Бераат геджеси - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Среда

27

октября

21
Ребиу'ль-эвель
1443 | 2021
Утр.5:48
Вос.7:05
Обед.12:32
Пол.15:13
Веч.17:48
Ноч.19:06
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

Бераат геджеси

Опубликовано:

Мусульманлар ичюн хусусий геджелерден бири – Бераат геджесидир. 2021 сенеси шу мубарек гедже мартнынъ 27-сини 28-ине багълай. Бераат геджеси хиджрий шабан айынынъ он бешинджи геджесидир. Яни он дёртюнджи ве он бешинджи куньлери арасындаки геджедир.
Аллаху Тааля ич бир шей даа яратылмадан эр шейни такъдир этти. Юдже Раббимиз такъдир эткенлеринден бир йыл ичинде оладжакъ шейлерни Бераат геджесинде мелеклерге бильдире. Инсанларнынъ бир йыллыкъ такъдири, оларгъа келеджек рызыкъы бу геджеде бельгилене. Къуран-ы Керим де Левх-и Махфузгъа бу гедже энген эди. Бунъа коре, Ресулюллах Эфендимиз бу геджеде чокъ ибадет ве чокъ дуа эте эди.
Эр йыл Бераат геджесинде шу сенеде оладжакъ шейлер, амеллер, омюрлер, олюм себеплери, юксельмелер, алчалмалар, яни эр шей Левх-и Махфузда языла. Хадис-и шерифлерде бойле буюрылгъан:
«Рахмет къапылары дёрт геджеде ачыла. Шу геджелерде япылгъан дуа ве тёвбелер ред олмай. Булар: Ораза байрамынынъ ве Къурбан байрамынынъ биринджи геджелери, шабаннынъ он бешинджи геджеси (Бераат геджеси) ве Арефе геджесидир» (Ибн Асакир);
«Джебраиль, алейхи’с-селям, манъа кельди. – «Тур, намаз къыл ве дуа эт! Бу гедже – шабаннынъ он бешинджи геджесидир», – деди, – «Аллаху Тааля бу геджеде ибадет эткенлерни багъышлай. Ялынъыз мушриклерни, буюджилерни, фалджыларны, хасислерни, ички ичкенлерни, фаиз ашагъанларны ве зина япкъанларны афу этмей».
Бераат геджеси гъанимет ве фырсат оларакъ билинмели! Чюнки о, белли бир геджедир. Шабаннынъ он бешинджи геджесидир. Къадир геджеси пек буюк исе де, къайсы гедже олгъаны белли дегильдир. Шу мубарек геджеде чокъча ибадет япылмалы. Джума, Арефе, байрам, Къадир, Бераат, Мирадж, Ашуре, Мевлид ве Регъаип геджелеринде ибадет этмек чокъ саваплыдыр. Мухаммед Ребхамий хазретлери «Риязу’н-насыхин» китабында бойле бильдирген эди: «Буюк Ислям алими, имам Невевий хазретлери «Эзкяр» китабында бойле буюра: «Гедженинъ он эки къысымындан бир къысымыны, яни бир сааты къадар онъа къыймет бермек, Къуран-ы Керимни ве Ислям алимлерининъ китапларыны окъумакъ, намаз къылмакъ ве дуа этмек, бутюн геджени ибадетнен кечирмек сайылыр. Яз ве къыш геджелери ичюн эп ойледир».

Асан Усеин