2011 йылынынъ хаджылары ёлджулыкъкъа азырлар - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Четверг

05

августа

26
Зуль-хидждже
1442 | 2021
Утр.3:49
Вос.5:24
Обед.12:54
Пол.16:48
Веч.20:14
Ноч.21:49
Времена намазов
Календарь 2021г

Намаз

2011 йылынынъ хаджылары ёлджулыкъкъа азырлар

Опубликовано:

16 октябрь базар куню Къырым мусульманлары диний Идареси ве «Арраид» тешкиляты бу сене Аджылыкъкъа бараджакъ ветандашларымызгъа махсус семинар кечирдилер. Семинаргъа бу йыл мукъаддес топракъларгъа бармагъа ниетленип керекли весикъалар ве акъчаларыны тапшыргъан 75-ке якъын инсан иштирак этти. Семинар саат 10:00-да башлап Уйле намазына къадар девам этти. Семинарнынъ биринджи болюгини Муфтиятымызнынъ хадими дин оджасы Риза Гъаниев алып барды ве адамларгъа умумий оларакъ Аджылыкънынъ организация джеэтинден олгъан меселелерге айдынлыкъ кетирди. Экинджи болюгини исе «Арраид» тешкилятынынъ хадими дин оджасы Сейиткъадир Эфенди алып барды ве инсанларгъа даа тафсилятлы оларакъ анда япыладжакъ ибадетлер, дуалар, фарзлар, ваджиплер ве суннетлер акъкъында анълатты. Иштиракчилер бу лекцияларны буюк меракънен динъледилер. Бу семинар умумий оларакъ ветандашларымызны Аджылыкъ ибадетинен даа да якын таныш этмек ве бу мевзуда бильгилерини артырмакъ макъсадынен япылды ве биз беллесек макъсаткъа иришильди. Бу семинарнынъ тешкиль этип гъайрет косьтерген къардашларымызгъа тешеккюр бильдиремиз.