Пн

20

января

25
Джумазиель-уля
1441 | 2020
Утр.6:43
Вос.8:05
Обед.12:59
Пол.15:13
Веч.17:43
Ноч.19:05
Времена намазов
Календари 2020г

Намаз

Издания Галерея

Хидает - ЦРО ДУМК

Ислям ве аят

Опубликовано: 10 Январь, 2020

Аллаху Тааля аятны ве олюмни белли бир макъсатнен яратты, инсанларгъа догъруны ве янълышны огреткен акъ китапларны эндирип, бу макъсатны оларгъа бильдирди: «О, къайсынъыз даа гузель ишлер япаджагъыны сынамакъ ичюн, олюмни ве аятны яратты. О, Кучьлюдир, Багъышлайыджыдыр» («Мульк» суреси, 67/2 ает). Бу макъсатнынъ эсасы шу ки, инсан эр шейден эвель яраткъан Раббини кереги киби танып, шукюр этсин, Онынъ эмирлери ве къойгъан ясакъларына дикъкъат кетирсин, дюнья аятынынъ кечиджи ве яланджы бир сюстен ибарет олгъаны фаркъына барсын, аятыны, ахиретни козь огюне алып, низамгъа къойсын. Аятыны, ахиретини эсас алып, низамгъа къойгъан бир инсан, асылында, дюньяда да мумкюн олгъан энъ гузель ве раат аятыны яшай, демек. Чюнки инсаннынъ яратылувына
Алтын Орду эсери – Озьбек хан джамиси

Опубликовано: 8 Январь, 2020

Сонъки эки бинъ йыл ичинде ярымадамызда чокъ фаркълы медениетлер келип кечти. Олардан эр бири бизим ичюн бир къач абиде къалдырды. Алтын Орду девирини алсакъ, Къырымда онынъ мимарий абиделери чокъ сакъланылмады. Кунюмизге етип кельген о заманнынъ абиделери арасында Озьбек Хан джамиси энъ корюнишли ве энъ яхшы сакълангъан бинадыр. Джами айры бир эмиетке саиптир, чюнки онынъ киби сакъланылгъан о девир абиделери пек надирдир. Джами 714 (яни 1314/15) сенеси Мухаммед Озьбек ханнынъ укюмдарлыгъы заманында къурулды. Мабед маддий дестекни косьтерген я да мимар олгъан Абдулязиз адлы бир кимсенинъ ярдымынен къурулды. Буны биз дивардаки хат языларындан огрене билемиз. Алтын Орду укюмдарынынъ языда эки ады анъылмасы бошуна дегильдир. Озьбек ады онъа до
Гульнара Ягъяева: «Китапханемиз медениет оджагъы олмасыны истеймиз!»

Опубликовано: 2 Январь, 2020

Земане китапханелернинъ иши не иле багълы? Бу акъта Исмаил Гаспринский адына къырымтатар джумхуриет китапханесининъ мудири Гульнара Ягъяева тариф этти. Сюргюнликтен сонъ, Къырымда биринджи къырымтатар китапханеси насыл ачылды? Къырымтатарлар Ватангъа къайткъан сонъ, медениетнен багълы олгъан бир сыра оджакълар ачылмагъа башлады. Ве о вакъыт инсанларда: «Миллетимизге не керек?» фикири пейда олды. Бу суаль пейда олгъан сонъ, бирден миллетимизнинъ озь китапханеси олмалы киби фикир догъды. Ве бир къач инсан топлашып, кабинеттен кабинетке юрип, китапханени ачтылар. Оларнынъ арасында биринджи мудиримиз Айдер Эмиров, Исмет Заатов ве башкъалары бар эдилер. Бойлеликнен, 1990 сенеси сентябрь 24 куню китапханемиз ачылды. О заман кичик китапхане, фи
Арзуларнынъ керчеклешмеси ичюн дуа

