыкъых магистри Айдер Исмаилов тарафындан азырлангъан «Ислямда мезхеплер» («Мазхабы в Исламе») китабы, янъыдан ишленип, экинджи баскъынен бастырылды. Шу китапта ислямий мезхеплернинъ ери, пейда олувы, тарихы, кереклиги, хусусиетлери акъкъында тариф этиле. Эсас дикъкъат фыкъхий мезхеплерге айырыла, амма, бунен берабер, итикъадий мезхеплер ве тарикъатлар да анълатылгъан.

Тюшлерни дигерлерге анълатмакъ догърумы?

Опубликовано:

Эр заман олгъаны киби, кунюмизде де инсанлар тюшлеринде, руяларында корьген шейлернинъ манасыны меракъ этелер ве, уяныр-уянмаз, унутмамакъ ичюн оны къыдырмагъа башлайлар. Ойле ки, базы тюшлер бар ки, кишини теренден сарып алыр ве о киши, о андаки дуйгъусыны башкъа бирилерине анълатмакъ ихтияджыны дуя. Лякин руяны башкъаларгъа анълатмакъ догърумы? Руяларны анълатмакъ меселесине, тюшнинъ манасы, яни эйи я да яман олмасына коре къыймет кесилир. Чюнки яман руяларнынъ шейтандан олгъаныны ачыкълагъан Хазрет-и Пейгъамбер, буларнынъ кесен-кес анълатылмамасы ве корьген кишининъ шейтандан Аллахкъа сыгъынып, буны акъылындан сильмек керек олгъаныны эмир буюргъан (Бухари, «Табир», 3). Бу мевзуда Хазрет-и Пейгъамберден кельген хадис-и шериф бойледир: «Сизден бир кимсе хошуна кетмеген яман бир руя корьгенде, тез-тез сол тарафына айланып, учь кере «тьфу» айткъан сонъ, учь кере де «эузу биллях» айтып, Аллахкъа сыгъынсын, олгъаны тарафтан башкъа янгъа айланып, яни тёшектеки ятма шекилини авуштырып ятсын» (Бухари, «Табир», 14; Муслим, «Бую», 1; Эбу Давуд, «Эдеб», 88; Ибн Мадже «Табиру’р-руя», 4; Дарими, «Руя», 5). Башкъа бир хадисте исе, сахабеден Эбу Селеме яшагъан бир теджрибесини бойле анълаткъан: «Бир руя корьдим, меним чырайымны бозды. Эбу Къатаденинъ бойле дегенини эшиткенимде раатладым: «Аллах Ресулининъ шуны буюргъаныны эшиткениме къадар корьгеним руялар акъылымны, чырайымны боза эди: «Гузель руялар Аллахтандыр. Сизден бири гузель бир тюш корьсе, оны бир тек севген бир кимсеге анълатсын. Хошуна кетмеген бир тюш корьсе, яман руянынъ ве шейтаннынъ шерринден Аллахкъа сыгъынсын, учь кере сол тарафына «тьфу» десин ве бу шекильдеки руясыны асыл кимсеге анълатмасын. Буларны япса, корьген о руя онъа асыл зарар берип оламаз» (Бухари, «Табир», 46; Муслим, «Руя», 4). Гузель ве эйи руяларгъа бакъкъанымызда, буларнынъ да эр заман ве эр ерде анълатылмасы догъру дегильдир. Чюнки Хазрет-и Якъуб, огълу Юсуфкъа бойле айткъан эди: «Яврум, руянъны сакъын къардашларынъа анълатма. Санъа бир тузакъ къура билирлер. Чюнки шейтан инсангъа ап-ачыкъ душмандыр» (Коран, «Юсуф» суреси, 12/5). Шу аетнинъ тефсиринде белли муфессир Куртубий руяларнынъ гизли тутулмасынынъ кереклиги акъкъында фикирини айтып, Хазрет-и Пейгъамбернинъ хадисини кетире: «Руялар пейгъамберликнинъ къыркъ алтыда биридир. Корюльген бир руя, инсан оны анълатмагъандже, бир къушнынъ аягъында асылы кибидир. Анълаткъаны заман тюшер ве джоюлыр. Бундан себеп, акъыллы, бильгили, сизни севгенини бильгенинъиз ве гузель ниетте булунаджакъ, яни хайыргъа ачыкълайджакъ кишилер тышында руянъызны кимсеге анълатманъыз» (Ахмед бин Ханбель, «Муснед», дж. XXVI, с. 103). Имам Малик де хайыргъа ачыкълайджакъ бирини тапмагъандже, руянынъ эр кеске анълатылмамасыны, руя табирлерини япкъан кишининъ де, я хайыр лаф этмесини, я да индемесини тевсие эткен. Хазрет-и Якъубнынъ огълу Юсуфкъа айткъанларыны дикъкъаткъа алгъанымызда, бу чешит руяларнынъ гизли тутулмасы керек олгъаны анълашыла. Чюнки Хазрет-и Пейгъамбернинъ: «Бир ихтияджынъызны къазанмада мувафакъиетли олмакъ ичюн, оны сакълы тутмакъ ниетинен ярдым истенъиз. Чюнки эр гузель ниметке къаршы инсанларнынъ ичинде къыскъанма пейда ола биле» (Табераний, «Эль-Муджему’ль-кебир», ншр. Хамди б. Абдульмеджид, Кахире 1415/1994, дж. ХХ, с. 94; Эбу Нуайм, «Хильету’ль-эвлия», дж. V, с. 215; Нуреддин Сабуни, «Эль-Мунтекъа мин исмети’ль-энбия», ншр. Мехмет Булут, Бейрут 1435/2014, с. 63; Аджлуний, «Кешфу’ль-хафа», дж. II, с. 135). Бу бильгилер косьтере ки, руя инсаннынъ омюринде белли бир ер ала. Чокъусы заман «Мен яман тюш корьдим, энди бу дюньяда чокъ вакъытым къалмады» деген ве тедавийленмеге истемеген бир талай адамны коремиз. Эм де буларнынъ тюшлерини ямангъа тартып, ачыкълагъан инсанлар да къошулса, о хастагъа ярдым этмек пек къыйын ола. Бунынъ янынъда Ислям алимлерининъ руя иле амель этильмейджеги мевзусында корюш бирлиги ичинде олмалары да бу анълаткъанымызны кучьлендире. Юкъарыда кечкени киби, руянынъ бир чешит керамет олмасы, керамет ичюн кечерли олгъан хусусиетлернинъ бунынъ ичюн де кечерли олмасыны керекли эте. Бунъа коре, Хакътан олгъан гузель руя корюльгени маальде, шукюр этмек керек, оны эр заман ве эр ерде анълатылмакъ суретинен бир косьтериш мальземесине чевирмек олмай, кучюмиз еткенине къадар гизли тутмакъ керек. Башкъа тарафтан кишининъ корьмегени бир руяны корьгени киби анълатмасыны Хазрет-и Пейгъамбер (с.а.с.): «Яланларнынъ энъ буюги», – оларакъ ачыкълагъан (Бухарий, «Табир», 45; Ахмед бин Ханбель, «Муснед», дж. II, с. 96, 119). Чюнки мында ялан сёйлеменинъ янында башкъасыны алдатмакъ я да дуйгъуларыны яманлыкъкъа къулланмакъ киби къатмерли бир сахтекярлыкъ ортададыр. Дигер яндан, бойле бир кишининъ руясында Хазрет-и Пейгъамберни я да джемиет ичинде итибар саиби салих бир кимсени корьгенини иддиа этмеси, бу къабаатсыз ве итибарлы кишилер адына ялан айтмакъ киби бир чиркинликке имза атмасы демектир. Хазрет-и Пейгъамбер яланларнынъ энъ буюги дегенде, иште, бу яман вазиетке ишарет эткен. Бунынъ янында Пейгъамберимизнинъ: «Меним адыма къасытлы олып, ялан уйдургъан, джеэннемдеки ерине азырлансын», – буюргъаны бу кишилер ичюн де кечерли олса керек (Бухарий, «Илим», 38). Бир хадис-и шерифте Хазрет-и Пейгъамбер шу учь хусусиетте керчек олмагъан ачыкъламалар япмакъны яланларнынъ энъ балабаны деп васыфландыргъан: «Бир кишининъ озь бабасындан башкъа бир кимсени бабасы оларакъ танытмасы, яни мен онынъ огълум демеси, корьмегени руяны корьдим демеси, Пейгъамбер адына ялан уйдурмасы» (Бухарий, «Менакъиб», 6; Табераний, «Муджему’ль-кебир», c. XXII, с. 71). Шу вазиетте бойле бир руя анълаткъан киши, эм керчек олмагъан бир шейлер уйдурмасы, эм де буны Хазрет-и Пейгъамберге иснат этмек суретинен чифт янълышлыкъкъа имза аткъан ола. Буларнынъ янынъда миллетимизде ойле бир инанч бар, айталар ки, уйле вакъытына къадар руяны анълатмагъа керек, акъшам устю олмай. Амма дин бою бойле бир фикирнинъ манасы ёкъ, дин боюнджа руя асыл да анълатылмаса, даа яхшы олур. Аллаху Тааля бизлерге гузель руялар корьмеге насип эйлейип, бутюн яманълыкълардан къорчаласын.   Раим Гъафаров

Ораза байрамы

Опубликовано:

