Среда

11

декабря

14
Рабиуль - ахир
1441 | 2019
Утр.6:37
Вос.8:01
Обед.12:42
Пол.14:44
Веч.17:12
Ноч.18:36
Времена намазов
Календари 2019г

Намаз

Neşirler Galereya

Архивы Hutbe - ЦРО ДУМК

НАМАЗ

Опубликовано: 25 March, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р- рахим. Хафизу аля’с-салявати ве’с-саляти’ль- вуста ве къуму лилляхи къанитин. (more…)
Устюнлюк такъвададыр

Опубликовано: 18 March, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. Я аййухеннасу инна халекънакум-мин зекерин ве унса ве джеалнакум шуубен ве къабаиле литеарафу, инне акрамекум инделлахи аткъакум, иннеллаха алимун хабир. (more…)
Шукюр

Опубликовано: 11 March, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. Ве из тээззене Раббукум леин шекертум леэзиденнекум ве леин кефертум инне азаби лешедид. (more…)
КЪАДЫННЫНЪ ДИНИМИЗДЕКИ ЕРИ

Опубликовано: 4 March, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. Ве аширухунне биль-маруфи феин керихтумухунне феаса эн текраху шейэн ве еджалеллаху фихи хайран кесира. (more…)
ГЪЫЙБЕТ

Опубликовано: 19 February, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р- рахим. Я аййюхаллезине амену иджтенибу кесирам-минез-занни инне бадаз-занни исмун ве ля теджессесу ве ля егътеб-бадукум бада, аюхиббе ахадукум ай-йакуле лехме ахихи мейтен фекерихтумуху веттекъуллахе иннеллахе теввабур-рахим. (more…)
ШЕИТЛИК

Опубликовано: 12 February, 2016

Бисмилляхир-рахманир- рахим. Вэ ля тэхсэбэннэл-лэзинэ къутилю фи сэбилилляхи эмвата, бэль ахяун ындэ раббихим юрзекъун. Сайгъылы джемаат! Аллах ёлунда джан берген кимсеге динимзде Шеит деп айтыла. Бунун ольчюси исе Аллах ризасы ичюн япылгъан гузель ишлеридир. Бир кунь Пейгъамбер алейхис-селямгъа кельген саабелер ондан «Эй Аллахнынъ расули! Кумер адамлар гъанимет ичюн, кумери шохрет ичюн, кумери де рия ве костериш ичюн джихат этерлер. Джихат эткен кимселернин къайсы бири Аллах ёлундадыр? Пейгъамберимиз алейхис-селям оларгъа бойле джевап бердилер: Ким Аллахнынъ сёзюнин юдже япмакъ ичюн дженк этсе, тек о Аллах ёлундадыр.» (Муслим) (more…)
ШЕЙТАН ВЕ ОНЫНЪ АСКЕРЛЕР

Опубликовано: 5 February, 2016

Бисмилляхир-рахманир- рахим. Аллаху велийю’ллезине амену, юхриджухум минэ’з-зулюмати иля’н-нур. Веллезине кеферу эвлияухуму’т-тагъуту юхриджунехум мине’н-нури иля’з-зулюмат, уляике эсхабу’н-нари хум фиха халидун. (more…)
КЪОЛАЙЛАШТЫРЫДЖЫ ОЛМАК

Опубликовано: 22 January, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р- рахим. Юридуллаху бикуму’ль-юсра ве ля юриду бикуму’ль-усьр. Азиз джемаат! Динимиз, белли эсасларыны кечмемек шартынен, бизлерден къолайлаштырыджы олмакъны талап эте. Ёкъса, къыйынлаштырып, инсанларнынъ аятларыны яшанмаз алгъа тюшюрильмесини истемей. Бу мунасебетнен алимлеримиз тарафындан бельгиленген бу къолайлаштырыджы укюмлерден файдаланмакъ эр кеске тевсие этильген. Пейгъамбер Эфендимиз (а.с.) айткъаны киби: «Къолайлаштырынъыз, зорлаштырманъыз. Мужде беринъиз, нефрет эттирменъиз. Бирлешинъиз, айрылыкъкъа тюшменъиз» (Муслим). (more…)
ДЖАМИЛЕРНИ ЯШАТМАКЪ

Опубликовано: 15 January, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р- рахим. Иннема емуру месаджиделлахи мен амене билляхи вель-евми’ль-ахири ве экъаме’с-саляте ве ате’з-зекяте ве лем ехше илляллах, феаса уляике эй йекуну мине’ль-мухтедин. Азиз джемаат! Юдже динимиз джамилерге ве оларны яшаткъан джемааткъа пек буюк эмиет айыра. Чюнки олар бир-бирини тамамлагъан эки муим унсурдыр. Бунынъ ичюн Пейгъамберимиз (а.с.) Мединеге кочип кельгенде, эвеля, джами къурулмасындан башлагъан эди. Аллахнынъ эви къурулып битти, ондан сонъ озюне эв къургъан эди. Чюнки, эвеля, ахиретини, сонъра дюньялыгъыны тюшюне эди. Бойледже, иман, ибадет, ихляс ве самимиетнинъ яйылмасынъа себеп оладжакъ джами меркезли медениет инша этильди. Пейгъамберимиз (а.с.) мал, мульк ве дюньягъа багълы бир медение къурмагъан. О,
БИР КИМСЕ АКЪКЪЫНДА УКЮМ КЕСМЕК

Опубликовано: 8 January, 2016

Бисмилляхи’р-рахмани’р- рахим. Ве мей-йесилляхе ве расулеху ве етеадде худудеху юдхильху наран халиден фиха ве леху азабум мухин. Азиз джемаат! Динимиз Ислям эр бир гунахнынъ аркъасындан тёвбе этип, салих амель ишлемемизни эмир буюра.  Эгер гунах кичкене ве ич бир кимсеге анълатылмагъан олса, Юдже Раббимиз яплыгъан саваплы ишимизнен о гунахны силер. Амма, бунынъ янында динимиз, бир де, япылгъан кимер къабаатлар къаршылыгъында белли джезаларнынъ берильмесини де такъдир этти. Бу джезалар шериат укюмлерининъ «Укъубат» болюми ичинде ер алып, эки ана эсаста ачыкълана: Биринджиси – Аллах тарафындан бельгиленген джезалар. Булар: «хадд» – япылгъан гунах къаршылыгъында адамгъа белли микъдарда сопа джезасыны бермек я да оны идам этмек, ве «къысас» –