Среда

20

марта

13
Раджаб
1440 | 2019
Утр.5:20
Вос.6:37
Обед.12:56
Пол.16:15
Веч.19:05
Ноч.20:22
Времена намазов
Календари 2019г

Намаз

Издания Галерея

Джемаатнен берабер олмакънынъ эмиети

Опубликовано: 13 Ноябрь, 2017

وَاعْتَصِمُوابِحَبْلِاللَّهِجَمِيعًاوَلَاتَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوانِعْمَتَاللَّهِعَلَيْكُمْ

Къыйметли муминлер!

Юдже Раббимиз Керим китабында«Эп бирликте, Аллахнынъ йипине сым-сыкъы сарылынъ, парчаланып болюнменъ» («Али Имран» суреси, 3/103 ает) буюрып бизлерге бирлик ве бераберликни тавсие эткендир. Бирлик ве бераберлигимизнинъ диний аятымыз джеэтинден эн мукеммель алы исе джемаат олмакътыр.

Мухтерем муминлер!

Менсуп олгъанымыз Юдже динимиз Ислям джемааткъа, джемаатнен намаз къылмагъа буюк эммиет бергендир. Инангъанлар, джемаатнен намаз кылгъанлары вакъыт бир бирлерини даа якъындан таныма фырсатны тапалар. Бу себептен бирбирлерининъ ал ве вазиетлеринден, хабердар олалар. Бирбирлерининъ дертлеринен дертленип къуванчларына хошулалар. Джемаат олмакънен севги, сайгъы, ярдымлашма дуйгъулары келише къардашлыкъ, пайлашма, таянышма дуйгъу ве тюшюнджелери къувветлене.

Азиз муминлер!

Джемаатнен намаз къылмакънынъ бирлик ве бераберлигимизге буюк къаткъылары бардыр. Севимли Пейгъамберимиз (с.а.в.)нинъ айткъан сёзюне коре:

 «Джемаатнен къылынгъан намаз, озь башына къылынгъан намаздан 27 дередже даа фазилетлидир» (Бухари).

«Эки киши де олса бирликте намаз къылмакъ, озь башына намаз къылмакътан даа фазилетлидир. Джемаат не къадар чокълашыр исе къылынгъан намаз, Дженаб-ы Аллах къатында о къадар севимли олур» (Эбу Дауд).

«Ким ятсы намазыны джемаат иле къылар исе, гедже ярысына къадар намаз къылгъан киби олур. Сабах намазыны да джемаат иле къылар исе, бутюн геджени намазда кечирген киби олур» (Тирмизий).

«Бир кимсе эвинде яхшы этип темизленир, Аллахнынъ фарзларындан бирини ерине кетирмек ичюн Аллахнынъ джамилеринден бирисине барыр исе аткъан эр адымнынъ бири гунахларнынъ силинмесине, дигери исе дереджесининъ юксельмесине весиле олур» ( Муслим ).

«Инсанлар эзан окъумакънынъ ве намазда ильк сафта турмакънынъ севабыны бильсе эдилер, араларында кура чекмектен башкъа ёл тапалмаз эдилер. Намазны ильк вакъытта къылмакънынъ севабыны бильсе эдилер, бунынъ ичюн ярышыр эдилер. Ятсы намазы иле сабах намазынынъ фазилетини бильсе эдилер, сюрюкленип де олса бу намазларны джемаат иле къылмагъа келир эдилер» ( Муслим ).

«Джемааткъа девам эткен шейтангъа гъалип кельгендир. Джемааттан айрылгъан исе сюрюден айрылгъан къой киби перишан олгъандыр» (Эбу Дауд ).

«Юреги джамилерге багълы олгъан кимсе, къыямет кунюнде Аллахнынъ аршынынъ кольгесинде оладжакътыр» ( Бухарий).

«Джемаатта рахмет, айрылыкъта исе азап бардыр»( Ахмед б. Ханбель).

Къыйметли муминлер!

Бу хусуста бизге энъ гузель орьнеклиги мирас олуп ташлагъан Аллах Ресули (с.а.в.), аяты боюнджа джемааткъа намаз къылдыргъан, хасталангъанында исе джемааткъа къошулып Аз. Эбу Бекирнинъ (р. а.) аркъасында намаз къылгъандыр. Бундан себеп джемаатнен намаз къылма, ичтимаий ве диний аятымыз ачысындан Ислямнынъ бир шиары ве символы оларакъ дегерлендирильгендир.

Ойле исе джамилеримизни бир себеп къылып, бир кере даа балаларынъызнен берабер вакъыт намазларында да джамилеримизде джемааткъа къошулманъызны давет этем, намазларымызнынъ бирлик ве бераберлигимизге, хузур ве бахтымызгъа, дюнья ве ахирет саадетимизге весиле олмасы тюшюнджесинен Джума кунюнъизни хайырлайым!