Без рубрики - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

01

октября

13
Сефер 
1442 | 2020
Утр.5:15
Вос.6:31
Обед.12:37
Пол.15:47
Веч.18:33
Ноч.19:49
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

Без рубрики - ЦРО ДУМК

Аллахнынъ 99 ады

Опубликовано:

Эр-Рахман – Мераметли Бу дюньяда бутюн махлюкъларына нисбетен, инсанлар ве джинлер арасындан эм иман эткенлерге, эм де иман этмегенлерге нисбетен Мераметли олгъан. Бутюн джанлыларгъа рызыкъларыны берген. Аллахнынъ аджайып Рахман ады Къуран-ы Керимде чокъ анъыла ве чокъ вакъыт Рахим адынен берабер къулланыла. Рахман ве Рахим – бу сонъсуз кучь саиби олгъан Раббимизнинъ эки азамат адыдыр. Экиси де бир тамырдан мейдангъа кельген (оларнынъ темелинде «рахиме», яни «мерамет этмек», «багъышламакъ» фиилинден кельген «рахмет», яни «мерамет» сёзю турмакъта). Экиси де ернинъ ве коклернинъ Яратыджысы олгъан Аллахнынъ мераметини, шевкъатыны, аджынувыны бильдире. «Рахман» сыфаты Аллах мераметининъ кенъишлигини косьтере, «Рахим» исе, Онынъ махлюкъларына нисбетен косьтерген мераметини акис эте, бираз тарджа манада келе. «Рахман» сёзю, «Рахим» сёзюне бакъкъанда, даа кенъдир. Ислям алимлери анълаткъанына коре, Аллахнынъ «Рахман» ады эр шейни къаврап алгъан мераметни, шевкъатны ве аджынувны косьтере, «Рахим» исе, тек иман эткенлерге махсустыр. Экисининъ де, чокъусы алларда, бир ерде анъылмасы, Юдже Раббимизге дуа эткенимизде, эм эр шейни къаврап алгъан мераметини, эм де бизге хас олгъан мераметини тилемемиз кереклигини косьтере. Къуранда бойле буюрыла: «Айт: «(Истесенъиз,) Аллах деп дуа этинъиз, (истесенъиз,) Рахман деп дуа этинъиз, къайсы биринен дуа этсенъиз де, энъ гузель исимлер Онынъдыр» («Исра» суреси, 17/110 ает). Дигер аетте исе, Раббимиз бойле буюра: «О, ойле Аллахтыр ки, Ондан башкъа илях ёкътыр. О, корюльгенни де, корюльмегенни де биле. О, Рахмандыр, Рахимдир» («Хашр» суреси, 59/22 ает). Юдже Аллах озь мераметини корюнген ве корюнмеген бутюн барлыкъкъа нимбетен косьтере. Куньде кунеш нурлары ерни айдынлата ве къыздыра, ер озегининъ сыджагъы оны ашагъыдан къыздыра, сув тонналардже кокке котериле, сонъ исе, ягъмур шекилинде ер юзюни сувара, еллер эсе ве буларны бир тертипке кетире – буларнынъ эписи ве даа нидже-нидже корьмегенимиз адиселер, низам, тертипнен, буюк незарет астында олып кече. Эписи де индже эсап нетиджесидир. Буларны ве, асылында, бу дюньяда олгъан эр шейни Юдже Раббимиз бизлерге такъдим эте, амма, сонъра, буларнынъ эписинден сораладжакъмыз. Онынъ ичюн, келинъиз, бугуньки куньден башлап, Раббимизнинъ эмирине уяйыкъ, Оны танып, шу адларынен анъайыкъ. Бутюн кяинатны яраткъаныны яхшы анълайыкъ ве Рахман сыфатына тек Онынъ ляйыкъ олгъаныны тасдыкълайыкъ! «Коклерни, ерни ве экисининъ арасындакилерни алты куньде яраткъан сонъ, Аршкъа укюм эткен Рахмандыр. Буны бильгенден сора» («Фуркъан» суреси, 25/59 ает). Эр-Рахим – Мераметли Ахиретте тек иман эткенлерге мерамет косьтерген манасына келе. Кене де ахиретте сонъсуз ниметлерини фаний дюньяда берильгенлерни хайырлысынен къуллангъанларгъа берген Аллахнынъ адыдыр. Аллахнынъ Рахман ады кенъиш манагъа келип, бутюн махлюкъларгъа нисбетен мераметини бильдирсе, Рахим ады бираз тар манада келип, тек иман эткенлерге аиттир. Рахим ады сурелернинъ башында, «бисмилляхта» Рахман адынен берабер келе, «Фатиха» суресининъ 3-нджи аетинде ве башкъа аетлерде бераберликте къулланыла. Аллахнынъ Рахман ады ахиретте тек иман эткенлерге мераметли оладжагъыны бильдирсе де, чокъ аетлерде «Багъышлайыджы», «Афу эткен», «Тёвбелерни къабул эткен» маналарындаки адларнен берабер къулланыла. Меселя: «Олар бильмейлерми, Аллах къулларынынъ тёвбесини къабул эте ве садакъаларны да ала. Аллах Тевваб (тёвбелерни къабул эткендир), Рахимдир (пек мераметлидир)» («Тёвбе» суреси 9/104 ает). Атта, Аллах джезасы къатты олгъаныны айткъанда биле, онен берабер мераметли олгъаныны хатырлата: «Билинъиз ки, шубесиз, Аллахнынъ джезасы къаттыдыр ве, шубесиз, Аллах Багъышлайыджыдыр, Рахимдир» («Маиде» суреси, 5/98 ает). Эгер биз Аллахнынъ сонъсуз мерамет саиби олгъаныны анъласакъ, тёвбелеримиз ве дуаларымыз даа да самимий олур. Юреклеримиздеки умют янъы кучьнен парылдар ве «Зумер» суресининъ 53 аетинде Раббимиз буюргъанына уйып, шу умютлеримиз ич де кесильмез! «Айт: «Эй озь нефислерине къаршы ашыры кеткен къулларым! Аллахнынъ рахметинден умют кесменъиз! Шубесиз, Аллах бутюн гунахларны багъышлай. Шубесиз, О, Багъышлайыджыдыр, Рахимдир» («Зумер» суреси, 39/53 ает). Эль-Азиз – Азиз, Къудретли Ич енъильмез, сонъсуз кучь ве къудрет саиби. Бутюн кяинаттакилернинъ устюнде акъикъий меджал саиби. Кучю ве къудрети эр шейге еткен. Эр шейни О яраткъан ве эр шейге О кучь бере. Ич кимсеге ве ич бир шейге ихтияджы олмагъан. Эр шейнинъ Укюмдары ве Малиги олгъан тек Азиз Аллахтыр! «Ана къарынында сизни тилегени киби шекиллендирген Одыр. Ондан башкъа илях ёкътыр. О Азиздир, Хакимдир» («Ал-и Имран» суреси 3/6 ает). Бизлерни, ер юзюни, дюньяны ве кяинатны яраткъан Аллахтыр. Кяинатта олгъан бутюн къанун-къаиделерни, фезанынъ озюни ве вакъытны О яратты. Сонъсуз кучь ве къудрет саиби кене де Одыр. Инсан имандан узакълашкъанда, аятындаки эр шейни озю къазанды, деп тюшюнмеге башлай, сонъ озюни башкъалардан устюн деп сая, атта, сонъ дередже кучь ве къудрет саиби Аллахны терк эте, базылар, атта, озюни илях деп сая. Бойле янълыш, ёкъ этиджи фикирлерден узакъ турмалымыз. Эгер Аллахнынъ гузель адларыны огренсек ве маналарыны анъласакъ, бу иш даа къолай олур!   Таир Ибрагимов

