ШЕВВАЛЬ АЙЫ - ЦРО ДУМКЦРО ДУМК

Вторник

18

января

15
Джумазие'ль-ахир 
1443 | 2022
Утр.6:44
Вос.8:06
Обед.12:59
Пол.15:11
Веч.17:41
Ноч.19:03
Времена намазов
Календарь 2022

Намаз

ШЕВВАЛЬ АЙЫ

Опубликовано:

ШЕВВАЛЬ АЙЫ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

[Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. Эттаибуне’ль-абидуне’ль-хамидуне’с-саихуне’р-ракиуне’с-саджидуне’ль-амируне биль маруфи вен-нахуне ани’ль-мункери вель-хафизуне лихудудиллях. Ве бешшири’ль-муминин].

Сайгъылы джемаат!

Инсан эджели не вакъыт келеджегини бильмегени ичюн, хайырлы ишлерде, борджларда ве, энъ муими, Юдже Раббине олгъан борджларында аджеле этмеси керек. Бу борджларны ахиретке къалдырмадан, бу дюньяда къапатмагъа тырышмасы керек, чюнки ахиреттеки эсап даа буюк ве агъырдыр. Бунынъ ичюн, кимнинъ Рамазандан къалгъан борджлары бар исе, Шевваль айындан башлап, одемеге чалышмасы керек. Шевваль айы Ораза байрамынынъ биринджи кунюнден башлай. Къазалары олгъан кимсе байрам куньлерини байрам этерлер, якъынларыны зиярет этип хайырларлар, байрам куньлери ораза тутмазлар. Байрам куньлеринден сонъра исе, кимнинъ къазасы бар исе – къазасыны, кимнинъ кеффарети бар исе – кеффаретини, кимнинъ тутмагъа истегени суннет оразасы бар исе – суннетини тутарлар.

Рамазан айынынъ тышында тутулгъан ич бир ораза Рамазан оразасынынъ ерини тутмаз. Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) бир хадисинде бойле буюргъан: «Ким Рамазан оразасынынъ бир кунюни себепсиз ве хаста олмагъаны алда, бозса, омюрининъ сонъуна къадар тутаджагъы ич бир ораза онынъ ерини тутмаз» (Бухарий). Ким де, Рамазан оразасыны бозмакъ джезасыны билип, себепсиз оразаны бозса, джеза оларакъ алтмыш кунь ораза тутмасы керек оладжакъ. Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) Рамазан оразасыны бозгъан бир адамгъа бир къулны азат этмесини, я да эки ай ораза тутмасыны, я да алтмыш фукъарени тоюрмасыны эмир буюргъан (Муслим). Бунынъ ичюн ким биле-биле оразасыны бозса, алтмыш кунь джеза оларакъ, бир де бир кунь къаза оларакъ ораза тутып, топлам алтмыш бир кунь ораза тутмалы.

Айрыджа, Пейгъамберимиз (а.с.) Шевваль айына буюк эмиет берип, бу айда алты кунь ораза тута эди. Бир хадис-и шерифинде о, бойле буюргъан: «Ким Рамазан оразасыны тутса, сонъра Шевваль айындан онъа алты кунь къошса, бутюн йыл ораза туткъан киби олур» (Муслим).

Башкъа бир хадисте Пейгъамберимиз (а.с.) бойле буюргъан: «Рамазан айында ораза тутмакъ он ай оразалы олмакъ кибидир. Шевваль айында ораза тутмакъ исе, эки ай ораза тутмакъ кибидир. Рамазаннен берабер Шевваль айыны оразанен кечирген кимсе бир йыл ораза туткъан кибидир» (Ибн Хузейме).

Шейтан омурюмизни ве вакъытымызны файдасыз шейлернен толдурмадан ве бу мубарек куньлер битмеден озюмизни ахиретке азырлайыкъ. Хайырлы ишлер япып, савап къазанмагъа аджеле этейик. Намазларымызны ве оразаларымызны эда этип, Раббимизге сыгъынайыкъ. Чюнки туткъан оразаларымыз ве къылгъан намазларымыз бизлерни ярамай шейлерден къорчалай ве Дженнетке кеткен ёлумызны къолайлаштыра. Севимли Пейгъамберимиз (а.с.) бир хадис-и шерифинде бойле буюргъан: «Ораза Джеэннем атешинден къорчалагъан бир къалкъандыр» (Бухарий).

Бунынъ ичюн эм беденлеримизни, эм де нефислеримизни оразанен даима тербиелемек керекмиз. Чюнки шейтан бизим вуджутларымызда, къанымыз киби, долаша биле. Пейгъамберимиз (а.с.) бойле буюргъан: «Шейтан адамнынъ беденинде къаннынъ долашкъаны киби долаша» (Бухарий).

Къанны темизлеген ве дамарларны сыкъкъан исе, оразадыр. Бу да, шейтаннынъ бизге аким олып, ичимизде долашмасына кедер эте. Раббим бизлерни шейтаннынъ ийлелеринден ве шерринден къорчаласын.

Хутбемни башында окъугъан аетимнен битирмеге истейим:

«Тевбе эткен, ибадет эткен, шукюр эткен, ораза туткъан, руку ве седжде эткен, яхшылыкъны эмир этип, ярамайлыкътан вазгечирген ве Аллахнынъ сынъырларыны къорчалагъан кимселерге мужде бер» («Тёвбе» суреси, 112-нджи ает).