Якъынлашкъан байрам-ы шерифинъиз мубарек олсун! Рахмет, магъфирет (багъышланув) ве джеэннемден азат этилюв вакъыты олгъан мубарек Рамазан айыны толусынен яшамагъа тырыштыкъ. Аллах къысмет этсе, энди байрамына да къавушаджакъмыз. Иншаллах, шу рахмет ве берекет айындан кереги киби файдалангъан инсанлардан олурмыз. Иншаллах, къуртулышкъа иришкен, эбедий байрамны къазангъан инсанлардан олурмыз. Чюнки байрамларнынъ энъ буюги ве муими – эбедий байрам олгъан ахирет байрамыдыр. Хазрет-и Пейгъамберимизнинъ Хамд байрагъынынъ тюбюнде, дженнетнен шерефленгенде, яшанаджакъ байрам. Бу – сонъсуз ниметлер ичинде ич бир вакъыт битмейджек байрамдыр. Иште, бу дюньяда муминлер бутюн япкъан ибадет ве хайырлы ишлерини о байрамгъа къавушмакъ макъсадынен япалар. Бунынъ ичюн дюнья тарласынынъ энъ берекетли махсулат топлама вакъыты олгъан Рамазан-ы шерифни омюримизнинъ тамамына яймагъа тырышмакъ, ораза бизге къазандыргъан гузелликлерни девам эттирмек керекмиз. Рамазандаки Къураннен олгъан багъымызны, йылнынъ эр бир айында косьтермелимиз. Рамазандаки джумертликни, мухтаджларгъа ярдым этмекни токътатмайып, девам эттирмели. Къуллукъ ве ибадет гъайретини тыпкъы Рамазандаки киби япмагъа тырышайыкъ. Иште, о вакъыт сонъки нефесимиз бизни керчек байрамнынъ къапысына етиштиреджек. Аллахнынъ севгили къулларындан бири, Бехлюль Дана бир байрам куню мусульманларнынъ эмири Харун Решидни атнынъ устюнде, дюльбер урбаларнен корип, бу манадаки бейитлерни окъугъан: «Керчек байрам янъы урба кийген инсан ичюн дегиль, ахирет азабындан къуртулгъан инсан ичюндир. Керчек байрам, гузель къокъулар сюрген инсан ичюн дегиль, гунахларындан тёвбе этип, бир даа о гунахына къайтмагъан инсан ичюндир. Керчек байрам сарайларны сюслеген инсан ичюн дегиль, (олюмден сонърасы ичюн) къабирлерни сюслеген инсан ичюндир. Керчек байрам гузель атларгъа минген инсан ичюн дегиль, хаталарыны терк эткен киши ичюндир. Керчек байрам хызметчилери олгъан инсан ичюн дегиль, Къуранны озюне дост эткен инсан ичюндир. Керчек байрам сюслю тёшеклерде отургъан инсан ичюн дегиль, сырат копюринден кечкен инсан ичюндир». Бизим асыл юртумыз – ахиреттир. Дюнья аяты ве дюньяда олгъан эр шей келип кечиджидир. Аллаху Тааля ает-и керимеде дюнья аятынынъ фанийлигини, эсас аятнынъ исе, ахирет аяты олгъаныны бойле ифаде эте: «Билинъиз ки, дюнья аяты тек бир оюн, бир эглендже, бир сюс, аранъызда бир-биринъиз огюнде макътанув, чокъ мал ве эвлят саиби олмакъ ярышындан ибареттир. (Сонъунда, эписи ёкъ олып кетеджек.) Тыпкъы бир ягъмур киби, (о ягъмур) себебинден оськен осюмликлер топракъ саиплерини къувандыра. Сонъра да къурумагъа башлай да, сен онынъ сараргъаныны коресинъ. Сонъра да къурып, чёр-чёп алына келе. Ахиретте исе, (дюньядаки амельге коре, я) агъыр бир азап ве (я да) Аллахнынъ багъышлавы ве ризасы бар. Дюнья аяты алдатыджы бир зевкъттан ибареттир» («Хадид» суреси, 57/20). Шу аетни энъ яхшы анълагъан ве фаний аятнен эбедий аят арасындаки фаркъны пек яхшы бильген Пейгъамберимиз (с.а.с.) сыкъынты, тарлыкъ ве зорлукъ вакъытларында да, раатлыкъ ве боллукъ вакъытларында да даима буюра эди: «Керчек аят – ахирет аятыдыр» (Бухарий). Не къадар узун яшасакъ, яшайыкъ, бир кунь Аллахнынъ хузурына бараджакъмыз. Чюнки аетте бойле айтыла: «Биз Аллахнынъ къулларымыз ве Онъа къайтаджакъмыз» («Бакъара» суреси, 2/156). Аллахнынъ хузурына бараджакъ экенмиз, айса, тер-темиз алгъа кельмек керекмиз. Чюнки бизим эр бир алымызны Аллах ачыкъ-айдын коре ве биле. Ондан сакълы къала биледжек ич бир сыр ёкъ. Къуранда бойле айтыла: «Эй, инангъанлар! Аллах ве Пейгъамбер сизни аят берген шейге чагъыргъаны вакъыт, джевап беринъ (бойсунынъ). Ве билинъиз ки, Аллах инсаннен къальби арасындадыр ве сиз, керчектен де, тек Онъа къайтып топланаджакъсынъыз» («Энфаль» суреси, 8/24). Раббимизнинъ хузурында топланаджагъымыз кунь, – «Бутюн сырларнынъ, гизли шейлернинъ ортагъа чыкъаджагъы куньдир энди; о кунь, инсан ичюн не бир къувет, не де бир ярдымджы бар» («Тарикъ» суреси, 86/9-10). Гизли-сакълы эр шейнинъ ортагъа тёкюледжеги кунь ичюн къулларыны тенбиелеген Аллах, башкъа бир аетте бойле буюра: «Раббинъиз ичинъизде олгъанларны пек яхшы биле» («Исра» суреси, 17/25). Раббимиз бизим эр анымызны бизден даа да яхшы бильгенини бильдире ве бизге, къулларына, юреклеримизни темизлеп, алымызны догърулап, салих инсан олмамыз ичюн тёвбе къапысыны ачыкъ къалдырды: «Эгер сиз гузель амель саиби инсан олсанъыз, буны яхшы билинъиз ки, Аллах, тёвбе эткенлерни багъышлайыджыдыр» («Исра» суреси, 17/25). Аллаху Тааля тёвбе-истигъфар этип, салих амеллерге ёнельген къулларыны эр тюрлю сыкъынты ве дерттен къуртара ве оларгъа даа чокъ ниметлер багъышлай. Ашагъыдаки ает косьтере ки, бутюн сыкъынты ве дертлернинъ бир чареси бар, о да – самимий бир шекильде тёвбе этмектир: «Раббинъизден багъышлав соранъыз, чюнки О чокъ багъышлайыджыдыр. (Багъышлав соранъыз да,) устюнъизге коктен бол-бол ягъмур ягъдырсын, малларынъызны ве огъулларынъызны чокълаштырсын, сизге багъчалар берсин, сизлер ичюн озенлер акъытсын» («Нух» суреси, 71/10-12). Иште, Аллахтан багъышлав сорамакъ – бойле рахмет ве берекет къапыларыны ача. Эм дюньяда, эм де ахиретте. Амма тёвбелеримиз керчек бир тёвбе олмакъ керек. Шимди артыкъ шейтанларнынъ зынджырлары чезиледжек. Рамазандаки киби багълы къалмайджакълар. Бундан да гъайры, муминлернинъ Рамазан боюнджа къазангъан саваплар шейтанларны даа да ачувлаткъандыр. Шу себептен, шимди даа да дикъкъатлы олмакъ керекмиз. Яни тёвбелеримиз, керчектен де, пешманлыкънен олмалы. Тёвбемиз гунахымызгъа пешман олып, бир даа асыл да бу гунахкъа къайтмамакъ шартынен олмалы. Тёвбелеримизни чокъча хайырлы амельнен къуветлендирмек керек. Эвели рахмет, ортасы магъфирет, сонъу да джеэннемден къуртулыш весилеси олгъан мубарек Рамазанны аман-аман тамаладыкъ. Бу буюк бир ниметтир. Аллахнынъ багъышлавы пек чокъ олгъан айны озгъарамыз. Бунынъ къуванчы оларакъ Аллах бизге байрамны эдие этти. Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Оразалы ичюн эки севинч вакъыты бар. Бири – оразаны ачкъаны вакъыт, экинджиси де – Раббине къавушкъаны вакъыттыр» (Бухарий). Эльбет, бойле мубарек айгъа веда этемиз, амма бизлер Рамазанны мумкюн олгъаны къадар девам эттирмек керекмиз. Насыл? Алымызнен, сёзюмизнен, ахлякъ ве тербиемизнен, ибадетлеримизнен Рамазан алыны девам эттирмек иле. Аллаху Тааля джумлемизнинъ туткъан оразаларыны ве япкъан ибадетлерини къабул этсин. Иса Велиев

Бессмысленность действий «носителей призыва»

Опубликовано:

Религиозная практика современных мусульман направлена не только на выполнение своих обязательства перед Всевышним Аллахом и окружающим обществом, но и на создание авторитетных религиозных учреждений, которые смогут наставлять и отвечать на актуальные вопросы. Почти во всём мире существует практика создания духовных управлений, которые, согласно своей компетентности и знаниям, помогают своим единоверцам разрешить различные проблемы, прежде всего те, которые приносят вред единству общества. Стремясь к обретению довольства Аллаха, проводятся различные мероприятия, которые, так или иначе, сплачивают людей. Однако, к сожалению, среди тех же мусульман есть такие, которые хотят ввести на повестку дня своё видение благополучия единоверцев, создавая почву для раскола. Одним из таких направлений является партия Хизбу’т-тахрир, чья деятельность вызывает недовольство немалого числа мусульман. В своём кругу хизбии, как называют адептов партии Хизбу’т-тахрир называют себя «носителями призыва», то есть, по их мнению, лишь они являются истинными защитниками мусульманской уммы, а представляемый ими Ислам является тем самым, который в своё время проповедовал Пророк Мухаммед (с.а.с). Свои взгляды они берут из политических идей Такыюддина Набхани, основателя этой партии, который в своё время уделил много времени рассмотрению «основной проблемы мусульман» – политической раздробленности и отдалению от шариата. Сами хизбии очень трепетно относятся к этому человеку, и как бы негативно не воспринимали его идеи религиозные деятели того времени, хизбии всё равно делают его героем, который доносил призыв, когда многие мусульмане его отвергали. Все свои домыслы Набхани сопоставляет с некоторыми эпизодами из жизни Пророка (с.а.с.), где утверждает, что положение нынешних мусульман схоже с положением в эпоху Пророка. Нужно отметить, что в то время Пророк боролся с противостоящими ему язычниками, и к концу его жизни число мусульман составляло чуть более ста тысяч. Сегодня же это число приближается к двум миллиардам. То есть, за прошедшие 14 веков умма прирастала в количестве, в том числе привлекая в свои ряды новых приверженцев. Хизбии в своей деятельности также видят вокруг себя кяфиров и предателей из числа мусульман, которые не хотят отвечать их призывам. На сегодняшний день число их последователей составляет небольшое количество из общего числа мусульман, но и при таком положении они пытаются навязать свои взгляды практически каждому встречному мусульманину. Говоря о проблемах мусульман, они, прежде всего, говорят о своих собственных проблемах. То есть, внушив себе обязательность построения государства под названием «Халифат», они пытаются доказать, что все проблемы мусульман разрешатся при появлении этого государства. Но когда оно будет, и кто будет его возглавлять, они ответить никак не могут. Ведя различные дискуссии, они пытаются склонить собеседников на свою сторону, затрагивая, при этом, различные религиозные вопросы. И что примечательно, все свои доводы они превращают в политическую полемику, а именно связывают свою судьбу с описанным в их книгах государством. Для себя они называют это даватом (призывом), что и служит присвоением себе такого качества, как «носитель призыва». В некоторых странах деятельность «носителей призыва» запрещена, но они с упорством продолжают доносить свои домыслы, даже несмотря на запрет. Попадание в тюрьму также считается для них неким даватом, где они уже на практике показывают свою униженность, вуалируя это под униженность и угнетения мусульман. Для них это стало реальностью, которую они сами для себя создают. На своих сайтах хизбии показывают фотографии и видеозаписи тех, кто находится в местах лишения свободы, заставляя таким образом «пробуждаться» мусульман. Такое давление на чувства и подсознание мусульман свойственно лишь тем, кто желает внести раскол в единое общество и подвергнуть сомнениям всё то богатство, которое передалось от прошлых поколений мусульман. Донести свой призыв хизбии пытаются посредством таких провокационных действий, и это их инструмент для привлечения в свои ряды малограмотных и несведущих мусульман. Также, практика показывает, что они посещают мечети не только для совершения богослужений, но и для ведения порой бессмысленных споров и создания провокационных ситуаций. Да и никакого результата они не добиваются, но ощутимую долю раскола всё же вносят. В своей деятельности хизбии любят апеллировать выгодными для себя аятами, хадисами и некоторыми историческими фактами. Что примечательно, многие из них не желают слушать какую-либо альтернативу, скорее наоборот, эту альтернативу стараются заглушить, не давая собеседнику представлять разумные аргументы. В свою очередь, они могут задать провокационные вопросы об арестованных и притеснённых мусульманах, подводя к тому, что решение подобных проблем возможно лишь при создании государства «халифат». Такие призывы приводят в отчаяние прежде всего их самих, так как они не знают, когда это государство будет построено и кто будет им править. Порой, во избежание ответа на такие вопросы, они создают провокационные ситуации, пытаясь ввести в тупик региональных религиозных деятелей. Все их мероприятия в виде митингов и собраний (там, где они не запрещены) также не приносят каких-либо результатов из-за незнания ареала своего государства и личности, которая его возглавит. Стоит отметить, что среди хизбиев находятся и более разумные представители, которые, видя ущербность их идей и не наблюдая ничего, кроме провокационных ситуаций, со временем, осознав своё заблуждение, стараются отдалиться от этой партии, как бы остальные её приверженцы ни причисляли их к числу грешников и невежд. «Носители призыва», кроме создания провокационных ситуаций, больше ничем не примечательны. Пытаясь привлечь к себе внимание, они, в большинстве случаев, становятся зачинщиками бессмысленных споров, некоторые из которых они специально снимают на видео или же ведут аудиозапись, а затем выкладывают в информационном пространстве для всеобщего просмотра. Одна из целей их «призыва» – подставить других мусульман, которые не имеют к партии никакого отношения. Именно такими представлены эти «носители призыва», то есть, не знающими, когда будет построено их государство и кто будет им править, стремящимися опорочить тех мусульман, которые не следуют за ними, подставляющими под искусственно созданные собственные проблемы других единоверцев и провоцирующими бессмысленные споры с религиозными деятелями, которые каждую ситуацию стараются оценить разумно. Таковыми сегодня показывают себя «носители призыва» из партии Хизбу’т-тахрир, которые, кроме своего политического фанатизма, ничего больше не приемлют. Такие, в поисках своего «я», будут скитаться долго, пока не поймут, что вся их политика приносит ущерб в первую очередь им самим, а затем и другим мусульманам. Спасёт таких «носителей призыва» лишь благоразумие и умение представлять свою личность при любом испытании, каким бы порой тяжелым оно не было.   Сервер Ягьяев

Рушен Джалилов: «Эр бир къырымтатарда Ватангъа къайтмакъ истеги дамарларында акъа»

Опубликовано:

Белли олгъаны киби, Краснодар улькесинде къымтатарларнынъ сайысы буюктир. Андаки халкъымызнынъ аяты, фикирлери ве макъсатлары акъкъында Краснодар улькесинде яшагъан семетдешимиз Джалилов Рушен Зияевич тариф этти. О, Адыгея Джумхуриети ве Краснодар улькеси Муфтисининъ муавинидир. Рушен бей, озюнъиз акъкъында тариф этинъиз, не вакъыт ве къайда догъдынъыз? Эс-селяму алейкум ве рахметуллахи ве беракятуху! Сайгъылы диндашлар, ватандашларым! Ильк эвеля бутюн мусульманларны мукъаддес Рамазан айы, – Къуран ве гедже ибадети айынен хайырламагъа истейим. Иншаллах, бутюн гунахларымыз афу этильсин ве эйи ишлеримиз ичюн мукяфатлар къат-къат артсын. Аллаху Тааля ибадетлеримизни, ораза ве ифтарларымызны къабул этсин. Ве динимиз, Пейгъамберимиз Мухаммедге (с.а.в) олгъан севги ве бутюн мусульманларгъа севгимиз ёлунда Аллах бизлерни бирлештирсин! Суалинъизге къайтсакъ, 1944 сенеси меним ана-бабам даа бала олып, аилелери ве бутюн халкъымызнен берабер озь ана топрагъындан Орта Асиягъа вахшийдже сюргюн этильди. О заман эркеклер мемлекетимизни алман истиляджыларындан къорчалай эди. Къартбабам да, ватандашларымызнынъ чокъу киби, Улу Ватан дженкинде иштирак этти, девлет мукяфатларыны къазанды. Мен исе, Ватандан узакъ олгъан Озьбекистанынъ Маргъылан шеэринде дюньягъа кельдим. Насыл аиледе буюдинъиз? Къорантанъызда дин, тиль, медениет дегерлери насыл ашлана эди? Мен мусульман къорантасында тербиелендим. Аилемизде дин биринджи ерде тура эди. Динимизде исе, ана-бабанынъ сёзюнден чыкъмакъ, Аллах огюнде япылгъан гунахлардан сонъ, экинджи ердедир. Балалыкътан бизге уйкен несильге сайгъы косьтермеге огрете эдилер. Ватанымыздан узакъ олсакъ биле, балалыкътан ана тилимизде лаф эте эдик. Бойле этип, бизге къырымтатар тили ве халкъымызгъа севги дуйгъусы ашлана эди. Озь тилини, медениетини ве Ватаныны севмегенлер бармы, аджеба? Бу севги бизге ана сютюнен синъди. Аиленъиз Краснодар улькесинде не замандан берли яшай? Мына энди 45 йыл девамында биз Краснодар улькесинде яшаймыз. О узакъ заманлары халкъымызгъа озь Ватанына кельмеге ясакъ эди. Шу себептен ана-бабам тувгъан топрагъына якъын олгъан ерде ерлештилер. Олар биле эди, Керич богъазынынъ о тарафында юрегимизге къыйметли олгъан Къырым топрагъы бар. Я, шимди Краснодар улькесинде къырымтатарларнынъ сайысы не къадар? Фаалиетлери недир? Бу суальге кесен-кес джевап бермек къолай дегиль, там оларакъ малюматымыз ёкъ. Новороссийск шеэри ве дживарында тахминнен 10-12 бинъ ватандашымыз бар. Бунен берабер, халкъымыз Геленджик, Абинск, Крымск, Анапа ве Темрюк районларында да топлу яшай. Чокъусы къырымтатарлар Таманьда яшай. Фикириме коре, Краснодар улькесинде тахминнен 30-35 бинъ къырымтатар мевджут. Фаалиетлери исе, фаркълыдыр, – семетдешлеримиз девлет муэссиселеринде, къанункъоруйыджы органларда, мемуриетлерде, телевидение, завод ве кой ходжалыгъы сааларында чалышалар. Чюнки халкъымыз пек ишкир. Ве чокътан энди Русие джемиетине интеграция олды. Больгенъизде яшагъан къырымтатарларнынъ динини, медениетини ве тилини огренмеге имкянлары бармы? Дин, медениет ве тильнинъ огренилювинде базы къыйынлыкълар бар. Мисаль ичюн, ислямий ве медений тахсиль меркезлернинъ ёкътыр. Лякин, истек олса, огренюв усулларыны тапмакъ мумкюн. Чюнки шимди юксек технологиялар вакъытыдыр. Улькенъизде яшагъан къырымтатарлар озьара багъ туталармы? Эгер биз кечмишке назар ташласакъ, бизим ана-баба, бита ве къартбабаларымыз сой-соп ве миллий багъларгъа даа чокъ дикъкъат айыра эдилер. Шимдики несиль исе, даа чокъ дюнья малы ве боллугъына ынътыла. Ве, виртуаль дюньягъа далып, джанлы къатнашувгъа чокъ вакъыт айырмай, афсус ки. Краснодарда яшагъан къырымтатарларнынъ Къырымгъа къайтмагъа ниетлери бармы? Эр бир къырымтатарда Ватангъа къайтмакъ истеги дамарларында акъа. Бугуньки куньде сынъырлар ачыкъ, копюр ве «Таврида» автомагистрали къурулды. Онынъ ичюн шимди Къырымгъа бармагъа къыйын меселе дегиль. Олар Къырым мусульманлары диний идаресине насыл бакъалар? Мен бизим больгемизде яшагъан семетдешлеримиз ичюн джевап берип оламайым. Бу шахсий бир суальдир. Дин джемиетинъиз буюкми? Къадынлар фаалиетке къошуламы? Новороссийск шеэринде Ислям динини кутькенлернинъ сайысы бир къач он бинъдир. Бунен берабер, эм къадын-къызлар олгъан, эм эркек дин оджаларынынъ сайысы етерли дегиль. Сиз Адыгея Джумхуриети ве Краснодар улькеси мусульманлары диний идареси янындаки Шуранынъ теркибине киресинъиз. Бу Шура эркянында фаалиетинъиз насыл? Догъру, мен энди чокъ йыл девамында бу вазифени эда этем. Шуранынъ 26 азаларындан мен екяне къырымтатарым. Муфтимиз Карданов Аскарбий Хаджибиевичнинъ авалесинен мен даа Азав-Къараденъиз ялысынынъ шеэрлери ве районлары боюнджа координатор олам. Бу саа тахминен 250 километрни тешкиль эте, онынъ ичине 9 буюк шеэр ве район меркези кире. Бундан да гъайры, мен Новороссийск шеэри мусульманлары диний тешкилятынынъ реиси олам. Фаалиетим – имам ве реислернинъ ишине незарет этюв, мемурий ве укъукъий меселелернинъ чезилюви, мемуриет ве незарет органларынен багъ тутмакътыр. Эписи бу ишлер ватандашларнынъ аманлыгъы ичюн япыла. Больгенъизде не къадар мусульман яшай, джамилернинъ сайысы не къадар? Адыгеяда 50-ден зияде джами бар. Афсус ки, Краснодар улькесинде бойле ракъамнен макътанып оламаймыз. Ислямны кутькен инсанларнынъ сайысы пек буюк. Якъында сиз Акъярда «Пандемия заманында Русие мусульманлары диний идарелери: ичтимаий хызметнинъ янъы усуллары» халкъара ильмий-амелий конференциясында иштирак эттинъиз. Озь теэссюратларынъызнен пайлашынъыз. Пандемия заманында сизинъ ишинъиз девам эттими? Аллахкъа шукюр, мен бу конференцияда иштирак эттим. Айрыджа, Къырым топрагъында Русие мусульманлары етекчилерини топлагъан шу тедбирнинъ тешкилятчыларына миннетдарлыгъымны бильдирмеге истейим. Шу тедбир мусульман умметини бир-бирине даа къавий багълады. Мен бир къач иштиракчининъ чыкъышыны бегендим ве озюм ичюн чокъуны къайд эттим. Биз, Къырым мусульманлары диний идареси киби, пандемия заманында фаалиетимизни девам эттик. Ве, истер-истемез, джемаатымызнен дистанцион шекильде ишни алып бардыкъ. Бу чокътарафлы ве къыйметли теджрибе олды. Окъуйыджыларымызгъа тилеклеринъиз? Эпинъизге тынчлыкъ-аманлыкъ, сагъ-селяметлик тилемеге истер эдим. Бу дюньяда ве ахиретте бахтлы олмагъа тилейим. Аллаху Тааля бутюн мусульманларгъа мерхамет ве хайыр эйлесин!   Эвелина Аблязова

Хаста зияретининъ адабы

Опубликовано:

Ислям дининде къомшулар, акърабалар, аркъадашларнынъ зиярет этильмесине буюк эмиет бериле. Чюнки инсанларны зиярет этмек – муим ичтимаий бир меселе, онынъ макъсады исе, – инсанларны бир-бирине якъынлаштырмакътыр. Зияретлер бир себепнен я да себепсиз япыла биле, амма эр чешитнинъ озь эдеби бар. Бу макъаледе хаста зияретининъ эмиети ве эдебине токъунаджамыз. Хасталыкълар инсан омюрине баягъы тесир эте ве эр кесте фаркълы кече биле. Чешитине бакъмадан, эр бир хасталыкъ физикий ве маневий онъайтсызлыкънынъ себеби ола биле. Бойле вакъытта инсан тувгъанларынынъ маневий дестегинде мухтаджтыр. Инсаннынъ бу хусусиетини козь огюне алып, Пейгъамберимиз (с.а.с.) озю даима хасталарны зиярет этип, мусульманларгъа де буны тевсие эте эди. Бера бин Азиб бойле деген: «Ресулюллах бизлерге хаста зияретини, дженазенинъ аркъасындан кетмекни, акъсыргъангъа «ерхамукеллах» ( «Аллах санъа мерхамет этсин») демекни, сёз берсенъ, оны ерине кетирмекни, акъсызлыкъкъа огърагъанларгъа ярдым этмекни, давет эткеннинъ даветини къабул этмекни ве селям яйдырмакъны тевсие этти» (Бухарий, Муслим). Аллаху Тааля хаста инсанларгъа даа якъындыр. Онынъ ичюн хаста зиярети Аллаху Таалянынъ разылыгъыны къазандыргъан амельдир. Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Юдже Аллаху Къыямет кунюнде: «Эй, Адем огълу, хаста эдим, Мени зиярет этмединъ», – деп буюрыр. Адем огълу исе: «Эй, алемлернинъ Рабби, мен сени насыл зиярет эте билир эдим», – дер. Аллаху Тааля исе: «Фелян къулум хасталанды, зияретине кетмединъ. Оны зиярет этсе эдинъ, Мени онынъ янында тапар эдинъ», – дер» (Муслим). Хаста зиярети – хастанынъ ал-хатырыны сорап, гонъюль алмакъ ве кучю еткени къадар ихтияджларыны къаршыламакътыр. Хаста зиярети – суннет-и муэккеде, яни Пейгъамберимиз (с.а.с.) эр даим япкъаны бир суннеттир. Эгер хастаны ич кимсе зиярет этмесе ве ихтияджыны къаршыламаса, о ерде яшагъан бутюн мусульманлар месулиетли олур, яни гунахкъа кирер. Аллах Ресулининъ суннетине бакъаракъ, хаста зиярети адабынынъ бойле базы эдеплерини косьтермек мумкюн: Зиярет эткен инсан хастанынъ элинден тутып, насылсынъ деп, ал-хатырыны сорамалы. Табиий ки, эгер хасталыкъ юкъунчлы олса, месафе тутмакъ, я да хастанен телефон вастасы иле багъланмакъ мумкюндир. Хастаны зиярет эткенде, онынъ джаныны сыкъкъан мевзуларда лаф этмемек. Хастанынъ ал-хатырыны сорамакъ, маддий ярдым этмек ве онынъ сагълыгъына зарар кетирмеген икрамлар кетирмектир. Ибн Аббас (р.а.) бойле анълаткъан: «Ресулюллах бир хастаны зиярет этти ве: «Джанынъ не истей?», – деп сорады. Сахабе исе: «Богъдай отьмеги», – деди. Ресулюллах: «Кимнинъ янынъда богъдай отьмеги олса, къардашына йиберсин!», – деп буюрды. Сонъра бойле айтты: «Хастанъыз бир шей истесе, онъа ашатынъ» (Ибн Мадже). Базы инсанлар хасталыкъ сырасында олюмни тюшюне ве бундан раатсыз ола. Бойле бир кимселерни теселли этмек, олюм ве яшам Аллаху Таалянынъ эмиринде олгъаныны анълатмакъ керек. Ве хасталыкъны гунахларгъа кеффарет олгъаныны хатырлатмакъ файдалы олур. Ибн Аббаснынъ риваетине коре, Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) хастаны зиярет эткенде: «Кечмиш олсун, хасталыкъ гунахларынъа кеффарет олсун, иншааллах», – деп, дуа эте эди (Бухарий). Хастагъа дуа этмек, онъа сагълыкъ ве шифа тилемек – зиярет эдеплеринден биридир. Хазрет-и Айшеден ривает этильгенине коре, Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) аилесинден бири хасталангъанда, оны сагъ элинен сыйпап, бойле дуа эткен эди: «Бутюн инсанларнынъ Рабби олгъан Аллахым! Бунынъ асретини ёкъ этип, шифа бер. Шифаны берген тек Сенсинъ. Сенинъ шифанъдан башкъа шифа ёкътыр. Бунъа, ич бир хасталыкътан из къалдырмадан, шифа бер» (Бухарий). Сельман (р.а.) бойле анълаткъан эди: «Хаста олгъанымда, Аллах Ресули зияретиме кельди. Чыкъкъанда, бойле деди: «Сельман! Аллах сыкъынтыларынъны ёкъ этсин, гунахларынъны афу этсин. Ольгенинъе къадар динине къувет, беденине сагълыкъ берсин!» (Хейсемий, II, 299)».   Айше Дуран

