«Аль-Раид»те семинарлар девам эте - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вс

19

сентября

12
Сефер 
1443 | 2021
Утр.5:00
Вос.6:17
Обед.12:42
Пол.16:03
Веч.18:56
Ноч.20:14
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

«Аль-Раид»те семинарлар девам эте

Опубликовано:

Адет олгъаны узере «Аль-Раид»те эр базар куню дини мевзулар боюнджа семинарлар отькериле. Бу семинарларгъа ветанымыз Къырымнынъ чешит тюрлю шеэр ве кой-касабаларындан семетдешлеримиз иштиракъ эте. Буна бензеген семинарлардан бири де 2 ве 9 август базар куньлеринде отькерильди.
Семинар зекят мевзусы боюнджа эди. Топлам 50 дакъкъалыкъ 4 лекция окъулды. 2 лекция кечкен базар, 2 лекция тюневин отькерильди. Лекцияларны Къырым Мусульманлары Муфти муавини Айдер Оджа Исмаилов окъуды. Лекцияларда ашагъыдаки мевзулар инджеленди:
• Зекят недир? Тарифи.
• Не кибик шартлары бардыр?
• Зекятнынъ фарз олувы.
• Дини ольчюлер боюнджа зенгин олгъан кимсе кимдир.
• Зекят кимлерге берилир.
Бу мевзуда Айдер Оджа зекятнынъ хайыр къурулушларына да берилебиледжегини, хайыр къурулушлары да мухтадж инсанны озю тапып зекятны илетмесинде яман шейнинъ олмагъаныны кайдетти.
• Зекят кимлерге берильмез.
Бу мевзуда исе Айдер Оджамыз халкъ арасында ошекке къалмамасы ичюн Пейгъамбер озь якъынларына зекяттан бир пай алмаларыны ясакъ эткенини айтты.. Мындан халкъ ёлбашчыларынынъ озьлерине бир дерс чыкъармакъ керек олгъаныны вургъулады.
Лекцияларында Айдер Оджа зекят берген зенгининъ береджегини адамнынъ башына къакъмайып, оны ренджиде этмейип, ашагъылымыйып, онынъ шерефини зеделемейип зекятыны бермесини вургъулады ве бунынъ мусульмангъа якъышкъан бир арекет олгъаныны айтып лекцияны тамамлады.
Семинарда эллиге якъын ватандашымыз иштиракъ этти. Лекциялар озь Ана Тилимизде алып барылып видеогъа да чекильди. Лекцияларны къачыргъанлар «Аль-Раид»ке я да Къырым Мусульманлары Дини Идаресине мураджат этип дисклерни алып билелер. Лекцияларны окъугъан ве динлегенлерден Аллах разы олсын!