Вторник

18

февраля

24
Джумазие'ль-ахир 
1441 | 2020
Утр.6:14
Вос.7:30
Обед.13:02
Пол.15:47
Веч.18:25
Ноч.19:41
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

Хидает - ЦРО ДУМК

Гедже, ашалгъан я да ичильген бир шейнинъ устюни орьтмек

Опубликовано: 27 Январь, 2020

Ислям дини, инсаннынъ маневий дюньясыны къорчалагъаны къадар, онынъ беден сагълыгъынен де къорчалай; сагълыкъкъа зарар кетирген шейлерни ясакълай, онъа сагълыкъ ве кучь къазандыргъан шейлерни мубах къыла (япылмасыны ясакъ этмей). Бу шекильде сагълыкънынъ къорчаланувына зиядесинен эмиет бере. Ресулюллах Эфендимиз – рахмет эдиеси ве сонъки тенбиелейиджидир. О, Аллахтан алгъаныны беян эткен. Озюнден бир хукюм къоймагъан, озь кейфине коре бир шейни элял я да мубах саймагъан. О, он беш асыр эвельси булашыджы (хастадан башкъасына япышкъан) хасталыкъкъа себеп олгъан микроб ве вирусларны, зарарлы бактерияларны дикъкъаткъа алып, булардан къорчалайджакъ етмиштен зияде эмир ве тевсие берген. Олардан бири де, хусусан, ичинде аш ве ичеджек олгъан къаплар
Аллахнынъ 99 ады

Опубликовано: 24 Январь, 2020

Эль-Мутекеббир – буюкликте эши, бенъзегени олмагъан. Аллах буюктир! Буюклик тек Онъа хастыр. Ич кимсе ве ич бир шей Раббимизге бенъземей. О,a яратылгъанларгъа хас олгъан сыфатлардан узакътыр. Эр бир махлюкъта Онынъ буюклиги ифаде этиле. Раббимиз Озю Къуран-ы Керимде бойле дей: «О, Аллах, Ондан гъайры Илях ёкъ. .О – Маликтир (эр шейге саиптир), Къуддустыр (эр тюрлю эксикликтен узакътыр), Селямдыр (къулларыны селяметликте ве эсенликте туткъандыр), Муминдир (хавфсызлыкъ бергендир), Къоругъандыр, Азиздир (сонъсуз устюнликке саип олгъандыр), Джеббардыр (Истегенини ич бир маниасыз япкъан ве яптыргъандыр), Мутекеббирдир (керчек буюкликке ляйыкъ олгъандыр). Аллах Онъа къошкъанлары шериклерден узакътыр» («Хашр» суреси, 59/23 ает). Бизим ич бир тюрлю
Аллах къышны не гузель яратты!

Опубликовано: 20 Январь, 2020

Къыш татиллери девамында балаларнен эгленмек ичюн меракълы фикир теклиф этемиз. Къыш къарлы олмаса, биз къыш муитини озь эллеримизнен япа билемиз! Дёрт мевсимден бири олгъан къыш озь гузелликлеринен бизни къувандыра. Гузелликлернинъ яратыджысы да, эльбетте, Аллаху Таалядыр. Юзюнъизге энген эр бир къар данеси, пенджерелерни яраштыргъан муджизевий орьнеклер, темиз ве тазе ава – бунынъ эписи Аллахнынъ аляметиндендир. Келинъиз, берабер шу гузель мевсимни ифаде этеджек бир сувенир япайыкъ. Керекли мальземелер: 1. Банка (къапакъ иле), 2. Пенопласт, 3. Туткъал, 4. Леска, 5. Шекер, 6. Ине. Банканынъ къапагъыны истегенинъиз ренкте бояламакъ мумкюн. Бир къач пенопласт данечигини иненен йипке (лескагъа) кечиремиз. Бу шекильде бир къач йипни а
Любабе бинт Харис (радыяллаху анха)