Умму Мабед (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Умму Мабед Меккенинъ Кудейд мааллесинде яшай эди. Озь ады Атикедир. О, акъыллы, намуслы ве кучьлю бир ханым эди. Пек джумерт, мусафирпервер ве ачыкъ юрекли эди. Бельки, бу себептен онъа мусульман олмакъ насип олды. Эп чадыры огюне чыкъып, отура эди. Келип кечкен ёлджуларгъа сув ве сют икрам эте эди. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) Меккеден Мединеге хиджрет эткенде, онынъ чадыры янында кечмекте эди. Янына келип, бираз сют сорагъан. Амма Умму Мабед: «Валлахи! Къойларым отлакъкъа кетти, янымда тек бу къысыр ве пек зайыф бир къой къалды. Онынъ да сютю ёкъ», – деген. Пейгъамберимиз (с.а.с.) оны сагъмакъ ичюн изин сорагъан. Умму Мабед онъа бир савут узаткъан. Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Бисмиллях», – деп, башта къойны сыйпагъан. Сонъра да дуа эткен: «Аллахым! Бу къойны берекетли яп!» О анда къой джанлангъан ве елини сютнен толгъан. Пейгъамберимиз (с.а.с.) савут толгъандже сагъгъан. Умму Мабед шашып къалгъан. Пейгъамберимиз (с.а.с.) савутны онъа узаткъан ве: «Буюр. Ич», – деген. Умму Мабед: «Сиз ичинъиз, эфендим», – деген. Пйгъамберимиз (с.а.с.): «Мен энъ сонъ ичерим», – деп, джевап берген. Сонърадан Умму Мабед, Хазрет-и Эбу Бекир ве дигерлери де тойып-тойып ичкенлер. Энъ сонъ Пейгъамберимиз (с.а.с.) де ичкен. Сонъра даа сагъгъан, ве буны да онъа къалдыргъан. Умму Мабед оларгъа пишкен эттен икрам эткен ве ёлджулар ёлуна девам эткенлер (Хадис Хакимден ривает этильген). Бираз вакъыт кечкен сонъ, акъайы Эбу Мабед кельген. Сютни корип, сораштырмагъа башлагъан. Умму Мабед Пейгъамберимизнинъ юзюни ве арекетлери анълаткъан. Акъайы: «Ант этем ки, бу Меккеде чыкъкъан пейгъамбердир! Бу не юдже бир шерефтир!» – деген. Сабасына Пейгъамберимизни къыдыргъан мушриклер де келип чыкъкъанлар. Олар Умму Мабедден онынъ къайда кеткенини огренмеге тырышкъанлар. Амма о, ич метанетини бозмайып, кучьлю бир шекильде: «О, ойле бир инсан ки, сют бермеген бир къойны биле Аллахнынъ изининен берекетли япты. Сиз исе, онъа зарар кетиресинъиз!» – деген. Мушриклер ачувланып, онъа акъарет этмеге башлагъанлар. О исе: «Эгер бир лаф даа этсенъиз, озь халкъымны чагъырырым, эпинъизни къылычтан кечирерлер!» – деген. Мушриклер апар-топар о ерден узакълашкъанлар. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мединеге барып чыкъкъан сонъ, Умму Мабед акъайы ве баласынен келип, мусульман олгъанлар. Пейгъамберимизге беят эткенлер. Ондан сонъра да динни яхшы огренип, эр огренгенини де яшамагъа башлагъанлар. Акъайы джамиден келир-кельмез, онынъ Пейгъамберимизден (с.а.с.) не эшиткенини сорап, аман эзберлей эди. Эбу Бекир (р.а.) халифе олгъаны вакъыт, Умму Мабед онынъ янына кельген. Оны корьген Эбу Бекир (р.а.) кулюмсеген, чюнки о куньни хатырлагъан эди. Онынъ ал-хатырыны сорагъан ве онъа бахшышлар берип йиберген. Хазрет-и Умер (р.а.) халифе олгъанда, пек шиддетли бир къытлыкъ олгъан. Лякин Умму Мабеднинъ къою кене де сют бермеге девам эте эди. Аллах ондан разы олсун! Амин.   Эмине Асанова

Къуранда ады кечкен ханым – Хазрет-и Мерьем

Опубликовано:

Хазрет-и Мерьем яшлыкъта озюни ибадетке ве хызметке адамакънен, иффети, сабыры ве Аллахкъа теслимиети иле энъ гузель бир нумюнедир. О, Аллахнынъ ризасына ве тюрлю икрамларгъа наиль олгъан бир къыздыр. Аллаху Таалянынъ тербиеси ве Хазрет-и Зекериянынъ (а.с) химаеси тюбюнде зариф бир чичек киби оськен. Даа дюньяда олып, дженнет ниметлерине наиль олгъан, энъ буюк мелек Джебраильни (а.с) корьген ве муджизевий бир догъумнен. Иса пейгъамбернинъ (а.с) анасы олмакъ шерефине иришкен. Къуран-ы Керимде ады кечкен тек ханым – Хазрет-и Мерьемдир. Ады Къуран-ы Керимнинъ 34 еринде кече. Анасы Хазрет-и Мерьемни дюньягъа кетиргенде, оны шейтаннынъ шерринден къорчаламакъ ичюн Аллахкъа сыгъынгъан. Биз де эр иште ве эр даим Аллахкъа сыгъынмакъ керекмиз. Къуран-ы Керимде анасынынъ бойле айткъаны бильдириле: «Онъа Мерьем адыны бердим. Къувулгъан шейтандан оны ве ондан келеджек несиллерни къорчаламанъны тилейим», – деди» («Аль-и Имран» суреси, 3/36). Аллаху Теаля бойле буюра: «Иффетини къорчалагъан, Имран къызы Мерьемни де Аллах орьнек косьтерди. Биз онъа рухумыздан уфледик ве о, Раббининъ сёзлерини ве китапларыны тасдикъ этти. О, гонъюльден итаат эткенлерден эди» («Тахрим» суреси, 66/12 ает). Хазрет-и Мерьем гедже-куньдюз ибадет япа эди. Исраиль огъуллары арасында озь такъвасынен билине эди. Юдже Аллах бойле буюра: «Мелеклер деген эдилер: «Я, Мерьем! Аллах сени сайлады, сени тер-темиз яратты ве сени бутюн дюнья къадынларындан усьтюн этти. Я, Мерьем! Раббинъе ибадет эт, седждеге къапан, эгильгенлернен берабер, сен де эгиль» («Аль-и Имран» суреси, 3/42-43). Севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.), Хазрет-и Мерьем акъкъында бойле деген: «Имран къызы Мерьем – заманында дюньяда булунгъан къадынларнынъ энъ хайырлысыдыр. Бу умметнинъ къадынларындан энъ хайырлысы да – Хатиджедир» (Муслим). Аллаху Тааля бутюн къадын-къызларымызгъа Хазрет-и Мерьем киби темиз, намуслы, иманлы, такъвалы ве седжде эткенлерден олмагъа насип этсин. Амин!