Фатиме бинт Эсед (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Фатиме (р.а.) – Пейгъамберимизнинъ киеви олгъан Хазрет-и Али эфендимизнинъ анасыдыр. О, яхшылыкъ япмагъа, оксюз ве фукъарелерни бакъмагъа пек севген, федакяр бир ханым эди. Чокъ балалары олгъаны ичюн, акъайына буюк къорантасыны бакъмагъа ярдымджы олгъан. Олар пек де зенгин дегиль эдилер. Эбу Талибнинъ бабасы кечинген сонъ, о, кичик къардашынынъ огълу Мухаммедни (с.а.с.) де озь эвине алгъан. Фатиме (р.а.) оны озь эвляды киби севип, оксюз олгъаныны ич ис эттирмеди. Озь балалары беклеп тургъан вакъытта, башта кичик Мухаммедни (с.а.с.) ашатып, кийиндирип, сачыны тарай эди. Ана севгисинден марум этмемеге тырыша эди. Мухаммед (с.а.с.) озь ювасыны къургъандже, эмджеси Эбу Талибнинъ ве енгесининъ эвинде яшады. Мухаммед (с.а.с.) пейгъамбер олгъан сонъ, Фатиме (р.а.) мушриклернинъ онъа зарар бермесине пек яна ве оны даима къорчаламагъа тырышкъан. Акъайы Эбу Талибнен берабер оны имае этип, аджыларыны унуттырмагъа чалышкъан. Чокъ кечмеден де, бу юдже даветнинъ тесиринен мусульман олгъан. Анасы киби севген бу ханымнынъ мусульман олмасы Пейгъамберимизни (с.а.с.) пек къувандыргъан эди. Фатиме (р.а.) мусульманларнен берабер Мединеге кочип, Аллах ёлунда бу федакярлыкъны да япты. Мединеде огълу Али Пейгъамберимизнинъ къызы Фатименен эвленди. Онъа да эм аналыкъ япты, эм сырдаш олды. Пейгъамберимиз Фатимени (р.а.) даима зиярет этип, гонъюлини ала, онъа ярдым эте эди. Онъа «анам» дей эди. Мухаммед Пейгъамбер (с.а.с.) Мединеге хиджрет эткенден сонъ дёрт йыл кечти. Бир кунь Пейгъамберимиз (с.а.с.) гъает кедерли эди. Бунынъ себебини сорагъанларгъа: «Бугунь анам вефат этти», – деп айтты. Пейгъамберимиз урбасыны чыкъарып, онъа кефин олсун, деп берди. Дженазе намазыны да озю къылдырды. Атта, мезарына кирип, бираз ятты. Козьлери яшланды, агълай эди. Онынъ бу арекети Фатиме (р.а.) ичюн бир бахшыш эди. Чюнки, бедени тийгени мезар бир дженнет багъчасы олгъан. Сонъра да Фатимени (р.а.) шу мезаргъа къойдылар. Пейгъамберимиз (с.а.с.) къабири башында агълап-агълап, дуа этти. Сахабелер сорадылар: – Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Бу ханымгъа косьтергенинъиз мунасебетни башкъа бир кимсеге косьтергенинъизни корьмедик! Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле джеваплады: – Чюнки о, меним анам эди. Озь балалары ач олса да, башта мени тойдура эди. Озь балалары эвге кирли олып къайтса да, башта мени ювундырып, сачыма гуль суву якъып, тарай эди. О, меним анам эди. Эмджем Эбу Талибден сонъра, бу апайчыкънынъ манъа япкъан яхшылыгъы къадар япкъан бир кимсени бильмейим. Онъа о бир дюньяда дженнет урбалары кийдирильсин деп, озь урбамны кефин яптым. Мезары кенъ ве раат олсун деп, мезарында яттым». Къабирине топракъ аткъан сонъ, Пейгъамберимиз (с.а.с.) Аллахкъа бойле ялварды: «Эй, Юдже Мевлям! Онъа мерхамет эт ве оны хайырнен такъдирле! Анамдан сонъ, манъа аналыкъ япты! Озю ач къалып, мени тойдурды. Буны да тек Аллах ризасы ичюн япты. Аллахым! Анам Фатиме бинт Эседни багъышла, онынъ мезарыны кенълештир. Меним ве менден эвельки пейгъамберлернинъ хатыры ичюн, дуамны къабул эйле!» Бираз сонъра, Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) бетинде тебессюм пейда олды ве о, бойле деди: «Джебраиль бу ханымнынъ дженнетке киреджеги акъкъында хабер этти! Ве Юдже Аллах онынъ дженазе намазына 70 000 мелекни ёллады. Онынъ дженазе намазыны мелеклер де, сизнен берабер, къылдылар». Иште, Аллахнынъ Пейгъамберине (с.а.в.) нисбетен урьмет, хызмет ве севгининъ маневий бир бедели не къадар гузельдир! Акъайы мусульман олмады, амма, бу ал оны ич токътатмады. О, динине хызмет этип, мусульманларгъа ярдым этип яшады. Аллах бизни дженнетте бу мубарек ханым иле къомшу этсин! Аллах ондан разы олсун!   Эмине Асанова

Бераат геджеси ве фазилети

Опубликовано:

Бераат геджеси Шабан айынынъ он бешинджи геджесидир. Яни он дёртюнджи ве он бешинджи куньлери арасындаки геджедир. Аллаху Тааля эзельде, ич бир шейни яратмадан эвель, эр шейни такъдир этти, тиледи. Булардан бир йыл ичинде оладжакъ эр шейни Бераат геджесинде мелеклерге бильдире. Къуран-ы Керим Левх-и Махфузгъа бу гедже энди. Ресулюллах Эфендимиз бу геджеде чокъ ибадет ве чокъ дуа эте эди. Эр йыл Шабан айынынъ он бешинджи, Берат геджесинде, шу сенеде оладжакъ шейлер, амеллер, омюрлер, олюм себеплери, юксельмелер, алчалмалар, яни эр шей Левх-и Махфузда языла. Хадис-и шерифлерде буюрулды ки: «Рахмет къапылары дёрт геджеде ачыла. Шу геджелерде япылгъан дуа ве тёвбелер ред олмай. Булар: Ораза Байрамынынъ ве Къурбан Байрамынынъ биринджи геджелери, Шабаннынъ он бешинджи (Бераат) геджеси ве Арефе геджеси»; «Джебраиль алейхи’с-селям манъа кельди. «Тур, намаз къыл ве дуа эт! Бу гедже – Шабаннынъ он бешинджи геджесидир», – деди, – «Бу геджеде ибадет эткенлерни Аллаху Тааля багъышлар. Ялынъыз мушриклерни, буюджилерни, фалджыларны, хасислерни, ички ичкенлерни, фаиз ашагъанларны ве зина япкъанларны афу этмез»; «Бераат геджесини гъанимет, фырсат билинъиз! Чюнки о, белли бир геджедир. Шабаннынъ он бешинджи геджесидир. Къадир геджеси пек буюк исе де, къайсы гедже олгъаны белли дегильдир. Шу гедже (Бераат геджеси) чокъ ибадет япынъыз. Ёкъса, къыямет куню пешман олурсынъыз!» Джума, Арефе, байрам, Къадир, Бераат, Мирадж, Ашуре, Мевлит ве Регъаип геджелеринде ибадет этмек чокъ саваптыр. Мухаммед Ребхамий хазретлери «Риязу’н-насыхин» китабында буюра ки: «Буюк Ислям алими, имам Невевий хазретлери, «Эзкяр» китабында бойле буюра: «Гедженинъ он эки къысымындан бир къысымыны, яни бир сааты къадар онъа къыймет бермек, яни Къуран-ы Керимни ве Ислям алимлерининъ китапларыны окъумакъ, намаз къылмакъ ве дуа этмек, бутюн геджени ибадетнен кечирмек сайылыр. Яз ве къыш геджелери ичюн эп ойледир».

СУРА 84 «РАЗВЕРЖЕНИЕ» («ИНШИКАК»)

Опубликовано:

Бухари передал со слов Эбу Рафи: «Я выстаивал утренний намаз вместе с Эбу Хурайрой. Он прочитал суру «Развержение» и совершил земной поклон. Потом я спросил его об этом земном поклоне, и он ответил: «Я совершал поклон за Эбу’ль-Касымом (т.е. Пророком, да благословит его Аллах и приветствует) и буду совершать его до самой встречи с ним» (Бухари, Муслим и Несаи). بســـم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) Когда небо разверзнется, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) и внемлет своему Господу, как ему надлежит, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) когда земля будет распростёрта, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) и извергнет то, что в ней, и опустошится, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) и внемлет своему Господу, как ей надлежит... يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) О, человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним! فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) Тот, кому его книга будет дана в правую руку, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) получит лёгкий расчет, وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) и вернётся к своей семье радостным. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) станет призывать погибель, وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) и будет гореть в Пламени. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) Он радовался, находясь в кругу своей семьи, إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) он полагал, что не вернётся обратно. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) Но нет! Господь его видел его. Аллах Всевышний говорит: ﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿ «Когда небо разверзнется», расколовшись, разделившись на части в День Воскресения. ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ﴿ «И внемлет своему Господу», т.е. выслушает Своего Господа и повинуется Его приказу разверзнуться и расколоться. И произойдет это в День Воскресения. ﴾ وَحُقَّتْ ﴿ «Как ему надлежит», т.е. оно будет обязано повиноваться приказу Великого Аллаха, которого невозможно ослушаться, ибо всё сущее подвластно и покорно Ему. Затем Аллах сказал: ﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ «Когда земля будет распростёрта», т.е. расстелена, расширена и выровнена. Об этом также сказано в хадисе: «Когда наступит День Воскресения, Аллах распрострёт землю так, что у человека не будет места, кроме как для своих ног» (хадис Ибн Джерира со слов Али ибн Хусейна). ﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ «И извергнет то, что в ней, и опустошится», т.е. извергнет из своих недр мёртвых и опустеет. ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ «И внемлет своему Господу, как ей надлежит», – т.е. земля, как и небо, выслушает в День Воскресения Своего Господа и повинуется Его приказу, которого невозможно ослушаться. ﴾ يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴿ «О, человек! Ты стремишься к своему Господу», т.е. спешишь к своему Господу, идёшь стремительно по дороге к встрече со своим Господом, и совершаешь различные поступки, благие и греховные. ﴾ فَمُلَاقِيهِ ﴿ «И встретишься с Ним!», со Всевышним Аллахом, чтобы держать ответ пред Ним за всё, что совершил, за добро или зло, которое творил. И наш Господь воздаст тебе по твоим делам и намерениям. Джерир сообщил, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Джибриль сказал: «О, Мухаммед, живи, сколько хочешь, ведь ты умрешь. Люби что хочешь, ведь ты с ним расстанешься. И делай что хочешь, ведь ты это встретишь» (хадис Эбу Давуда Таялиси). Ибн Аббас сказал: «Чтобы ты ни творил, добро или зло, ты встретишься с этим с Аллахом». Катада, читая этот же аят, сказал: «Поистине, твои усилия, сын Адама, слабые. А кто в состоянии устремить свои усилия на служение Аллаху пусть так и делает, ибо нет силы, кроме, как у Аллаха». Далее Аллах сказал: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا «Тот, кому его книга будет дана в правую руку, получит лёгкий расчет». Это значит, что он не подвергнется спросу за каждый незначительный поступок. И наоборот, тот, кому достанется такой полный расчет, будет, несомненно, в очень тяжёлом положении. Имам Ахмед передал от Айше (да будет доволен ею Аллах), которая сообщила: «Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, у кого потребуют полного отчёта, будет подвергнут наказанию». Я сказала: «А разве не сказал Всевышний Аллах: ﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ «Получит легкий расчет»?» Он ответил: «Это в действительности не отчет, а лишь представления, но тот человек, дела которого будут обсуждаться в День Воскресения, будет наказан!» (хадис Ахмеда, Бухари, Муслима, Несаи и Тирмизи). ﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ «И вернётся к своей семье радостным», т.е. встретится со своей в Раю счастливым тем, что дал ему Аллах. Таберани передал, что Севбан, вольноотпущенник Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вы совершаете неизвестные дела, а скоро отсутствующий вернется к своей семье радостным или подавленным». ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ «А тот, кому его книга будет вручена из-за спины», т.е. получит свою книгу слева из-за спины, ﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿ «станет призывать погибель», т.е. пожелает умереть, исчезнув навечно, предпочитая это наказанию в аду. ﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ «И будет гореть в Пламени». ﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ «Он радовался, находясь в кругу своей семьи», радовался в мирской жизни, не задумываясь о последствиях и не страшась того, что предстоит ему в будущем, поэтому эта его лёгкая радость сменится долгой грустью. ﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿ «Он полагал, что не вернётся обратно», не думал, что вернётся к Аллаху и предстанет пред Ним после воскресения из мертвых. ﴾ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ «Но нет! Господь его видел его», Аллах знает всё, что он совершал и воссоздаст его, как он сотворил его в первый раз, затем воздаст ему по делам его, хорошим и плохим. Аллах сказал далее: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) Клянусь зарёй! وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) И ночью, и тем, что она собирает! وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) И луной, когда она становится полной! لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) Вы переходите из одного состояния в другое. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) Так что же с ними, что они не веруют, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) и не падают ниц, когда им читают Коран? بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) Неверующие считают (это) ложью, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) Аллаху же лучше знать, что они таят. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) Обрадуй же их мучительным наказанием, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им – награда неиссякаемая. Относительно аята: ﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ «Клянусь зарёй!» Али и Ибн Аббас сказали: «Шафак (заря) – это красное зарево». Абдурраззак, ссылаясь на Эбу Хурайру, сказал: «Заря – это белизна», т.е. включает в себя и просветление неба до утренней зари, или после вечерней зари. Следовательно, заря в данном случае – это природное явление при восходе солнца, как сказал Муджахид, либо на закате, как считают арабисты. Халиль сказал: «Шафак (заря) – это красное зарево, которое появляется на заходе солнца и продолжается до самой темноты. Когда краснота проходит, то говорят, что солнце село». Как сказано в хадисе: «Время вечернего намаза продолжается вплоть до исчезновения (вечерней) зари – шафака» (хадис Муслима от Абдуллы ибн Амра). Однако верным толкованием данного аята является высказывание Муджахида о том, что здесь имеется в виду не только период зари, но весь день, исходя из следующего аята, который гласит: ﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ «(Клянусь) и ночью, и тем, что она собирает!» В предыдущем и этом аятах Аллах поклялся светом и тьмой. Ибн Джерир сказал: «Аллах поклялся подходящим к концу днём и наступающей ночью». Катада прокомментировал слова: ﴾ وَمَا وَسَقَ ﴿ «И тем, что она собирает!» таким образом: «Собирает звёзды и домашних животных». Икрима сказал по поводу этого аята, что ночь собирает своим мраком, поскольку с приходом ночи всё устремляется домой. ﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ «И луной, когда она становится полной!» Из толкований учёных можно сделать вывод, что Аллах поклялся луной, когда она наполняется светом во время полнолуния, учитывая смысл предыдущего аята. ﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ «Вы переходите из одного состояния в другое». Дословно: «из одного слоя в другой слой». Бухари передал комментарий Ибн Аббаса к этому аяту: «О том, что здесь речь идет о переходе из одного состояния в другое сказал ваш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)». Шаби интерпретировал этот же аят так: «Ты переходишь, о, Мухаммед, от одного неба к другому», имея в виду Мирадж – чудо вознесения Пророка. Другие сказали: «Из одного положения в другое». Судди сказал относительно этого аята: «Это дела всех тех, которые были до вас из одного в другое». Он словно имел в виду достоверный хадис: «Поистине, вы непременно последуете обычаям тех, кто был до вас – пядь за пядью, локоть за локтем. И даже если они залезут в нору ящериц, то и тогда вы последуете за ними». Люди спросили: «О, Посланник Аллаха! Это за иудеями и христианами?» Он ответил: «А за кем же еще?» Саид ибн Джубейр сказал, что здесь подразумевается следующее: тот, кто был обездолен в земной жизни, поднимется в последующей жизни, а кто был превозносился – в Последней жизни подвергнется унижению». Икрима сказал: ﴾ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ «Из одного состояния в другое» означает из одной стадии в другую: отнятие от груди после грудного вскармливания, старость после молодости». Хасан Басри сказал: «Расслабление после напряжения и напряжение после расслабления, богатство после бедности и бедность после богатства, здравие после болезни и болезнь после здравия». Ибн Джерир считал, что ближе всего к истине были те, кто истолковал этот аят следующим образом: «Мухаммед, вы переходите из одного состояния в другое, от одной невзгоды к другой. Хотя это обращение направлено к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), но оно также имеет отношение ко всем людям, которые находят много трудностей в День Воскресения». فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ «Так что же с ними, что они не веруют, и не падают ниц, когда им читают Коран?» Другими словами, что мешает им уверовать в Аллаха, Его Посланника и Последний день? Почему они не падают ниц в знак уважения и почета, когда им читают слова Аллаха – Коран? ﴾ بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ «Неверующие считают (это) ложью» из-за своего упорства в неверии, отрицая истину. ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ «Аллаху же лучше знать, что они таят». Муджахид и Катада прокомментировали: «Что скрывают в душе». ﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ «Обрадуй же их мучительным наказанием», сообщи им, Мухаммед, что Всевышний Аллах уготовил им мучительные страдания. ﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿ «Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния», исключением являются те, кто уверовал сердцем. ﴾ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿ «Им – награда неиссякаемая», таким праведным рабам уготована неиссякаемая награда в вечной жизни. Ибн Аббас сказал: «Гъайру мемнун (неиссякаемая) – значит неубывающая». Муджахид относительно этого сказал: «Не поддающаяся измерению». Это бесконечная награда, как Аллах сказал в другом аяте: ﴾ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿ «В качестве неиссякаемого дара» (Сура «Худ», 11/108 аят). Уверовавшие и стремящиеся совершать праведные деяния войдут в Рай благодаря Его милости, а не благодаря своим делам. И Его милость к ним будет вечной. Вечная хвала Одному Аллаху.   Илимдар Джанбазов