Опубликовано: 15 Январь, 2020

Пейгъамбернинъ эмджеси Аббаснынъ (р.а.) апайы… Алты баланынъ анасы… Тарихта экинджи мусульман олгъан ханым… Буюк огълунынъ ады Фазыл олгъаны ичюн, куньеси «Умму Фазыл» адынен мешур олды. Ислямны Хазрет-и Хатиджеден огренип, мусульман олды. Акъайы Аббас бу хаберни эшиткенде: «Пек ашыкътынъ, эй, Любабе!» – деди. Любабе исе: «Мен ашыкъмадым, севгили акъайым. Аксине, мен вакъытында къарар берюв устюнлигине саибим. Тюшюнсе, мен, бутюн Мекке ичинде мусульман олгъан экинджи бахтлы ханым олдым! Айрыджа, Пейгъамберге Али бин Эбу Талиб, Зейд бин Харисе ве Абдуллах бин Кухафе де иман эткенлерини эшиттим. Пейгъамбер онынъ адыны Эбу Бекирге денъиштирди». Йыллар кече, Ислям нуру буюк сурьатнен даркъала эди. Ниает, мусульманлар Мединеге кочьтилер. Амма
Ислям ве аят

Опубликовано: 10 Январь, 2020

Аллаху Тааля аятны ве олюмни белли бир макъсатнен яратты, инсанларгъа догъруны ве янълышны огреткен акъ китапларны эндирип, бу макъсатны оларгъа бильдирди: «О, къайсынъыз даа гузель ишлер япаджагъыны сынамакъ ичюн, олюмни ве аятны яратты. О, Кучьлюдир, Багъышлайыджыдыр» («Мульк» суреси, 67/2 ает). Бу макъсатнынъ эсасы шу ки, инсан эр шейден эвель яраткъан Раббини кереги киби танып, шукюр этсин, Онынъ эмирлери ве къойгъан ясакъларына дикъкъат кетирсин, дюнья аятынынъ кечиджи ве яланджы бир сюстен ибарет олгъаны фаркъына барсын, аятыны, ахиретни козь огюне алып, низамгъа къойсын. Аятыны, ахиретини эсас алып, низамгъа къойгъан бир инсан, асылында, дюньяда да мумкюн олгъан энъ гузель ве раат аятыны яшай, демек. Чюнки инсаннынъ яратылувына
Алтын Орду эсери – Озьбек хан джамиси

Опубликовано: 8 Январь, 2020

Сонъки эки бинъ йыл ичинде ярымадамызда чокъ фаркълы медениетлер келип кечти. Олардан эр бири бизим ичюн бир къач абиде къалдырды. Алтын Орду девирини алсакъ, Къырымда онынъ мимарий абиделери чокъ сакъланылмады. Кунюмизге етип кельген о заманнынъ абиделери арасында Озьбек Хан джамиси энъ корюнишли ве энъ яхшы сакълангъан бинадыр. Джами айры бир эмиетке саиптир, чюнки онынъ киби сакъланылгъан о девир абиделери пек надирдир. Джами 714 (яни 1314/15) сенеси Мухаммед Озьбек ханнынъ укюмдарлыгъы заманында къурулды. Мабед маддий дестекни косьтерген я да мимар олгъан Абдулязиз адлы бир кимсенинъ ярдымынен къурулды. Буны биз дивардаки хат языларындан огрене билемиз. Алтын Орду укюмдарынынъ языда эки ады анъылмасы бошуна дегильдир. Озьбек ады онъа до
Гульнара Ягъяева: «Китапханемиз медениет оджагъы олмасыны истеймиз!»

Опубликовано: 2 Январь, 2020

Земане китапханелернинъ иши не иле багълы? Бу акъта Исмаил Гаспринский адына къырымтатар джумхуриет китапханесининъ мудири Гульнара Ягъяева тариф этти. Сюргюнликтен сонъ, Къырымда биринджи къырымтатар китапханеси насыл ачылды? Къырымтатарлар Ватангъа къайткъан сонъ, медениетнен багълы олгъан бир сыра оджакълар ачылмагъа башлады. Ве о вакъыт инсанларда: «Миллетимизге не керек?» фикири пейда олды. Бу суаль пейда олгъан сонъ, бирден миллетимизнинъ озь китапханеси олмалы киби фикир догъды. Ве бир къач инсан топлашып, кабинеттен кабинетке юрип, китапханени ачтылар. Оларнынъ арасында биринджи мудиримиз Айдер Эмиров, Исмет Заатов ве башкъалары бар эдилер. Бойлеликнен, 1990 сенеси сентябрь 24 куню китапханемиз ачылды. О заман кичик китапхане, фи
Арзуларнынъ керчеклешмеси ичюн дуа

