Среда

11

декабря

14
Рабиуль - ахир
1441 | 2019
Утр.6:37
Вос.8:01
Обед.12:42
Пол.14:44
Веч.17:12
Ноч.18:36
Времена намазов
Календари 2019г

Намаз

Издания Галерея

Хидает - ЦРО ДУМК

Къадын сахабелер. Эсма бинт Эбу Бекир

Опубликовано: 1 Ноябрь, 2019

Сахабе ханымлардан буюк шахысларнен таныш оламыз. Олар, Ислям дини ичюн, эр тюрлю къыйынлыкъларгъа сабыр этип, динимизни огренип, онынънен омюрлерини шекиллендирмеге гъайрет эттилер. Эбу Бекирнинъ къызы Эсма да, олардан бири эди. Эсма (р.а.) – биринджи 18 мусульман олгъанлардандыр. Эбу Бекирнинъ (р.а.) буюк къызы. Эсманынъ (р.а.), бабасы Эбу Бекирден корьген иман севгиси ве Ислям тербиеси, омюр бою онъа ребер олды ве ахлягъыны гузеллештирди. Эсманынъ (р.а.), хиджрет этильгенде, япкъан федакярлыгъыны да корьмек мумкюн. Мусульманлар яваш-яваш Мединеге коче эдилер. Пейгъамберимиз (с.а.с.), досту Эбу Бекирнен берабер Меккеден айырылды. Эсма (р.а.), бабасынынъ Пейгъамберимизге ёлдаш оладжагъына пек севинди. Ёлда керек оладжакъ, ашаладжакъ ве
Мевлид тарихы

Опубликовано: 29 Октябрь, 2019

Мевлид – Мухаммед Эфендимизнинъ (с.а.с.) догъгъаны, догъгъан ери ве заманы ве дюньягъа кельгени мунасебетинен кечирильген мерасимлерге дениле. Айны заманда, Пейгъамбернинъ догъгъанына багъышлангъан назм я да несир эсерлерге де «Мевлид» ады берильди. Мухаммед Пейгъамберимизнинъ догъгъан айына «мевлид айы», догъгъан геджесине «мевлид геджеси» денильген. «Мевлид геджеси»не, яни Хз. Пейгъамбернинъ дюньягъа кельген геджеге, мубарек кунь ве геджелер арасында сайылып, айры бир эмиет берильген. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) хадислеринде «Мевлид» акъкъында икяе этиле. Меселя, кендисинден, базарэртеси куню ораза тутмакъ меселеси соралгъанда: «Мен о куньде догъдым ве Къуран манъа о куньде эндирильди», деп джевап берди. Ресулюллах Эфендимизнинъ до
Аллахнынъ 99 ады

Опубликовано: 28 Октябрь, 2019

  Зикирлернинъ энъ гузели – Аллахны онынъ гузель адларынен анъмакътыр. Къуран-ы Керимде Раббимиз бойле дей: «Энъ гузель адлар – Аллахнынъдыр. Ойле исе, Онъа оларнынъ ярдымынен дуа этинъиз...» («Араф» суреси, 7/180 ает). Бильгенимиз киби, Раббимизнинъ ады чокътыр ве эр бир аднынъ теренден-терен манасы бар. Аллахнынъ Пейгъамбери (с.а.в.) бойле деди: «Шубесиз ки, Аллахнынъ 99 ады – бир данесиз юздир. Ве ким оларны зикир этсе, дженнетке кирер» (Бухари, 2736 ве 7392). Эбет, бу адларны тек тильнен анъмакъ дегиль де, маналарыны огренип, онъа коре Раббимизни танымакъ керекмиз. «Хидает» газетасынынъ саифелеринде Аллахнынъ адларынен якъын-джа таныш олмагъа теклиф этемиз. Аш-Шафии – Шифа бериджи «Шифа» сёзю - арап тилинде хасталыкъта
Лёман Абдураманов: «Джемаатым, халкъым – барлыгъым, бирлигимдир»