Провокаторы из Хизбу’т-тахрир

Опубликовано:

В последние годы в связи с периодическими обысками и арестами актуализировался вопрос о запрещённой в РФ партии Хизбуʼт-тахрир. Ранее эта партия смогла найти сторонников, несмотря на то, что порой подвергалась жёсткой критике со стороны политиков и, в первую очередь, религиозных деятелей. Деятельность партии Хизбуʼт-тахрир была наглядна в украинский период, так как идеи этой партии не были запрещены, и её адепты проводили различные митинги, участвовали в дискуссиях, распространяли свои публикации и периодические издания. Партия нашла своих сторонников в маргинальной среде и среди некоторых из тех крымских татар, которые отдалились от традиционных национальных основ. Что, в принципе, понятно, так как само внедрённое партийное мышление противоречило всем тем устоям, которые сформировались среди крымских мусульман в течении нескольких веков. В России партия запрещена с 2003 года, а идеология организации была введена в статус экстремистских и террористических. В связи с подобным запретом спецслужбами РФ периодически проводятся аресты тех, кто решил остаться верным идеям партии и продолжил партийную активность, в связи с чем впоследствии некоторые из них получали тюремные сроки лишь из-за нежелания переосмыслить некоторые жизненные и религиозно-политические взгляды. После воссоединения Крыма с Россией у местных хизбиев была возможность переосмыслить свои взгляды благодаря ходатайству Духовного управления мусульман Крыма (ДУМКа) о предоставлении двухлетнего срока для проведения профилактических бесед с местными мусульманами. Кто-то переосмыслил свои взгляды, желая жить и развиваться у себя на родине, а для кого-то отказ от идей партии считался политическим грехом, что впоследствии и послужило причиной заключения под стражу. Если окунуться немного в историю создания самой партии, то её основоположника Такиюддина Набхани и его политические идеи не одобряли видные религиозные деятели того времени. На его родине, в Палестине ещё в момент зарождения партии крайне негативно отнеслись к его раскольнической и провокационной деятельности. За короткий срок были приняты меры по запрету новосозданной партии, а впоследствии и выдворения Набхани и его сторонников за пределы страны. В других мусульманских странах Набхани также пытался активно внедрять свои политические идеи, но опять же встретил жёсткий отпор со стороны местных властей. Видимо, власти, видя внедрение в ряды мусульман большого раскола путём провокационных действий, поняли насколько опасным может стать новое политическое движение. И ведь они были правы, вводя запрет на её деятельность. Нужно понимать, что идеи партии не восприняли, прежде всего, сами мусульмане, для которых следование разуму оказалось важнее провокационных действий последователей партии. Не получив существенного одобрения в мусульманских странах, лидеры партии перебрались в Европу. Сейчас главный центр Хизбуʼт-тахрир находится в Лондоне. Вместе с тем, стоит учесть, что деятельность хизба запрещена не только в РФ, но и в ряде других европейских стран, всего более чем в 30 странах мира. Главной идеей хизба и его основоположников является построение государства под названием Халифат. Адепты партии утверждают, что мусульмане смогут жить в благополучии лишь в том государстве, которое в своих книгах описал Набхани. Однако, при этом, какого-либо твёрдого коранического обоснования для его построения нет. Те несколько аятов, которые приводятся в качестве аргумента, не имеют того толкования, на котором настаивают адепты хизба. Идеологи хизба лишь политизировали их по своему политическому разумению. Также под свои идеи идеологи партии подтасовывают некоторые исторические факты, проводя некие аналогии с эпохой Пророка Мухаммеда (с.а.с.) и сподвижников. Некоторые неосведомлённые в религии мусульмане переняли идеи хизба и, воодушевившись идеей построения исламского государства, призывают других присоединиться к ним. Ислам же призывает применять разум при принятии какого-либо решения. Что примечательно, адепты хизба пока сами не знают, кто будет халифом, и какие территории будет охватывать их пока ещё виртуальное государство. Но пока его нет, они ведут свою пропаганду, рассказывая о проблемах мусульман, и как плохо им живётся в мусульманских и немусульманских странах. Зная о том, что их идеи запрещены в некоторых странах, в том числе и в РФ, они всё равно с упорной настойчивостью продолжают вести свою деятельность, так как отказываться от идей партии они для себя считают грехом. Это является весомым поводом для спецслужб собирать об их деятельности определённую информацию и, впоследствии, заключать под стражу. В этом процессе для арестованных хизбиев уже не так важна семья, для них главное – «пройти испытание, которое таким образом приготовил для них Аллах». Ведь, по их мнению, подвергшись наказанию и испытанию в этом мире, они получат благодать в том, загробном мире. Ну а семьи с многочисленными детьми остаются на иждивении других. Как известно, в Исламе запрещено подвергать себя и свою семью опасности. Но для хизбиев пребывание в тюрьме является неким героизмом, где подобными поступками они пытаются показать искусственно созданные проблемы мусульман, при этом подставляя других мусульман, которые не желают связывать свою судьбу с идеями партии. Говоря о проблемах мусульман, адепты хизба сами же создают проблемы для уммы. Они стараются выделить свою значимость в вопросах гипотетического решения проблем мусульман, как реальных, так и надуманных, продвигая при этом идеи партии. Они сами становятся изгоями и пытаются сделать изгоями других. Разумный и верующий мусульманин никогда не позволит поступать таким образом. В любой ситуации он будет искать более разумные подходы, которые позволят не только развиваться духовно, но и своей мудростью показывать всю красоту Ислама, которая представлена в Коране и сунне Пророка Мухаммеда (с.а.с.). Разум позволяет своевременно разоблачать вводящие в заблуждение идеи и взгляды, которые приводят к духовной деградации. Если мы сегодня и видим притеснения адептов хизба, то это по причине их неразумности и нежелания развиваться духовно, какие бы испытания ни были в тот или иной период времени. Чтобы как-то ослабить эти притеснения хизбиям нужно переосмыслить свои взгляды и стать более разумными мусульманами, иначе они своей провокационной деятельностью ничего не добьются, кроме как ужесточения против них санкционных мер государства. И так и будут скитаться в ожидании своего халифа.   Сервер Ягъяяев

Аллахнынъ хусусий ве севгили къуллары кимлердир? (Девамы. Башлангъычы эвельки санда.)

Опубликовано:

Кечкен макъалемизде «Фуркъан» суресининъ 63-76-нджы аетлеринде кечкен Аллахнынъ хусусий къулларынынъ сыфатларыны анълатмагъа башлагъан эдик. Бу макъалемизде де шу мевзуны ачыкъламагъа девам этемиз. 5. «Олар (Аллахнынъ севгили къуллары), Аллахнен берабер башкъа бир иляхкъа ялвармайлар. Аллах харам эткен джанны акъсыз ерге ольдюрмейлер ве зина этмейлер. Ким буларны япса, гунахны(нынъ джезасыны) чекер. Къыямет куню (бойле кимсенинъ) азабы къат-къат олур, ве о ерде ашагъылангъан алда эбедий къалыр. Анджакъ тёвбе ве иман этип, хайырлы амеллер ишлегенлер башкъа. Аллах оларнынъ яманлыкъларыны эйиликлерге чевирир. Аллах пек багъышлайыджы, мерхамет саибидир. Ве ким тёвбе этип, эйи амеллер ишлесе, шубесиз, о, тёвбеси къабул этильген оларакъ, Аллахкъа къайтыр» («Фуркъан» суреси, 25/68-71). Мумин кимсе бир тек Аллахкъа ибадет эте ве ялынъыз ондан ярдым сорай. Къураннынъ ильк суреси олгъан «Фатиха»-да: «Раббимиз! Тек санъа ибадет этемиз ве тек сенден ярдым истеймиз», – деп айтыла, ве биз буны къылгъанымыз намазнынъ эр бир рекятында текрар этемиз. Чюнки Аллахтан башкъасына ибадет этмек ве Аллахтан башкъасындан ярдым сорамакъ – Аллахкъа ширк къошмакъ демектир, бу исе, Аллахнынъ афу этмем деп бильдирген гунахларнынъ энъ буюгидир. Мумин акъсыз ерге адам ольдюрмез. Акъсыз ерге адам ольдюрмек де буюк гунахлардан биридир. Атта, Къуран-ы Керим акъсыз ерге бир инсанны ольдюрген адамнынъ бутюн инсанларны ольдюргени киби гунах къазангъаныны бильдире («Маиде» суреси, 5/32 ает). Мумин зина этмез, ябанджы, никяхында олмагъан къадынларнен джынсий алякъада олмаз. Бу да буюк гунахлардан бири. Бу гунахны ишлеген кишилер Аллахнынъ азабыны къазангъан олур ве Къыямет куню азаплары къат-къат даа чокъ берилир. Ибн Аббас (р.а) анълаткъанына коре, мушриклерден базы инсанлар адам ольдюргенлер ве даа пек чокъ джинает ишлегенлер, зина этип, бунда да ич бир сынъыр танымагъанлар. Булар Пейгъамберимизнинъ янына келип: «Эй, Мухаммед! Сенинъ анълаткъанынъ ве чагъыргъанынъ Ислям дини, шубесиз, пек гузель. Эгер бизге бу вакъыткъадже ишлегенимиз бу къадар джинает ве зиналардан темизленюв ёлу олгъаныны бильдирсенъ (бу динни къабул этмекни тюшюнирмиз)!», – деп айткъан эдилер. Иште, бунынъ устюне бу аетлер энъип, гунахларны ишлегенлер, азапны къазансалар да, бундан пешман олып, тёвбе этип, сонъра да эйи ишлер япаджакъ олсалар, Аллах оларнынъ тёвбелерини къабул этеджегини ве оларны багъыйджагъыны бильдирди («Кензу’ль-уммаль»). 6. «Олар ялан ерге шаатлыкъ этмейлер. Бош сёзлернен къаршылашкъанлары вакъытта (гунахкъа булашмайып) индемейип, (о ерден) кечип кетелер» («Фуркъан» суреси, 25/72). Мумин ялан лаф этмей ве ялан шаатлыкъ япмай. Яланнынъ эр тюрлюси, динимизге коре, буюк гунахтыр, энъ чиркини исе, – ялан шаатлыкътыр. Бирининъ хатыры ичюн я да бир менфаат ичюн махкемеде я да башкъа ерде ялан шаатлыкъ япмакъ – буюк бир гунахтыр. Ялан шаатлыкъ япмакъ бир тарафта турсын, бильгенини сакълап, айтмамакъ да гунахтыр. Аллаху Тааля бойле буюра: «Шаатлыгъынъызны (бильгенлеринъизни) сакъламанъыз. Ким оны сакъласа, шубесиз, къальби гунахкярдыр. Аллах япкъанларынъызны пек яхшы биле» («Бакъара» суреси, 2/283). Бир инсан бир вакъианен багълы бильгенлерини ве корьгенлерини сёйлемесе, бильмегени ве корьмегени алда корьдим ве билем, деп айтса, буюк бир гунах къазана ве къул акъкъына кире. Чюнки яланджы шаат башкъаларынынъ дюньясыны япайым, козюне кирейим дегенде, озь ахиретини йыкъа. Башкъа тарафтан да, япкъаны ялан шаатлыкънен керчекнинъ сакъланмасына ве гунахсыз инсанларнынъ къыйын алгъа тюшмелерине ве эзиет корьмелерине себеп ола. Аллаху Тааля шу меселеге дикъкъатымызны чекип, бойле буюра: «Эй, иман эткенлер! Адалетни дикъкъатнен аякъта тутунъыз; озюнъиз, ана-бабанъыз ве акърабаларынъызгъа къаршы да олса, Аллах ичюн шаатлыкъ эткен кишилер олунъыз. (Шаатлыкъ япкъанынъыз инсанлар) зенгин олсалар да, фукъаре олсалар да, Аллах оларгъа (сизден) даа да якъындыр. Озь истек ве дуйгъуларынъызгъа алданманъыз, адалетли олунъыз. (Эгер шаатлыкъ эткенде) тилинъизни майыштырып (керчеклерни сакъласанъыз), я да шаатлыкъ этмектен узакъ турсанъыз (билинъиз ки), Аллах, шубесиз, япкъанларынъыздан хабердардыр» («Ниса» суреси, 4/135). Пейгъамберимиз де: – Буюк гунахларнынъ энъ буюгини сизге бильдирейимми? – деп сорагъан. – Эльбет, бильдир, эй, Аллахнынъ пейгъамбери, – дедилер сахабелери. Пейгъамберимиз: – Аллахкъа ортакъ къошмакъ, ана ве бабагъа къаршы кельмек, – деп буюргъан. Сонъра да яткъан еринден догъруланып отургъан ве: – Яхшы динъленъиз, бир де ялан шаатлыкъ япмакъ, – деген. Пейгъамберимиз бу сёзни токътамадан, къайтарып айтып тургъан ки, о ерде олгъанлар озьлерине «Кешке токътаса эди», дегенлер (Бухарий, Муслим). Ялан шаатлыкъ япкъан киши учь тюрлю гунах ишлеген ола: ялан лаф этмек, акъсыз олгъан инсангъа ярдым этмек ве акълы олгъан инсанны къыйын алгъа сокъмак, яни онъа зулум этмек. Бунынъ ичюн мумин ялан сёз айтмаз ве ялан шаатлыкъ япмаз. Аетте башкъа бир мевзугъа да дикъкъат чекиле. О да – мумин бош ве файдасыз сёз ве арекетлернен огърашмаз. Башкъа бир аетте бойле айтыла: «Олар бош шейлер эшиткенлери вакъыт, ондан юзь чевирелер ве: «Бизим ишимиз – бизге, сизинъ ишинъиз – сизгедир. Сизге селям олсун. Биз джаиллерни истемеймиз», – дейлер» («Къасас» суреси, 28/55 ает). 7. «Оларгъа Рабблерининъ аетлери хатырлатылгъанда, оларгъа нисбетен сагъыр ве кёр олмазлар» («Фуркъан» суреси, 25/73). Мумин Аллахнынъ аетлерине нисбетен кёр ве сагъыр оламаз. Эм де онъа Аллахнынъ аетлери хатырлатылгъанда, оларны корьмезден кельмез ве оларны динълемемезлик этмез. Чюнки Аллах инсаннынъ файдасына олгъан шейлерни онъа эмир эте, зарарына олгъан шейлерден де сакъындыра, узакълаштыра. Бойле олгъан экен, насыл ола да, инсан файдасына ве зарарына олгъан шейлер онъа хабер берильгенде, буларны эшитмемезликтен ве корьмемезликтен келе биле? 8. «Ве олар: «Раббимиз! Бизге козюмизни айдынлатаджакъ омюр аркъадашлар ве несиллер багъышла ве бизни такъва саиплерине ёлбашчы эт», – дерлер» («Фуркъан» суреси, 25/74). Бу не къадар да гузель дуа. Бир инсаннынъ бахтлы бир ювагъа саип олмасы не буюк бир сеадет! Бойле бахтлы ве сеадетли бир къорантада етишеджек балалар эм къоранта, эм де джемиет ичюн, атта, бутюн инсанлыкъ ичюн не буюк бир къазанчтыр. Бир екюн чекип айтсакъ, Аллахнынъ къуллары алчакъ гонъюллилер; тек куньдюз дегиль де, геджелери де турып, Аллахкъа ибадет, дуа ве истигъфар этелер; джеэннем азабындан Аллахкъа сыгъыналар; масраф эткенлери вакъыт, не исраф этелер, не де къызгъанчлыкъ этелер, экиси арасында орта бир ёл туталар; Аллахкъа ортакъ къошмайлар, акъсыз ерге адам ольдюрмейлер, зина этмейлер ве намуссызлыкъ япмайлар; ялан шаатлыкъ япмайлар; оларгъа Аллахнынъ аетлери окъулгъанда, джанлары ве къулакъларынен динълейлер ве итаат этелер; оларгъа козьлерини айдынлатаджакъ омюр аркъадашлары ве балалар берильмесини ве такъва саиплери ичюн ёлбашчы этильмелерини Аллахтан истейлер. Иште, Аллахнынъ хусусий къуллары булардыр. Аллах бойле къулларына береджек мукяфатындан бойле хабер бере: «Иште, оларгъа сабыр эткенлери ичюн дженнетнинъ энъ юксек макъамы бериледжек, о ерде урьмет ве селямнен къаршыланаджакълар. О ерде эбедий къаладжакълар. Орасы не гузель бир ерлешме ве къалма еридир!» («Фуркъан» суреси, 25/75, 76). Аллах эпимизни бойле хусусий къулларындан эйлесин ве джумлемизге дженнет ниметине къавушмагъа насип этсин. Амин.   Иса Велиев

Осман Топуз: «Гъайрет – бизден, мукяфат – Аллахтан!»

Опубликовано:

Ялта больгесининъ баш имамы хаджы Топуз Осман Шукри огълунынъ сёзлерине коре, сюргюнликтен эвель Ялта уездинде 84 джами бар эди. Бугунь исе, о, Къырым Муфтилиги эркянында чалышып, джамилерни миллетимизге къайтармагъа, оларны гъайрыдан тиклемеге гъайрет эте. Осман бейнинъ фикириндже, – «Гъайрет – бизден, мукяфат – Аллахтан. Мен япмасам, сен япмасан, биз япмасах, ким япаджакъ?» Осман бейнен интервью язгъанда, о, тувгъан ялыбою шивесини сакъламагъа риджа этти. Риджасыны ерине кетирдик. Осман эфенди, озюнъиз акъкъында тариф этинъиз. Мен гъурбетликте, Самарканд районында, Табаксовхоз коюнде дюньяя кельдим. Бабам Айвасыллы Топуз Шукри 1928 сенесининъ баласы. Анам Дерекойлю Мандраджы Веля 1929 сенеси догъду. Секизинджи сыныфтан башлап, сербест курешнен огърашмая башладым. 12 йыл огъраштым. Мана куреш чох ярдым этти. 1981 сенеси Самарканд Девлет Университетине четэль тиллери факультетине, инглиз тили болюгине охумая гирдим. Ону 1986 сенеси битирдим. Сонъра 4 йыл девамында Ургут шеэринде мектебе чалыштым. Инглиз тили ве сербест куреш боюнджа дерс вердим. «Бизе хорху деген шей ёх. Тек Аллахтан хорхарых» Къырымгъа не вакъыт авдет олдынъыз? Авдет ёлунъыз насыл эди? 1990 сенеси, бутюн халхымызнен берабер, Ана-Ветана хайттых. Биз ялыбойлю олдугъумуз ичюн, догъру Ялтая вардым. Горисполкома язылмая керек, амма хабул этмейлер. У вахыт Горисполкомын харшысына чадырлар вар эди. Мен де хошулдум халхымыза ве эвлеримизи, топрахларымызы, Ветанымызы талап этмее башладых. Мектебе вардым, ише алмадылар. Ялта интуристине вардым, алмадылар. Сонъ хуруджулугъа вардых. Бизе хорху деген шей ёх. Тек Аллахтан хорхарых. Ялта хусусий бир больге. Анда яшагъан къырымтатарларнынъ сайысы аз. Бу сизинъ ишинъизге тесир этеми? Ялта пектен-пек хусусий бир шеэр ве больге. Чюнки о, дюньяя белли олан бир курорт еридир. Амма биз ичюн бу ильк эвель баба ве хартбабаларымыз, эдждатларымызын топрахлары – Ветанымыздыр. Бугунь де бугунь, отуз йыл ичинде, бизим сайымыз аз, эбет, эписи олуп, 5 бине яхын. 3 бучух бин яшай, 1 бучух бини язылмыш, яни пропискасы вар, амма чешит тюрлю себеплерден яшамайлар. Эбет, ишимизе тесир эте. Бир ерде яшаянлар аз. Район имамы вазифесини насыл не вакъыт беджермеге башладынъыз? Моллалыгъы 1993 сенеси Ай-Васыл джамисинден башладым. 1999 сенеси, март айында Мухаддес ерлере, Меккее аджылыгъа вармая хысмет олду. Эки бининджи сенеси Дерекой джамисине имам оларах тайинлендим, алты йыл чалыштым. Сон, имамлых ишини бырахтым. Секиз йыл Тюркиее, Анталья шеэрине хатнап, терджиман оларах чалыштым. 2014 сенеси Ялта больгесинин имамы оларах, ениден тайинлендим. Кадрларымыз аз, етишмей. Имам, моллалар ёх. Хартлар Белялов Расим ака, Кадыров Усеин ака, Чакал Шамиль ака, Консул Энвер ака, Усеинов Рефат ака вефат эттилер, Аллах рахмет эйлесин. «Иманын, истегин олса, эр шейи огренирсин» Диний бильгилерни кимден алдынъыз? Диний бильгилери, эпимиз киби, балалыхтан ана-бабамыздан, боюканаларымыздан огрендик. Хартбабаларымызы горемедик, сюргюнликте эляк олдулар. «Ихляс», «Фелякъ», «Нас», «Фатиха» сурелери балалыхтан огрендик, сагъ олсунлар. Диний бильгилер ашламая тырыштылар, нетиджеде, Ялта больгесинин баш имамы олдум. Иманын, истегин олса, эр шейи огренирсин. Эр киши ичюн 40 унер аз олур, дейлер. Огрен, ште. «Дюшюнюп бахын, 84 джами олгъан ерде, ялы боюнда нахадар халкъымыз вар эди» Больгедеки дин джемиетинъизге не къадар кой бакъа? Больгемиздеки дин джемиетимизе 13 кой бахайыр. Койлер чох, амма халхымыз аз. Архив справкасына бахсан, 1864 сенеси Ялта уездинде 84 джами вар эди. Дюшюнюп бахын, 84 джами олгъан ерде, ялы боюнда нахадар халкъымыз вар эди. Бугуньки куньде Ялта шеэринде бир эсас джами чалыша. Джами бинасынынъ тарихы акъкъында тариф этинъиз. Къачынджы сене ве насыл арекетлер иле бу бина къайтарылды? Дерекое 1780 сенесинде хурулмуш джами вар эди, о, бозулуп, таштан дизилип, буюк меркез, эсас джами япылды. 1760-1790 сенелери халхын ярдымынен хурулды, эсас ярдымны хаджы Эбубекир огълу косьтерди. Амма бугунь джами ичинде башкъа миллетлер, 5-6 хоранта яшайыр. Оны хайтармая огърашырых, амма бу зор меселе. Адреси, – Куйбышева сохагъы, онун янында клуб ве 8-йыллых медресе вар эди. Анда анам охугъан эди. Бу эписи бир балабан комплекс эди. Клубу приватизация яптылар, медресейи да алып, гостиница япмая истедилер. Биз уну 1992 сенеси уруп алдых ве ибадет эви яптых. Ойле де адыны джами хойдулар, амма бу джами дигиль, бу – мектеп, медресе. Эски ресими да вар. Бугунь джами деп, хулланырых. «Джами хурмая керек, спонсор араныйыр, документлер эписи азыр» Бугуньки куньде сакъланып къалгъан джами биналарнынъ сайысы не къадар? Оларнынъ эписи мусульман джемиетине къайтарылдымы? Бугуньки куньде, бильдигиме хадар, он алты джами хайтарылмах керек, джедвели вар, уларын бири – мектеп, бири – бала багъчасы, бири – клуб ве иляхре. Буларнынъ эписи Муфтиятын адына гечмек керек. Украина вахтында хайтарылгъан джамилер чалышыйыр. Булар: Ялтадаки Дерекой медресеси, шимди ибадет эви, Ай-Васыл джамиси, Симеиз джамиси, Алупка шеэринде вахтынджа вагон ичинде намазлар хылыныйыр. Джами хурмая керек, спонсор араныйыр, документлер эписи азыр. Кореизде месджиде намазлар, ибадетлер гечирилийир, амма весихалары даа азыр дигиль. «Ай-Васыл джамисине даа абдестхане хурмая керек ве азбары абаданлаштырмая керек, ярдым этеджек оланлар олса, буюрсунлар» Якъында къадимий Ай-Васыл джамининъ реконструкциясы битирильди. Бу джамининъ тарихы, онынъ къайтарылувы акъкъкында тариф этинъиз. Бизим малюматларымыза горе, Ай-Васылда 3 джами вар эди. Юхары я да Сырт мааледе джамийи боздулар, топрагъы исе, халды. Ресими вар. Орта мааледе шимди башкъа миллетлер яшай, даа хайтармайырлар. Ве Ашагъы маале джамиси, ону 1993 сенеси хайтарып олдух, ундан клуб япхан эдилер. Онун ичюн, у, сахланды, ресими вар. У вахытлери пара олмадыгъы себебинден джами япамадых, проблемалар чох эди, шимди де аз дигиль. Амма 2013 сенеси айвасыллы койдешлеримиз, Сарылар хорандасы, «Тумба» Ибраим аканынъ балалары: Сары Халил ака гечинди, Аллах рахмет эйлесин, ери дженнет олсун, хардашы Сары Абдюль ака хорандасынен, хардашлары Зарема апа, Эльмира апа хорандаларынен, Ялта джемаатынен, койдешлернен бу иши беджердик, тамир яптых, эписинден Аллах разы олсун, сагъ олсунлар. Эписининъ адлары вар ве ресимлер де вар, кими капикнен ярдым этти, кими материалнен, кими келип ярдым этти, кими аш пиширди, чокъ буюк иш япылды. Бугунь де бугунь намазлар хылыныйыр, ибадетлер япылыйыр, дуалар оларнынъ севабына язылсын, сагъ олсунлар. Ве бу тамири алып варгъан ишчие – Танкозь Эдеме ве онынъ достларына айырыджа сагъ олунуз демее истейирим. 3-4 йылын ичинде яптых, минарейи япмая да керек эди. Буны да 2019 сенеси Ауткалы Софу-Мандраджы Джайде анамын 92 яшына хардашы Иффет аканын эманетинен хурулду. Минаремиз 33 метр олду. Экисине де Аллах рахмет эйлесин, ерлери дженнетте олсун, иншаллах. Эписи олуп, иш парасы, мальземелер ярдымындан гъайры, 32 бин доллар тутту. Иншаллах, Ай-Васыл джамисине даа абдестхане хурмая керек ве азбары абаданлаштырмая керек, ярдым этеджек оланлар олса, буюрсунлар. Айрыджа, мен айвасыллы деп махтангъан зенгин адамлара мураджаат этейирим, джанлары агъырмасын. Бу Ялта ичине биринджи минаре ве джами. Бир минаремиз Симеиз джамисине вар. Тимур деген иш адамы тарафындан япылгъан, сагъ олсунлар. Аллах разы олсун. Аиленъиз акъкъында тариф этинъиз. Меним эки огълум вар. 30 яшында Алим ве 21 яшында Сеит-Бекир ве бир хызым Эмине-шерфе, 24 яшында. Хызым эвли, куевим Осман. Яхында торунум олду. Харым Ленара. Аллах сагълыхларыны версин! Келеджекке насыл планларынъыз бар? Аллахын ярдымынен Ялтая ана ёлу янында, Ай-Васыла бурулгъанда, 2014 сенесинден берли огърашып, 1 гектар ве 7,5 сотка топрах алынды. Муфтиятын адына гечирильди. Иншаллах, буюк бир меркез джамисини хурмая ниетимиз вар, ишлер алып варылыйыр. Ундан гъайры, джами, медресе, абдестхане, стоянкалар, шадырван ве даа чох шейлер япмая керек. Яз татиллери вахтында Ветанымызын башха больгелеринден талебелери топлап, эм Хуран курслары охутмах, эм спортнен огъраштырмах, эм денизе ялдатмах, эм ялы боюнун дюльбер ерлерини зиярет этмек, тарихыны тариф этмек истейирик. Ветанымызы, динимизи, урф-адетлеримизи огретмек. Балаларымыз, несилимиз сагълам ве бильгили олсун. Эбет, холай дигиль, амма тырышмая керек. Гъайрет – бизден, мукяфат – Аллахтан. Мен япмасам, сен япмасан, биз япмасах, ким япаджах? Ялтая медениет меркезимиз вар, ону тиклемек керек, япмах керек. Халкъымызгъа тилеклеринъиз недир? Халхымыз, эпимизин ниетимиз бирдир. Ильк эвель, Аллах бутюн халхыма сагълых версин, иман, бирлик версин. Хурандан, имандан айырмасын. Хасталарымыза шифа версин. Гечиненлере Аллах рахмет эйлесин. Вахыт тез келип гечейир, осюп келен несиллер сагълам олсунлар, спортнен огърашсынлар, бильгили олсунлар! Эллерине кельгенине хадар бир-бирине ярдым этсинлер, буюклери хурьмет этсинлер. Ветаным, миллетим, диним, деп, огърашхан эдждатларымызы утандырмайых. Адалетли олайых, эр кес элинден кельгенини япса, иншаллах, ниетлеримизе етерик. Аллахын ярдымы иле. Дуа этейик, муминнин силяхы дуадыр. Ич олмаса, коклер султаны Аметхан Султана азчых ошамая тырышайых. Айвасыллы, лагъабы «Мишка-татарин» Умер Ахмолла Адаманов киби курешейик. Ветанымызы себепсиз бырахып китмен! Ве, айрыджа, ялыбойлюлара, айвасыллы ве дерекойлюлере мураджаатым – Аллаха шукюрлер олсун, эр шей вар, келип, бу ишлеримизи япайых. Аллах разы олсун!