«АЛЬ-РАИД»ТЕ СЕМИНАРЛАР - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

24

ноября

8
Ребиу'ль-ахир
1442 | 2020
Утр.6:21
Вос.7:43
Обед.12:35
Пол.14:48
Веч.17:17
Ноч.18:39
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

«АЛЬ-РАИД»ТЕ СЕМИНАРЛАР

Опубликовано:

Адет олгъаны узере «Аль-Раид»те эр базар куню дини мевзулар боюнджа семинарлар откериле. Бу семинарларгъа ветанымыз Къырымнынъ чешит тюрлю шеэр ве кой-касабаларындан семетдешлеримиз иштиракъ эте. Буна бензеген семинарлардан бири де 19 ве 26 июль базар куньлеринде откерильди. Семинар ораза мевзусы боюнджа эди. Топлам 45 дакъкъалыкъ 4 лекция окъулды. 2 лекция кечкен базар, 2 лекция тюневин откерильди.
Лекцияларны Къырым Мусульманлары Муфти муавини Айдер Исмаилов окъуды. Лекцияларда ашагъыдаки мевзулар инджеленди:

Ораза недир? Не вакъыт башлар?
Насыл ниет этилир? Не кибик шартлары бардыр?
Рамазан оразасынынъ фарз олувы.
Оразаны бозгъан шейлер.
Мекрух олгъан шейлер.(Этильмеси хош корюльмеген шейлер)
Мустехаб(япылса севабы олгъан, япылмагъанынды гунахы олмагъан шейлер) олгъан шейлер.
Унутаракъ оразанынъ бозулмасы.
Оразанынъ къазасы.
Тутуп оламагъанларнынъ не япаджакълары.
Теравих намазы.
Итикаф(ибадетке чекильмек) меселеси.
Фитир садакъасы.(микъдары, кимге бериледжеги)
Рамазан байрамы.

Лекцияларында Айдер Оджа оразанынъ тек аш ашалмагъан куньлерден ибарет олмагъанына дыкъкъат чекип, эр мусульманнынъ ал-арекетлерине, лафларына дыкъкъат этип контроль алтына алып бутюн вуджуды иле ораза тутмакъ керек олгъаныны вургъулады. Бир де Рамазан Байрамы ве Байрам намазынынъ бир куньде, фитнеге ёл бермеден, эркеснен берабер япмакъ керек олгъаныны ве бунынъ мусульмангъа якъышкъан бир арекет олгъаныны айтып лекцияны тамамлады.
Семинарда эллиге якъын ватандашымыз иштиракъ этти. Буна ошагъан семинарларнынъ илеридеки афталарда да япылыджыгъы бильдирильди. Лекцияларны окъугъан ве динлегенлерден Аллах разы олсын!