Опубликовано: 25 Октябрь, 2019

Газетамызнынъ бу санында окъуйджыларымызны, 20 йыл девамында Акъмечит (Черноморский) районынынъ баш имамы вазифесини эда эткен Лёман Абдурамановнен таныш этемиз. Имамлыкъкъа насыл кельдинъиз? Балалыкътан динимизге урьмет ве севги ашланылды. Къартбабамдан къырымтатары, мусульман насыл олмакъ кереклигини огрендим. Ве, эльбетте, мен де бутюн Ислям дини шартларыны ерине кетирмеге арекет этип башладым ве халкъны къайгъыргъаным ичюн, озь бойнума имам олмакъ киби месулиетни алдым. Имамлар даима джемаатнынъ огюндедир. Инсанлар сизге насыл суаллер боюнджа мура-джаат этелер? Инсанлар бизге чешит-тюрлю суаллернен келелер, эсасен, дуа мерасимлерини кечирмек, базы инсанлар Къуран окъумагъа огренмеге истей, диний суаллер де ола, базылары шахсий
Ислямда илимнинъ ве окъумакънынъ эмиети

Опубликовано: 20 Октябрь, 2019

[caption id="attachment_35240" align="alignnone" width="300"] stack of books on the dark wood background. toning. selective focus on the middle book[/caption] Къураннынъ ильк кельген аетлери «Окъу» эмиринен башлана. Башкъа аетлеринде исе: «Аллахтан, къуллары ичинде бир тек илим саиплери кереги киби къоркъарлар» («Фатыр» суреси, 35/28 ает), «…Аллах, ичинъизде иман эткенлернен илимге наиль олгъанларнынъ дереджелерини юксельтир…» («Муджаделе» суреси, 58/11 ает), деп буюрыла. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) де хадис-и шерифлеринде, илим огренмекнинъ эмиетини анълаткъан: «Аллах бир инсангъа хайыр тилесе, онъа дин хусусында терен бир анълайыш берир» (Бухари). Пейгъамберимиз, тек бу эки адамгъа: – Аллах берген малны догъру ёлда масраф эткен ин
Инсан гузель орнекке мухтадждыр

Опубликовано: 15 Октябрь, 2019

  Бала буюклерден орьнек алып, бу аятны танымагъа башлай. Аш ашагъанда, къашыкъны насыл этип тутмакъ, насыл кийинмек… Анасы- бабасы насыл этип лакъырды этсе, бала да айнысыны эшитип, бу шекильде лаф этмеге башлай. Яни инсан оськен сайын бу арекетлерни текрарлай. Балагъа сёзнен айтылгъан насиатлар аз шекильде къабул этиле. Олар корьгенини япа. Ана-бабалар балагъа не косьтерселер, къаршылыкъ оларакъ айны буны коребилелер. Ве тек анасы ве бабасындан дегиль, аркъадашларындан, къомшуларындан, оджаларындан да орьнек алып, осе. Яни бир генч, шахсиет оларакъ давранышлары ве алышкъанлакъларыны кендисине орьнек оларакъ ала ве шу орьнеклер вастасы иле осе. Онынъ ичюн орьнек оларакъ сечильген инсанлар гузель ахлякълы олмалы. Акси алда нетидже
Кебир Джами

Опубликовано: 10 Октябрь, 2019

Акъмесджит шеэри – озь адыны Акъмечит джамисинден – джамининъ диварлары акъ тюсте сылангъан месджиттен алмакъта. Джами бу ернинъ эсас ибадетханеси олгъаны ичюн, Кебир оларакъ адландырылды. «Кебир» сёзю «улу, буюк» киби терджиме этиле. Кебир джами 5 асыр эвельси, яни 1508 сенеси Менъли Герай Хан бахшыш эткен топракъта хаджы Абдурахман бей тарафындан къурулды. Бу джами, о девирдеки Акъмесджитнинъ энъ буюк бинасы олгъанынен бир сырада, шеэрнинъ энъ айырылып тургъан ве дикъкъат чеккен иншаат нумюнеси олгъан. Джамининъ минареси бинанынъ янында юкселип тургъан. Джамининъ азбарында медресе ве текие чалышты. XVII асырда джамининъ корюниши денъишмелерге огъратылды. Дженк, янгъын изини къалдырды. Нетиджеде, Кебир джами бир чокъ кере тамир ве ре
Къабирге чичек сачмакъ ве кетирип къоймакъ меселеси