Гузель аркъадаш

Опубликовано:

Хазрет-и Пейгъамбернинъ Севбан адында азат этильген бир къулы бар эди. Севбан Аллахнынъ Ресулюни пек севе эди. Ойле севе эди ки, ондан айры къалмагъа ич истемей эди. Куньлерден бир кунь, джанындан чокъ севгени Ресулюллахны корьмек арзусы иле онынъ янына кельди. Чырайы пек яхшы дегиль эди, баягъы арыкълагъан эди. Озю де кедерли алда эди. Хазрет-и Пейгъамбер бу алыны корьгенде: «Хастасынъмы? Не олды санъа, я, Севбан?», – деп, сорады. Севбан исе: «Не хасталыгъым бар, не де алсызлыгъым. Ич бир шейим ёкъ, эй, Аллахнынъ Ресули», – деди, – «Анджакъ, сени корьмегеним вакъыт, санъа севгим арта ве сени корьгениме къадар кедеримден бунъалам. Сонъ, ахиретни хатырлайым ве анда сени корип оламайджагъымдан къоркъам. Чюнки сен дигер пейгъамберлернен берабер юксек макъамларда оладжакъсынъ. Мен дженнетке кирсем биле, сенинъ дереджеденъ ашагъы оладжагъымдан себеп, сени анда корип оламайджагъымдан къоркъам. Онынъ ичюн сени корип оламайджакъ бир дженнетке кирмеге арзуламайым. Мен, сени коралмайджакъ дженнетке кирмем, я Расуляллах!» Риваетке коре, Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) о арада эндирильген аетнен Севбангъа джевап берди: «Ким Аллахкъа ве Пейгъаберине итаат этсе, иште, олар Аллахнынъ ниметлерине иришкен пейгъамберлер, сыддыкълар, шеитлер ве салихлер иле берабердир. Булар исе, не гузель аркъадаштыр!» («Ниса» суреси, 4/69 ает). Эскендер Меметов

АЯТНЫНЪ МАКЪСАДЫ

Опубликовано:

24.01.20 – АЯТНЫНЪ МАКЪСАДЫ   الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص.): فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً [Эллези халекъаʼль-мевте вель-хаяте лиеблювекум эййукум эхсену амеля. Ве хувеʼль-азизуʼль-гъафур. Ве къале Расулюллах (с.а.с.): «Феинне хакъкъаллахи аляʼль-ибади эй ебудуху ве ля юшрику бихи шейъа»].   Мухтерем мусульманлар! Аллах Ресули (с.а.с.) яш сахабе Муазнен ёлджулыкъ япкъан эди. Пейгъамберимиз онъа: «Муаз! Аллахнынъ къуллары устюндеки акъкъы не олгъаны билесинъми?» – деп сесленген. Муаз: «Аллах ве Ресули даа яхшы биле», – джевабыны берген. Эфендимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Аллахнынъ къуллары устюндеки акъкъы оларнынъ Аллахкъа ибадет этмелери ве Онъа ич бир шейни ортакъ къошмамаларыдыр». Сонъра Пейгъамберимиз: «Я къулларнынъ Аллах устюндеки акъкъы не олгъаныны билесинъми?» – деп сорагъан, ве бойле буюргъан: «Аллахкъа ширк этмеген, Онъа ортакъ къошмагъан кимсеге азап этмемесидир» (Бухарий, «Джихад», 46; Муслим, «Иман», 48). Азиз муминлер! Юдже Раббимизнинъ устюмиздеки энъ буюк акъкъы – Онъы танымакъ, Онъа къул олмакътыр. Онъа теслимиет ве садакъат косьтермектир. Чюнки яратылыш гъаемиз Аллахнынъ бар олувына ве бирлигине шексиз-шубесиз иман этмектир. Эр тюрлю буюкликнинъ ялынъыз Аллахкъа аит олгъаныны къабул этмектир. Онынъ эмир ве ясакъларны козетип, аят сюрмектир. Онынъ ичюн биз намаз къыламыз, ораза тутамыз, зекят беремиз ве адам ольдюрмейиз, хырсызлыкъ япмаймыз, ички ичмеймиз, домуз эти ашамаймыз ве ялан-ботен айтмаймыз! Бутюн махлюкъатны яраткъан Раббимиз джумертликте эшсиздир. Онынъ бизлерге ихсан эткен ниметлери саймакънен битмез. Алгъан нефесимизден ичкен сувумызгъа, ашагъан локъмамыздан кечирген вакъытымызгъа къадар – эр шей Онынъ бизлерге лютуфыдыр. Акъылымыз, гонъюлимиз, севги ве мерхаметимиз, бир-биримизге олгъан муаббетимиз эп Онынъ бизлерге икрамыдыр. Айса, бизге омюримизни, тюрлю ниметлерни багъышлагъан Аллахкъа не къадар шукюр этсек, аз, дегильми? Раббимизнинъ бу къадар ниметини корьмезден келип, месулиетлеримизни ерине кетирмемек ве нефисхор бир аят яшамакъ инсангъа ич ярашырмы? Сайгъылы муминлер! Бар олув макъсадымыз, Аллахкъа иман ве къуллукъ янында, ер юзюни де абаданлаштырмакъ, севги, сайгъы, шефкъат ве мерхамет яймакътыр. Ортакъ юртымыз – Ватанымыз Къырымда  эйиликни устюн этмектир. Фитне, фесат, зулум, дженк киби эр тюрлю ярамайлыкънынъ къаршысында турмакътыр. Бугунь, умумен, инсанлыкъ дюньяда тынчлыкъ ве хузурны, аманлыкъ ве ишанчны истемекте. Бутюн бу гузелликлер Къураннынъ сонъсуз акъикъатларында, Пейгъамберимиз (с.а.с.)-нинъ эр бир инсан ичюн нумюне олгъан аятында бар. Етер ки, муминлер оларакъ, биз аятымызны бу гузелликлернен зийнетлендирейик. Етер ки, бу гузелликлерни келишкен бир тильнен, икметли бир услюпнен инсанлыкъ аилесине такъдим этейик. Азиз джемаат! Юдже Раббимиз олюмни ве аятны къайсымыз даа гузель ишлер япаджагъыны сынамакъ ичюн яраткъаныны «Мульк» суресининъ 67/2-нджи аетинде бильдире. Бойле экен, шу къыскъачыкъ имтиан дюньясында бизге тюшкени – Аллахны зикир ве шукюрнен анъмакъ; омюрни саваплы ишлернен кечирмек. Фаний дюньямызны къургъанда, эбедий юртумыз олгъан ахиретни къурмакъны унутмайыкъ. Айрыджа бу акъикъатларны этрафымызгъа да яяйыкъ, инсанларнынъ къуртулышына весиле олайыкъ. Юдже Раббимизнинъ разылыгъы ичюн ич бир гъайретни зая этмейджеги умютинен яшайыкъ. Етер ки, бизлер ялынъыз Онъа таянып ишанайыкъ. Етер ки «Меним намазым, эр бир ибадетим, аятым ве олюмим алемлернинъ Рабби Аллах ичюндир», – деп, эр вакъыт Раббимизнинъ разылыгъы ичюн яшайыкъ («Энам» суреси, 6/162 ает). Келинъиз, аятымызнынъ макъсады устюнде бир кере даа тюшюнейик. Бар олув гъаемизге уйгъун аят яшамагъа гъайрет этейик.  Омюримиз не вакъыт битеджеги бельгисиздир. Онынъ сонъунда бу иляхий муждени эшитмек умютимиз олсун: «Эй, хузур ичинде олгъан джан! Сен Аллахтан, О да сенден разы оларакъ, Раббинъе къайт! Гузель къулларымнынъ арасына кир. Дженнетиме кир!» («Феджр» суреси, 89/27-30).