Опубликовано: 18 Декабрь, 2019

Пейгъамберимиз бойле деген эди: «Бирининъ Аллахкъа я да башкъа адамгъа ихтияджы олса, абдест алсын, эки рекят намаз къылсын, сонъра да бу дуаны окъусын: «Ля иляхе илляллаху’л-халиму’л-керим, субханаллахи рабби’ль-арши’ль-азим. Эль-хамду лилляхи рабби’ль-алемин. Эсъэлюке муджибати рахметике ве азаиме магъфиратике вель-гъанимете мин кулли биррин ве’с-селямете мин кулли исмин, ля теда ли зенбен илля гъафертеху ве ля хеммен илля ферраджтеху ве ля хаджетен хие леке ридан илля къадайтеха, я, эрхаме’р-рахимин». Манасы: «Аллахтан башкъа Илях ёкъ. О, Багъышлайыджы ве Джумерттир. Буюк Аршнынъ саиби Аллах, бутюн къусурлардан узакътыр. Дюньяларнынъ саиби олгъан Аллахкъа шукюрлер олсун! Эй, Аллахым! Манъа мерхаметинъни, афунъны ве бутюн яхшылыкъларны баг
Мухаммед Пейгъамбернинъ (с.а.в.) генчлиги

Опубликовано: 15 Декабрь, 2019

Аллахнынъ Ресули (с.а.в.) генчлик чагъында биле джахилие девиринде кутюльгенлерден узакъ турды. О, Пейгъамбер олмадан эвель, къавымынынъ энъ ахлякълы, шерефли бир инсаны эди. Инсанлар онъа «Эмин» лагъабыны бермеге ляйыкъ корьдилер. Эмин – «ишанчлы» демектир. Яни, эр кес Мухаммед Пейгъамберге (с.а.в.) нисбетен сонъсуз ишанч дуйгъусыны ис эте эди. Бир кунь Мухаммедге (с.а.в.) бойле суаль берильди: «Я, Ресулюллах! Аллахтан башкъасына ич ибадет эттинъизми?» Пейгъамбер (с.а.в.): «Ёкъ» джевабыны берди. – «Ички ичтинъизми?», – дие соралгъанда, о: «Ёкъ! Мен Китап ве иман не олгъаныны бильмеден биле, оларнынъ (мушриклернинъ) япкъан шейлери куфюр олгъаныны биле эдим», – деп буюрды (Диярбекрий, 1, 254-255). Пейгъамберимизнинъ (с.а.в.) генчлиги джахили
Юклю къадынларгъа…

Опубликовано: 29 Ноябрь, 2019

«Бала ананынъ къарнында олгъанда, сач алмакъ, сач боямакъ олмаз. Орьмек, тикмек, нагъышламакъ олмаз. Хастаны зиярет этмек, дженазеге бармакъ олмаз» инанчларына даир… Юклю къадынларнынъ... ...сач кестирюви Агъыр аякълы апайларнынъ сач кестирмеси догъру дегиль, деген фикир бар. Эгер кестирильсе, «догъаджакъ баланынъ омюри къыскъа олур» деген бир хурафе юре. Динге, акъылгъа уймай. Динимизде не эркеклернинъ, не де апайларнынъ сач кестирмелерини ясакълагъан ич бир делиль ёкъ. Бу меселе халкъ арасында даркъалгъан бир хурафедир. Бунынъ суннетте бир делилининъ барлыгъы соралса: «Кензуль-уммаль» китабында шу манадаки бир хадис-и шериф къайд этильген: «Апайларнынъ энъ къыйметлилери, Пейгъамберимизнинъ ханымлары, къулакъ йымшагъыны кечмейджек
Несибе (радыяллаху анха)

Опубликовано: 26 Ноябрь, 2019

Хазрети Несибенинъ бабасынынъ ады Каб, анасы исе Рабабдыр. Мединедеки мусульманлар Пейгъамберимизнинъ Мединеге келювини пек истей эдилер. Араларындан 75 киши, Пейгъамберимизни давет этмек ичюн, Мекке якъынларында Акъабе деген ерге кельди. Бу ерде Пейгъамберимизнен корюшип, оны Мединеге чагъыраджакъ эдилер. Араларында эки ханым да бар эди. Олардан бири – Несибе эди... Бир йыл эвельси Севимли Пейгъамберимиз (с.а.в.), Мусаб бин Умейрни Мединеге, Ислямны огретмек ичюн ёллагъан эди. Несибе (р.а.) онынъ весилеси иле мусульман олды. Пек кучьлю бир иман саибеси эди. Бу иманы огърунда эр шейини феда этмеге азыр эди. Умму Саид онынъ икяесини бойле анълата: «Бир кунь Несибенинъ янына бардым ве «Манъа Ухуд кунюни анълатып олурсынъмы?» – дедим. Б
Муфти джами