Опубликовано: 18 Декабрь, 2019

Пейгъамберимиз бойле деген эди: «Бирининъ Аллахкъа я да башкъа адамгъа ихтияджы олса, абдест алсын, эки рекят намаз къылсын, сонъра да бу дуаны окъусын: «Ля иляхе илляллаху’л-халиму’л-керим, субханаллахи рабби’ль-арши’ль-азим. Эль-хамду лилляхи рабби’ль-алемин. Эсъэлюке муджибати рахметике ве азаиме магъфиратике вель-гъанимете мин кулли биррин ве’с-селямете мин кулли исмин, ля теда ли зенбен илля гъафертеху ве ля хеммен илля ферраджтеху ве ля хаджетен хие леке ридан илля къадайтеха, я, эрхаме’р-рахимин». Манасы: «Аллахтан башкъа Илях ёкъ. О, Багъышлайыджы ве Джумерттир. Буюк Аршнынъ саиби Аллах, бутюн къусурлардан узакътыр. Дюньяларнынъ саиби олгъан Аллахкъа шукюрлер олсун! Эй, Аллахым! Манъа мерхаметинъни, афунъны ве бутюн яхшылыкъларны баг
Мухаммед Пейгъамбернинъ (с.а.в.) генчлиги

Опубликовано: 15 Декабрь, 2019

Аллахнынъ Ресули (с.а.в.) генчлик чагъында биле джахилие девиринде кутюльгенлерден узакъ турды. О, Пейгъамбер олмадан эвель, къавымынынъ энъ ахлякълы, шерефли бир инсаны эди. Инсанлар онъа «Эмин» лагъабыны бермеге ляйыкъ корьдилер. Эмин – «ишанчлы» демектир. Яни, эр кес Мухаммед Пейгъамберге (с.а.в.) нисбетен сонъсуз ишанч дуйгъусыны ис эте эди. Бир кунь Мухаммедге (с.а.в.) бойле суаль берильди: «Я, Ресулюллах! Аллахтан башкъасына ич ибадет эттинъизми?» Пейгъамбер (с.а.в.): «Ёкъ» джевабыны берди. – «Ички ичтинъизми?», – дие соралгъанда, о: «Ёкъ! Мен Китап ве иман не олгъаныны бильмеден биле, оларнынъ (мушриклернинъ) япкъан шейлери куфюр олгъаныны биле эдим», – деп буюрды (Диярбекрий, 1, 254-255). Пейгъамберимизнинъ (с.а.в.) генчлиги джахили
Юклю къадынларгъа…

Опубликовано: 29 Ноябрь, 2019

«Бала ананынъ къарнында олгъанда, сач алмакъ, сач боямакъ олмаз. Орьмек, тикмек, нагъышламакъ олмаз. Хастаны зиярет этмек, дженазеге бармакъ олмаз» инанчларына даир… Юклю къадынларнынъ... ...сач кестирюви Агъыр аякълы апайларнынъ сач кестирмеси догъру дегиль, деген фикир бар. Эгер кестирильсе, «догъаджакъ баланынъ омюри къыскъа олур» деген бир хурафе юре. Динге, акъылгъа уймай. Динимизде не эркеклернинъ, не де апайларнынъ сач кестирмелерини ясакълагъан ич бир делиль ёкъ. Бу меселе халкъ арасында даркъалгъан бир хурафедир. Бунынъ суннетте бир делилининъ барлыгъы соралса: «Кензуль-уммаль» китабында шу манадаки бир хадис-и шериф къайд этильген: «Апайларнынъ энъ къыйметлилери, Пейгъамберимизнинъ ханымлары, къулакъ йымшагъыны кечмейджек