Опубликовано: 9 Октябрь, 2019

Якъынларыны джойгъан инсанлар, оларгъа насыл ярдымджы олурмыз, деп тюшюнелер. Шубесиз, оларгъа тиеджек ярдымынъыз бар. Энъ гузель ярдым намазнен, Къураннен, дуанен, оларнынъ адына япылгъан яхшылыкъларнен олур. Къабирнинъ янына джанлы чичеклер отуртмакъ ярашыр. Мусульман яшатыджы олмакъ керек. Мевзугъа аит эски бир икяе мевджут. Бир кунь бир шейх талебелеринден, озюне чичек кетиргенлерини истей. Бардыр бунда бир икмет деп, эр талебе чичеклернинъ энъ яхшыларындан, энъ гузеллеринден кетире... Бир талебе исе, шейхнинъ огюне, къуп-къуру солгъан бир чичекнен чыкъа. Башкъа талебелер, бунъа шейхнинъ не айтаджагъыны меракънен беклейлер. Шейх: «Эвлядым! Эр кес десте-десте чичек кетиргенде, сен не ичюн сапы сынгъан ве солгъан бир чичек кетирди
Аллах – адильдир. «Эль-Адль»

Опубликовано: 6 Октябрь, 2019

  Балачыкъларнынъ: «Аллах насылдыр?» суалине джевап тапмакъ ичюн, оларны Аллахнынъ адларынен таныштырмакъ гузельдир. Чюнки Аллах-нынъ эр бир ады Онынъ сыфатларыны анълата. Аллахнынъ гузель сыфатларындан бири – адалеттир. Бойле бир чизги инсанларгъа да мевджут, амма Аллах акъкъында айткъанда, «Аллах – адильдир», деп айтамыз. Онынъ 99 адларындан бири – «эль-Адль». Къуран-ы Керимнинъ бир къач аетлеринде тамам шу сыфат анълатылмакъта. «…Раббинъ ич кимсеге зулюм этмез (адалетсиз давранмаз)» («Кехф» суреси, 18/49 ает) «Шубе ёкътыр ки, Аллах зерре къадар акъсызлыкъ этмез…» («Ниса» суреси, 4/40 ает) «Шубесиз ки, Аллах инсанларгъа зулюм этмез, амма инсан озюне зулюм этебилир» («Юнус» суреси, 10/44 ает). Шу аетлерден анълашыла ки, А
«Яш мимар» ярышынынъ гъалиби бельгиленди

Опубликовано: 2 Октябрь, 2019

Къырым мусульманлары Диний Идареси тарафындан илян этильген «Яш мимар» адлы Бутюн Къырым ярышынынъ нетиджелери чыкъарылды. Ярыш, бу сене июль айынынъ сонъунда илян этильди. Мутехассысларнынъ дикъкъатына 20-ден зияде лейха такъдим этильди. Финалда иштирак этмек ичюн, дёрт лейха сайланылды. Иштиракчилернинъ вазифеси – джамининъ къуруджылыгъында къырымтатар услюбинден файдаланып, концепция ве мимарий-план къарарларыны ишлеп чыкъармакътыр. Умумен, ярышнынъ макъсады – джамининъ энъ гузель эскиз лейхасыны сечмек, къырымтатар мимар услюбини сакъламакъ ве популярлаштырмакъ, мимарларны илериде иджадий ишке ильхамландырмакътыр. Жюри теркибине Къырым Муфтисининъ муавини Айдер Исмаилов, Къырым МДИ къуруджылыкъ ве топракъ болюгининъ ребери Эрвин Ке