Без рубрики - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вс

24

октября

18
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:44
Вос.7:01
Обед.12:32
Пол.15:16
Веч.17:53
Ноч.19:10
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Без рубрики - ЦРО ДУМК

Тюште Хазрет-и Пейгъамберни корьмек

Опубликовано:

Якъында эки яшнынъ сухбетини эшиттим. Бири башкъасындан «Сен тюшлеринъде Хазрет-и Пейгъамберни корьдинъми?», – деп сорады. Табиий ки, тюште олса биле, Хазрет-и Мухаммедни (с.а.с.) корьмек – эр бир мусульманнынъ хаялы ве къуванчыдыр, амма, келинъиз, бу меселеге башкъа тарафтан бакъайыкъ. Динимизге коре, Хазрет-и Пейгъамбер тюште тек озь керчек тыш корюниши ве васыфларынен корюне биле. Имам Бухарий оджаларынынъ «Пейгъамберни тюште корьмек – бир инсаннынъ оны тек аятында асыл суретини корьмеси алында мумкюн ола биле» айткъанларыны бильдире (Бухарий, «Табир», 10). Бундан себеп, Хазрет-и Пейгъамберни аятта корьмеген ве онынъ керчек сурет ве корюнишини бильмеген инсан тек онынъ сыфатыны коре биле. Бойле экен, Хазрет-и Пейгъамберни тюште корьмек анджакъ оны керчек аятта корьген сахабелер я да онынъ корюнишини ве шемаилини там анъламынен бильгенлер ичюн мумкюндир. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан эди: «Мени тюшюнде корьген кимсе керчектен корьген демектир, чюнки шейтан меним суретиме кирип оламаз» (Бухарий, «Илим», 38; «Табир», 10; «Эдеб» 109; Муслим, «Руя», 10, 11; Тирмизий, «Руя», 4, 8). Башкъа бир хадисте: «Мени тюшюнде корьген, керчекте мени корьгендир», – буюрылгъан (Муслим, «Руя», 11). Бунынъ манасы – «мен насыл исем, корьген» я да «темсилимни корьген» демектир. Башкъа тарафтан шейтан бир кишиге тюшюнде корьген бир корюнтининъ Пейгъамбер (с.а.с.) олгъаны весвесесини бере биле. Анджакъ тюш корьген киши эгер Хазрет-и Пейгъамбернинъ шемаилини – керчек суретини, корюнишини биле исе, бунынъ бир шейтан алдатмасы олгъаныны анълар (Мехмет Яшар Къандемир, Имам Тирмизийнинъ Шемаиль-и Шериф шерхи, Истанбул, 2015, дж. III, с. 325). Бунен берабер, бир кимсе тюшюнде Хазрет-и Пейгъамберни акъикъий суретинен корьген олса биле, онынъ руяда айткъанлары Къуран ве Суннетке терс кельсе, оларнен амель этильмез. Меселя, бир киши тюшюнде Хазрет-и Пейгъамбернинъ онъа элял олгъан бир хусуснынъ харам олгъаныны; харам олгъан бир хусуснынъ исе, элял олгъаныны айткъаныны корьсе, бу тюшнинъ ич бир къыймети ёкътыр. Айны шекильде, меселя, ич бир бошама арекетинде олмагъан бир кимсе тюшюнде Хазрет-и Пейгъамбернинъ онъа апайыны учь талакънен бошагъаныны айткъаныны корьсе, бу тюшке коре де амель этильмез. Кунюмизде базы адамларнынъ эр заман ве эр ерде Хазрет-и Пейгъамберни корьгенлерини, атта, топлашувларына къошулгъанларыны иддиа этеджек къадар илери кеткенлерине шаат олмакъ мумкюн. Тарихимиз косьтере ки, шу чешит иддиалар эр бир девирде олгъан ве алимлер буларгъа къаршы керекли джеваплар бергенлер. Бойле шейлерни иддиа эткенлер динини бильген ве акъылыны къуллангъан инсанларгъа ич тесир этип оламаз, эльбет. Пейгъамберимиз Хазрет-и Мухаммед Мустафа (с.а.с.) бутюн ачыкълама ве уйгъуламаларыны аятта экен ортагъа къойгъан. Онынъ суннети сахабеден башлап, несиль-несильден бизим кунюмизге къадар етип кельди. Аллахнынъ китабы Куран-ы Керим янында бизим ичюн динимизнинъ экинджи менбасы – Суннет-и Сениедир. Бунен берабер, Хазрет-и Пейгъамберни тюшлеринде корьген инсан онынъ сёзлерини суннет оларакъ къабул этемез. Юдже Аллах Пейгъамберимизнинъ тилинен бизге ёллагъан шериатны екюнледи. «Бугунь сизлер ичюн дининъизни екюнледим» аети де бунъа делильдир («Маиде» суреси, 5/3). Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъ биревнинъ тюшюнде корюлип, сёйлеген бир сёзнинъ я да япкъан бир ишнинъ бизге делиль оладжагъы акъкъында бир малюмат ёкъ. Вефатынен айны вакъыт шериат тамамлангъаны ичюн, диний мевзуларда башкъа бир делильге ихтиядж ёкътыр. Булардан анълаймыз ки, Хазрет-и Пейгъамберни руяда корьмек – эр заман яхшылыкъкъа олса да, диний тарафтан бойле тюшнинъ бир кучю ёкътыр. Аллаху Тааля о бир дюньяда Хазрет-и Пейгъамберимизни корьмекни, Кевсер шербетинден ичмекни насип эйлесин ве бизлерни Хазрет-и Пейгъамберимизнинъ шефаатына наиль эйлесин.   Раим ГЪАФАРОВ