Опубликовано: 22 Ноябрь, 2019

Кефе шеэринде ерлешкен Муфти джами, Кефе шеэринде ве онынъ дживарында эски заманлардан сакъланып къалгъан екяне мусульман диний бинасыдыр. Джами, 1630-нджы сенелери къурулып, бозулувлар корьди, гъайрыдан тикленильди, бугунь озь асыл джами вазифесини эда эте. Эвельки заманларда Кефе шеэрини орта асырдаки Истанбулнен къыяслай эдилер. Истанбулнынъ тесири джамининъ мимарджылыкъ услюбинде де озь ерини тапты. Джами Истанбул джамилерине бенъзетилип къурулды. Онынъ къурулывы 1630 сенеси екюнленди. Фаркълы себеплерден отьрю бина дефаларджа реставрациядан кечип, озь асыл корюнишини джойды, амма джами къуббеси ве минареси XVII асырдан аман-аман денъишмеди десек, янълыш олмаз. Къуббеден гъайры, джами гъает къалын таш диварлары ве он эки ханели бина
Мухаммед Пейгъамбернинъ (с.а.в.) орьнек толу аяты

Опубликовано: 20 Ноябрь, 2019

Пейгъамберимиз – аяты бу дереджеде тафсилятлы билинген ве огренильген екяне инсандыр. Онынъ сёзлери, арекетлери, давранышлары, ибадет аяты тарихта сакъланып къалды. Аллахнынъ сёзю Къуран-ы Керим ве 1400 девамында язылгъан Ислям китаплары ве эсерлери Мухаммед Пейгъамбернинъ (с.а.в.) шахсиетини ачыкъламакъта. Юдже Раббимиз Пейгъамберимизни алемлерге рахмет оларакъ ёллады. Ресулюллахнынъ (с.а.в.) аяты етим балалыгъындан башланды. Сонъра Мухаммед (с.а.в.) пейгъамберлик макъамына кетирильди ве, джемиетнинъ бутюн басамакъларындан кечип, энъ юксек сайылгъан девлет башы севиесине еткен. Аллаху Тааля «Ахзаб» суресининъ 21-инджи аетинде бойле буюра: «Ант олсун ки, Ресулюллахта сизлер, Аллахкъа ве ахирет кунюне къавушмакъны умют эткен ве Аллахны
Сеитасан Асанов: «Биз эсас шейни анъламакъ керекмиз: биз ве Къырым – бирмиз»

Опубликовано: 18 Ноябрь, 2019

1970-нджи сенелери халкъымыз Ватангъа къайтып башлагъанда, ватанпервер ве джесюр инсанлар миллетимизге ёл косьтердилер. Ватан ёлуны ачтылар. Чюнки Къырымгъа къайтып кельген сонъ эв, иш, аш, сув ве дигер эр куньлюк меселелерден гъайры, миллетимизни, динимизни сакъламакъ меселеси де ортада турды. Адым-адым мектеплер ве окъув юртлары ачылды, джамилер къурулды. Бойле инсанлардан бири – бугуньки къараманымыз Сеитасан Асановдыр. 83 яшына кельген Сеитасан агъа Сакъ районынынъ дин джемиетлерининъ реиси, «Янъы джами» дин джемиетининъ реисидир. «…Къырымгъа къайткъан сонъ, эр шейни сыфырдан башламагъа керек олды» Сеитасан агъа, Къырымгъа не вакъыт къайттынъыз, сизинъ джемаат фаалиетинъиз насыл башланды? Къырымгъа 1976 сенеси Сырдарья виляе