Заиде (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Бугуньки къараманымыз Умер бин Хаттабнынъ (р.а.) азат эткени ханым хызметчиси Заидедир (р.а.). О, акъыллы ве чебер олмакънен бир сырада, ибадетинен де мешур эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) де онынъ бу хусусиетини бильгени ичюн, даима онъа дикъкъат айыра эди. Бир кунь Пейгъамберимиз (с.а.с.) Хазрет-и Айшенен отургъанда, янына Заиде (р.а.) келе ве бойле айта: «Селям алейкум, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Бир кунь къорантам ичюн хамыр баскъанымда, тышарыгъа одун кетирмек ичюн чыкътым. Бир аньде, огюмде бети ай киби тёгерек, къокъусы хош, дюльбер урбалар кийген, беяз ат устюне минип отургъан бир кимсени корьдим. Манъа: – Селям алейкум, эй, Заиде! – деп, хитаб этти. – Алейкум селям! – дедим. Менден сорады: – Айткъанларымны меним адымдан айтып олурсынъмы? – Эбет, иншааллах, – деп, джевап бердим. О, девам этти: – Мухаммедни (с.а.с.) корьсенъ, онъа айт ки, Хызырны корьдим. О, санъа селям ёллап, бойле деди: «Сенинъ пейгъамбер олып келювине ич бир пейгъамбер ичюн къуванмагъаным къадар къувандым! Чюнки Аллах санъа мерхамет этиледжек умметни ве къабул оладжакъ даветни береджек. Эм де дженнеттеки бир озен санъа аиттир». Бу аджайип хаберни Пейгъамберимизге (с.а.с) кетирген бу ханым бизим ичюн орьнек олгъан бир шахсиеттир. Аллах ондан разы олсун! Зиннире (радыяллаху анха) Зиннире рум бир хызметчи эди. О, Ислямнынъ ильк йылларында буюк эзиетлер корьген мусульманлардан бири эди. Саиби, Эбу Джехиль, оны къызгъан къумларнынъ устюне къойып къыйнагъан. Куньлернинъ биринде Эбу Джехиль дининден вазгечмеген бу ханымнынъ богъазыны сыкъып ольдюреджек эди. Зиннире шу хорлукънынъ нетиджесинде кёр къалгъан эди. Эбу Джехиль, къуванып, аман: – Коресинъизми, динимизни къабул этмегени ичюн танърыларымыз Лат ве Узза онъа не яптылар?! – деди. Зиннире кулип: – Сенинъ Лат ве Уззанъ бир ишке ярамай! Олар не файда, не зарар берип ола! Озьлерининъ козьлери корьмей, сен де мени олар кёр этти, деп айтасынъ! Бу – Раббимден бир имтиандыр. Онынъ эр шейге кучю ете! Меним козьлериме шифа береджек де Одыр! – деди. Саба олгъанынен, Зиннире козьлерини ачты ве кене, эвелькиси киби, коре эди. Шашып къалгъан Эбу Джехиль: – Бу олса-олса, Мухаммеднинъ ырым-этне япкъанынен олгъандыр, – деди. Эбу Бекир (р.а.) бу джесюр ханым акъкъында эшиткенинен, аман оны сатын ала ве азат эте. Бундан сонъ, Зиннире (р.а.) Ислям динини раат-раат яшамагъа девам эте. Аллах ондан разы олсун! О вакъытларда олгъаны киби, Ислямгъа къаршы нефрет ве ярамай арекетлер аля даа девам эте биле. Эбу Джехиль киби адамлар о вакъыт бар эди, шимди де бар ве ахыр замангъа къадар оладжакълар. Амма, Ислям давети девам этмекте ве динимизнинъ нуру бутюн дюньягъа сачылмакъта. Чюнки динимизни таныгъан инсан, нетиджеде, онъа айретте ола. Белли языджы Лев Толстой айткъаны киби: «Эр акъыллы инсаннынъ сонъки дурагъы – Ислямдыр». ■

Истихаре дуасы

Опубликовано:

Джиддий къарарларны къабул эткенде, мисаль ичюн, эвленгенде, зенаатны я да ишни сайлагъанда, шубелер астында къаламыз. Пейгъаберимиз бу вазиетте муим къарарларны къабул эткенде, «истихаре» дуасыны окъумагъа тевсие эткен. Бу дуаны окъусакъ, Аллахнен акъыл танышкъан киби олурмыз. Пейгъамберимиз (с.а.в.) бойле деген: «Аранъыздан бири, бир ишни япмагъа истесе, фарз намазындан гъайры, къошма эки рекят намаз къылсын ве бойле айтсын: «Аллахым! Сенинъ ильминъ иле Сенден хайыр истейим. Сенинъ къуветинъ иле Сенден кучь истейим. Манъа буюк мерхаметинъ косьтермеге риджа этем, чюнки Сенинъ кучюнъ етер, меним кучюм етмез. Сен билесинъ, мен бильмейим, Сен сакълы олгъан эр шейден Хабердарсынъ. Аллахым! Эгер бу иш (инсан япаджакъ иши акъкъында айтмалы) меним диним, аятым, ишимнинъ чезилюви ичюн (шимди ве келеджекте) хайырлы олса, манъа оны насип эт. Манъа оны къолайлаштыр. Ве манъа бу иш ичюн разылыкъ бер. Эгер бу иш диним, аятым, ишимнинъ чезилюви ичюн хайырсыз олса, мени ондан узакълаштыр. Манъа, о, не ерде олса да, хайырны къысмет эт. Ве мени ондан разы эт». Япкъан ишлеринъизде Аллах хайырлы тарафларны къысмет этсин ве ярдымджынъыз олсун! Лейля Сейтмеметова

Пейгъамберимизнинъ (с.а.в) намазы

Опубликовано:

Намаз – Аллахкъа итаат этювнинъ энъ мукеммель ве энъ гузель ифадесидир. Намаз – ибадетлернинъ энъ муими ве файдасы энъ чoкъ oлгъан ибадеттир. Иште, бу себептен Аллах Тааля oнынъ фазилетини текрар-текрар беян этти ве oны диннинъ энъ буюк алямети оларакъ япты. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) де, сёзлери ве арекетлеринен намазларнынъ вакъытларыны, шартларыны, рукюнлерини, эдебини, рухсетлерини энъ индже нокъталарына къадар тафсилятлы шекильде анълатты. Аллах Таалягъа сайгъынынъ ве къуллукънынъ усть дереджеси oлгъан намазны энъ мукеммель шекильде Ресулюллах Эфендимиз (с.а.в.) къылгъан. Асхабына ве умметине де: «Намазынъызны меним къылгъаным киби къылынъыз!» (Бухарий, «Эзан», 18) буюрып, онъа итаат этмелерини эмир эткен. Шу себептен, эр шейден эвель, Ресулюллах Эфендимизнинъ (с.а.в.) намазгъа не къадар эмиет бергенини ве oны насыл къылгъаныны огренмек керекмиз. Пейгъамбер Эфендимиз намазны «козюмнинъ нуру», – деп, тасвир эткен. Фарз намазлардан башкъа, фырсат тапкъанынен, нафиле намаз къыла эди. Эр анги бир себептен къувангъан oлса, шукюр ичюн аман намазгъа ёнеле эди. Бир шей оны къасеветке тюшюргени вакъыт, кене бирден намазгъа тура эди (Эбу Давуд, «Татавву», 22). Янъы мусульман oлгъанлардан намаз хусусында авессиз корюнгенлерге изин бермеген ве намазсыз диннинъ oламайджагъыны ифаде эткен. Аллах Тааля къулларына мирадж oларакъ эдие эткен намазгъа пек буюк эмиет берген, дженклерде биле аскерлернинъ джемаатнен намаз къылмаларыны эмир эткен, ве не шекильде къыладжакъларыны догърудан озю огреткен (Тирмизий, «Тефсир», 4/21). Демек, шартлар не oлса-oлсун, мусульманлар ичюн намазны кечиктирмек, атта, джемаат иле къылынмасыны биле терк этмек догъру дегильдир. Ресулюллахнынъ (с.а.в) Аллах Таалягъа oлгъан севгиси ве багълылыгъы o нoкътагъа еткен эди ки, дюньядаки раатлыгъыны тек Юдже Раббине ибадет этмекте тапкъан. Дюнья ишлери арасында дарылгъанда: «Эй, Билял! Бизни раатлат!» – деп, эзангъа ве намазгъа ашыкъкъан, намаз вакъыты киргенде, эр шейни бир тарафкъа быракъып, Раббине ёнельген. Аяты бoюнджа намазларыны вакъыты киргенинен къылгъан. Акъикъатен, О, къайда oлса-oлсун, вакъыты киргени аньде деръал намаз къылмакътан зевкъ алгъан (Бухарий, «Салят», 48). Бу себептен Аллах Ресули намазны сонъ вакъытларгъа къалдырмакъны догъру ве яхшы корьмейип, бойле буюргъан эди: «Намазнынъ ильк вакъытында Аллахнынъ ризасы, сoнъ вакъытында да багъышлавы бар» (Тирмизий, «Салят», 13). Демек, Аллах Тааля намазларыны ильк вакъытында къылгъан къулларындан разы oла, эмиет бермейип, сoнъки саатларына къалдыраракъ, хата ишлегенлерни де мерхамети иле багъышлай. Севгили Пейгъамберимиз (с.а.в) муминлернинъ, балалыкъларындан башлап, намазгъа алыштырылмаларына дикъкъат эткен. Бала еди яшына киргенинен, намазгъа башламасыны, oн яшына кельгенде исе, намазгъа даа джиддий янашмасыны истеген. Чюнки Аллах Тааля бойле эмир эте: «Аиленъе намазны эмир эт; озюнъ де онъа сабырнен девам эт. Сенден рызыкъ истемеймиз; (аксине) Биз сени рызыкъландырамыз. Гузель нетидже – такъвадандыр» («Та Ха» суреси, 20/132 ает). Ресулюллах (с.а.в.), сoнъки хасталыгъынынъ энъ шиддетли аньлеринде биле, намазыны къылгъан. Бу хасталыгъы o къадар чoкъ агъырлашкъан эди ки, къувет ве такъаттан кесильген эди. Бунъа бакъмайып, уйле ве экинди намазларында эки инсаннынъ ярдымынен oдасындан чыкъып, месджитке къадар кельди ве намазыны джемаатнен къылды. Олюм аджылары ичинде чекишкенине бакъмадан, умметининъ энъ чoкъ файдаланаджакълары хусусларны хатырлатып, сoнъки бу сёзлерини айтты: «Намаз! Намаз! Саиби oлгъанынъыз (къуллар, къадынлар ве балалар) хусусында Аллахтан къoркъунъыз!» (Эбу Давуд, Эдеб, 123-124/5156). Энес (р.а.) бойле анълата: «Вефаты эснасында Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.в) янында эдик. Бизге учь кере: «Намаз хусусында Аллахтан къoркъунъыз!», – деп буюрды ве лафыны бойле девам этти: «Эмиринъиз астындаки инсанлар акъкъында Аллахтан къoркъунъыз, эки зайыф акъкъында Аллахтан къoркъунъыз. Булар: тул къадын ве оксюз баладыр. Намаз хусусында Аллахтан къoркъунъыз!» Темиз рухуны теслим эткенине къадар, буны ич-ичтен текрар этти (Бейхакъий, «Шуаб», VII 477; Ахмед, VI, 290, 315; Ибн Мадже, «Весая», 1). Мустафа Аджибекиров

Сура 83 «Обвешивающие»

Опубликовано:

بســم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) Горе обвешивающим, اَلَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) Которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им ущерб. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) Разве не думают они, что будут воскрешены لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) в Великий день – يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров? Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в Медину, на рынках города было распространено обвешивание. Затем Аллах ниспослал: ﴾ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ «Горе обвешивающим». После этого люди стали торговать честно» (х. Несаи и Ибн Мадже). Ибн Джерир передал, что однажды один человек сказал Абдулле: «О, Эбу Абдуррахман, жители Медины перевешивают», на что он ответил: «А что им мешает сделать это, тогда как Аллах ниспослал: ﴾ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ «Горе обвешивающим». До слов: ﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ «в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?». Обвес значит мошенничество при отмеривании и взвешивании. Иными словами, они себе требуют больше, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то недовешивают. Далее Аллах объяснил, кто такие обвешивающие, которым Он пообещал погибель и проигрыш: ﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ «которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им». Иными словами, когда они приобретают что-то у других, то требуют полной меры или веса, без недостачи, и даже с запасом или довеском. ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ «А когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им ущерб» – т.е. наживаются на них, недодавая или недовешивая. Аллах приказал отмеривать и взвешивать сполна. Он сказал в другом месте Корана: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً «Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу (или по вознаграждению)» (17:35), а также: ﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿ «Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес» (55:9). Аллах уничтожил и стёр с лица земли народ Шуайба (мир ему) за то, что они обманывали людей на мере и весах. Далее Аллах пригрозил: ﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ «Разве не думают они, что будут воскрешены в Великий день». Смысл аята: «Разве эти люди не боятся воскрешения, когда они предстанут пере Тем, Кто знает всё скрытое и тайное, в Великий день ужаса и страха, когда обвешивающий войдет в пылающий Огонь?» Аллах сказал: ﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ «В тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?». В тот день люди предстанут босыми, нагими, а преступник будет пребывать в смятении и скорби. По приказу Аллаха их постигнет тяжесть и суровое наказание, и у них не будет ни сил, ни чувств это вынести. Ибн Умер сообщил, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В тот день, когда люди предстанут перед Господом миров и некоторые из них погрузятся в собственный пот до середины своих ушей» (х. Бухари, Муслима и имама Малика). Другой хадис: имам Ахмед передал, что Эль-Микдад ибн Эль-Эсвед Эль-Кинди сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В День суда приблизится солнце к людям, пока не будет на расстоянии одной мили или двух миль, а люди будут в поту по мере их дел (грехов): у некоторых пот будет до щиколоток, у других до колен, у третьих по пояс , а четвертые утонут в нём»» (передали Муслим, Тирмизи и Ахмед). Имам Ахмед также передал от Укбы ибн Амира, который сообщил: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Приблизится солнце к земле, а люди погрузятся в собственный пот. Кто-то будет в поту до пят, кто-то по щиколотку, кто-то по колено, кто-то до ягодиц, кто-то по пояс, кто-то до плеч, а для некоторых пот достигнет середины ртов. Некоторых из них пот покроет полностью». В «Сунене» Эбу Давуда сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прибегал к защите Аллаха от тесноты и трудного положения в Судный день. Ибн Месуд сообщил, что они будут стоять с поднятыми головами на протяжении сорока лет. Никто не заговорит с ними, и праведники, и нечестивцы будут обузданы в поту. Аллах сказал далее: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) Но нет! Книга грешников окажется в Сиджджине. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) Откуда ты мог знать, что такое Сиджджин? كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) Это – книга начертанная. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) Горе в тот день обвиняющим во лжи, الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) Которые считают ложью День воздаяния! وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) Его считают ложью только преступник и грешник. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) Когда ему читают Наши аяты, он говорит: «Это – сказки древних народов!» كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) В тот день они будут отделены от своего Господа завесой, ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (16) А потом они попадут в Ад, ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) после чего им скажут: «Вот то, что вы считали ложью». Аллах говорит: ﴾ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿ «книга грешников окажется в Сиджджине» - т.е. их прибытие и последнее пристанище ﴾ لَفِي سِجِّينٍ ﴿ «в Сиджджине» – т.е. в узком, тесном месте. Аллах указывает на важность сказанного, спросив повторно: ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ «Откуда ты мог знать, что такое Сиджджин?». Это тяжкое положение, постоянное тюремное заключение, мучительные страдания. Некоторые утверждают, что Сиджджин – это дно седьмой земли. Ранее в хадисе от Бера ибн Азиба сообщалось, что Всемогущий и Великий Аллах сказал о душе неверующего: «Запишите его книгу в Сиджджин». Другие считают, что Сиджджин – это колодец в Геене. Однако верной является версия, что это узкое место. И чем ниже его обитатели будут опускаться, тем оно уже, и, наоборот, чем выше, тем шире. Пристанищем нечестивцев станет Геена, которая является нижайшим из низких мест, как сказал Аллах в другом аяте: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ «Потом Мы низвергнем его в нижайшее из низких мест, за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния» (Сура «Тин», 5-6 аяты) и как сказал в следующем аяте: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ «Но нет! Книга грешников окажется в Сиджджине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджджин?» – это узкое и тёмное место, как сказал Аллах: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا «Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут призывать погибель» (Сура «Фуркан», 13 аят). Следующий аят: ﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿ «Это – книга начертанная» не является толкованием предыдущего аята: ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ «Откуда ты мог знать, что такое Сиджджин?», а разъясняет, какая обитель в Сиджджине предначертана им. Никто не может ни добавить, ни убавить кого-либо в ней. Затем Аллах сказал: ﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ «Горе в тот день обвиняющим во лжи» - т.е. когда они в день Воскресения придут к тяжелому наказанию и позору, которыми грозился Аллах. ﴾ وَيْلٌ ﴿ «Горе» – т.е. погибель и разорение. В следующем аяте Аллах дает пояснение обвиняющим во лжи неверующим нечестивцам: ﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ «которые считают ложью День воздаяния!», т.е. не веруют в его наступление и существование и считают его небылицей. ﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ «Его считают ложью только преступник и грешник». Преступник – беззаконник в своих поступках, преступающий дозволенные Аллахом границы. Грешник в своих речах, который если говорит – то ложь, если дал обещание – то нарушил его, а если спорит – то нечестиво. ﴾ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ «Когда ему читают Наши аяты, он говорит: «Это сказки древних народов!» То есть: когда он слышит от Посланника слова Всевышнего Аллаха, то считает их ложью и плохо думает о Посланнике Аллаха, полагая, что Коран – это собрание из книг древних народов. Аналогичные аяты: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ «Когда их спрашивают: «Что ниспослал вам Господь?» - они говорят: «Сказки древних народов!» («Нахль», 24 аят), وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا «Они говорят: «Это сказки древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня»» («Фуркъан», 5 аят). Аллах сказал: ﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ «Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели». Все совсем не так, как они утверждали, говоря, что Коран – это сказки древних народов. Это слова Аллаха, Его Откровение, ниспосланное Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Но их сердца окутаны пеленой грехов и прегрешений, в которых они погрязли, и эта пелена закрывает их сердца от веры в слова Аллаха. Поэтому Аллах сказал здесь: ﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ «Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели». Тирмизи и Несаи передали со слов Эбу Хурайры, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда верующий совершает грех, у него на сердце появляется чёрное пятнышко. Если он покается, то вернёт блеск своему сердцу, но если он продолжит грешить, то пятнышко увеличится». Это и есть смысл сказанного Аллахом в аяте: ﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ «Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели». В версии хадиса у Несаи: «Если человек совершает грех, на его сердце появляется чёрное пятнышко. Оставление греха, раскаяние в содеянном и мольба о прощении у Господа отполировывают сердце. Если же человек повторяет грехи снова и снова, пятно увеличивается до такой степени, пока не покроет всё сердце». Это и есть окутывание, обертывание, о котором сказал Аллах: ﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴿ «Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели» Хасан Басри сказал: «Грех ослепляет сердце до тех пор, пока оно не умрет». То же самое сказали Муджахид, Катада и Ибн Зейд. ﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой» – т.е. в День Воскресения они не увидят своего Господа и своего Создателя. Имам Шафии сказал: «Этот аят служит доказательством того, что в тот день верующие увидят Всемогущего и Великого Аллаха». Данное высказывание Шафии хорошее и раскрывает суть этого аята. Это также подтверждают и другие аяты: ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ «Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа» (75:22-23) и достоверные хадисы, в которых говорится о том, что верующие в Последней жизни увидят своего Господа. Хасан сказал: «Завеса будет опущена, и Его увидят верующие, но потом неверующие будут отдалены от Него завесой, а верующие будут лицезреть Его каждый день, утром и вечером». ﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿ «А потом они попадут в Ад» – т.е. после того, как они будут отстранены от лицезрения Всемилостивого, они станут обитателями Огня. ﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ «После чего им скажут: «Вот то, что вы считали ложью», – т.е. скажут с оттенком укора, брани, унижения и умаления. Илимдар Джанбазов

В Мекке подвели предварительные итоги хаджа-2019 (ФОТО)

Опубликовано:

В Мекке накануне ночью состоялось совещание Хадж миссии РФ во главе с генеральным консулом России в КСА Багавудином Алиевым и руководителем Хадж миссии РФ Магомедом Гамзаевым. От Духовного управления мусульман Крыма участие принял руководитель крымского хадж-оператора АВН-Тур Артур Решитов. В рамках совещания участники подвели итоги хаджа-2019, обсудили замечания и предложения на хадж 2020 года. «Хвала Всевышнему, Хадж -2019 проходит легко и положительно в сравнении с предыдущими годами. Все замечания учтены, и в дальнейшем будем работать также с учетом предложений по улучшению качества организации хаджа», - сказал Артур Решитов. Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="32656,32654,32652,32650"]

В Крыму обсудили актуальные вопросы исламской психологии (ФОТО)

Опубликовано:

16-18 июля 2019 года в г. Евпатория прошли курсы по повышению уровня психологической грамотности религиозных деятелей, организованные Ассоциацией психологической помощи мусульманам и Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополь. В данном проекте приняли участие более 100 имамов и преподавателей ислама Духовного управления мусульман Крыма. Основное направление семинаров были посвящено таким темам, как проблемы психологическая устойчивости имамов и преподавателей ислама, психологическое консультирование мусульман, профилактика эмоционального выгорания, профилактика религиозно мотивированного экстремизма, психологическая профилактика зависимостей у мусульман и др. В ходе семинаров участникам были предложены различные методики, в частности техника арт-терапии. Ведущие семинаров ответили на многочисленные вопросы участников. По окончанию участникам вручили сертификаты. Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="31245,31243,31241,31239,31237,31235,31233,31231,31229"]