Эсма бинт Езид (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Ханымларнынъ хатиби… Джесюр ве кучьлю табиатлы бир ханым… Пейгъамберимизге ильк беят эткен къадынлардан… Куньлерден бир кунь Эсманынъ эки догъмуш агъасы Муаз бин Джебель мусульман олды. Эсма буны эшиткен сонъ, ондан Ислям акъкъында сорады. Муаз (р.а.) онъа Къурандан аетлер окъуды. Ислямнынъ тек Аллахкъа инанмакъ олгъаныны, гунах ишлемемеге огреткенини анълатты. Бундан сонъра, Эсма барып, Пейгъамберимизнинъ янында мусульман олды. Пейгъамберимизге беят этмеге истеди ве элини узатты, амма Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Мен къадынларнынъ элине тиймем!», – деди ве беятыны сёзнен, эль сыкъышмадан алды (Тирмизий). Эсма (р.а.) сыкъ-сыкъ Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янына барып, сухбетини динълей эди. Бир кере эт ве отьмек пиширип, Пейгъамберимизге кетирди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) намазыны битирип, джамиде отура эди. Эсма (р.а.) келип, онъа кетирген ашларыны икрам этти. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янында 40 киши бар эди. Эписи тойып ашадылар, этнен отьмек исе, ич тийильмегени киби тура эди. Буны корьген Эсма (р.а.) шашып къалды ве: «Джаным элинде олгъан Аллахкъа ант олсун ки, бу пейгъамберимизнинъ берекетинден башкъа бир шей дегиль!» Бир кунь, Пейгъамберимиз (с.а.с.) оларнынъ эвинде бир сув тулубындан ичти. Эсма шу тулупны эвинде сакълады, ве бир кимсе хаста олса, шифа ниетинен онъа о сувдан ичире эди. Башкъа бир вакъыт, Пейгъамберимиз (с.а.с.) джамиде сухбет эткени вакъыт, янына Эсма (р.а.) келип, меракълы бир суаль сорады: – Анам, бабам санъа феда олсун, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Санъа къадынлар адындан кельдим. Юдже Аллах сени эм эркек, эм къадынларгъа ёллагъан. Биз санъа инандыкъ, санъа итибар эттик. Биз, къадынлар, сиз, эр кишилернинъ эвлеринъизни бакъамыз, сизни къувандырамыз ве балаларынъызны тербие этемиз. Сиз эм джемаатнен намаз къыласынъыз, эм дженазеге, эм де, истеген вакъытынъызда, аджылыкъкъа барасынъыз. Ве, эльбетте, динни къорчаламакъ ичюн дженкке кетесинъиз. Я биз? Савап тарафындан сизге насыл етейик?! Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) юзюни эркек сахабелерге чевирип: – Дини акъкъында бу апайнынъ сорагъанындан даа гузель суаль эшиттинъизми? – Ёкъ, эй, Аллахнынъ пейгъамбери! – дедилер сахабелер. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсмагъа бакъып: – Эсма! Бар, дигер къадынларгъа хабер эт! Сизинъ акъайларынызгъа яхшы муамеле этменъиз, оларны разы этменъиз, шу айткъанларынъа тенъдир! – деди. Эсма (р.а.): – Ля иляхе илляллах! Аллах Буюктир! – деп, къуванып, джамиден чыкъты. Апайларнынъ акъайларыны динълеп, элял черчивеси ичинде итаат этмелери не буюк бир савап! Ве козюмизге не къадар къыйын корюнген бир иш… Бу джесюр къадын, эм Пейгъамберимизнинъ вакъытында, эм ондан сонъра дженклерде булунды. Хазрет-и Умер (р.а.) девиринде Ермук деген бир ерде румларнен дженк олып кечти. Анда Эсма (р.а.) да иштирак этти. Румлар сонъу корюнмеген ордунен кельдилер. Мусульманлар оларнынъ дагълар киби чокъ олгъаныны корип шаштылар. – Румлар не къадар чокъ! Биз не къадар азмыз! – дедилер. Буны эшиткен Халид бин Велид (р.а.) итираз этти: – Ёкъ! Румлар не къадар аз, мусульманлар не къадар да чокътыр! – деп айтынъыз. Аскер гъалебенен билинир, сайынен дегиль! Къадынлар да арттаки сафларда турып, эгер акъайлар къачаджакъ олса, оларны къайтара эдилер. О куню Эсма (р.а.) озь элинен 9 румлыны енъди. Аллах ондан разы олсун!

 КЪАДИР ГЕДЖЕСИ

Опубликовано:

07.05.21 - КЪАДИР ГЕДЖЕСИ   اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ   [Инна энзельнаху фи лейлети’ль-къадр. Ве ма эдраке ма лейлету’ль-къадр. Лейлету’ль-къадри хайрум мин эльфи шехр. Тенеззелю’ль-меляикету вер-руху фиха биизни Раббихим мин кулли эмр. Селямун хие хатта метлеи’ль-феджр].   Мухтерем мусульманлар! Юдже Раббимиз Къуран-ы Керимде, «Къадр» суресинде бойле буюра: «Биз оны (Къуранны) Къадир геджесинде эндирдик. Къадир геджесининъ не олгъаныны сен билесинъми? Къадир геджеси бинъ айдан хайырлыдыр. О геджеде, Рабблерининъ изнинен, мелеклер ве Рух (Джебраиль), эр иш ичюн эне туралар. О гедже селяметлик толудыр. Та танънынъ догъувына къадар». Севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.) де бизлерни бойле мужделеген: «Ким ишанып, ве савабыны Аллахтан умют этип, Къадир геджесини ибадетнен кечирсе, кечмиш гунахлары багъышланыр» (Бухарий, «Федлю Лейлетиʼль-къадр», 3). Азиз муминлер! Огюмиздеки майыс 8-ни, джума эртесини, майыс 9-гъа, базар кунюне багълагъан гедже, тахмин этильгенге коре, – Къадир геджесидир. Бу мубарек гедже Раббимизнинъ къулларына афу ве магъфирети, аманлыкъ ве мерхаметининъ теджелли эткени, иляхий лютуф ве ихсанларнен толу бир геджедир. Инсанлар ичюн бир хидает рехбери ве догъру ёл косьтергичи олгъан, янълышлыкънен догърулыкъны бир-биринден айыргъан Къураннынъ эндирильгени геджедир. Къураннынъ эндирильмесинен шу гедже инсанлыкъ ичюн янъы бир девир башлагъан. Чюнки Къуран инсанлыкъкъа огют, юреклерге шифадыр. Муминлер ичюн рахмет менбасыдыр. Инангъанларнынъ ёлуны айдынлаткъан бир нурдыр. Сёзлернинъ энъ гузели, Юдже Раббимизнинъ биз, къулларына энъ буюк икрамыдыр. Къуран – окъумакъ, анъламакъ ве яшамакъ ичюн ёлланылгъан бир аят китабыдыр. Зорлукъларны кечмеде, догъру къарарлар бермеде, мувафакъиетли ве сагълам адымлар атмада инсангъа ярдымджы олгъан эшсиз бир рехбердир. Юдже Раббимиз «Энам» суресининъ 155-инджи аетинде бойле буюра: «Иште, бу (Къуран) – эндиргенимиз мубарек бир китаптыр. Шунъа уйынъ ве Аллахтан къоркъунъ ки, сизге мерхамет этильсин». Азиз мусульманлар! Динимизнинъ темели олгъан Къуранны бильмек ве анъламакъ ичюн, гъайрет этмек керекмиз. Къуран тёремизде асылып, къапы тозлангъан бир китап оламалы, эзбери ве маналарынен юрегимизде ер алмалы. Келинъиз якъынлашкъан шу мубарек Къадир геджесини фырсат билип, Къуранны окъумагъа, динимизни огренмеге башлайыкъ ки, аетте буюрылгъаны узьре, Раббимиз бизге мерхаметини ягъдырсын. Шу гедже весилеси иле чокъча ибадет этейик, зикир ве саляватларымызны арттырайыкъ, сонъ вакъытларда ве кечкен йыл бою япкъан арекетлеримизни бир козьден кечирейик. Динимизге, Аллахнынъ эмирлерине терс арекет этмедикми, дигер инсанларны ынджытмадыкъмы, акъларына кирмедикми? Лафымыз ве арекетимиз догърумы? Къадир геджесинде бол-бол Юдже Раббимизден багъышлав тилейик ки, багъышланыйыкъ. Акъкъына киргенимиз диндашларымыздан эляллыкъ сорайыкъ. Келеджекте бир де бирининъ акъкъына киреджек арекет ве сёзлерден узакъ тура билейик. Бир де, бирер мусульман оларакъ, якъынларымызгъа бу гедженинъ буюклигини анълатайыкъ, балаларымызгъа эдиелер берип, оларны севиндиререк, бу геджеге омюрлери бою девам этеджек алякъаларыны къурайыкъ. Сайгъылы мусульманлар! Шу мубарек вакъытта дуа эткенимизде, озюмиз ве якъынларымыз, достларымызнен берабер, джамилеримиз, халкъымыз, Ватанымыз, мусульман уммети ве джумле инсаниет ичюн де дуа этмеге унутмайыкъ. Аллах шу геджеде япаджакъ дуаларымызнен эйилигимизни, бирлигимизни, аманлыгъымызны арттырсын! Раббим эр биримизни сагълыкъ, хузур ве афиет ичинде байрамгъа етиштисин. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=1uiBEiA5wvE[/embed]

Бессмысленность действий «носителей призыва»

Опубликовано:

Религиозная практика современных мусульман направлена не только на выполнение своих обязательства перед Всевышним Аллахом и окружающим обществом, но и на создание авторитетных религиозных учреждений, которые смогут наставлять и отвечать на актуальные вопросы. Почти во всём мире существует практика создания духовных управлений, которые, согласно своей компетентности и знаниям, помогают своим единоверцам разрешить различные проблемы, прежде всего те, которые приносят вред единству общества. Стремясь к обретению довольства Аллаха, проводятся различные мероприятия, которые, так или иначе, сплачивают людей. Однако, к сожалению, среди тех же мусульман есть такие, которые хотят ввести на повестку дня своё видение благополучия единоверцев, создавая почву для раскола. Одним из таких направлений является партия Хизбу’т-тахрир, чья деятельность вызывает недовольство немалого числа мусульман. В своём кругу хизбии, как называют адептов партии Хизбу’т-тахрир называют себя «носителями призыва», то есть, по их мнению, лишь они являются истинными защитниками мусульманской уммы, а представляемый ими Ислам является тем самым, который в своё время проповедовал Пророк Мухаммед (с.а.с). Свои взгляды они берут из политических идей Такыюддина Набхани, основателя этой партии, который в своё время уделил много времени рассмотрению «основной проблемы мусульман» – политической раздробленности и отдалению от шариата. Сами хизбии очень трепетно относятся к этому человеку, и как бы негативно не воспринимали его идеи религиозные деятели того времени, хизбии всё равно делают его героем, который доносил призыв, когда многие мусульмане его отвергали. Все свои домыслы Набхани сопоставляет с некоторыми эпизодами из жизни Пророка (с.а.с.), где утверждает, что положение нынешних мусульман схоже с положением в эпоху Пророка. Нужно отметить, что в то время Пророк боролся с противостоящими ему язычниками, и к концу его жизни число мусульман составляло чуть более ста тысяч. Сегодня же это число приближается к двум миллиардам. То есть, за прошедшие 14 веков умма прирастала в количестве, в том числе привлекая в свои ряды новых приверженцев. Хизбии в своей деятельности также видят вокруг себя кяфиров и предателей из числа мусульман, которые не хотят отвечать их призывам. На сегодняшний день число их последователей составляет небольшое количество из общего числа мусульман, но и при таком положении они пытаются навязать свои взгляды практически каждому встречному мусульманину. Говоря о проблемах мусульман, они, прежде всего, говорят о своих собственных проблемах. То есть, внушив себе обязательность построения государства под названием «Халифат», они пытаются доказать, что все проблемы мусульман разрешатся при появлении этого государства. Но когда оно будет, и кто будет его возглавлять, они ответить никак не могут. Ведя различные дискуссии, они пытаются склонить собеседников на свою сторону, затрагивая, при этом, различные религиозные вопросы. И что примечательно, все свои доводы они превращают в политическую полемику, а именно связывают свою судьбу с описанным в их книгах государством. Для себя они называют это даватом (призывом), что и служит присвоением себе такого качества, как «носитель призыва». В некоторых странах деятельность «носителей призыва» запрещена, но они с упорством продолжают доносить свои домыслы, даже несмотря на запрет. Попадание в тюрьму также считается для них неким даватом, где они уже на практике показывают свою униженность, вуалируя это под униженность и угнетения мусульман. Для них это стало реальностью, которую они сами для себя создают. На своих сайтах хизбии показывают фотографии и видеозаписи тех, кто находится в местах лишения свободы, заставляя таким образом «пробуждаться» мусульман. Такое давление на чувства и подсознание мусульман свойственно лишь тем, кто желает внести раскол в единое общество и подвергнуть сомнениям всё то богатство, которое передалось от прошлых поколений мусульман. Донести свой призыв хизбии пытаются посредством таких провокационных действий, и это их инструмент для привлечения в свои ряды малограмотных и несведущих мусульман. Также, практика показывает, что они посещают мечети не только для совершения богослужений, но и для ведения порой бессмысленных споров и создания провокационных ситуаций. Да и никакого результата они не добиваются, но ощутимую долю раскола всё же вносят. В своей деятельности хизбии любят апеллировать выгодными для себя аятами, хадисами и некоторыми историческими фактами. Что примечательно, многие из них не желают слушать какую-либо альтернативу, скорее наоборот, эту альтернативу стараются заглушить, не давая собеседнику представлять разумные аргументы. В свою очередь, они могут задать провокационные вопросы об арестованных и притеснённых мусульманах, подводя к тому, что решение подобных проблем возможно лишь при создании государства «халифат». Такие призывы приводят в отчаяние прежде всего их самих, так как они не знают, когда это государство будет построено и кто будет им править. Порой, во избежание ответа на такие вопросы, они создают провокационные ситуации, пытаясь ввести в тупик региональных религиозных деятелей. Все их мероприятия в виде митингов и собраний (там, где они не запрещены) также не приносят каких-либо результатов из-за незнания ареала своего государства и личности, которая его возглавит. Стоит отметить, что среди хизбиев находятся и более разумные представители, которые, видя ущербность их идей и не наблюдая ничего, кроме провокационных ситуаций, со временем, осознав своё заблуждение, стараются отдалиться от этой партии, как бы остальные её приверженцы ни причисляли их к числу грешников и невежд. «Носители призыва», кроме создания провокационных ситуаций, больше ничем не примечательны. Пытаясь привлечь к себе внимание, они, в большинстве случаев, становятся зачинщиками бессмысленных споров, некоторые из которых они специально снимают на видео или же ведут аудиозапись, а затем выкладывают в информационном пространстве для всеобщего просмотра. Одна из целей их «призыва» – подставить других мусульман, которые не имеют к партии никакого отношения. Именно такими представлены эти «носители призыва», то есть, не знающими, когда будет построено их государство и кто будет им править, стремящимися опорочить тех мусульман, которые не следуют за ними, подставляющими под искусственно созданные собственные проблемы других единоверцев и провоцирующими бессмысленные споры с религиозными деятелями, которые каждую ситуацию стараются оценить разумно. Таковыми сегодня показывают себя «носители призыва» из партии Хизбу’т-тахрир, которые, кроме своего политического фанатизма, ничего больше не приемлют. Такие, в поисках своего «я», будут скитаться долго, пока не поймут, что вся их политика приносит ущерб в первую очередь им самим, а затем и другим мусульманам. Спасёт таких «носителей призыва» лишь благоразумие и умение представлять свою личность при любом испытании, каким бы порой тяжелым оно не было.   Сервер Ягьяев

Кокташ джамиси – кечмиштен кунюмизге къадар

Опубликовано:

Акъмесджит-Кефе ёлунда Къарасувбазар районынынъ шаркъ тарафында ерлешкен кичик, лякин дикъкъатымызны чеккен койчик бар – Кокташ кою. Дикъкъатымызны чеккенининъ себеби – бу койде ерлешкен бир къач асырлыкъ къадимий бир джамидир. Тедкъикъатларгъа коре, Кокташ джамиси XVI асырда къурулды. Кой акъкъында ильк ресмий малюмат 1784 сенесине аит олгъан Къырымнынъ камераль тарифинде къайд этильген, шу малюматкъа бинаэн Кокташ кою Къырым ханлыгъынынъ сонъ дёнеминде Кефе къаймакъамлыгъында ерлешип, Ширин бейлерининъ идаресинде эди. 1886 сенеси Ширинлернинъ маддий дестеги иле койде къырымтатар халкъ окъув юрту ачылды. Кокташ кой эалисининъ чокъусы мусульманлар, къырымтатарлар эди. Сюргюнликтен сонъ исе, 1948 сенеси койнинъ адыны арфиен русчагъа терджиме этип, Синекаменка деп адландыргъанлар. О замангъа къадар сёз юрьсеткенимиз XVI асыргъа аит олгъан Кокташ джамисининъ бинасы баягъы эшильген, бозулгъан эди. Кокташ джамисинден анджакъ эшильген дамы ве диварлары къалып, онынъ эвельки планыны косьтере эди. Меракълысы шу ки, джамининъ михрабы сакъланды ве, атта, устюндеки арап арифлеринен язылгъан китабелер окъула биледжек шекильде яхшы сакъланып къалды. Ишбу языгъа эсасланып, сонъки кере джамиде тамир ишлери 1895 сенеси япылгъаны белли олды. Кунюмизде Къарасувбазар районында ерлешкен ве орта асырларгъа аит олгъан мезкюр джами гъайрыдан тикленди. Бу иш ерли мусульман джемаатынынъ тешеббюси иле амельге кечирильди. Кокташ джамисининъ реставрациясы 2014 сенеси, октябрь айында башланды ве 2017 сенеси тамирленген джамиде ильк намаз къылынды. Джами буюк олмаса да, ерли мусульман эали ичюн ичинде ер етеджек къадардыр. Аман-аман беш асырлыкъ джами ер юзюнден ёкъ оладжакъ алына кельген эди, шукюрлер олсун ки, вакъытында къуртарылгъан бина кунюмизде орта асырлар абидеси, эдждатларымызнынъ мирасы оларакъ, сакъланып къалгъан ве ибадет ичюн къулланыла. Алие Сеферша

МИРАС – АКЪКЪЫНЫ АКЪ САИБИНЕ БЕРМЕК

Опубликовано:

19.03.21 - МИРАС – АКЪКЪЫНЫ АКЪ САИБИНЕ БЕРМЕК   لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ   نَصِيبًا مَفْرُوضًا   [Лир-риджали несибум мимма теракеʼль-валидани вель-экърабуне ве лин-нисаи несибум мимма теракеʼль-валидани вель-экърабуне мимма къалле минху эв кесур. Несибам мефруда].   Мухтерем мусульманлар! Бир мусульман аятта олгъанда, малыны истеген кишилерге я да хайрие тешкилятларына багъышлай биле. Олюмден сонърасына къалдырылгъан бу багъышлавгъа васиет деп айтыла. Яни бир де бир мусульман вефатындан сонъра мал-мулькюнинъ бир къысымыны хайыр муэссиселерине, мухтаджларгъа я да истеген кимселерге багъышлай биле. Лякин, динимизге коре, васиет оларакъ барлыкънынъ энъ зияде учьтен бири багъышлана биле. Чюнки вефат эткен кимсенинъ мирасында якъынларынынъ акъкъы бар. Сайгъылы мусульманлар! Ольген сонъ, мусульманнынъ малы Ислямнынъ къаиделерине коре пайлаштырылмалы. Бунынъ акъкъында ает ве хадислер бар. Буларгъа бакъып, эхлю суннет алимлери мирас укъукъыны ишлеп чыкъардылар. Бойледже, сой-соптан кимге не къадар иссе тюшеджеги беллидир. Юдже Раббимиз «Ниса» суресининъ 7-нджи аетинде бойле буюра: «Ана-бабанынъ ве акърабаларнынъ къалдыргъанларындан эркеклернинъ насиби бар; ана-бабанынъ ве акърабаларнынъ къалдыргъанларындан къадынларнынъ да насиби бар. Истер азындан, истер чокъундан, фарз оларакъ (белли бир иссе айырылгъан)». Мевзунен алякъалы хадисте исе, севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Бир кимсе вефат эткенде, аркъасындан мал ташласа, о мал – мирасчыларынынъдыр» (Бухарий, «Фераиз», 25). Азиз муминлер! Инсаннынъ догъуштан олюмине къадар бутюн вазиетлерине къанун-къаиделер кетирген динимиз мирас даркъатылмасында да адалетни козь огюне алып, шу мевзуда тафсилятлы укюмлер кетирген. Мумин бир кимсе, ахирет ёлджулыгъына озгъарылгъанда, къалдыргъаны малдан, эвеля, дженазе масрафлары къаршылана. Сонъра, эгер бар исе, борджлары къапатыла. Артындан, малынынъ учьте бирини кечмемек шартынен, васиети ерине кетириле. Бутюн булардан сонъра исе, мирас варислерге кече. Мирас болюштирильген вакъытта, эр акъ саибине акъкъынынъ берильмеси эсастыр. Аллахкъа ве Онынъ эндиргени Къурангъа иман эткен эр мусульман мирастан пайына тюшкенге разылыкъ косьтермек ве агъа-къардашларынынъ акъкъына эль узатмакътан сакъынмакъ керек. Раббимиз де, мираснен алякъалы укюмлерини ачыкълагъандан сонъ, «Ниса» суресининъ 13-юнджи ве 14-юнджи аетлеринде бизлерни бойле тенбиелей: «Булар Аллахнынъ (къойгъан) сынъырларыдыр. Ким Аллахкъа ве Пейгъамберине итаат этсе, Аллах оны тюбюнден озенлер акъкъан дженнет багъчаларына къояджакъ, о ерде даимий къалыджакълар. Иште, буюк къуртулыш – будыр. Ким Аллахкъа ве Пейгъамберине къаршы исьян этсе ве сынъырларны кечсе, Аллах оны даимий къаладжагъы бир атешке сокъар ве онынъ ичюн алчалтыджы бир азап бар». Дегерли муминлер! Корьгенинъиз киби, бу дюньяда къазангъанларымыз бизим дегиль, мирасчыларынынъдыр. Эписини къалдырып кетемиз ве сой-соп буны озь ара пайлаша. Я биз озюмизнен не алып кетемиз, ич тюшюндикми?! Бизим янымызда хайыр ёлунда масраф эткенлеримиз къала – садакъаларымыз, зекятларымыз! Айса, чокъча садакъа берейик, чюнки, эсасында, биз оны озюмиз ичюн беремиз. Бельки фукъареден зияде озюмизге файдасы бардыр. Шейтан даима бизлерни фукъареликнен къоркъута ве, бойлеликнен, саранлыкъкъа итеклей. Раббимиз исе, джумертликни севе. Ойле исе, джумертликтен вазгечмейик, акъны козетейик, адалетли олайыкъ ки, Аллах да бизге рахметини ягъдырсын ве бизлерни къорчаласын. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=6QTbJSr_4o4&t=1s[/embed]

ИСЛЯМДА КЪАДЫН

Опубликовано:

12.03.21 - ИСЛЯМДА КЪАДЫН   رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا   [Раббена хеб лена мин эзваджина ве зурриййатина къуррате эюнив веʼджъальна лиль-муттекъине имама].   Азиз мусульманлар! Юдже Раббимиз инсанларны эркеклер ве къадынлар оларакъ яратты. Бунда сайысыз икметлер бардыр. Эркек ве къадыннынъ джемиетте фаркълы вазифелери олса да, олар, инсан ве къул оларакъ, Аллахнынъ къатында тенъдир. Аллахнынъ ризасына келишкен бир шекильде яшамакъ, дюньяда эйилик, адалет ве мерхаметнинъ яйылмасы, ярамайлыкъ, зулум ве акъсызлыкънынъ токътатылмасы ичюн тырышмакъ эм эркекнинъ, эм де къадыннынъ вазифесидир. Сайгъылы муминлер! Къуран-ы Керимде къадыннынъ джемиет ичиндеки ерини ве акъларыны анълаткъан пек чокъ ает бар. Атта, Къуранда «Ниса», яни «къадынлар» деп адландырылгъан бир суре бар. Инсанлыкънынъ анасы Хз. Хаввадан башлап, тарихта из къалдыргъан нидже къадын Къуранда анълатыла. Иманы ве джесаретинен Хз. Асие, иффети ве диндарлыгъынен Хз. Мерьем, сабыр ве теслимиетинен Хз. Хаджер эпимизге мисаль косьтериле. Севгили Пейгъамберимизге ильк инангъан ве оны бутюн кучюнен дестеклеген Хз. Хатиджедир. Ислям ёлунда ильк шеит олгъан къадын – Хз. Сумейедир. Пейгъамберимизнинъ ханесинден илимни инсанларгъа еткизген – Хз. Айшедир. Яни Ислам медениетинде къадынлар эркеклернен берабер юдже дегерлерни къорчаламакъ ичюн бир сырада куреше эди. Бу нумюнелер ярыгъында динимиз, миллетимиз ве медениетимизнинъ къадынгъа эр даим сайгъынен бакъмагъа ве акъларыны къорчаламагъа эмир эткен. Амма, кунюмизде динден узакълашув себебинден къадын акъларыны бозувлар чокълаша. Даа кучьлю яратылып, аиленинъ башчысы оларакъ тайин этильген эр киши, кучюни къорантасыны къорчаламакъ ерине, озюнден даа зайыф олгъан къадыны ве балаларына зулум этмек ичюн къуллана биле. Лякин Пейгъамберимиз: «Апайына къол котергенинъиз сизинъ хайырлынъыз дегильдир», – деп буюра. Языкъ ки, диндар корюнген кишилер де бойле зорбалыкъ япа, къадынларыны ынджыта ве акъларыны аякъ астына ала. Базылары «къоранта реиси меним» деп, деспотлыкъ япа ве къадыныны ыргъат еринде коре; башкъасы «мен Аллахкъа ишанам» деп, тенбеллик япа ве къорантасына бакъмай; дигери бала япа, сонъра исе, «мен джихад этем» деп, аилесини ташлап кете; биреви «экинджи апай олмакъ суннеттир» деп, алдатып, бир къадынны озюнен эвлендире; бир башкъасы да айырыла, «рызыкъ Аллахтандыр» деп, алимент биле тёлемей. Ойле сою да бар, даа тюневин абдест алмагъа огренди, энди ана-бабасына «сиз джаильсинъиз» деп акъарет эте. Бу адиселернинъ энъ худжур тарафы – инсанларнынъ динни озь менфаатына къуллангъаныдыр. Санки олар динге хызмет этмейлер де, дин оларгъа хызмет эте. Бойле бир акъай, бойле бир баба, бойле бир мусульман олурмы? Пейгъамберимиз (с.а.с.) не буюргъан? «Къадынлар акъкъында Аллахтан къоркъунъыз. Чюнки сиз, оларны Аллахнынъ эманети оларакъ алдынъыз ве Аллахнынъ адыны анъаракъ (никях къыйып), озюнъизге элял эттинъиз» (Муслим, «Хадж», 147). Бир дигер хадисинде де бойле буюргъан: «Сизинъ энъ хайырлынъыз апайына энъ гузель мунасебетте олгъанынъыздыр» (Тирмизий, «Рада», 11). Башкъа тарафтан феминизм фикирлерине къапылып кеткен къадын-къызларымыз де аз дегиль. Эр тарафлама Френкистан апайларына ошамагъа тырышалар. Къарардан зияде акъ талап этелер. Шу себептен къорантада хузурсызлыкъ пейда ола. Албуки, Ислам эм апайнынъ, эм де акъайнынъ табиатына коре акъ ве месулиетлерини тайин этти. Сайгъылы мусульманлар! Къадын-къызлар бизим аналарымыз, къызларымыз, къардашларымыз, апайларымыздыр. Эписининъ устюмизде акъкъы бар. Адалетли олайыкъ. Келинъиз, эманетни къорчалайыкъ, харам-элялны оларгъа огретейик ве, «Фуркъан» суресинде Раббимиз огреткени киби, дуа этейик: «Раббимиз! Бизге козюмизни айдынлатаджакъ къадынлар ве эвлятлар багъышла, ве бизни такъва саиплерине рехбер эт!» [embed]https://www.youtube.com/watch?v=jyzVqB2D41M&t=2s[/embed]  

Опубликовано:

[gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="43621,43619,43617,43615,43613,43611,43609,43607,43605,43603,43601,43599,43597,43595,43593,43591"]

«Тюльпан милосердия» расцветает для детей!

Опубликовано:

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь подвели итоги благотворительной акции «Мерхаметлик лялеси» («Тюльпан милосердия»). Акция под девизом «Добро руками детей и добрыми помыслами взрослых» продлилась с 10 по 26 декабря 2020 года. К участию в акции были приглашены учащиеся школ г. Симферополя, которые своими руками изготовили символ акции – тюльпан — для дальнейшей реализации. Всего было изготовлено около полутора тысяч тюльпанов, которые были реализованы в административных учреждениях Симферополя, а также в выходные дни в торговых центрах «Ашан» и «Центрум». В ходе двухнедельной благотворительной акции было собрано 120 тысяч рублей. Вырученные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь выражает благодарность за оказание содействия в организации и проведении благотворительной акции «Мерхаметлик лялеси» главе администрации города Симферополя Елене Проценко, работникам образования и культуры города Симферополя, главе администрации Симферопольского района Дионису Алексанову и его заместителю Руслану Якубову, ректору Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрею Фалалееву и его помощнику Эрвину Мусаеву, художницам — Айше Дере, Эльзаре Сейдаметовой, Мадине Абдуллаевой, а также группе волонтеров и всем, кто активно принимал участие в акции. Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

Ольгеннинъ борджлары не япылмакъ керек?

Опубликовано:

Эбу Муса (Аллах ондан разы олсун) бойле анълаткъан эди: «Ресулюллах (алейхи’с-саляту вес-селям) буюргъан эди: «Аллаху Таалянынъ назарында бир къулнынъ Аллах тарафындан ясакъ этильген буюк гунахлардан сонъ, озюнен кетире бильген энъ буюк гунахлардан бири – инсаннынъ тёленеджек бир шей къалдырмайып, устюнде борджу олгъаны алда ольмесидир» (Эбу Давуд, «Бую», 9). Онынъ ичюн не ольгенге борджлу къалмакъ керек, не де борджларны къапатмадан, бу дюньядан кетмек керек. Эбу Хурейре (Аллах ондан разы олсун) бойле деген: «Ресулюллахкъа (с.а.с.) баштаки вакъытларда борджлу олгъан бир мевта кетирильгенде: «Борджуны тёлемек ичюн бир шейлер къалдырдымы?», – деп сорай эди. Эгер борджуны къапатаджакъ бир мал къалдыргъан олса, намазыны къылдыра эди. Эгер борджуны тёлейджек бир шей къалдырмагъан олса, намазыны къылдырмай эди ве: «Аркъадашынъызнынъ намазыны сиз къылынъыз», – дей эди. Юдже Аллах онъа фетихлерини насип эткенден сонъ, Аллаху Тааля Къуран-ы Керимде: «Небий муминлерге озь джанларындан даа якъындыр» («Ахзаб» суреси, 6 ает), – буюргъандан сонъ, – «Бундан сонъ ким борджлу олгъаны алда вефат этсе ве борджуны тёлемек ичюн бир шей къалдырмаса, оны тёлемекни мен устюме алам. Ким де озюнден сонъ бир мал къалдыргъан олса, о да мирасчыларына аиттир», – деп буюргъан» (Бухарий, 376, 425; Муслим, 62; Несаий, 379; Ибн Мадже, 77; Таялисий, 2338; Ахмед, 290, 399, 453). Онынъ ичюн дженазеде имам джемааттан мевтанынъ борджуны ким алыр деп сорай, якъынларындан бири бу вазифени устюне алгъан сонъ, дженазе намазы къылына. Бунынъ янында ольген ичюн: – «Оны насыл биле эдинъиз?», – «Пек яхшы адам эди», – «Акъкъынъызны элял этинъиз», – «Элял олсун», демек, шубе ёкъ ки, гузель бир шей. Амма бир тек булар оны къуртармаз, акълар тёленген олмаз. Ольгеннинъ кимге борджу олса, кимнинъ акъкъы олса, тёленмек керек, кечиктирмемеге тырышмакъ керек. Бордж мевта комюльмеден эвель тёленсе, энъ азындан, якъыны борджуны боюнына алса, медфун къабир азабыны чекмез, иншаллах. Пейгъамберимиз: «Муминнинъ руху, борджу тёленмегендже, онъа багълы къалыр», – деген («Риязу’с-салихин», 2/947). Ольгеннинъ борджлары мевзусында васиети олса, динге уйгъун исе, ерине кетириле. Къулгъа олгъан борджны тёлемек мумкюндир ве даа къолайдыр. Амма Аллахкъа нисбетен терк этильген, ихмал этильген я да япыламагъан ибадетлернинъ тёленмеси даа зордыр. Къулгъа олгъан бордж насыл, тёленгенде, ёкъ олса, Аллахкъа олгъан бордж да къапатыла, Аллах да къабул этсе, бордж тюше. Къапатылмагъаны вакъыт, ольген о киши онынъ джезасыны чекеджек. Емин кеффарети, ораза борджлары ичюн фидье берильмеси мумкюн, Аллах: «Шубесиз, яхшылыкълар яманлыкъларны ёкъ эте», – деп буюра («Худ» суреси, 114 ает). Бунъа коре, фидье берилип, Дженаб-ы Аллахнынъ афу этмеси умютинен дуа этиле. Бу фидьелер мытлакъ ихтиядж саиплерине берильмеси керек. Эр намаз борджу ичюн бир ораза фидьеси бергенлер де бар. Асылында, Къуранда ве Суннетте бойле бир шей ёкъ. Буюклеримиз, иншаллах, афу олур умютинен хош корьгенлер ве намазны оразагъа ошаткъанлар. Амма, намаз къасдлы шекильде, биле-биле терк этильген олса, фидье берильмез. Лякин хасталыкъ себебинден къылынмагъан намазлар ичюн фидье бериле биле. Емин, намаз, ораза, адакъ киби борджлар ичюн бир микъдар акъчанынъ эльден эльге «къабельту ве хебту» («къабул эттим ве башкъасына багъышладым»), деп инсанлар арасында искъат адынен берильмеси янълыштыр. Аз бир паранен чокъ бордж тёленмей. Аллахны алдатып оламазмыз, бир тек озюмизни алдаткъан олурмыз. Бир кимсе къасдлы, биле-биле кучю, имкяны бар олгъанда, намаз къылмаса, ораза тутмаса, акъчасына ишанып, «тёлерлер, къуртарырлар», деп тюшюнсе, бу – яман бир ниеттир, Аллах афу этмез. Япылгъаны да къабул олмаз. Олюм тёшегинде олгъан кимсеге къулгъа ве Аллахкъа олгъан борджлары акъкъында суаль берильсе, чокъ уйгун олур. Я да бу меселеде васиети бар исе, онъа коре арекет этилир. Шуны унутмайыкъ ки, кимсе кимсенинъ ерине ораза тутып, намаз къыламаз. Лякин япамагъаны хадж ерине хаджгъа кетип, къурбан чалып, намаз къылып, ораза тутып, зекят берип, савабы ольгенге багъышлана биле. О саваптан олюге файда тиер. Бир кересинде бири Пейгъамберден: «Анамнынъ ерине ораза тутсам олурмы?», – деп сорагъанда, Хазрет-и Пейгъамбернинъ: «Ананънынъ адына бордж олса, оны тёлемез эдинъми?» – дегени, яни «Аллахнынъ борджу тёленмеге даа ляйыкътыр» дегени анълатыла (Бухарий, «Савм», 742). Борджларнынъ тёленмеси кечиктирильмемек керек. Чюнки ольген киши эсап берип тургъанда, 7, 40, 52 кунюни беклемек олмаз, кунь саймакъ олмаз. Къалдыргъан малындан борджлары къайтарылмакъ керек. Эвлятларынынъ я да якъынларынынъ тёлемек кучю ве истеги бар исе: – Адакъ борджу ичюн, адакъ не исе, о ерине кетириле; – Емин борджу ичюн он фукъаре тойдурыла (Бакъ: «Маиде» суреси, 89 ает); – Ораза борджу ичюн куньлюк саба-акъшам бир фукъаре адам тойдурыла (Бакъ: «Бакъара» суреси, 84 ает). Табиий ки, Аллах ихляслы амеллерни тилесе, къабул эте. Эр борджуны тёледик деп, кескин лаф этмек олмаз, къабул олунмасы ичюн Аллахкъа дуа этилир. Бордж меселесинде муим олгъан – яшагъанымыз маальде оларны къайтармакътыр, эгер апансыздан кельген олюм къайтармагъа чаре къалдырмагъан олса, балаларымызгъа буны бильдирмек, бордж бергенде, алгъанда язмакъ – ишимизни къолайлаштыра. Дженаземизде балаларымыз о борджларны я къайтарыр, я да кефиль олур, устьленирлер. Бунынъ янында бельгилемек керек ки, бир кимсе борджлу ольсе, ве ич бир кимсе онынъ борджуны боюнына алмаса биле, о мусульманнынъ дженазеси къылыныр! Борджлу деп, дженазе ортада къалмаз, лякин о адам борджларынынъ эсапларыны энди Аллах къатында тёлер. Аллаху Тааля борджлуларгъа борджларыны къайтармагъа насип эйлесин, джумлемизге де энъ башта Аллахкъа олгъан борджларымызны энъ гузель шекильде къайтармагъа насип эйлесин! Раим Гафаров

Эсма бинт Эбу Бекир (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Сахабе ханымлар арасында чокъ буюк шахысларнен таныш оламыз. Олар Ислям ичюн эр тюрлю къыйынлыкъларгъа сабыр этип, динимизни огренип, онен омюрлерини шекиллендирмеге гъайрет эттилер. Эбу Бекирнинъ къызы Эсма да олардан бири эди. Эсма (р.а.) – биринджи мусульман олгъан 18 кишиден биридир. Хазрет-и Эбу Бекирнинъ буюк къызыдыр. Эсманынъ (р.а.) бабасы Эбу Бекирден корьгени иман севгиси ве Ислям тербиеси, омюр бою онъа рехбер олды ве ахлякъыны гузеллештирди. О, акъыллы, чебер ве истидатлы эди. Эсманынъ (р.а.), хиджрет этильгенде, япкъан федакярлыгъыны анъмакъ керек. Мусульманлар яваш-яваш Мединеге коче эдилер. Пейгъамберимиз (с.а.с.) досту Эбу Бекирнен берабер, аман-аман бутюн мусульманлар хиджрет эткенден сонъ, Меккеден айырылды. Эсма (р.а.) бабасынынъ Пейгъамберимизге ёлдаш оладжагъына пек севинди. Ёлда керек оладжакъ емеклер ве ичиледжек шейлерни азырлады. Лякин, торбаларыны багъламакъ ичюн йип тапамады. Хазрет-и Эсма аман белиндеки пек севген къушагъыны чыкъарып, ортадан экиге больди. Бир парчасынен аш торбасыны, дигеринен де сув торбасыны багълады. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсманынъ бу юректен ве самимий арекетини пек бегенди ве: «Эй, Эсма! Санъа бунынъ ерине дженнетте эки къушакъ бериледжек!», – деди. Ве бу сёзлерден сонъра, Эсма (р.а.) «Зату’н-нитакайн» («эки къушакъ саиби») оларакъ анъылмагъа ве чагъырылмагъа башлады. Мушриклер Пейгъамберимизни тутып ольдюргенге буюк мукяфат береджеклерини илян эттилер. Пек чокъ изджи оларнынъ пешине тюшти. Пейгъамберимизнен Эбу Бекир махсус Медине ёлундан аксий олгъан бир тарафтаки къобада сакъланып, учь кунни анда кечирдилер. Геджелери оларгъа аш ве сувны Эсма (р.а.) кетире, агъасы Абдуллах исе, куньдюз къойларыны отлатмагъа келип, Меккеден хаберлерни кетире эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсманынъ бу федакярлыгъыны такъдир этти ве оны илериде пек севгени сахабе Зубейр бин Аввамнен таныштырып, оларны эвлендирди. Эсма (р.а.) Пейгъамберимизнинъ сухбетинде иштирак эткен ве ондан маневий фейиз алгъан бахтияр къадынлардан биридир. Эм де къардашы Айше (р.а.) Пейгъамберимизнинъ ханымы олгъан сонъ, бу оны Пейгъамберимизге даа да якъынлаштыргъан эди. Бир кере Эсма (р.а.) шеффаф бир антер кийип, татасына мусафирликке кельген. Пейгъамберимиз эништеси олгъаны ичюн, янында бойле урбада корюнмекнинъ мумкюн олгъаныны тюшюнген. Амма Пейгъамберимиз (с.а.с.) оны бойле корьгенинен, бетини чевирип: «Эсма! Бир къадын мукеллеф олгъан сонъ, (эль ве юзюне ишарет этип) бу ве бундан башкъа ерининъ корюнмеси догъру дегильдир», – деп, оны тенбиеледи. Эсма (р.а.) янълышыны анълап, бундан сонъра эп догъру шекильде кийинди. Эсма (р.а.) пек утанчакъ эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Зубейр иле Эсманынъ янъы къурулгъан юваларына маддий ярдым косьтермек ичюн, оларгъа хурма багъчасыны багъышлады. Бир кунь, Эсма (р.а.) хурма джыйгъан сонъ, сепетни башы устюне къойып, эвге къайта эди. Ёлдан Пейгъамберимиз (с.а.с.) сахабелеринен берабер кече эди. Эсманы бу алда корьген Пейгъамберимиз, девени токътатып, отурмасыны теклиф этти. Утангъанындан, Эсма къалмагъа истемегенини айтты ве озь ёлуна девам этти. Эсма (р.а.) эли ачыкъ, юреги зенгин, джумерт бири эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Эсма! Элинъни багълама (къызгъанма), ёкъса, Аллах да санъа озь рахметини ёлламаз», – айткъан сонъ, джумертлигинен даа да белли олды. Ихтияджындан зияде олгъаныны фукъарелерге берип, адий бир аятны бегене эди. Къысметине разы олып, шукюр эте, зенгинлик пешинде дегиль эди. Икътисат этмеге алышкъан, исрафны бегенмей эди. Акъайы ичюн гузель омюр аркъадашы олгъаны къадар, балаларына да гузель бир ана эди. Зубейрнен (р.а.) берабер бахтлы-частлы бир омюр кечирдилер. Секиз баласы олды: учь къыз, беш огълан. Тербие бермек меселесинде пек дикъкъатлы эди. Адлары белли олгъан сахабелерден Абдуллах бин Зубейр ве табиинден Урве бин Зубейр киби, гузель огъуллар тербие этти. Хазрет-и Эсма 100 яшыны кечип, огълу Абдуллахнынъ шеит олмасындан бир къач кунь сонъра вефат этти. Пейгъамберимизден 85 хадис ривает этти. Аллах ондан разы олсун! Эмине Асанова

Сулейман Самединов: «Хафыз олмакъ ичюн истек олмакъ керек»

Опубликовано:

Къырымнынъ Къурман районында ярымадада екяне Хафызлар медресеси чалыша. Ишбу медреседе окъугъан талебелер Къуран-ы Керимни эзберден огренелер. Къурман хафызлар медресесининъ дин оджасы, хафыз Сулейман Самединовнен якъынджа таныш олмагъа теклиф этемиз. Шерефли хафыз унванына, о, айны медресе диварларында наиль олды. Сулейман оджа, сиз Къурмандаки хафызлар медресесининъ дин оджасы оласынъыз. Озюнъиз де шу медресенинъ мезуныcынъыз ве мында хафыз унванына наиль олгъан эдинъиз. Къуранны эзберден бильмек истегинъиз насыл пейда олды? Къуран-ы Керим – Аллахнынъ сёзю, Аллахнынъ Китабыдыр. Ве, эльбетте, эгер бир мусульман киши Аллахкъа якъын олмагъа, Онынъ разылыгъыны къазанмагъа истесе, Онынъ китабы ве сёзюни яхшы бильмек керек. Пейгъамберимиз Мухаммед (с.а.с.) бир чокъ хадисинде Къуран-ы Керимни окъумакъ, анъламакъ ве эзберлемекнинъ муимлиги акъкъында айткъан. Ве бу хадислернинъ биринде бойле буюргъан: «Ким Къуран-ы Керимни акъкъынен окъуса ве онъа коре яшаса, Къыямет куню Пейгъамбер (с.а.с.), сыддыкълар ве шеитлернен берабер оладжакътыр». Иште, бойле ает ве хадислерге эсасен, Къуранны огренип, хафыз макъамына иришмеге истедим. Бунен берабер, оджаларым манъа хафызлыкъ акъкъында чокъ айта эдилер. Хафызлыкънынъ чокъ шерефли ве юдже олгъаны акъкъында... Буларны терен тюшюнип, менде Къуран-ы Керимни башындан сонъуна къадар эзберлемеге истегим пейда олды, Аллаху Таалягъа даа якъын олмакъ ичюн, Онынъ разылыгъыны къазанмакъ ичюн. Медреседе окъугъан йылларынъызны насыл хатырлайсынъыз? Медресеге киргенимде, 17 яшында эдим. Ве, эльбетте, о йыллар пек гузель эди. О вакъытларгъа къайтмагъа истер эдим. Чюнки хатырлайым ки, о заманлары достларымнен пек гузель вакъыт кечире эдик. Эм берабер дерс чалыша эдик, Къуран огрене эдик, эм де дерслер тышында вакъытымызны файдалы кечире эдик. Эльбетте, оджаларыма чокъ тешеккюрлер бильдирмеге истейим, Аллах олардан разы олсун. Оджаларымызнынъ эмеги чокъ къыйметлидир. Эр кес хафыз ола билеми? Бунынъ ичюн не япмакъ керек, насыл чизгилернинъ саиби олмалы? Эльбетте, эр кес хафыз олмай. Аллаху Тааля эр кеске фаркълы къабилиетлер бере. Ве хафызлыкъ да къабилиетнен багълыдыр. Яни эгер инсаннынъ къабилиети бар исе, о, устюнде чалышса, хафыз олур. Къабилиеттен гъайры, муим олгъан шей – истектир. Яни хафыз олмакъ ичюн истек олмакъ керек. Эгер истек олмаса, инсан хафыз олмаз. Бунен берабер, хафыз оладжакъ мусульман гунахлардан узакъ турмакъ керек. Чюнки биз Пейгъамберимизнинъ хадислеринден огренемиз ки, гунахлар Къураннынъ унутылмасына ёл ача. Онынъ ичюн хафыз озь аятына дикъкъат этеджек, гузель ахлякълы оладжакъ. Аллахнынъ эмирлерини ве ясакъларыны ерине кетиреджек. Бутюн бу шейлер, яни къабилиет, истек, гузель ахлякъ, гунахлардан сакъынмакъ киби чизгилер бир арагъа топланса, о заман Аллахнынъ изининен инсан хафыз ола биле. Тахсилинъизни Тюркиедеки Мармара университетинде девам эттинъиз. Бу акъта тариф этинъиз. Шимди тахсилинъизни девам этесинъизми? Къалай Ислямий илимлер медресесини ве хафызлыкъны битирген сонъ, 2010 сенеси мен Истанбулда ерлешкен Мармара университетининъ иляхият факультетине окъумагъа кирдим. Ве анда окъушымны 5 йыл девам эттим. Биринджи йылы биз арап тилини огрендик. Къалгъан дёрт йыл исе, ислямий илимлерни: фыкых, хадис, тефсир, Ислям тарихы, акъаид ве саирени тахсиль эттик. 2015 сенеси мен мезун олдым. Шимди мен даа чокъ дистанцион шекильде тахсилимни девам этмектем. Не вакъыт хафызлар медресесинде чалышмагъа башладынъыз? Бойле медресенинъ тахсиль системасы дигер медреселернинъкинден фаркъ этеми? Къурман Хафызлыкъ медресесинде 2017 сенесинден башлап, чалышып башладым ве бу куньге къадар чалышмакътам. Эльбетте, хафызлыкъ медресесининъ программасы эм дигер медреселерден, эм де адий мектептен фаркълыдыр. Талебелернинъ хусусий бир куньлюк программасы бар. Саба намазына туралар, саба намазындан сонъ белли бир вакъыт Къуран текрарламасы бар. Яни умумен айтаджакъ олсакъ, меселя, адий мектепте балалар келелер, окъуйлар, къайталар. Оджа ве талебе арасында алякъа пек якъын ве самимий дегиль, амма хафызлыкъ медресесинде оджа ве талебе арасында чокъ самимий бир алякъа къурула. Ве эр бир талебеге айры бир тарзнен, усулнен якъынлашмакъ керек. Бойле япса, нетидже яхшы олур. Хафызлар медресесининъ талебеси олмакъ ичюн не япмакъ керек? Хафызлар медресесининъ талебеси олмагъа истегенлер 5-нджи сыныфны битирмек керек. Бундан кичкене олгъан талебелерни биз къабул этмеймиз. 6, 7, 8-инджи сыныфтан сонъ талебелерни де къабул этемиз. Айткъаным киби, даа истек керек. Ана-бабанынъ ве, ильк эвеля, баланынъ истеги муим. Бу йыл хафызлыкъ медресесине окъумагъа кельгенлернинъ сайысы не къадар олды? Талебелернинъ яшы насыл? Аллахкъа шукюрлер олсун, бу йыл медресемизге чокъ талебе кельди. 15 янъы талебени къабул эттик. Кечкен йылда да 14 талебемиз бар эди. Яни топлам 30-гъа якъын талебемиз окъуй. Талебелернинъ яшы 11-15 йыл дживарында. Мезунларынъыз акъкъында не айта билесинъиз? 2017 сенесинден бу куньге къадар медресемизден 2 талебе хафыз унванына наиль олып, мезун олды. Олар Къуранны башындан сонъуна къадар эзберледилер, булардан башкъа мезун олгъанлар да бар, амма олар Къуранны сонъунадже эзберлемедилер. Ким ярысыны, ким ярысындан даа аз бир къысымыны, ким эки, ким беш суре эзберледи. Хафыз олгъанларнынъ сайысы – эки. Олардан бири – Яхья Ибрагимов. Шимди, о, медреседе къалып, оджа ярдымджысы оларакъ хызмет эте. Дистанцион тахсиль эп популярлаша. Сиздже, бойле усул талебелеринъиз ичюн семерели олурмы? Эльбетте, кунюмизде узакътан окъув усулы популяр олды. Эм Къырымда, эм дюньяда. Бизим медресемизде де бу йыл март айындан башлап, июнь айына къадар бу усул къулланылды. Нетиджелер гузель олды. Лякин талебе оджанынъ незарети алтында даа семерели чалыша. Не ичюн? Чюнки бойле бир алда оджа талебенен даа якъын бир алякъа къура. Ве бу нетидже ичюн пек муим. Къуранны насыл бир усул боюнджа огренмек энъ къолай? Къуранны эзберлемек ичюн универсаль бир усул ёкъ. Яни дюньянынъ фаркълы ерлеринде фаркълы усуллар къулланыла. Къырымда йылларджа къулланылгъан тюрк усулы боюнджа чалышамыз. Динимизде Къуранны эзберлеген инсанны насыл бир мукяфат беклей? Къуран-ы Керимни окъугъан ве огренген кимсени пек чокъ мукяфатлар беклей. Бу мукяфатларны биз Пейгъамберимизнинъ хадислеринден огренемиз. Меселя, Пейгъамберимиз бир хадисинде буюргъан ки, Къыямет куню Къуранны окъугъан ве эзберлеген кимсеге Къуран-ы Керимнинъ озю Аллах къатында шефаат этеджек. Яни онынъ афу этильмесини ве багъышланмасыны сорайджакъ. Башкъа бир хадиске коре, хафыз кимсеге Аллаху Тааля бир фырсат береджек ки, о, джеэннемге кетеджек ве анда 10 адамны сайлап, оларны джеэннемден къуртара биледжек. Даа бир хадисте айтыла ки, Къыямет куню хафыз кимсенинъ устюне шерефли, гузель урба кийдириледжек ве хафызнынъ ана-бабасынынъ башына буюк бир тадж такъыладжакъ. Коремиз ки, Къуран-ы Керимни окъугъан, эзберлеген ве онъа коре яшагъан кимсени Аллаху Таалядан буюк мукяфат беклей. Ве бу мукяфатларны даа бир хадиснен екюнлемеге истейим. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Сизден энъ хайырлынъыз – Къуран-ы Керимни огренген ве сонъра башкъаларгъа огреткен кимседир». Аиленъиз акъкъында тариф этинъиз. Мен эвлим. Аллахкъа шукюрлер олсун, эгиз къызларым бар. Адлары Асие ве Садие. Келеджекке планларынъыз. Эльбетте, биринджи сырада Къуран-ы Керимни текрарламакъ, чюнки текрарланмаса, унутыла. Сонъра тахсилимни девам этмек, Ислям икътисадияты боюнджа магистратурада окъуйым. Ве медресемиздеки ишимни девам этмек. Медресемизден чокъ хафызлар етишсин деп, оджаларымызнен чалышмакъ. Окъуйыджыларымызгъа тилеклеринъиз? Къуран-ы Керимни аятымызгъа кечирейик. Яни аятымызны бу Китапкъа коре яшайыкъ. Буны япсакъ, иншаллах, Аллаху Таалянынъ рухсетинен, эм бу дюньяда, эм де ахиретте бахтияр олурмыз.   Эвелина Аблязова